Back to Top

2. neděle velikonoční

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Minulou neděli byla sbírka na kněžský seminář. Sbírka spolu s dary činí 68 060 Kč. Kéž vám Pán odmění vaši štědrost.

Na Květnou neděli jste mnozí přinesli schránky s postní almužnou. Ve schránkách bylo celkem 20 390 Kč. Prostřednictvím Charity poslouží tyto peníze lidem v nouzi a k podpoře charitního díla.

Děkuji všem, kdo jste od Velkého pátku přicházeli na společnou modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství, a také těm, kdo jste novénu konali doma. Dnes odpoledne v 15 hod. je Radiem Proglas přenášena poutní mše svatá z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích.

Úklid kostelů ve farnosti sv. Mořice

Rozpis úklidu kostelů na rok 2021 je k dispozici na vývěsce a na www.svmoric.net. Velké DÍKY všem, kteří se pravidelně zapojují, velmi si vážíme vaší ochoty, a prosíme další farníky o pomoc. Přihlásit se můžete v sakristii nebo farní kanceláři (tel. 573 338 952).

Knihkupectví AVE

V Kroměříži je pro vás otevřeno formou „výdejního okénka“ i v této nelehké době a to v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 9-11 hod., ve čtvrtek ještě odpoledne 14-16h hod., ve středu a v sobotu je zavřeno. Můžete zde zakoupit nejen knihy (včetně novinek), ale i růžence, kříže, svíčky, přání, drobné upomínky. Objednávky i případné dotazy zodpovíme na tel 737 332 668 nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Cestou dvou bratří

U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje byl vyhlášen, v rámci Dnů lidí dobré vůle, 16. ročník výtvarné soutěže pro všechny děti od 3 do 11 let (MŠ + 1.–5. třída ZŠ + ZUŠ). Letošní téma se bude týkat sv. Ludmily, které v tomto roce také slaví své jubileum. Podrobnější informace najdete na webové stránce farnosti Velehrad (http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/cestou-dvou-bratri-vytvarna-soutez).

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 4. 4. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Jménem rektora Arcibiskupského kněžského semináře děkuji vám všem za vaše dary při dnešní sbírce na kněžský seminář.

Dnes večer nebude adorace u sv. Mořice.

Od této neděle až do 2. neděle velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství, slavíme velikonoční oktáv jako jedinou slavnost Kristova zmrtvýchvstání.

Od Velkého pátku konáme novénu k Božímu milosrdenství. Korunku k Božímu milosrdenství se modlíme v kostele svatého Mořice každý den odpoledne v 15.00 hod.

Zítra v pondělí velikonoční bude v kostele sv. Mořice mše svatá pouze ráno v 7.45 hod. Mše svatá v 10.15 hod. nebude.

Dnes není na závěr mše svaté tradiční žehnání velikonočních pokrmů. Přeji vám radostné společenství kolem svátečního protřeného stolu. A doporučuji vám obřad požehnání velikonočních pokrmů doma v rodinách. Je uveden ve farním zpravodaji, který jste si vyzvedli minulou neděli.

O dnešní slavnosti chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k důstojné oslavě svátků. Děkuji všem, kteří uklízeli a zdobili kostel, kostelníkům, ministrantům, lektorům a těm, kteří mají pověření podávat svaté přijímání. Děkuji varhaníkům a schole. Děkuji těm, kteří vedli společné modlitby, drželi stráž u Božího hrobu nebo zajistili hlídání kostela během svátečních dnů. Kéž vám Bůh odmění vaši pomoc a prokázanou službu.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Neděle Zmrtvýchvstání Páně 4. 4. 2021

Boží hod velikonoční

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Pondělí velikonoční 5. 4. 2021

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

5. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Na pobožnost křížové cesty jste zváni dnes večer v 17.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve čtvrtek je slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ. Je to Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 17 hod.

V kostele sv. Mořice slavíme v pátek 26. března Pouť k Panně Marii Bolestné – s ohledem na omezující opatření jinak, než jsme bývali zvyklí. Mše svaté budou v 6.30 hod., v 10 hod. a v 17 hod. Mše svatá v 10 hod. bude v kapli P. Marie Bolestné a bude přenášena internetem. Využijte této možnosti a pomozte také starším a nemocným, kteří jsou doma, aby byli s námi ve spojení. Informace k připojení budou zde na webové stránce naší farnosti. Kdo by se chtěl účastnit této mše svaté v 10 hod. přímo v kostele sv. Mořice, musí si vyzvednout vstupenku v sakristii nebo ve farní kanceláři.

Při pouti je možné získat plnomocné odpustky. Proto odpoledne od 14 do 15 hod. bude možnost individuálně přistoupit ke svatému přijímání.

Večer bude v 16.30 hod. křížová cesta a v 17 hod. mše svatá.

O pouti bude také příležitost ke sv. zpovědi:

6.30 – 8 hod.,      9 – 10 hod.,        14 – 15 hod.,       16.30 – 17 hod.

Modleme se za hojné duchovní plody pouti. Prosíme také o pomoc s přípravou pouti, jak je popsáno opět ve farním zpravodaji.

Za týden je Květná neděle. Vstupujeme do Svatého týdne. Na začátku mše svaté je připomínka slavného vjezdu Krista Pána do Jeruzaléma. I když se nebude konat průvod, bude žehnání ratolestí.

Na Květnou neděli přinášíme do kostela schránky s postní almužnou. Přečtěte si k tomu informaci ve farním zpravodaji.

Všem mladým připomínáme, že v sobotu 27. března se uskuteční ON-LINE arcidiecézní setkání z olomoucké katedrály sv. Václava. Je možné se účastnit už předprogramu v pátek od 19 hod. Informace k přihlášení je také ve zpravodaji a na vývěsce.

V pondělí 22. 3. 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. K občanské iniciativě „Minuta ticha“ se připojuje i Česká biskupská konference, na jejíž podnět se ve 12 hod. rozezní kostelní zvony jako připomínka obětí nemoci covid-19 a jako vyjádření podpory pozůstalým.

Od 27. března 2021 začne v naší zemi sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Obracejí se na nás naši biskupové a povzbuzují, abychom se přihlásili k víře a k církvi, i když vyplnění tohoto údaje je dobrovolné. Důvody, proč tak učinit, vyjádřili biskupové ve své výzvě, která je celá zveřejněna v našem farním zpravodaji.

KVĚTNÁ NEDĚLE

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Domácí liturgie Velikonočního tridua 2021


Na pobožnost křížové cesty jste zváni dnes večer v 17.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Dnes večer se koná adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 18 770 Kč. „Pán Bůh zaplať.“

Dík patří všem, kdo jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.

Velké poděkování patří všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili při přípravě a průběhu naší pouti na „Bolestný pátek“ – zvláště při liturgii, výzdobě a úklidu kostela. Děkuji pracovníkům z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, kteří připravili přenos bohoslužby z kaple Panny Marie Bolestné. Upřímné „Pán Bůh zaplať“ také všem, kdo jste i ze svých domovů vytvářeli s celou farností společenství modlitby.

Pozor na změnu bohoslužeb: Ve středu bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice.

Vstupujeme do Svatého týdne. Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota jsou dny, kdy církev zvláště bdí na modlitbách. Jste srdečně zváni na bohoslužby, na společné modlitby a k osobní modlitbě kdykoli během dne. Ve velikonočním Triduu budou bohoslužby v  kostele sv. Mořice ve čtvrtek a v pátek v 18 hod., v sobotu v 19 hod. Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je také na vývěsce a na webových stránkách naší farnosti.

Velký pátek je dnem přísného postu. Zahajujeme novénu před svátkem Božího milosrdenství. Přijďte odpoledne v 15 hod. do kostela sv. Mořice na modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství a na pobožnost křížové cesty.

Na Hod Boží velikonoční se koná sbírka na kněžský seminář. Tradiční žehnání velikonočních pokrmů se letos v kostele konat nebude. Doporučuji obřad, který se koná doma v rodinách. Je uveden ve farním zpravodaji.

Využijte příležitosti ke svaté zpovědi před Velikonocemi. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat v pondělí, v úterý a ve středu od 15 do 17 hod.

Prosíme, zapište se na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku u vchodu do farního kostela.

Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.

Nahlaste nám, prosím, nemocné, abychom je mohli navštívit a posloužit jim svátostmi.

Centrum pro katechezi v Olomouci zpracovalo metodickou příručku, která může pomoci rodinám v prožívání letošního Velikonočního tridua. Tuto brožurku najdete na webové stránce Arcibiskupství olomouckého a ke stažení je i na webové stránce naší farnosti ZDE ke stažení.

4. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Na pobožnost křížové cesty jste zváni dnes v 17.30 hod. do kostela sv. Jana Křtitele. Bude obětována za ukončení pandemie koronaviru.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

V pátek je slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie. V tento den v Roce sv. Josefa, který nyní prožíváme, můžeme – při splnění tří obvyklých podmínek a připojení církevně schválené modlitby ke sv. Josefovi – získat plnomocné odpustky. Mše svatá bude ve farním kostele v 17 hod.

Zároveň touto slavností vstupujeme do Roku rodiny Amoris laeticia, který vyhlásil papež František. Více o tom máte ve farním zpravodaji.

Blíží se nám pouť k Panně Marii Bolestné. Pro omezení, která zatím trvají, ji budeme slavit skromněji. Ale modleme se za bohaté duchovní plody naší pouti. Ve zpravodaji je také prosba o pomoc s přípravou pouti. Za každou vaši pomoc děkujeme.

Za týden je 5. neděle postní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Strana 12 z 27