Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Prožíváme radost, že ke službě trvalého jáhna byl včera vysvěcen pan Josef Zvoníček z naší farnosti. V liturgické službě u oltáře v chrámu sv. Mořice bude jako jáhen poprvé dnes (19.6.) při mši svaté v 10.15 hod. Tam máme příležitost mu blahopřát. Mše svatá je obětována na úmysly, které byly dány při Noci kostelů a za dobrovolníky, kteří sloužili.

Využíváme této příležitosti a chceme právě tuto neděli uspořádat Farní odpoledne. Všechny vás bratři a sestry srdečně zvu ke společnému posezení odpoledne od 14.30 hod. na farní dvůr a zahradu. Členové pastorační rady vás seznámí s tím, jaké úkoly svěřil pastoračním radám v posledním období arcibiskup Jan, jak se snažili je zvládnout, a co považují za důležité pro život našeho farního společenství.

Občerstvení je připraveno. Děkuji ženám, které napekly a přinesly koláče, cukroví a slané pečivo. Děti si mohou zahrát hry a soutěže. A všichni se můžeme těšit na chvíle prožité v jednom společenství. Přijďte a pozvěte i své přátele.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Otec arcibiskup napsal Pastýřský list k ukončení diecézní etapy synody o synodalitě. Tento pastýřský list je součástí našeho farního zpravodaje.

Ve čtvrtek 23. června je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Mše svatá bude v 17 hod. v kostele sv. Mořice.

V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

V sobotu 25. června se koná v katedrále v Olomouci kněžské svěcení. Pamatujme na kandidáty kněžství ve svých modlitbách.

Za týden je 13. neděle v mezidobí.

Děti, přineste po mši svaté kartičky, které jste sbíraly během školního roku. Připište jméno a třídu, aby pro vás paní katechetka mohla připravit odměnu. Převezmete ji příští neděli.

V pondělí 20. 6. vystoupí v kostele sv. Mořice v rámci FORFESTU 2022 Dětský a mládežnický sbor „PERMONÍK“ z Karviné. Začátek koncertu je ve 20 hod. Všichni jste srdečně zváni.

Základní umělecká škola Kroměříž zve ve středu 22. 6. od 18 hod. do kostela sv. Mořice na varhanní koncert svých bývalých absolventů ze třídy Mgr., Bc. Lenky Voňkové, DiS. et DiS.

Informace o nejbližších poutích, koncertech a dalších akcích najdete ve farním zpravodaji.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes při mši svaté v 10.15 hod. přistoupí děti z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Mše svatá je obětována za tyto děti, jejich rodiny a jejich kmotry. Provázejme děti modlitbami, aby vytrvaly v přátelství s Ježíšem.

V den prvního svatého přijímání mohou získat plnomocné odpustky nejen ti, kteří poprvé přijímají Eucharistii, ale také ti, kdo jsou přítomni na mši svaté prvokomunikantů. Kromě zbožné účasti na mši svaté je třeba zachovat tři základní podmínky k získání odpustků – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

Před námi je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ. V naší farnosti ji budeme prožívat ve čtvrtek 16. června. Letos se nebude konat eucharistický průvod městem. Mše svatá v kostele svatého Mořice začne v 18 hod. Bude obětována na poděkování za dar Eucharistie. Po mši svaté bude adorace a na závěr svátostné požehnání. Přijďte v hojném počtu a děti prosím, aby s sebou přinesly květiny, které položíme na oltář k monstranci s Nejsvětější svátostí, jako dar pro Ježíše.

Další důležité pozvání se týká následujícího víkendu. V sobotu 18. června v 9.30 hod. se koná v katedrále sv. Václava v Olomouci jáhenské svěcení. Mezi těmi, kdo přijmou svěcení ke službě trvalého jáhna je i pan Josef Zvoníček z naší farnosti. Jedeme do Olomouce, abychom tuto významnou událost i pro naše farní společenství prožili s ním. Většina z nás nebyla na jáhenském svěcení. Využijme této možnosti. Odjezd autobusu v 7.30 hod. od kostela sv. Jana, návrat kolem 13 hod. Zapište se dnes zde v kostele nebo zítra ve farní kanceláři. Formulář je na stole u bočního vchodu. Tam se také můžete přihlásit na autobus na mši svatou a rozloučení s otcem arcibiskupem. Je to ve čtvrtek 30 června, ale organizátorům musíme nahlásit autobus ještě tento týden!

A rezervujte si čas na následující den: V neděli 19. června jste srdečně zváni na Farní odpoledne. Sejdeme se na farním dvoře ve 14.30 hod. Podrobnosti jsou ve zpravodaji. Jen prosím ženy, aby ke společnému posezení napekly koláče, cukroví či slané pečivo. Moc děkuji.

A obracím se na vás nejmenší: Chlapci a děvčata, než zakončíme školní rok, chceme předat odměny vám, kteří jste při nedělních bohoslužbách sbírali kartičky s myšlenkami k evangeliu. Prosíme, přineste své kartičky příští neděli nebo odevzdejte během týdne v sakristii. Nezapomeňte připsat své jméno a třídu. Může se stát, že vám některá karta chybí. Paní katechetka vám ji doplní, abyste celou sadu mohli používat ke hře se sourozenci, rodiči i kamarády.

Ve farním zpravodaji je nabídka řady koncertů. První z koncertů v rámci FORFESTU 2022 zazní v našem kostele sv. Mořice tento čtvrtek ve 20 hod. Ve Skleníku Květné zahrady budou dva koncerty pod taktovkou Františka Macka mladšího. První z nich v pátek 17. června v 19 hod.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Minulou neděli jste při sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům věnovali 40 680 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

UPOZORNĚNÍ na změnu bohoslužby

V pondělí 30. května v 16 hod. bude v kostele sv. Mořice otec biskup Antonín Basler sloužit mši svatou pro maturanty Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Farní mše svatá bude v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Celostátní setkání mládeže se uskuteční v měsíci srpnu v Hradci Králové. Pozvánka s informacemi k přihlášení je v našem farním zpravodaji. Organizátoři nás prosí o modlitbu za celé setkání a na sobotu 13. srpna zvou do Hradce Králové také rodiny s dětmi.

Arcibiskup Jan je naším pastýřem 30 let. 2. července se ujme arcidiecéze pražské. Ve čtvrtek 30. června, kdy olomoucká arcidiecéze slaví Výročí posvěcení katedrály, nastane vhodná chvíle pro rozloučení a poděkování otci arcibiskupovi za jeho obětavou pastýřskou službu. Zároveň chceme prosit o hojnost milostí v jeho novém úkolu a poslání. Mše svatá začne v katedrále sv. Václava v Olomouci v 17 hodin. Po jejím skončení jsou všichni zúčastnění zváni k přátelskému setkání v blízkosti katedrály.

Svatý otec František jmenoval diecézním biskupem brněnským Mons. Pavla Konzbula, dosavadního pomocného biskupa brněnského.

Bratři a sestry, buďme spojeni v modlitbě a pro naši arcidiecézi vyprošujme dobrou volbu nového pastýře.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 31. 5. – svátek Navštívení Panny Marie

Středa 1. 6. - památka sv. Justina, mučedníka

Pátek 3. 6. - památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Příští neděli 5. 6. je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Uskuteční se sbírka na církevní školy v diecézi.

Přijměte pozvání na Svatodušní vigilii v sobotu 4. června ve 21 hod. v kostele Panny Marie.

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ

V sobotu 18. 6. 2022 přijme z rukou pomocného biskupa Antonína Baslera jáhenské svěcení 8 mužů – jeden kandidát kněžství a sedm trvalých jáhnů. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 hod. Z naší farnosti sv. Mořice přijme svěcení ke službě trvalého jáhna pan Josef Zvoníček. Chceme ho doprovázet. Je objednán autobus. Přihlašujte se ve farní kanceláři.

S vděčností provázejme budoucí jáhny svými modlitbami a vyprošujme jim vytrvalost v povolání a hojnost darů Ducha Svatého do jejich nové služby.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnešní sbírka je určena na církevní školy v diecézi. Veliké díky za každý váš dar!

Slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO končí doba velikonoční.

V pondělí 6. června začíná 10. týden liturgického mezidobí.

Přijměte pozvání na dnešní odpoledne od 16.30 hod. do kostela sv. Jana Křtitele. Srdečně vás svou členové Fatimského apoštolátu a Mons. Pavel Dokládal, který bude sloužit večerní mši svatou.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 6. 6. – památka Panny Marie, Matky církve

Čtvrtek 9. 6. – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Sobota 11. 6. – památka sv. Barnabáše, apoštola

Za týden je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

V kostele sv. Mořice při mši svaté v 10.15 hod. přistoupí poprvé ke SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ děti z naší farnosti – 2 děvčata a 2 chlapci. Provázejme je svými modlitbami.

Kdo se účastní mše svaté při slavnosti prvního svatého přijímání, může – při splnění tří základních podmínek – získat PLNOMOCNÉ ODPUSTKY.

Srdečně zveme každého z vás na NOC KOSTELŮ v pátek 10. června. Pozvěte i své sousedy a známé. Využijte k tomu letáčky s programem, které jsou v kostele. Těšíme se na vás! Program najdete také na vývěskách, na internetových stránkách Noci kostelů i naší farnosti.

Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy programu, a prosíme ještě o dobrovolníky, aby sloužili u vchodů a během programu. Přihlaste se u Vítka Pořízka.

V sakristii kostela sv. Mořice nebo ve farní kanceláři je možné se přihlásit na autobus, který pojede do Olomouce v sobotu 18. června. V katedrále sv. Václava bude v 9.30 hod. jáhenské svěcení. Mezi těmi, kdo přijmou svěcení ke službě trvalého jáhna je i pan Josef Zvoníček z naší farnosti. Provázejme ho modlitbou.

A rezervujte si čas na následující den: V neděli 19. června jste srdečně zváni na Farní odpoledne.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 17 130 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Zakladatelka Živého růžence, Pauline Jaricot, která také stála u počátku Papežského misijního díla šíření víry, je právě dnes v Římě prohlášena za blahoslavenou. Na letáčcích v kostele je životopis této ženy, a také informace, jak je možné se aktivně zapojit a podporovat Papežská misijní díla.

V úterý je DEN MODLITEB ZA CÍRKEV V ČÍNĚ.

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

Za týden je 7. neděle velikonoční. Je to DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY.

Přijměte pozvání na besedu s Pavlem Fischerem, senátorem a předsedou senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Přednáška na téma: Válka na Ukrajině a bezpečnost v Evropě“ se uskuteční pondělí 23. května od 19 hod. v prostorách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Pozvánky na další akce najdete ve farním zpravodaji.

Strana 11 z 32