Back to Top

Slavnost VŠECH SVATÝCH

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

V rámci nouzového stavu přijala Vláda ČR krizová opatření, která znemožňují slavit veřejně bohoslužby.

KOSTEL SV. MOŘICE JE CELODENNĚ OTEVŘEN K SOUKROMÉ MODLITBĚ.

Proto právě v tomto kostele jsou kněží připraveni individuálně posloužit potřebným:

NEDĚLE

 • Od 7.45 hod. možnost individuálně přistoupit ke svatému přijímání.
 • Po 8 hod. (jakmile posloužil těm, kteří přijali Eucharistii) kněz slaví mši svatou v Křestní kapli – na úmysl, který byl zapsán v intenční knize (podle platných omezení bez účasti věřících).
 • Od 10.15 hod. možnost individuálně přistoupit ke svatému přijímání.
 • Pak v  dopoledních hodinách kněz odslouží soukromě mši svatou za farníky.

VŠEDNÍ DNY

 • Od pondělí do pátku v 16 – 16.45 hod. je možno přistoupit ke svátosti smíření a individuálně ke svatému přijímání.
 • V 17 hod. slaví kněz mši svatou v Křestní kapli – na úmysl, který byl zapsán v intenční knize (podle platných omezení bez účasti věřících).

Zadané úmysly je možno přeložit na pozdější dobu, kdy bude možné slavit bohoslužbu s účastí lidu. Informujte se ve farní kanceláři (tel: 573 338 952).

Na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

Zachovávejme, prosím, nošení roušek a stanovená opatření, která omezují šíření koronaviru.

Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

Buďme pozorní a ochotní pomoci lidem v naší blízkosti, zvláště těm, kdo jsou osamoceni.

Rodinám s dětmi doporučujeme využít ke slavení neděle nabídku aplikace Centra pro rodinný život Olomouc „NEDĚLE V RODINĚ.“ (Odkaz najdete i na internetové stránce naší farnosti www.svmoric.net).

Biskupové dali dispenz od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Využívejme rozšířených možností ke sledování mše svaté přenášené rádiem, televizí nebo on-line přenosy. Prožívejme takové chvíle v opravdovém soustředění (vše ostatní odložme) a využívejme duchovní svaté přijímání (viz Kancionál č. 042).

 

30. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes si v kostele sv. Mořice připomínáme Výročí posvěcení kostela.

V rámci nouzového stavu přijala Vláda ČR nová krizová opatření, která znemožňují slavit veřejně bohoslužby.


V naší farnosti sv. Mořice se ruší všechny mše svaté, adorace i pobožnosti na hřbitově.

Obě klášterní kaple jsou uzavřeny, slouží jen pro místní komunitu.


Přijaté intence budou dle možností kněžími odslouženy soukromě. Informujte se telefonicky ve farní kanceláři (573 338 952). Na vaši žádost je možné intenci odložit na dobu, kdy bude povoleno slavit mši svatou s účastí věřících.

KOSTEL SV. MOŘICE JE CELODENNĚ OTEVŘEN K SOUKROMÉ MODLITBĚ.

Proto právě v tomto kostele budou kněží připraveni individuálně posloužit potřebným.

ZPOVĚĎ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI SVATOU:

 • Všední dny od pondělí do pátku: 16.00 – 16.45 hod.
 • V neděli: v 7.45 hod. a v 10.15 hod. (tj. v době, kdy začínaly pravidelné dopolední bohoslužby).

Otevřený kostel se snažte maximálně využít k individuální návštěvě a modlitbě u svatostánku. Při vstupu do kostela mějte na tváři roušku, používejte dezinfekční prostředek na ruce, využívejte chrámové lodi a dodržujte rozestupy (odstup 2 metry není přehnaný). Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme.

Za ohleduplné jednání, které je projevem lásky k bližnímu, děkujeme.

Na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

Biskupové dali dispenz od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Využívejme rozšířených možností ke sledování mše svaté přenášené rádiem, televizí nebo on-line přenosy. Prožívejme takové chvíle v opravdovém soustředění (vše ostatní odložme) a využívejme duchovní svaté přijímání (viz Kancionál č. 042).

Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19 a za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

Buďme pozorní a ochotní pomoci lidem v naší blízkosti, zvláště těm, kdo jsou osamoceni.

Rodinám s dětmi doporučujeme využít ke slavení neděle nabídku aplikace Centra pro rodinný život Neděle v rodině: http://nedelevrodine.cz/

28. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Sestry a bratři,

od zítřejšího dne - pondělí 12. října - platí, že bohoslužeb se může účastnit nejvýše 10 osob.

Kaple Povýšení sv. Kříže v klášteře na Koperníkově ulici, kaple sv. Vincence na Malém Valu a kostel sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici jsou uzavřeny pro veřejnost.

Příští neděli už nebudou navíc bohoslužby během dopoledne v kostele sv. Jana Křtitele.

Pokud jde o kostel sv. Mořice a kostel sv. Jana Křtitele, ve všední dny i v neděli zůstává pořad bohoslužeb beze změny. Abychom dodrželi ustanovení o počtu maximálně 10 osob, bude mše pouze pro přihlášené. Přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá. Zavolejte do farní kanceláře a nahlaste počet osob, které přijdou na mši svatou. Pastorační asistentka to zapíše na pořadník. Číslo telefonu (573 338 952) je uvedeno v každém vydání našeho zpravodaje a na internetových stránkách naší farnosti. V kanceláři vám podají informace, který den jsou ještě volná místa.

Pamatujme na dodržování stanovených hygienických opatření. Je to projev ohleduplnosti a blíženské lásky k těm, kteří jsou nemocí nejvíce ohroženi. Prosíme ty, kdo patří k ohrožené skupině nebo se necítí zdrávi, aby raději zůstali doma. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím televize Noe, Radia Proglas a videopřenosů. Pro všechny, kdo se nemohou z vážných důvodů účastnit bohoslužeb, platí dispenz od osobní účasti na nedělní mši svaté. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí. 

V duchu toho, co doporučuje náš arcibiskup Jan, nabízíme v kostele sv. Mořice tyto možnosti:

 • Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k individuální návštěvě a modlitbě u svatostánku
 • Možnost individuálně přistoupit ke svatému přijímání bude od pondělí do pátku odpoledne od 16 do 16.30 hod.
 • Možnost prožít půl hodiny adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí bude od pondělí do pátku v 19 hod. večer. Aby se mohli farníci vystřídat aspoň jednou za týden při počtu adorátorů do povolených deseti lidí, je nutné se na adoraci přihlásit, a to opět přes farní kancelář.
 1. října 2020 je MISIJNÍ NEDĚLE. Sbírka na misie je odložena na pozdější termín.

Naši biskupové nás prosí, abychom se v rodinách modlili růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Minulý týden jsme si dali za úkol modlit se růženec zvláště za obnovu rodin a za růst kněžských a řeholních povolání. Spojme tyto důležité úmysly a modleme se růženec s velkou důvěrou v Boží lásku a mocnou přímluvu Panny Marie.

29. neděle v mezidobí

Slavíme MISIJNÍ NEDĚLI a DEN MODLITEB ZA MISIE. Sbírka na misie je odložena.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

V kostele sv. Mořice je ke zhlédnutí výstava fotografií z misijního působení našeho kaplana P. Augustina v Amazonii v Peru. Kdykoliv během dne si ji můžete prohlédnout.

BOHOSLUŽBY:

V kostele sv. Mořice a sv. Jana Křtitele zůstává pořad bohoslužeb ve všední dny i v neděli beze změny. Platí omezení – nejvýše 6 osob. Účastnit se mohou jen přihlášení, přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá.

ADORACE:

 • Všední dny od pondělí do pátku 19-19.30 hod.
 • Neděle 19-20 hod.

I zde platí omezení do 6 osob, účastnit se mohou jen přihlášení.

Způsob přihlášení:

Zavolejte do farní kanceláře (tel.: 573 338 952) a nahlaste počet osob, které přijdou na mši svatou nebo na adoraci. V kanceláři vám podají informace, který den jsou ještě volná místa. Můžete se také zapsat na formulář v kostele sv. Mořice. Kostel je celodenně otevřen.

ZPOVĚĎ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI SVATOU V KOSTELE SV. MOŘICE:

 • Všední dny od pondělí do pátku 16-16.30 hod. Zpověď až do 17 hod.
 • Neděle 9-10 hod.
 • Na závěr adorace ve všední dny i v neděli kněz podá svaté přijímání. Po odchodu těch, kdo se účastnili adorace, kněz ještě podá individuálně svaté přijímání nově příchozím (nejdéle čtvrt hodiny po skončení adorace).

Na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím televize Noe, Radia Proglas a videopřenosů. Křesťanská media rozšířila program o další živé přenosy bohoslužeb. Každou neděli je možné sledovat přednos mše svaté z olomoucké katedrály sv. Václava. Mše svatá začíná v 10 hod. (viz: www.ado.cz, bohoslužbu lze sledovat na tomto kanálu YouTube). Pro všechny, kdo se nemohou z vážných důvodů účastnit bohoslužeb, platí dispenz od osobní účasti na nedělní mši svaté. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí. Náš kostel sv. Mořice je celodenně otevřen. Velmi vám doporučuji návštěvu a modlitbu u svatostánku.

Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19 a za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

Všem farníkům vyprošuji dar zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie, sv. Mořice a svatých a ze srdce žehnám.

 1. Josef

27. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Na dnešní den připadá svátek sv. Františka. Sv. František z Assisi je patronem 14. oddílu vlčat, světlušek, skautů a skautek při skautském středisku Mirka Svobody. Při mši svaté v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice jim budeme vyprošovat mocnou ochranu sv. Františka. Na závěr mše svaté bude předáno zvláštní ocenění jednomu z vlčat, Cyrilu Hudcovi – Šedý bratřík. Je to nejvyšší vyznamenání vlčete.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Při sbírce pro SVATOU ZEMI jste darovali 45 000 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

V sobotu 10. října byly farnosti našeho děkanátu pozvány do olomoucké katedrály na Pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. Pouť musela být zrušena. Plánovali jsme tedy setkání na třech místech našeho děkanátu. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu, ani toto není možné. V přípravném ročníku kněžského semináře má naše arcidiecéze jediného kandidáta a v některých ročnících semináře žádného. Situace je velmi vážná. Otec arcibiskup říká: „I přes vnější omezení je třeba se probudit a s pokorou i důvěrou naléhavě prosit v modlitbě.“

Prožíváme měsíc říjen. Sestry a bratři, udělejme tento důležitý krok: Setkávejme se v rodinách ke společné modlitbě růžence po celý měsíc a obětujme modlitbu růžence zvláště za obnovu rodin a za růst kněžských a řeholních povolání. Pokusme se vytvořit most modlitby ve stejný čas – večer ve 20 hod. Kdo nemůže v tom čase, ať se modlí v jinou hodinu, ale především buďme vytrvalí v modlitbě a prosme za rodiny a za duchovní povolání. V kostele se modlíme růženec půl hodiny přede mší svatou. A modleme se za nemocné, za lékaře a zdravotníky a prosme o zastavení pandemie koronaviru. Ve zpravodaji máte modlitbu z biskupské konference evropských zemí.

Od 5. října se zpřísňují některá opatření. Máte je popsána ve zpravodaji. Dočasně platí zákaz zpěvu během liturgie a omezení maximálního počtu účastníků bohoslužeb na 100 sedících osob. Kaple Povýšení sv. Kříže v klášteře na Koperníkově ul. bude minimálně do 19. října uzavřena pro veřejnost. Platí to i pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici, kde jsou od 1. října zakázány návštěvy.

Příští neděli 11. 10. dopoledne budou navíc slouženy mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele, a to v 8.15 hod., v 9.30 hod. a v 10.45 hod. Tak je dána možnost účastnit se mše svaté v menším počtu a s většími rozestupy.

 

Strana 14 z 27