Back to Top

29. neděle v mezidobí

Slavíme MISIJNÍ NEDĚLI a DEN MODLITEB ZA MISIE. Sbírka na misie je odložena.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

V kostele sv. Mořice je ke zhlédnutí výstava fotografií z misijního působení našeho kaplana P. Augustina v Amazonii v Peru. Kdykoliv během dne si ji můžete prohlédnout.

BOHOSLUŽBY:

V kostele sv. Mořice a sv. Jana Křtitele zůstává pořad bohoslužeb ve všední dny i v neděli beze změny. Platí omezení – nejvýše 6 osob. Účastnit se mohou jen přihlášení, přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá.

ADORACE:

  • Všední dny od pondělí do pátku 19-19.30 hod.
  • Neděle 19-20 hod.

I zde platí omezení do 6 osob, účastnit se mohou jen přihlášení.

Způsob přihlášení:

Zavolejte do farní kanceláře (tel.: 573 338 952) a nahlaste počet osob, které přijdou na mši svatou nebo na adoraci. V kanceláři vám podají informace, který den jsou ještě volná místa. Můžete se také zapsat na formulář v kostele sv. Mořice. Kostel je celodenně otevřen.

ZPOVĚĎ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI SVATOU V KOSTELE SV. MOŘICE:

  • Všední dny od pondělí do pátku 16-16.30 hod. Zpověď až do 17 hod.
  • Neděle 9-10 hod.
  • Na závěr adorace ve všední dny i v neděli kněz podá svaté přijímání. Po odchodu těch, kdo se účastnili adorace, kněz ještě podá individuálně svaté přijímání nově příchozím (nejdéle čtvrt hodiny po skončení adorace).

Na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím televize Noe, Radia Proglas a videopřenosů. Křesťanská media rozšířila program o další živé přenosy bohoslužeb. Každou neděli je možné sledovat přednos mše svaté z olomoucké katedrály sv. Václava. Mše svatá začíná v 10 hod. (viz: www.ado.cz, bohoslužbu lze sledovat na tomto kanálu YouTube). Pro všechny, kdo se nemohou z vážných důvodů účastnit bohoslužeb, platí dispenz od osobní účasti na nedělní mši svaté. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí. Náš kostel sv. Mořice je celodenně otevřen. Velmi vám doporučuji návštěvu a modlitbu u svatostánku.

Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19 a za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

Všem farníkům vyprošuji dar zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie, sv. Mořice a svatých a ze srdce žehnám.

  1. Josef

28. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Sestry a bratři,

od zítřejšího dne - pondělí 12. října - platí, že bohoslužeb se může účastnit nejvýše 10 osob.

Kaple Povýšení sv. Kříže v klášteře na Koperníkově ulici, kaple sv. Vincence na Malém Valu a kostel sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici jsou uzavřeny pro veřejnost.

Příští neděli už nebudou navíc bohoslužby během dopoledne v kostele sv. Jana Křtitele.

Pokud jde o kostel sv. Mořice a kostel sv. Jana Křtitele, ve všední dny i v neděli zůstává pořad bohoslužeb beze změny. Abychom dodrželi ustanovení o počtu maximálně 10 osob, bude mše pouze pro přihlášené. Přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá. Zavolejte do farní kanceláře a nahlaste počet osob, které přijdou na mši svatou. Pastorační asistentka to zapíše na pořadník. Číslo telefonu (573 338 952) je uvedeno v každém vydání našeho zpravodaje a na internetových stránkách naší farnosti. V kanceláři vám podají informace, který den jsou ještě volná místa.

Pamatujme na dodržování stanovených hygienických opatření. Je to projev ohleduplnosti a blíženské lásky k těm, kteří jsou nemocí nejvíce ohroženi. Prosíme ty, kdo patří k ohrožené skupině nebo se necítí zdrávi, aby raději zůstali doma. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím televize Noe, Radia Proglas a videopřenosů. Pro všechny, kdo se nemohou z vážných důvodů účastnit bohoslužeb, platí dispenz od osobní účasti na nedělní mši svaté. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí. 

V duchu toho, co doporučuje náš arcibiskup Jan, nabízíme v kostele sv. Mořice tyto možnosti:

  • Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k individuální návštěvě a modlitbě u svatostánku
  • Možnost individuálně přistoupit ke svatému přijímání bude od pondělí do pátku odpoledne od 16 do 16.30 hod.
  • Možnost prožít půl hodiny adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí bude od pondělí do pátku v 19 hod. večer. Aby se mohli farníci vystřídat aspoň jednou za týden při počtu adorátorů do povolených deseti lidí, je nutné se na adoraci přihlásit, a to opět přes farní kancelář.
  1. října 2020 je MISIJNÍ NEDĚLE. Sbírka na misie je odložena na pozdější termín.

Naši biskupové nás prosí, abychom se v rodinách modlili růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Minulý týden jsme si dali za úkol modlit se růženec zvláště za obnovu rodin a za růst kněžských a řeholních povolání. Spojme tyto důležité úmysly a modleme se růženec s velkou důvěrou v Boží lásku a mocnou přímluvu Panny Marie.

26. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes je Světový den migrantů a uprchlíků a také DEN CHARITY.

Minulou neděli jsme slavili pouť ke cti sv. Mořice. Děkuji všem, kdo jste jakkoli pomáhali s přípravou a organizací pouti – jak při liturgii, tak při společenském setkání. Při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali 21 090 Kč. „Pán Bůh zaplať.“

Zítra je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona našeho národa. Mše svatá bude v kostele sv. Mořice ráno v 9 hod. Večer mše svatá nebude. Je to výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým. Pamatujme na něj ve svých modlitbách. P. Václavu Altrichterovi i všem Václavům blahopřejeme k svátku a vyprošujeme jim na přímluvu sv. Václava hojné Boží požehnání.

V úterý uplyne 97 let od úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Požehnaně působil v naší farnosti. Prosme, abychom jej mohli brzy uctívat jako svatého.

Ve čtvrtek jste zváni na půlhodinovou adoraci po mši svaté. V pátek je celodenní adorace v kapli sv. Vincence a odpoledne se zpovídá ve farním kostele od 15 do 17 hod.

V měsíci říjnu přicházejte na společnou modlitbu růžence přede mší svatou.

Děkanátní centrum pro rodinu zve všechny bez rozdílu věku na "Jablíčkový den otevřených dveří", který se bude konat ve čtvrtek 1. října. Při té příležitosti se také rodiče předškolních dětí mohou více dovědět o Katechezi Dobrého pastýře. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji.

27. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Na dnešní den připadá svátek sv. Františka. Sv. František z Assisi je patronem 14. oddílu vlčat, světlušek, skautů a skautek při skautském středisku Mirka Svobody. Při mši svaté v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice jim budeme vyprošovat mocnou ochranu sv. Františka. Na závěr mše svaté bude předáno zvláštní ocenění jednomu z vlčat, Cyrilu Hudcovi – Šedý bratřík. Je to nejvyšší vyznamenání vlčete.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Při sbírce pro SVATOU ZEMI jste darovali 45 000 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

V sobotu 10. října byly farnosti našeho děkanátu pozvány do olomoucké katedrály na Pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. Pouť musela být zrušena. Plánovali jsme tedy setkání na třech místech našeho děkanátu. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu, ani toto není možné. V přípravném ročníku kněžského semináře má naše arcidiecéze jediného kandidáta a v některých ročnících semináře žádného. Situace je velmi vážná. Otec arcibiskup říká: „I přes vnější omezení je třeba se probudit a s pokorou i důvěrou naléhavě prosit v modlitbě.“

Prožíváme měsíc říjen. Sestry a bratři, udělejme tento důležitý krok: Setkávejme se v rodinách ke společné modlitbě růžence po celý měsíc a obětujme modlitbu růžence zvláště za obnovu rodin a za růst kněžských a řeholních povolání. Pokusme se vytvořit most modlitby ve stejný čas – večer ve 20 hod. Kdo nemůže v tom čase, ať se modlí v jinou hodinu, ale především buďme vytrvalí v modlitbě a prosme za rodiny a za duchovní povolání. V kostele se modlíme růženec půl hodiny přede mší svatou. A modleme se za nemocné, za lékaře a zdravotníky a prosme o zastavení pandemie koronaviru. Ve zpravodaji máte modlitbu z biskupské konference evropských zemí.

Od 5. října se zpřísňují některá opatření. Máte je popsána ve zpravodaji. Dočasně platí zákaz zpěvu během liturgie a omezení maximálního počtu účastníků bohoslužeb na 100 sedících osob. Kaple Povýšení sv. Kříže v klášteře na Koperníkově ul. bude minimálně do 19. října uzavřena pro veřejnost. Platí to i pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici, kde jsou od 1. října zakázány návštěvy.

Příští neděli 11. 10. dopoledne budou navíc slouženy mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele, a to v 8.15 hod., v 9.30 hod. a v 10.45 hod. Tak je dána možnost účastnit se mše svaté v menším počtu a s většími rozestupy.

 

25. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Pouť ke cti sv. Mořice a druhů, mučedníků a ochránců naší farnosti

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti. Také vám děkuji za vaše dary na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Na ten účel můžete ještě dnes přispět do pokladničky u vchodu do kaple Panny Marie Bolestné. Pokladnička je označena.

Dnes o titulární slavnosti našeho kostela není mše svatá v 10.15 hod., ale přesouvá se na odpoledne ve 14.30 hod. Hlavní celebrant P. Milan Maštera bude udělovat po mši svaté novokněžské požehnání. Poté jste všichni srdečně zváni na setkání a pohoštění v prostorách kolem kostela.

Večerní mše svatá v 18 hod. bude zde v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana mše svatá NEBUDE. Dnes večer ani příští neděli nebude adorace v kostele sv. Mořice.

V pátek 25. září se koná POUŤ SENIORŮ na Svatý Hostýn. Uskuteční se podle původního plánu. Mše svatá bude slavena v bazilice Panny Marie v 9.30 hod..

Pro žáky 2. stupně ZŠ je připravena pouť na Klimentek v pátek 25. září. Rodiče, domluvte se na podrobnostech s otcem Josefem.

Na příští neděli připadá památka sv. Vincence z Paula. V kapli na Malém Valu bude slavena mše svatá v neděli ráno v 8.00 hod.

Na slavnost sv. Václava v pondělí 29. září bude mše svatá zde v kostele sv. Mořice ráno v 9 hod. Večerní mše svatá nebude.

V úterý 22. září je náš adorační den. Je to náš závazek vůči celé arcidiecézi, ale zároveň jedinečná příležitost zakusit, jak je nám Pán Ježíš v této svátosti blízko a jak nás posiluje a proměňuje. Pamatujeme také na bohoslovce a představené Kněžského semináře v Olomouci, s nimiž dnes vytváříme most modlitby. Nejsvětější svatost bude vystavena ráno v 8 hod. a výstav potrvá do mše svaté v 17 hod.. Svobodně si vyberte vhodný čas a přijďte během dne prožít chvíle modlitby před Nejsvětější svátostí. Po mši svaté bude společná adorace zakončená svátostným požehnáním.

Děti ve věku 3-6 let zveme na katecheze Dobrého pastýře. Rodiče, kontaktujte pracovnice Centra pro rodinu. Informace jsou ve zpravodaji.

Na vystoupení Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská se můžete těšit v neděli 27. září. Koncert začne ve 20 hod. v našem kostele sv. Mořice. A přijměte pozvání také na Svatováclavský koncert v podání Moravia Brass Band a Ludmily Dvořákové, roz. Mackové. Koná se v pondělí 28. září v 19 hod. v našem kostele sv. Mořice. Bližší informace jsou ve zpravodaji a na vývěsce.

Putovní výstava velkoformátových fotografií, která je nyní v zadní části našeho kostela, je dílem fotografického spolku ČLOVĚK A VÍRA. Zůstane v našem kostele do konce měsíce září.

Strana 16 z 28