Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

UPOZORNĚNÍ:

Zítra, v pondělí 14. června, bude mše svatá mimořádně v kostele sv. Jana Křtitele v 18 hod. V kostele sv. Mořice nebude farní mše svatá. Biskup Mons. Antonín Basler zde bude v16 hod. sloužit mši svatou pro studenty Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži s předáním maturitních vysvědčení.

V úterý 15. června slaví své narozeniny P. Jiří Orság. A ten den má svátek náš technický administrátor Vít Pořízek. Oběma vyprošujeme Boží ochranu a požehnání.

Za týden je 12. neděle v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí se zapisují v sakristii nebo ve farní kanceláři.

VEČER CHVAL pod širým nebem se koná ve středu 16. června od 19 hod. v prostorách zahrady Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Vstup na zahradu bude velkými vraty z ulice Malý Val. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji.

Prosíme děti, které se při nedělních bohoslužbách během školního roku zapojily do sbírání kartiček: Přineste tyto kartičky příští neděli, nebo je odevzdejte během týdne v sakristii. Nezapomeňte připsat své jméno a třídu. Paní katechetka Martina pro vás připravuje odměny.

Přihlášky do výuky náboženství

Milí rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství pro příští školní rok jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Prosíme, vyplňte je a odevzdejte do konce měsíce června.

Další informace a pozvánky najdete ve farním zpravodaji Trio expres.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Děkuji všem, kdo se zapojili do přípravy a realizace liturgické slavnosti Těla a Krve Páně.

Dnes večer jste zváni na adoraci do kostela sv. Mořice v 19 hod.

V pátek 11. června je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svatá bude slavena v kostele svatého Mořice v 17 hod. Po mši svaté se koná před vystavenou Nejsvětější Svátostí smírná pobožnost.

V sobotu je památka Neposkvrněného srdce Panny Marie.

Za týden je 11. neděle v liturgickém mezidobí.

Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí se zapisují v sakristii nebo ve farní kanceláři.

Blíží se jáhenská a kněžská svěcení. Podrobnosti máte ve farním zpravodaji. Pamatujme v modlitbě na kandidáty jáhenství a kněžství.

DĚTSKÝ DEN u Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu

Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul – Nemocnice Milosrdných sester pořádá Dětský den na zahradě nemocnice v úterý 29. 6. od 14 do 17 hod.. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Soutěžíme i v dešti. Vstup zdarma.

Dary církvi

Upozorňujeme na jednu z coronavirových výjimek v oblasti daní. Pro rok 2021 je možnost odpočitatelné položky daru církvi do 10% základu daně fyzických i právnických osob mimořádně zvýšena na 30%.

OTEVŘENÉ BRÁNY 2021 v naší farnosti

Prohlídky kostelů sv. Mořice a sv. Jana Křtitele s průvodcem:

červnu, červenci a srpnu: úterý až sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod. Státní svátky mají režim jako v sobotu. Projekt je realizován za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes se koná sbírka na církevní školy v diecézi. Veliké díky za každý váš dar!

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 14 580 Kč. „Pán Bůh zaplať.“

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Mše svatá v 10.15 hod. bude dnes sloužena v kostele sv. Jana Křtitele. Kostel sv. Mořice je vyhrazen pro biřmovance AG, jejich kmotry, rodiče a blízké. Provázejme je svými modlitbami.

Děkuji těm, kdo se zapojili do liturgie Svatodušní vigilie, a všem, kdo vyprošují celé farnosti hojné plody Ducha svatého.

Dnešní slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO končí doba velikonoční.

V pondělí 24. května začíná 8. týden liturgického mezidobí. V ten den slavíme památku Panny Marie, Matky církve. Zároveň je to Den modliteb za církev v Číně.

Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Za týden je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

V pátek 28. května bude mše svatá v kostele sv. Mořice mimořádně v 18 hod. Bude obětována za účastníky a organizátory Noci kostelů. V 19 hod. se rozezní zvony a bude zahájena NOC KOSTELŮ.

Otevřeny budou kostely sv. Mořice, Panny Marie a sv. Jana Křtitele v čase od 19 do 22 hod. V době od 18 do 20.30 hod. bude otevřena také kaple Povýšení svatého Kříže. Přijměte srdečné pozvání a pozvěte i své sousedy a známé. Využijte k tomu letáčky s programem, které jsou zde v kostele. Těšíme se na vás! Program najdete také na vývěskách, zde i na internetových stránkách Noci kostelů www.nockostelu.cz.

Děkuji všem, kdo jste se zapojili do přípravy programu, a prosím ještě o dobrovolníky, aby sloužili u vchodů a během programu. Přihlaste se u Vítka Pořízka. Záleží nám na tom, aby Ti, kdo při Noci kostelů vstoupí do našich chrámů, se cítili přijati.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Sestry a bratři,

děkuji všem, kdo nabídli svůj čas a síly pro uskutečnění již tradiční akce „Noc kostelů“. Za vás a na úmysly dané při Noci kostelů je sloužena mše svatá dnes v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice.

Minulou neděli jste při sbírce na církevní školy v diecézi věnovali 25 100 Kč. Kéž Pán odmění vaši štědrost.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod..

V pondělí slavíme svátek Navštívení Panny Marie.

Ve čtvrtek je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ. Den, kdy chceme zvláště děkovat za dar Eucharistie. Letos nebudeme „Boží Tělo“ slavit společně s farností Panny Marie a nebude eucharistický průvod městem. Přijměte pozvání na mši svatou, která bude v kostele sv. Mořice v 18. hod. Po mši svaté bude následovat adorace a požehnání. Děti prosím, přineste s sebou květiny. Nebudeme je sypat na cestu, ale položíme je k oltáři, na kterém bude vystavena Nejsvětější svátost.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude po ranní mši svaté adorace zakončená svátostným požehnáním ve 13.30 hod. Ve farním kostele sv. Mořice se zpovídá odpoledne od 15 do 17 hod.

Za týden je 10. neděle v liturgickém mezidobí.

Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí se budou zapisovat od začátku měsíce června v sakristii nebo ve farní kanceláři.

Naši biskupové se na nás obracejí listem, ve kterém připomínají, že jsme prošli obdobím pandemie. Byla to zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit. Děkují všem, kdo se nasadili, aby nemocní i umírající měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Ale také nás všechny povzbuzují, abychom se postupně vraceli do kostelů. Přenosy bohoslužeb byly pomocí v době pandemie, ale skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. A připomínají, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří účast na bohoslužbě. Děkujme Bohu za překonání této vlny pandemie a přicházejme do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Celý text tohoto prohlášení našich biskupů najdete v našem farním zpravodaji Trio expres.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Minulou neděli byla sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Vybralo se 46 900 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve čtvrtek je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.

Příští neděli 23. května je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Koná se sbírka na církevní školy v diecézi.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

V neděli 23. 5. bude farní mše svatá v kostele sv. Mořice jen ráno v 7.45 hod. Mše svatá v 10.15 hod. bude sloužena v kostele sv. Jana Křtitele. Kostel sv. Mořice bude rezervován pro biřmovance AG, jejich kmotry, rodiče a blízké.

Přijměte pozvání na Svatodušní vigilii, která bude v kostele sv. Mořice v sobotu 22. května ve 20 hod. Budeme slavit mši svatou s větším počtem čtení a obnovou svátosti biřmování. Pojďme prosit o plnost darů Ducha Svatého pro nás i celou církev. Během novény před slavností pamatujme na modlitbu v rodinách.

Krátká inspirující videa pro rodiny postupně předkládá web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz). Videa doplněná průvodcem přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Viz také níže – Rok rodiny Amoris laetitia.

V měsíci květnu letos nebudou májové u kapliček, ale zveme rodiny s dětmi na procházku po Kroměříži, při které se rodiče mohou pomodlit růženec za rodiny. Děti mohou odpovědět na soutěžní otázky a zaslat je podle návodu na Děkanátní centrum pro rodinu. Čeká je za to odměna. Informace jsou na letáčku u mariánského oltáře.

Noc kostelů se uskuteční v pátek 28. května. Modleme se za organizátory a za ty, kdo přijdou ten večer do našich kostelů. A prosím, přihlaste se co nejdříve dobrovolníci ve farní kanceláři ke službě pro tuto akci. Více informací je ve farním zpravodaji Trio expres.

Ještě před tím doporučuji vaší pozornosti jeden z koncertů Pražského jara: Ve středu 26. května od 20 hod. bude koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Františka Macka mladšího.

Strana 15 z 31