Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Vstupujeme do Týdne modliteb za duchovní povolání, který vrcholí příští nedělí. Je to Neděle Dobrého Pastýře. Ježíš nám říká: „Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“. Prosím, pamatujme na tento úmysl a prosme, aby i v naší zemi rostl počet kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu. Vhodnou modlitbu najdete i v Kancionálu (č. 049 E).

V kostele sv. Mořice se modlíme růženec za kněze a duchovní povolání každý čtvrtek přede mší svatou od 16.30 hod.

A doprovázejme věrně ve svých modlitbách našeho bohoslovce Josefa Kvapilíka, který završuje studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a připravuje se k přijetí jáhenského svěcení.

Zítra 24. dubna slaví svátek naši kaplani: P. Jiří Orság a P. Augustin Jiří Zatloukal. Vyprošujeme jim Boží ochranu a požehnání. A blahopřejeme všem Jiřím a také skautům, kteří na svátek sv. Jiří slaví Mezinárodní den skautů.

Ve středu 26. dubna v 19 hod. bude na arcibiskupském gymnáziu přednáška prof. Pavla Hoška, Ph.D.: „Evangelium lesní moudrosti“ – duchovní odkaz E. T. Setona a J. Foglara.

Ve čtvrtek bude mše svatá v 17 hod. obětována za P. Jaroslava Nesvadbu.

Přijměte pozvání na Jarní mořickou akademii. Katechezi na Třetí přikázání Desatera bude mít v kostele sv. Mořice v pátek po mši svaté náš jáhen Josef Zvoníček.

Centrum pro rodinu pořádá v pátek 12. května pouť seniorů na Svatý Hostýn. Přihlašujte se ve farní kanceláři.

A pro děti od 3 let do 5. třídy základní školy vyhlásilo Centrum pro rodinu výtvarnou soutěž. Podrobnosti jsou na vývěsce a ve farním týdeníku.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Arcibiskupské gymnázium vás zve dnes večer v 19.30 hod. na cestovatelskou přednášku P. Marka Orko Váchy „NÁRODNÍ PARKY ARGENTINY.“ V 18 hod. bude otec Marek slavit mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele.

Minulou neděli jste při sbírce na služné duchovních (tj. platy kněží) darovali 39 300 Kč. Děkujeme za vaši štědrost.

Na podporu křesťanů ve Svaté zemi jste vložili do pokladničky u Božího hrobu 23 700 Kč. Za všechny vaše dary upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Mateřská škola Mánesova s křesťanským zaměřením

zve rodiče s dětmi na Den otevřených dveří ve čtvrtek 20. dubna od 9.00 do 11.00 hod.

Jarní mořická akademie

bude pokračovat v pátek 21. 4. po večerní mši svaté, která je v 17 hod. v kostele sv. Mořice. P. Vít Hlavica bude mít katechezi na téma „Jeho jméno je svaté!“

Za týden je 3. neděle velikonoční. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

POUŤ SENIORŮ NA SVATÝ HOSTÝN

se uskuteční v pátek 12. 5. 2023, s odjezdem v 8 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Mši svatou budeme slavit v 9.30 hod. s krátkou mariánskou pobožností. Odjezd ze Svatého Hostýna ve 12 hod. Přihlašování jak ve farní kanceláři sv. Mořice, tak P. Marie. Částku 150 Kč je nutné uhradit při přihlášení. Pro „potřebné“ odvoz až k bazilice. Prosíme o včasné přihlášení.

Za pořádající Centrum pro rodinu

Miroslava Kordíková

Aliance pro rodinu, z. s., usiluje prosadit zákaz surogátního (náhradního) mateřství, které považuje za vykořisťování žen a které se v podstatě rovná obchodu s dětmi.

Tuto snahu můžete podepřít podepsáním petice, která bude předána petičnímu výboru Poslanecké sněmovny symbolicky den před Dnem dětí. Petice navazuje na celosvětovou aktivitu – Casablanskou deklaraci.

Podrobné informace naleznete zde: https://www.cirkev.cz/mezinarodni-skupina-predklada-navrh-na-celosvetovy-zakaz-nahradniho-materstvi_21851

Odkaz na petici on-line:  https://alipro.cz/petice-za-konec-obchodu-s-lidmi/

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. a na ADORACI v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Dík patří všem, kdo jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.

Velké poděkování patří všem ženám, které napekly a přinesly koláče a cukroví na páteční poutní slavnost v kostele sv. Mořice, a všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili při přípravě a průběhu celé slavnosti – zvláště při liturgii, výzdobě, úklidu a vytváření zázemí pro poutníky. Upřímné „Pán Bůh zaplať“ také každému z vás za vaše modlitby a oběti za Boží požehnání pro všechny poutníky a celou farnost.

Pozor na změnu bohoslužeb: V pondělí bude mše svatá v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Po mši svaté vás studenti arcibiskupského gymnázia zvou na Křížovou cestu do Podzámecké zahrady. Ve středu bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice.

Vstupujeme do Svatého týdne. Věnujte pozornost farnímu zpravodaji. Najdete v něm nejen pořad bohoslužeb o Velikonocích, ale také pozvání na adorace a chvíle společné i soukromé modlitby během svátečních dnů. Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je také na vývěsce a na webových stránkách naší farností.

Využijte příležitosti ke svaté zpovědi před Velikonocemi. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat v pondělí, v úterý a ve středu od 15 do 17 hod.

Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku u bočního vchodu do kostela sv. Mořice. Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.

Za týden je slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční.

Při dopoledních bohoslužbách bude žehnání pokrmů ke svátečnímu stolu.

Sbírka o slavnosti Zmrvýchvstání Páně

V neděli 9. dubna se koná ve všech kostelích naší arcidiecéze sbírka na služné duchovních, nebo lidově na platy kněží. Konala se už v loňském roce, kdy se v diecézi vybralo 8,1 milionu korun. Také tímto způsobem se farnosti zapojují do hospodaření arcidiecéze. Letáček, který podrobněji vysvětluje důvod této sbírky, je vzadu pod kůrem. Obsahuje také informace, jak je možné přispět na tento účel bezhotovostní platbou z účtu. Za každý Váš dar upřímně děkujeme.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Jménem otce biskupa Josefa, administrátora naší arcidiecéze, děkuji vám všem za vaše dary při dnešní sbírce na služné duchovních, nebo lidově na platy kněží. Letáček, který najdete v kostele, podrobněji vysvětluje důvod této sbírky. Obsahuje také informace, jak je možné přispět na tento účel bezhotovostní platbou z účtu. Díky za každý Váš dar.

Viz také článek na webu Arcibiskupství olomouckého:

https://www.ado.cz/2023/03/30/podporuji-svou-arcidiecezi-o-velikonocich-se-kona-sbirka-na-platy-knezi/

Dnes večer nebude adorace u sv. Mořice.

Od této neděle až do 2. neděle velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství, slavíme velikonoční oktáv jako jedinou slavnost Kristova zmrtvýchvstání.

Od Velkého pátku konáme novénu k Božímu milosrdenství. Korunku k Božímu milosrdenství se modlíme v kostele svatého Mořice každý den odpoledne v 15.00 hod.

Zítra v Pondělí velikonoční bude v kostele sv. Mořice mše svatá pouze ráno v 7.45 hod. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Večer bude mše svatá v 18 hod v kostele sv. Jana Křtitele.

Podrobnější informace jsou ve farním zpravodaji, který vyšel minulou neděli.

O dnešní slavnosti chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k důstojné oslavě svátků. Děkuji všem, kteří uklízeli a zdobili kostel, kostelníkům, ministrantům a těm, kteří mají pověření podávat svaté přijímání. Děkuji varhaníkům, velké i malé schole, lektorům a zpěvákům pašijí. Děkuji ministrantům, kteří chodili klepat. Děkuji těm, kteří vedli společné modlitby, drželi stráž u Božího hrobu nebo zajistili hlídání kostela během svátečních dnů. Kéž vám Bůh odmění vaši pomoc a prokázanou službu.

Beseda s P. Ladislavem Heryánem

salesiánem a kaplanem vyšší odborné školy JABOK se uskuteční tentokrát v úterý 11. 4. v 18 hod. na AG. Pořádá a zve Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži.

VEČER CHVAL

Zveme vás na velikonoční večer chval ve středu 12. 4. 2023 od 19 hod. v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži s kapelou Ignite Worship a řečníkem Tamarou Suchánkovou. Přijďte spolu s námi chválit našeho Pána v radosti a vděčnosti za dar spásy. Těšíme se na společný čas!

Ignite projekt, pastorační centrum AG, nadační fond Credo

Jarní mořickou akademii

zahájí P. Karel Skočovský na téma „Věřím v jednoho Boha v pátek 14. 4. po večerní mši svaté, která je v 17 hod. Na další rozpravy se můžete těšit v pátek 21. 4. (P. Vít Hlavica) a 28. 4. (jáhen Josef Zvoníček).

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 22 730 Kč. „Pán Bůh zaplať.“

Dnes večer jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. ADORACE v kostele sv. Mořice bude v 19 hod.

Prosíme o pomoc při přípravě pouti ještě během tohoto týdne, zvláště ve čtvrtek, kdy přivezeme hortenzie na výzdobu oltářů, a v pátek při službě pro poutníky. Informace jsou ve farním týdeníku. Obracejte se na Víta Pořízka, který koordinuje práce. Prosíme ženy, aby napekly cukroví pro poutníky a přinesly ho na proboštství nejpozději ve čtvrtek.

Buďme spojeni v modlitbě. Vyprošujme Boží požehnání na přímluvu Panny Marie pro poutníky a celou naši farnost.

Přijměte pozvání na Pouť k Panně Marie Bolestné v našem chrámu sv. Mořice v pátek 31. března. Je to světlá výjimka, že dříve, než začnou různé pouti, slavíme u nás – ještě v postní době – pouť. Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit otec biskup Josef Nuzík. První mše svatá je v 6.30 hod. v kapli P. Marie Bolestné. Bude ji sloužit P. Michal Pořízek, V 8.00 hod. slouží mši svatou P. Petr Káňa, v 11.00 hod. Mons. Vojtěch Šíma. Během celého dopoledne se zpovídá. Odpoledne ve 13 hod. bude křížová cesta a svátostné požehnání. Také večer bude křížová cesta v 16.30 hod. a mše svatá v 17 hod. z památky P. Marie Bolestné.

Arcibiskupský zámek v Kroměříži zahajuje v den pouti návštěvnickou sezónu. Poutníci z našeho kostela mohou využít v rámci doprovodného programu 50% slevu na vstup do Zámecké obrazárny od 10 do 15 hod.

Za týden je Květná neděle. Přineste s sebou schránky s postní almužnou a přijďte s jívovými ratolestmi. Mše svatá v 10.15 hod. začne žehnáním ratolestí u kříže před kostelem.

Nahlaste nám, prosím, nemocné, abychom je mohli navštívit a posloužit jim svátostmi.

Strana 7 z 32