Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 24 085 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

SVÁTKY V ZÁVĚRU ROKU:

Pondělí 25. 12. – slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

Úterý 26. 12. – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Středa 27. 12. – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Čtvrtek 28. 12. – svátek sv. Mláďátek, prvomučedníků

Neděle 31. 12. – svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc v novém roce

Dnes nebude mše svatá v 10.15 hod. Dnešním večerem vstupujeme do doby vánoční. Odpoledne v 15.30 hod. zveme zvláště rodiny s dětmi a ty, kteří nemohou na půlnoční ke slavení vigilie Narození Páně. „Půlnoční“ mše svatá bude ve 21.00 hod. O slavnosti Narození Páně a o svátku svatého Štěpána bude nedělní pořad bohoslužeb.

V úterý 26. prosince při mši svaté večer v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele bude zpívat Bartkův smíšený chrámový sbor kostela Panny Marie.

Ve čtvrtek bude mše svatá mimořádně v 17 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Přijměte pozvání na VÁNOČNÍ KONCERT Pěveckého sboru Moravan v kostele sv. Mořice ve čtvrtek 28. prosince v 18 hod.

Za týden 31. prosince je svátek Svaté Rodiny. Chceme svěřit rodiny v naší farnosti do ochrany Svaté Rodiny nazaretské a manželé mohou při mši svaté v 7.45 nebo v 10.15 hod. obnovit manželské sliby.

Na závěr roku bude děkovná pobožnost a svátostné požehnání v kostele sv. Mořice v neděli 31. prosince v 15 hod.

Děkujeme všem, kdo připravili vánoční výzdobu našich kostelů.

Děkujeme těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u Jesliček. Kdo můžete, nabídněte svůj čas a zapojte se ještě do služby, aby byly obsazeny všechny dny. Rozpis hodin je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu.

Podrobný pořad bohoslužeb, pozvání na koncerty a další informace najdete na vývěskách, na internetové stránce naší farnosti a ve farním zpravodaji, který je tentokrát na dva týdny.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES

Vánoční list 2023


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Děkuji těm, kteří v sobotu pomáhali s přípravou vánoční výzdoby. Výzdobu dokončíme v tomto týdnu. Přijďte pomoci. Přihlaste se u Víta Pořízka.

Prosím, zapište se na službu u jesliček. Rozpis hodin je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu. Nejde jen o hlídání kostela, ale o službu i svědectví pro ty, kdo přicházejí o Vánocích do našich kostelů.

Díky skautům zazáří dnes v našem kostele BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Slavnostní předání Betlémského světla bude při mši svaté v 10.15 hod. V následující dny bude hořet v našich kostelích a kaplích a můžete si je přenést domů.

Využijte příležitosti k předvánoční svaté zpovědi. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat od úterý do pátku, a to odpoledne od 15 do 17 hod.

Za týden bude 4. neděle adventní a zároveň Štědrý den. Proto dochází ke změně bohoslužeb. Podrobný pořad bohoslužeb je ve farním týdeníku, na vývěsce i na webu farnosti.

ŽIVÝ BETLÉM

Zastavte se a přijměte pozvání na ŽIVÝ BETLÉM, kterým děti Církevní ZŠ v Kroměříži chtějí připomenout oslavu narození Ježíše Krista. Těšíme se na vás ve čtvrtek 21. 12. v 10, 14.30 a v 16 hod. na Velkém náměstí a upřímně přejeme:

AŤ SE PRAVÉ VÁNOCE NARODÍ VE VAŠICH SRDCÍCH!“

Vedení a žáci CZŠ v Kroměříž

Charita Kroměříž prosí všechny vedoucí kolednických skupinek, aby potvrdili svou účast na Tříkrálové sbírce 2024. Také uvítá další dobrovolníky, kteří by se rádi do koledování zapojili.

Kromě farního zpravodaje je vám k dispozici také VÁNOČNÍ LIST, který může být „užitečný“ i vašim blízkým a sousedům, kteří naše kostely pravidelně nenavštěvují. Prosíme, nabídněte jej i ve svém okolí. Děkujeme.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


Vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus B nedělního mešního lekcionáře.

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. 

Dnes večer bude adorace v křestní kapli u sv. Mořice v 19 hod.

V pátek je slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU. Mše svatá bude v kostele sv. Mořice u hlavního oltáře v 17 hod.

Za týden je 2. neděle adventní.

Dnes odpoledne od 15 hod. pořádáme Svatomořický turnaj ve stolním tenisu, a to v tělocvičně arcibiskupského gymnázia. Není třeba se přihlašovat, stačí jen přijít a mít chuť si zahrát.

V době adventní zveme zvláště všechny děti, ale také dospělé, na ranní mše svaté ke cti Panny Marie – RORÁTY a to v pondělí, ve středu a pátek v kapli sv. Vincence na Malém Valu v 6.45 hod. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na snídani. Upozornění: Ve zpravodaji je uveden čas rorátů v 6.30 hod., ale to se změnilo. Mše svatá na Malém Valu bude začínat v 6.45 hod.

Prosíme, nahlaste nám nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, aby je mohl před vánočními svátky navštívit kněz a posloužit jim svátostmi.

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku se zapisují v sakristii.

Od této neděle je možné si zakoupit vstupenky na farní ples, který bude 3. února.

Další informace jsou na vývěskách, a především v našem farním týdeníku. Maminky, všimněte si nabídky a pozvání do skupinek, ve kterých se matky modlí za své děti.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


Dnes večer bude adorace v křestní kapli kostela sv. Mořice v 19 hod.

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 13. prosince – památka sv. Lucie, panny a mučednice

Čtvrtek 14. prosince – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Příští neděle 17. 12. je 3. neděle adventní.

Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Ve svých modlitbách s vděčností pamatujme na papeže Františka, a to zvláště ve středu 13. 12., kdy si připomíná výročí svého kněžského svěcení, a v neděli 17. 12., kdy slaví své narozeniny.

Děti i dospělé zveme na ranní mše svaté ke cti Panny Marie – RORÁTY, a to v pondělí, ve středu a pátek v kapli sv. Vincence na Malém Valu v 6.45 hod. 

Milé děti, nenechejte si ujít poutavé příběhy, setkání s Pánem Ježíšem ani snídani u sester vincentek, které se na vás moc těší!

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU BOHOSLUŽEB:

V době adventní jsou mše sv. v kapli sv. Vincence v pondělí, středu a pátek v 6.45 hod. Mše svaté v kostele sv. Mořice jsou ve všední dny slaveny křestní kapli.

Prosíme, nahlaste nám nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, jsou zapisovány v sakristii farního kostela a také ve farní kanceláři.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Díky skautům putuje až k nám světlo z Betléma. Slavnostní předání BETLÉMSKÉHO SVĚTLA bude při zahájení mše svaté v kostele sv. Mořice v neděli 17. 12. v 10.15 hod. Přivezou ho vlčata a světlušky, skauti a skautky, roveři a rangers ze 7. oddílu sv. Dominika Savia a 14. oddílu sv. Františka z Assisi ze skautského střediska Mirka Svobody. Světlo si můžete o 3. adventní neděli i během následujících dnů vzít do svých domovů. Bude přineseno a bude hořet také v ostatních kostelích a kaplích.

V tomto týdnu jste srdečně zváni:

  • V pondělí večer v 18 hod. na Adventní flétnový koncert v kostele sv. Jana Křtitele
  • V úterý dopoledne na setkání seniorů v Centru pro rodinu
  • Ve středu na Večer chval v dolní kapli arcibiskupského gymnázia

Prosíme zapojte se:

  • Do přípravy vánoční výzdoby v našich kostelích
  • Do služby u JESLIČEK
  • Do TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY (Přihlaste se v sídle Charity Kroměříž, jako vedoucí skupinek koledníků)

Informace jsou ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES

Farnost sv. Mořice Kroměříž na YouTube – Mořické akademie


Dnes se na závěr mše svaté koná před vystavenou Nejsvětější svátostí OBNOVA ZASVĚCENÍ LIDSTVA Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Veřejný úkon zasvěcení je spojen s možností získat plnomocné odpustky.

Na dnešní neděli připadá 38. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Minulou neděli jste do sbírky na sdělovací prostředky přispěli částkou 21 530 Kč. „Pán Bůh zaplať.“

UPOZORNĚNÍ:

Od zítřka budou mše svaté ve všední dny v kostele sv. Mořice slaveny v křestní kapli. V sobotu 2. prosince bude mše svatá v kapli sv. Vincence na závěr duchovní obnovy v 16 hod. Mše svatá v 18 hod. nebude.

Mezinárodní iniciativa ČERVENÁ STŘEDA, která je vzpomínkou na všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení, nás zve k modlitbě na tento úmysl ve středu 29. listopadu.

Ve čtvrtek 30. 11 je svátek sv. Ondřeje, apoštola. Po večerní mši svaté bude půlhodinová adorace za posvěcení kněží a kněžská a řeholní povolání.

Pátek je první v měsíci. V kapli svatého Vincence bude ADORACE od 7.00 hod. do 13.30 hod. V kostele sv. Mořice se zpovídá od 15.00 do 17.00 hod.

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, budou od prosince zapisovány v obou farních kostelích a také ve farní kanceláři.

Za týden 3. 12. je 1. neděle adventní. Začíná nový církevní rok. Na začátku každé mše svaté bude žehnání adventních věnců. Pokud si chcete zhotovit sami adventní věnec, přijměte pozvání na pletení adventních věnců v Centru pro rodinu v pátek 1. prosince ve 13.30 hod.

Pro zájemce pořádáme Svatomořický turnaj v ping-pongu v neděli 3. prosince od 15 hod. v tělocvičně arcibiskupského gymnázia. Není třeba se přihlašovat, stačí jen přijít a mít chuť si zahrát.

Vigilie za počatý lidský život

V předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život.“ Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Spojte se, prosím, v modlitbě i doma v rodinách na tento úmysl. Ke společné modlitbě jste zváni do kaple sv. Kříže v sobotu 2. 12. v 16.30 hod. (večerní chvály, adorace).

Podrobnější informace a pozvánky na další akce jsou ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

Strana 4 z 33