Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Dnes večer je adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Minulou neděli jste při sbírce na podporu biblického apoštolátu věnovali 23 255 Kč. Jménem těch, kdo se věnují biblickému apoštolátu, všem dárcům upřímně děkuji.

Pamatujme v modlitbě na otce Jana Graubnera, arcibiskupa pražského a primase českého, který ve středu 31. 1. na svátek sv. Jana Boska slaví svůj svátek.

Svátky v týdnu:

Středa 31. 1. – památka sv. Jana Boska, kněze

Čtvrtek 1. 2. – čtvrtek před prvním pátkem je Dnem modliteb za kněžská povolání

Pátek 2. 2. –  svátek Uvedení Páně do chrámu.

Mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice bude obětována za ženy a matky a budeme zároveň prosit za děti v rodinách naší farnosti. Přede mší svatou mohou maminky i tátové napsat na lístek na stole u vchodu do kostela prosby za své děti a vnoučata. Také na tyto úmysly bude obětována mše svatá.

Je to SVĚTOVÝ DEN ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA.

Sobota 3. 2. – sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

Svatoblažejské požehnání bude v neděli při požehnání na konci mše svaté.

Za týden 4. 2. je 5. neděle v mezidobí.

Příležitost ke svátosti smíření:

první pátek v měsíci (2. 2.) – kostel sv. Mořice (15–17 hod.)

ADORACE

čtvrtek 1. 2. – kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

pátek 2. 2. – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7–13.30 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

Přijměte pozvání na tradiční Farní ples, který se koná v sobotu 3. února od 19.30 hod. v sále Psychiatrické nemocnice. Vstupenky se prodávají dnes (v neděli) v sakristii, během týdne ve farní kanceláři a také přímo na plese. Náš ples můžete podpořit i dárkem do tomboly.

Další informace jsou ve farním týdeníku.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na podporu biblického apoštolátu.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Středa 24. 1. – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Čtvrtek 25. 1. – svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Pátek 26. 1. – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Příští neděle 28. ledna je 4. v mezidobí.

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

V týdnu modliteb za jednotu křesťanů se vedle osobní modlitby chceme také sejít a za dar jednoty prosit společně s křesťany z různých církví. Přijďte na ekumenickou bohoslužbu v pondělí 22. ledna v 18 hod. v kostele Panny Marie.

Pozvání k modlitbě

Hnutí Modlitby matek zve na třídenní setkávání, tzv. Triduum Modliteb matek, které je naplněno modlitbami a prosbami zaměřenými na život v rodině a za děti a vnoučata. Krátká setkání se konají v termínech: 26.-28.1.2024: v pátek u sv. Mořice v 17.45 hod., v kostele u P. Marie bude setkání v sobotu v 9 hod. a v neděli ve14 hod.

Na stole u bočního chodu vám nabízíme kartičky s několika otázkami. Týkají se vašeho vztahu k Písmu svatému. Vezměte si kartičky domů a zamyslete se nad těmito otázkami. Kéž je nám Neděle Božího slova povzbuzením k hlubšímu propojení Písma svatého s naším životem.

Další kartička na tomtéž místě nese nadpis: 150 žalmů před kněžským svěcením. Je to nabídka, jak doprovázet modlitbou našeho jáhna Josefa Kvapilíka v jeho přípravě na přijetí svátosti kněžství. Od 25. ledna připadá na každý den jeden žalm. Vezměte si kartičku domů a budete tak při modlitbě spojeni s ostatními, kteří se zapojí.

Přijměte pozvání na Farní ples, který se koná v sobotu 3. února v secesním sále Psychiatrické nemocnice. Přijďte prožít společenský večer se svými přáteli a poznat nové přátele. Vstupenky si můžete zakoupit ve farní kanceláři, v neděli po bohoslužbách v sakristii farního kostela. Prosíme také o dárky do tomboly, které potěší výherce.

Věnujte také pozornost dalším informacím ve farním týdeníku.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční. V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí.

Za týden je 2. neděle v liturgickém mezidobí.

Děkuji všem, kdo připravili vánoční výzdobu kostela. Ve středu 10. ledna odpoledne od 15 hod. odstrojíme stromky a provedeme úklid v obou našich kostelích. Kdo můžete, prosím, přijďte pomoci. Betlém v kostele sv. Jana Křtitele zůstane do 2. února. Je možné si domluvit návštěvu.

V pátek 12. ledna při mši svaté v 17 hod. v našem kostele sv. Mořice přijme biskup Josef Nuzík 10 mužů mezi kandidáty jáhenské služby pro olomouckou arcidiecézi.

V tomto týdnu bude v úterý dopoledne setkání seniorů v rodinném centru ve středu večer na arcibiskupském gymnáziu Večer chval.

Do 14. ledna probíhá Tříkrálová sbírka. Charita Kroměříž děkuje všem, kdo se zapojili do koledování a děkuje za vaše dary. Chce je využít zejména na přímou pomoc potřebným. V našem městě je málo skupinek koledníků. Možná se k vašemu domu nedostanou. Jedna z pokladniček, do které můžete vložit svůj dar je v našem kostele sv. Mořice. Je ve vstupu do kaple Panny Marie Bolestné a je viditelně označena.

Další možnosti, jak dát finanční dar, jsou popsány ve farním zpravodaji a na webu Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz..

Dnes večer v 18 hod. můžete na ČT1 shlédnout tradiční Tříkrálový koncert.

Další informace jsou ve farním týdeníku.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Pamatujme v modlitbě na Mons. Josefa Hrdličku, emeritního pomocného biskupa olomouckého, který v pátek 19. ledna slaví narozeniny.

Za týden je 3. neděle v mezidobí, kterou z podnětu papeže Františka slavíme jako NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA. Sbírka příští neděli bude na podporu biblického apoštolátu. Více o tom ve farním týdeníku.

Velký dík patří všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali nebo ještě věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění. Možnost dát svůj dar do pokladničky Tříkrálové sbírky končí tuto neděli. Dále je možno přispívat darem přímo na účet Tříkrálové sbírky (viz www.trikralovasbirka.cz).

Ve čtvrtek 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

Od 18. do 25. ledna prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Modleme se intenzivně s celou církví na tento úmysl. Připravujeme i ekumenickou bohoslužbu. Termín bude oznámen příští neděli.

Další informace jsou ve farním týdeníku.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


V kapli na Malém Valu je dnes Výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace do 14.00 hod.

V kostele sv. Jana Křtitele dnes večer není mše svatá.

Dnes odpoledne v 15 hod. jste zváni do kostela sv. Mořice na Děkovnou pobožnost a svátostné požehnání.

Zítra 1. ledna 2024 je Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – závazný zasvěcený svátek, kterým končí oktáv Narození Páně. Zároveň je to Světový den modliteb za mír.

V 8.00 hod. bude mše svatá v kapli sv. Vincence na Malém Valu, v 9.00 hod. v kapli kláštera sester sv. Kříže, v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice, v 16.00 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici a v 18.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Ve středu je památka Nejsvětějšího Jména Ježíš. Mše svatá bude v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Ve čtvrtek bude po večerní mši svaté adorace za posvěcení kněží, za kněžská a řeholní povolání.

Pátek je první v měsíci. Odpoledne bude příležitost ke svátosti smíření. Večerní mše svatá v 17.00 hod. bude z vigilie slavnosti Zjevení Páně.

V sobotu 6. ledna o slavnosti ZJEVENÍ PÁNĚ bude mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 10.15 hod. Při mši svaté je žehnání vody, křídy a kadidla.

Za týden 7. ledna 2024 je svátek Křtu Páně. Tímto svátkem končí doba vánoční.

Podrobný pořad bohoslužeb najdete na vývěsce, na internetové stránce naší farnosti a ve farním zpravodaji z minulé neděle.

Děkuji těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u jesliček. A prosím další přihlaste se. Rozpis je na stole u bočního vchodu.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

probíhá od 1. 1. do 14. 1. 2024. Charita Kroměříž prosí o další dobrovolníky, kteří by se zapojili do koledování zde v Kroměříži. Vedoucí skupinek mohou být ve věku od 15 let. Mše svatá za koledníky bude sloužena v sobotu 6. ledna v 8.00 hod. v kostele Panny Marie.

Jménem Charity děkuji všem, kdo se zapojujete do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění.

Strana 3 z 32