Back to Top

31. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Sbírka a dary na misie činily v naší farnosti sv. Mořice 86 300 Kč. Dík patří také všem, kdo zakoupením misijního kalendáře podpořili Papežská misijní díla. Kéž Bůh odmění vaši štědrost!

Ještě dnes, tuto neděli, můžete dát návrhy kandidátů do pastorační rady naší farnosti. Právo navrhovat a právo volit kandidáty má každý farník od 15 let. Navrhovaný kandidát musí patřit do naší farnosti a mít aspoň 18 let. Seznam kandidátů bude zveřejněn příští neděli.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Dnes odpoledne jste zváni ke společné modlitbě za zemřelé. Na místním hřbitově v Kroměříži začne pobožnost v 15.00 hod. u hlavního kříže. Kancionály vezměte s sebou. Buďme obětaví, přicházejme v tyto dny často ke hrobům našich blízkých a snažme se získat odpustky pro duše v očistci. Podmínky k získání odpustků jsou popsány ve farním zpravodaji i na vývěsce.

V úterý je Slavnost VŠECH SVATÝCH a ve středu Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. V kostele sv. Mořice budou mše svaté oba dny v 17 hod.

Podrobný pořad bohoslužeb je ve farním zpravodaji.

Ve čtvrtek večer po mši svaté bude půlhodinová adorace. Modlíme se za posvěcení kněží a za kněžská povolání.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude adorace od 7 do 13.30 hod. Příležitost ke svátosti smíření bude v kostele sv. Mořice od 15 do 17 hod.

Důležité oznámení:

Příští neděli, 6. listopadu, bude v naší farnosti udělována svátost pomazání nemocných. Zde v kostele sv. Mořice při obou bohoslužbách. Další bohoslužby jsou uvedeny ve farním týdeníku. Tuto svátost může přijmout věřící – dospělý i dítě – jestliže na něj dolehla vážná nemoc. Ve stáří pak i ten, kdo není vážně nemocen. Na přijetí svátosti nemocných je třeba se připravit svatou zpovědí. Využijte příležitosti během týdne. Před nedělní mší svatou, na které bude svátost nemocných udělována, dopřejte čas ke zpovědi těm, kdo nemohou přijít ve všední dny.

Prosím, pomozte nemocným ve vašich rodinách a v nejbližším okolí, aby se mohli dostat do kostela. Nemocné, kteří nemohou přijít, kněz rád navštíví v čase, který jim bude vyhovovat.

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Ve dnech od 25. 10. do 8. 11. můžeme získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze získat odpustky částečné.

Obdržet odpustky pro duše v očistci již v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tj. 25.10.-1.11., je možné jen v případě, že z vážných důvodů nemůžeme navštívit hřbitovy v obvyklé době (1.-8.11.).

Pořad bohoslužeb v úterý 1. listopadu 2022

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (poutní mše svatá)

 

Pořad bohoslužeb ve středu 2. listopadu 2022

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

16.00 hod. – kostel sv. C+M v Psychiatrické nemocnici

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

30. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


MISIJNÍ NEDĚLE – DEN MODLITEB ZA MISIE

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na misie.

Minulou neděli jste do sbírky na opravu střechy nad sakristií kostela sv. Mořice přispěli částkou 30 056 Kč. Děkuji za každý váš dar.

UPOZORNĚNÍ

Ve středu 26. října bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice. Mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele nebude. Ve státní svátek, tj. v pátek 28. října, bude mše svatá v kapli sv. Vincence na Malém Valu v 7 hod.

V pátek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Na Den vzniku samostatného Československého státu se modleme za naši zemi.

Za týden je 31. neděle v liturgickém mezidobí. V kostele sv. Mořice slavíme Výročí posvěcení kostela. Pamatujme, že vchází v platnost ZIMNÍ ČAS.

Pobožnost za zemřelé na hřbitově bude v neděli 30. října v 15 hod.

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Ve dnech od 25. 10. do 8. 11. můžeme získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze získat odpustky částečné.

Obdržet odpustky pro duše v očistci již v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tj. 25.10.-1.11., je možné jen v případě, že z vážných důvodů nemůžeme navštívit hřbitovy v obvyklé době (1.-8.11.).

Prosím, podpírejme modlitbou biskupa Josefa, administrátora diecéze, prosme za nového pastýře pro naši arcidiecézi a modleme se za mír ve světě, zvláště na Ukrajině.

Připravujeme volby do pastorační rady naší farnosti. Do schránky v kostele sv. Mořice, která je na stole u bočního vchodu a je viditelně označena, vkládejte prosím jména kandidátů, které doporučujete do pastorační rady. Kandidát musí patřit do naší farnosti a mít aspoň 18 let. U každého kandidáta, kterého navrhujete, uveďte jméno, příjmení a adresu. Použijte lístky, které jsou vedle schránky. Právo navrhovat a právo volit kandidáty má každý farník od 15 let. Volební komise zpracuje vaše návrhy a 6. listopadu zveřejní seznam kandidátů. Volby budou 20. listopadu.

28. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Přijměte pozvání ke společné modlitbě růžence. V kostele se modlíme růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Pamatujte také na společnou modlitbu růžence doma v kruhu rodiny.

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 12. 10. – sv. Radima, biskupa

Sobota 15. 10. – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Střecha nad sakristií kostela sv. Mořice nutně potřebuje opravu. Získali jsme dotaci ze Zlínského kraje, ale i tak bude oprava finančně náročná. Na tento účel bude sbírka za týden, kdy slavíme 29. neděli v liturgickém mezidobí. Za každý váš dar „Pán Bůh zaplať.

 

V pátek 14. 10. si připomínáme VÝROČNÍ DEN biskupského svěcení Mons. Josefa Nuzíka a Mons. Antonína Baslera. Pamatujme na ně modlitbě.

VEČER CHVAL

Srdečně zveme na VEČER CHVAL s kapelou Ignite Worship se ve středu 12. 10. od 19 hod. v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Na společný čas modlitby se těší nadační fond Credo,

Ignite projekt a Pastorační centrum AG.

SETKÁNÍ SENIORŮ

je připraveno na čtvrtek 13. 10. od 9.15 hod. v Centru pro rodinu. Přijměte pozvání a přijďte prožít hezké dopoledne, kterým nás provede P. Jiří Orság. Těšit se můžete na malé občerstvení a přátelskou atmosféru. Všichni senioři jsou srdečně vítáni!

Informace o dalších akcích najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES 2022 / č. 31.

29. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na opravu střechy nad sakristií našeho kostela sv. Mořice.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 18. 10. - svátek sv. Lukáše, evangelisty

Sobota 22. 10. – sv. Jana Pavla II., papeže

Za týden slavíme Misijní neděli. Koná se sbírka na misie. Dopis národního ředitele Papežských misijních děl najdete zde a také v našem farním týdeníku. Obsahuje informace o využití sbírky. Zde v kostele jsou Misijní kalendáře. Svým darem za kalendář podporujete projekty Papežského misijního díla dětí. Složenka je uvnitř kalendáře.

Duchovní podporou může být také novéna před Misijní nedělí. Její text je na internetové stránce Papežského misijního díla www.misio.cz. A v sobotu večer před Misijní nedělí je Misijní most modlitby, ke kterému je možné se připojit doma v kruhu rodiny.

Další informace jsou ve farním týdeníku. V jeho úvodu se píše o přípravě voleb do pastorační rady naší farnosti. Pastorační rada naší farnosti dovršila čtyřleté období své činnosti. Děkuji všem členům pastorační rady, kteří v tomto funkčním období pro farnost obětavě pracovali. Před námi je volba nové pastorační rady. Od dnešního dne do neděle 30. října můžete do schránky v kostele sv. Mořice, která je viditelně označena, vkládat jména kandidátů, které doporučujete do pastorační rady.

Kandidát musí patřit do naší farnosti a mít aspoň 18 let. U každého kandidáta, kterého navrhujete, uveďte jméno, příjmení a adresu. Použijte lístky, které jsou vedle schránky. Prosím, zapojte se. Právo navrhovat a právo volit kandidáty má každý farník od 15 let. Volební komise zpracuje vaše návrhy a 6. listopadu zveřejní seznam kandidátů.

Volby do pastorační rady se budou konat v neděli 20. listopadu 2022.

BIŘMOVÁNÍ STUDENTŮ AG

V pátek 21. října při mši svaté v 11 hod. v kostele sv. Mořice udělí biskup Mons. Josef Nuzík svátost biřmování studentům Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Provázejme je svými modlitbami.

27. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 4. 10. – památka sv. Františka z Assisi

Pátek 7. 10. – památka Panny Marie Růžencové

Příští neděle 9. října je 28. v liturgickém mezidobí.

Děkujeme našim ministrantům, že statečně hájili čest Mořické legie na Arcidiecézním turnaji ve florbalu, a blahopřejeme jim k získání bronzové medaile v kategorii 10-13 let. Přečtěte si o tom ve farním zpravodaji.

V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny.

Ve čtvrtek bude po mši svaté adorace za posvěcení kněží a za kněžská a řeholní povolání.

V pátek bude v kapli na Malém Valu po ranní mši svaté výstav Nejsvětější svátosti do 13.30 hod. Všichni jste srdečně zváni k tiché modlitbě. Příležitost ke svaté zpovědi bude v kostele sv. Mořice odpoledne od 15 do 17 hod.

Další informace najdete, bratři a sestry, ve farním týdeníku.

Strana 3 z 26