Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Vstupujeme do Týdne modliteb za duchovní povolání, který vrcholí příští nedělí. Je to Neděle Dobrého Pastýře. Ježíš nám říká: „Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“. Prosím, pamatujme na tento úmysl a prosme, aby i v naší zemi rostl počet kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu. Vhodnou modlitbu najdete i v Kancionálu (č. 049 E).

V kostele sv. Mořice se modlíme růženec za kněze a duchovní povolání každý čtvrtek přede mší svatou od 16.30 hod.

A doprovázejme věrně ve svých modlitbách našeho bohoslovce Josefa Kvapilíka, který završuje studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a připravuje se k přijetí jáhenského svěcení.

Zítra 24. dubna slaví svátek naši kaplani: P. Jiří Orság a P. Augustin Jiří Zatloukal. Vyprošujeme jim Boží ochranu a požehnání. A blahopřejeme všem Jiřím a také skautům, kteří na svátek sv. Jiří slaví Mezinárodní den skautů.

Ve středu 26. dubna v 19 hod. bude na arcibiskupském gymnáziu přednáška prof. Pavla Hoška, Ph.D.: „Evangelium lesní moudrosti“ – duchovní odkaz E. T. Setona a J. Foglara.

Ve čtvrtek bude mše svatá v 17 hod. obětována za P. Jaroslava Nesvadbu.

Přijměte pozvání na Jarní mořickou akademii. Katechezi na Třetí přikázání Desatera bude mít v kostele sv. Mořice v pátek po mši svaté náš jáhen Josef Zvoníček.

Centrum pro rodinu pořádá v pátek 12. května pouť seniorů na Svatý Hostýn. Přihlašujte se ve farní kanceláři.

A pro děti od 3 let do 5. třídy základní školy vyhlásilo Centrum pro rodinu výtvarnou soutěž. Podrobnosti jsou na vývěsce a ve farním týdeníku.