Back to Top

33. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES

Farnost sv. Mořice Kroměříž na YouTube – Mořické akademie


SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na sdělovací prostředky.

Poděkování za vaše dary při sbírce na Charitu od ředitele i prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc je uvedeno v našem farním zpravodaji.

Od této neděle prožíváme Týden modliteb za mládež. Modleme se za mladé lidi, za dobrou volbu jejich životního povolání či partnera. Prosme, aby kráčeli s Kristem a byli svědky víry pro své vrstevníky.

Sekce pro mládež při České biskupské konferenci připravila kartičky s modlitbou za mládež. Z druhé strany této kartičky je modlitba prarodičů, kteří vyprošuji požehnání svým vnoučatům. Kartičky najdete v kostele nebo na webu ČBK – Týden modliteb za mládež. Text obou modliteb je také na letáčku Modlitby na farní pastorační úmysl v tomto týdnu.

A všichni mladí jsou zváni tuto sobotu 25. listopadu na DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE. Koná se v Rajnochovicích v Arcidiecézním centru života mládeže PŘÍSTAV společně s mládeží děkanátu Holešov. Odkaz na přihlášky a podrobnosti k celému setkání jsou na plakátě i v našem farním zpravodaji.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 21. 11. – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Středa 22. 11. – památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Čtvrtek 23. 11. – sv. Klementa I., papeže a mučedníka

Pátek 24. 11. – památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

Sobota 25. 11. – sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

Příští neděli je slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE.

Po mši svaté se bude konat před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

V tomto týdnu jste zváni:

V úterý večer do kostela sv. Jana Křtitele na benefiční koncert na podporu dětí postižených cystickou fibrózou.

Ve středu večer na arcibiskupské gymnázium na přednášku, kterou pořádá Česká křesťanská akademie.

Nebo – rovněž ve středu večer do kostela Panny Marie, kde o svém obrácení a záchraně bude vyprávět bývalý narkoman, který nyní žije v Medjugorje.

Podrobnosti k těmto akcím, pozvání na další setkání a duchovní obnovy máte ve farním zpravodaji.

V pátek večer bude mši svatou v kostele sv. Mořice sloužit P. Karel Skočovský. Po mši svaté bude mít v rámci naší Podzimní mořické akademie přednášku na téma Čistota jako spojenec lásky – tedy 6. přikázání. Udělejte si čas, přijďte a pozvěte i své přátele!

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 19. 11. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 19. 11. 2023, 33. mzd.

Bože, děkujeme za příležitost vzdělávat se, rozmnož v nás touhu po růstu ve víře, věrnosti, vytrvalosti a lásce k Tobě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás, praví Pán; kdo zůstává ve mně, ten nese mnoho ovoce.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, …, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za příležitost vzdělávat se,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za mládež

Dobrý Otče, prosíme Tě, vylej svého Svatého Ducha na všechny mladé lidi a dej jim poznat svou lásku, kterou je nekonečně miluješ. Daruj jim nový pohled na tvou dobrotu i Tvůj pohled na ně samotné.

Otče, prosíme Tě, dej, ať se mladí lidé nebojí vykročit na cestu s tebou, ať naslouchají tvému Svatému Duchu a svým životem září a vydávají svědectví mezi svými vrstevníky o Tobě a životě s Tebou. Amen.

 

Žehnací modlitba

Pane, děkuji ti za to, že jsem babička / dědeček těchto mých vnoučat. Děkuji ti, že jsi nám je poslal do rodiny, že se můžeme spolu sdílet a společně hledat tebe.

Prosím, abys jim požehnal ve všem, co budou konat, abys jim požehnal v jejich studiu a práci, abys jim požehnal při výběru jejich životního partnera a povolání a abys je po celý jejich život chránil a vedl po svých cestách. Amen.

S církevním schválením vydala Sekce pro mládež České biskupské konference.

32. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES

Farnost sv. Mořice Kroměříž na YouTube – Mořické akademie


Velký dík všem, kdo v den svátku sv. Martina připravili v našem městě akci pro rodiny s dětmi.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Sbírka a dary na Charitu minulou neděli činily v naší farnosti svatého Mořice 74 950 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost!

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 13. 11. – památka sv. Anežky České, panny

Pátek 17. 11. –  památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA a DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

Sobota 18. 11. – Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

Příští neděli 19. listopadu se koná sbírka na sdělovací prostředky. Slovo o této sbírce od našich biskupů najdete v našem farním týdeníku.

SETKÁNÍ SENIORŮ

Na další z pravidelných setkání jste srdečně zváni v úterý 14. 11. od 9.15 hod. v Centru pro rodinu. Přijďte prožít hezké dopoledne, kterým vás provede P. Jiří Rek, výpomocný duchovní farnosti P. Marie v Kroměříži. Těšit se můžete i na malé občerstvení a přátelskou atmosféru.

MŠE SVATÁ ZA ZEMŘELÉ KNĚZE

Přijměte pozvání na mši svatou za zesnulé biskupy, za zemřelé kněze - zvláště ty, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu a rodáky z těchto farností. Ve čtvrtek 16. 11. v 9 hod. v kostele sv. Mořice ji bude sloužit otec biskup Mons. Josef Nuzík spolu s kněžími z našeho děkanátu. Pojďme v jednom společenství prosit za kněze, které si Pán už povolal na věčnost, a vyjádřit tak svůj dík za jejich službu.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 12. 11. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 12. 11. 2023, 32. mzd.

Bože, prosíme za sebe navzájem, abychom v každodenním životě uměli pravdivě žít ve světě své povolání křesťana.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za sebe navzájem, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby za umírající (3. část)

Pane Ježíši Kriste, Spasiteli světa, odporoučíme Ti Tvého služebníka (tvou služebnici) N. a prosíme Tě:
přijmi ho (ji) milostivě do radostí svého království, neboť jsi pro něho (pro ni) sestoupil na tuto zemi. Třebaže z lidské slabosti zhřešil(a), nezapřel(a) trojjediného Boha, Stvořitele nebe i země, ale věřil(a) v něj a klaněl(a) se mu.

 

Když umírající zemře, říká se:
Svatí Boží přátelé ať vás doprovodí. Andělé Páně ať vám (ti) vyjdou naproti a přijmou vás (tě) mezi sebe a představí vás (tě) před trůnem Nejvyššího. Kéž vás (tě) přijme Kristus, který vás (tě) zavolal. Kéž vás (tě) andělé k němu dovedou a představí vás (tě) před trůnem nejvyššího. Ať vám (ti) dá Pán věčné odpočinutí a věčné světlo ať vám (ti) svítí. Kéž vás  (tě) andělé k němu dovedou a představí vás (tě) před trůnem Nejvyššího.

Modleme se: Do Tvých rukou, Bože, svěřujeme našeho bratra (naši sestru) N., neboť věříme, že žije, i když zemřela, a prosíme Tě: ať mu (jí) všechno, čím se v lidské slabosti provinil(a), Tvá milosrdná láska odpustí. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

31. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES

Premiéra záznamu Podzimní mořická akademie 2023 1/3 5.11. v 15.00 hod.


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Dnes odpoledne jste zváni ke společné modlitbě za zemřelé. Na místním hřbitově v Kroměříži začne pobožnost v 15.00 hod. u hlavního kříže. Kancionály vezměte s sebou. Buďme obětaví, přicházejme v tyto dny často ke hrobům našich blízkých.

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Až do 8. 11. můžeme získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze získat odpustky částečné.

Ve čtvrtek je svátek Posvěcení lateránské baziliky.

Důležité oznámení:

Za týden bude v naší farnosti udělována svátost pomazání nemocných, a to při mši svaté v sobotu 11. 11. v 16 hod. v Psychiatrické nemocnici, v 18 hod. v kapli sv. Vincence na Malém Valu; v neděli 12. 11. v 7.45 hod. a v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice. Tuto svátost může přijmout věřící – dospělý i dítě – jestliže na něj dolehla vážná nemoc. Ve stáří pak i ten, kdo není vážně nemocen. Na přijetí svátosti nemocných je třeba se připravit svatou zpovědí. V tyto dny už jste mnozí byli u svaté zpovědi a zpovídat se bude také během týdne. Před nedělní mší svatou, na které bude svátost nemocných udělována, dopřejte čas ke zpovědi těm, kdo nemohou přijít ve všední dny.

Prosím, pomozte nemocným ve vašich rodinách a v nejbližším okolí, aby se mohli dostat do kostela. Nemocné, kteří nemohou přijít, kněz rád navštíví v čase, který jim bude vyhovovat.

VEČER CHVAL

Ve středu 8. 11. od 19 hod. v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Přijďte spolu s námi chválit našeho Pána a vyvýšit Ho nade vším, co právě prožíváme.         Zve Ignite projekt, pastorační centrum AG, nadační fond Credo

PODZIMNÍ MOŘICKÁ AKADEMIE

V pátek 10. listopadu po mši svaté v 17 hod. bude v kostele sv. Mořice 2. přednáška v rámci Podzimní mořické akademie. Hostem bude P. ThLic. Tomáš Klíč a promluví na téma Nezabiješ! Kdy je umělý potrat lidským právem? (5. přikázání). Udělejte si čas a přijďte!

OSLAVA SVÁTKU SV. MARTINA

Těšíme se na příjezd Martina na bílém koni. Zvláště rodiče s dětmi zveme na oslavu svátku svatého Martina v sobotu 11. listopadu večer. Průvod se svatým Martinem projde z Hanáckého náměstí na Velké náměstí v 18 hod. Děti, vezměte si s sebou lampióny. Na Velkém náměstí bude program pokračovat.

  1. listopad je také Dnem válečných veteránů. Na mnoha místech se v 11. hod. rození zvony kostelů. V ten den se zvláště spojujeme v modlitbě za mír ve světě.

Pozvánka z farnosti Zlín:

V sobotu 11. listopadu od 13 hodin zveme všechny na navazující setkání po akci Godzone s názvem Chcem viac. Na programu bude katecheze, chvály a společná mše svatá. Setkání se uskuteční v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně a povedou ho lidé z týmu Godzone. 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 5. 11. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 5. 11. 2023, 31. mzd.

Prosíme o dar obrácení pro všechny, kdo tě dosud nepoznali a kdo k tobě odmítají přijít.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Vyvolil jsem tento dům a posvětil, praví Pán, aby tam bylo mé jméno navěky. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, … radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o dar obrácení pro všechny, kdo tě

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby za umírající (2. část)

Bože, přijmi k sobě svého služebníka (služebnici), neboť doufal ve tvé milosrdenství a tvou spásu. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka ze všeho soužení. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi zachránil Noema za potopy. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi vyvedl Abraháma z chaldejského města Uru. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi vysvobodil Mojžíše z moci faraónovy. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi zachránil Daniela ze lví jámy. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi vysvobodil tři mladíky z ohnivé pece a z rukou krutého krále. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi očistil Zuzanu ze lživého obvinění. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi zachránil Davida z rukou Goliáše i krále Saula. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi vysvobodil Petra a Pavla z vězení. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, skrze našeho Spasitele Ježíš Krista, který pro nás podstoupil hořkou smrt a získal nám život věčný. Amen.