Back to Top

22. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Pamatujme v modlitbě na otce arcibiskupa Jana, který dnes slaví narozeniny.

Od této neděle začíná opět vycházet farní týdeník, ve kterém najdete informace na nejbližší období.

Regionální centrum Fatimského apoštolátu Kroměříž vás srdečně zve na setkání dnes odpoledne od 16.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Ve středu 1. 9. je SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA PÉČI O STVOŘENÍ.

Ve čtvrtek bude po mši svaté adorace za posvěcení kněží a za kněžská povolání.

Pátek je první pátek v měsíci. V kapli sv. Vincence bude celodenní adorace, v kostele sv. Mořice příležitost ke svátosti smíření od 15 do 17 hod.

UPOZORNĚNÍ:

Ve středu 1. 9. bude ještě slavena mše svatá v kostele sv. Mořice v 17 hod.

Od středy 8. 9. budou mše svaté ráno v 6 hod. v kapli sv. Vincence a večer v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Před námi je nový školní rok.

Žáci Církevní základní školy v Kroměříži i studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži budou slavit mši svatou na zahájení školního roku ve středu 1. září v 9.30 hod. v kostele sv. Mořice. Hlavním celebrantem bude pomocný biskup Antonín Basler, který následně požehná opravené prostory Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Příští neděli zveme rodiče s dětmi na mši svatou v kostele sv. Mořice v 10.15 hod. Chceme vyprošovat Boží požehnání dětem, žákům, studentům, učitelům a rodičům na začátku nového školního roku. Děti, přineste s sebou aktovky a školní pomůcky. Při mši svaté budou požehnány. Rodiče, pokud vaše děti navštěvují státní školy, nezapomeňte je na faře přihlásit do náboženství.

Od příští neděle budou moci děti opět získávat kartičky, které souvisejí s nedělním evangeliem. Rodiče, prosím, pomozte dětem pracovat s kartičkami, a tak se učit žít podle Božího slova.

Úmysly mší svatých na poslední čtvrtletí tohoto roku jsou zapisovány v sakristii kostela sv. Mořice nebo ve farní kanceláři.

Farní pouť k Panně Marii Pomocné a Sedmibolestné

Celodenní pouť do známého mariánského poutního místa Maria Hilf u Zlatých Hor a k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilíně je plánována na sobotu 11. září. Zatím se nás přihlásilo málo a rozhodnutí není možné odkládat. Dnes je poslední možnost k přihlášení. Cena: 300 Kč, pro rodiny s dětmi výrazná sleva. Neváhejte a přihlaste se po mši svaté v sakristii. V případě malého zájmu bude nutné pouť zrušit.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 29. 8. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 29. 8. 2021, 22. mzd., (1. pátek)

Prosíme za odvahu žít statečně svou víru navzdory možnému posměchu, které věrnost Bohu může přinést mezi lidmi žijícími v naší blízkosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za odvahu žít statečně svou víru …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

V čem je ďáblova moc?

Bůh stvořil člověka svobodného, to znamená původně se schopností rozhodovat se pro dobro a dobro také konat. Tato svoboda byla porušena hříchem, naším vlastním i hříchem našeho okolí, a Kristem znovu obnovena.

Církev nás vybízí, abychom se vzepřeli ďáblovi (srov. 1 Pt, 5,9), i všemu, co je plné lsti, lži a klamu, protože ďábel se snaží manipulovat srdce člověka a spoutat jeho svobodu. Církev nás vybízí k bdělosti a modlitbě, abychom neupadli do pokušení. Mluví o tajemství zla s takovým realismem, protože věří v Krista, vítěze nad zlem. Pokřtěný člověk, spojený se zmrtvýchvstalým Kristem, získává sílu, aby se mohl podílet na Kristově vítězstvím nad zlem v sobě samém i ve světě.

Křesťanský duch je rozhodně optimistický: zlo ani smrt nebudou mít poslední slovo, protože nad nimi Pán už zvítězil. Tupě rezignující odevzdanost osudu není křesťanská.

(Dar víry, výklad katolického učení pro dospělé, str.: 29)

Pod ochranu tvou se utíkáme, - svatá Boží Rodičko. - Neodmítej naše prosby v našich potřebách, - ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, - Panno slavná a požehnaná! - Paní naše, - prostřednice naše, - orodovnice naše, - u Syna nám smilování vypros, - Synu svému nás doporuč, - k Synu svému nás doprovoď.

21. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 18 710 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Farnost Zdounky srdečně zve na POUŤ RODIN K NĚTČICKÉ KAPLI dnes odpoledne. Mše svatá u kapličky bude ve 14.30 hod. Podrobnosti jsou na vývěsce v předsíni kostela.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Úterý 24. 8 – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Středa 25. 8. – sv. Josefa Kalasanského, kněze

Pátek 27. 8. – památka sv. Moniky

Sobota 28. 8. – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí.

Arcibiskup Mons. Jan Graubner slaví v neděli 29. srpna své narozeniny. Pamatujme na něj prosím ve svých modlitbách a vyprošujme mu hojné Boží požehnání i všechny potřebné dary a milosti pro jeho službu.

ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN se koná tuto sobotu 28. srpna na Svatém Hostýně. Mše svatá bude v 10.15 hod. na venkovním podiu. Děkanátní centra pro rodinu připravila program pro děti a celé rodiny. Podrobnosti jsou na plakátě.

Farní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor

Na toto krásné poutní místo chceme putovat v sobotu 11. září. Navštívíme také poutní místo Cvilín u Krnova. Autobus je připraven. Přihlašujte se prosím v sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři v Kroměříži. Cena 300 Kč. Pro rodiny s dětmi výrazná sleva.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 22. 8. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 22. 8. 2021, 21. mzd.

Bože, děkujeme za dar úrody a prosíme o požehnání zemědělcům a milost střídmosti a vděčnosti těm, kteří dary úrody užívají.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Země vydala svou úrodu. Bůh nám požehnal. Chvalme ho a oslavujme ho navěky. Amen.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dar úrody a prosíme

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Z liturgie ŽEHNÁNÍ PRVOTIN A ÚRODY

Bůh je původce všeho dobra. Také letošní sklizeň je jeho darem. Dnes mu za to děkujeme a chceme si uvědomit, že také náš každodenní život má přinášet své plody. Vyprošujme si tedy Boží požehnání a volejme: Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás!

  • Tys do nás vložil skrze Krista semeno věčného života, nauč nás žít v trvalém spojení s Kristem, aby náš život přinášel ovoce dobrých skutků.
  • Ty přijímáš plody země a naší práce, když je přinášíme na oltář, dej, ať po proměnění slouží tvé církvi jako pokrm života a spásy.
  • Ty chceš, aby všichni měli dostatek toho, co potřebují k důstojnému životu, veď nás, ať se dokážeme dělit s těmi, kdo trpí nouzi.
  • Ty jsi svěřil člověku přírodu, aby s ní moudře zacházel, pomoz lidem překonat nebezpečí, které ohrožuje tvé stvoření a životní prostředí.

ŽEHNACÍ MODLITBA
Všemohoucí dobrý Bože, ty dáváš příznivé počasí a zavlažuješ zemi, aby mohla vydat své plody. Přijmi náš dík za to, co jsme sklidili a dej, ať se z letošní úrody nasytí také ti, kdo dosud trpí hladem, aby i oni mohli chválit tvé jméno. Přijmi tyto prvotiny z úrody, které jsou pro nás znamením tvého požehnání, tvé dobroty a lásky k nám, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Odp.: Amen.

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

V kostele sv. Jana Křtitele si dnes při večerní bohoslužbě v 18 hod. připomínáme výročí posvěcení tohoto našeho filiálního kostela.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Pátek 20. 8. – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Sobota 21. 8. – památka sv. Pia X., papeže

Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí.

UPOZORNĚNÍ:

V pátek 20. srpna bude v kapli sv. Vincence na Malém Valu posunut začátek mše svaté z 6 hod. na 9 hod.

Dožínky Zlínského kraje

V rámci Dožínek Zlínského kraje bude slavena mše svatá na poděkování za úrodu v sobotu 21. srpna 2021 ve 13 hod. v našem kostele sv. Mořice. Mši svatou bude sloužit arcibiskup Mons. Jan Graubner. Všichni jste srdečně zváni.

Farní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor

Na toto krásné poutní místo chceme putovat v sobotu 11. září. Autobus je připraven. Přihlašujte se prosím v sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři. Cena 300 Kč.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 15. 8. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 15. 8. 2021, 20. mzd. Slavnost Nanebevzetí P. Marie

Bože, prosíme, aby chudí a postižení, kteří mají problém s bydlením, dluhy a závislostmi, dostali pomoc a odvahu ke změně ve svém životě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Církev tě chválí a velebí, Maria; tys vyvýšena nad sbory andělů a máš už dnes podíl na slavném Kristově vítězství nad smrtí.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme, aby chudí a postižení, kteří …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Slova svatého evangelia podle Lukáše (Lk 1,39-56)

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!" Maria řekla: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství /trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky. Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.