Back to Top

NOC KOSTELŮ 28. 5. 2021

Kostel sv. Jana Křtitele

 

19.00 – 19.10         VYZVÁNĚNÍ ZVONŮ

19.10 – 20.00         Biblická poezie s hudbou, škola flétnistek pod vedením Ireny Salvadori

20.00 – 20.30         Komentovaná prohlídka interiéru kostela, průvodce Milan Němec

20.30 – 21.00         Hudební vystoupení komorního tělesa studentů

21.00 – 21.45         Ukončení Noci kostelů a uzavření kostela

 

Kostel sv. Mořice

 

19.00 – 19.10         ZVONĚNÍ ZVONŮ A POŽEHNÁNÍ

pro obyvatele města Kroměříže a účastníky Noci kostelů

19.10 – 21.30          Možnost duchovního rozhovoru, zapálení svíčky, napsání proseb, díků

19.10 – 21.30          Prezentace výtvarných prací předškoláčků

z Mateřské školy na Mánesově ulici (Křestní kaple kostela)

19.10 – 19.30         Vystoupení malé scholy kostela sv. Mořice

20.00 – 21.00          Historický vývoj architektury kostela sv. Mořice,

Mgr. Jan Štětina (NPÚ KM) moderovaná přednáška

21.00 – 21.45          VARHANNÍ KONCERT

Jiří Stodůlka, varhaník  kostela sv. Mořice v Olomouci (varhany),

Michaela Suchá, zpěv (soprán)

21.45 – 22.00         Ukončení Noci kostelů a uzavření kostela

 

Kaple Povýšení sv. Kříže

 

18.00 – 20.00         Otevřená kaple

20.00 – 20.30         Modlitba růžence za ukončení pandemie

www.nockostelu.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 23. 5. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 23. 5. 2021, Slavnost Seslání Ducha Svatého

Bože, prosíme, abychom při hledání Pravdy a Lásky ve svém životě došli srdcem k Tobě, který jsi jejím  nekonečným zdrojem.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Prosíme tě, Bože, kéž nás slíbený Duch svatý naučí spojovat náš život s Kristovou obětí a uvede nás do celé pravdy. Skrze Krista, našeho Pána…

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme, abychom při hledání Pravdy…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

EVANGELII GAUDIUM – Radost z evangelia Duchovní četba  (zkráceno)

152. Existuje konkrétní způsob, jak naslouchat tomu, co nám Pán chce říci svým Slovem, a nechávat se přetvářet Jeho Duchem. Nazývá se to lectio divina. Spočívá v četbě Božího Slova v rámci modlitby a poskytnutí možnosti, aby nás osvítilo a obnovilo. …

153. V Boží přítomnosti při poklidné četbě textu je dobré se kupříkladu ptát: „Pane, co říká tento text mně? Co chceš v mém životě změnit tímto poselstvím? Co se mi příčí v tomto textu? Proč mne toto nezajímá?“ anebo „Co se mi líbí, co ve mně toto Slovo podněcuje? Co mne přitahuje? Proč mne přitahuje?“ Snažíme-li se naslouchat Pánu, je normální mít pokušení. Jedním z nich je jednoduše pocit rozmrzelosti či sklíčenosti a uzavřenosti. Jiným velmi běžným pokušením je přemýšlet o tom, co tento text říká druhým, a vyhnout se tak jeho aplikaci na vlastní život. Dochází také k tomu, že si někdo začne hledat výmluvy, které mu umožní rozředit specifické poselství textu. Jindy máme za to, že Bůh od nás vyžaduje příliš velké rozhodnutí, které dosud nejsme s to přijmout. To připraví mnohé lidi o radost ze setkání se Slovem. … Jednoduše si přeje, abychom upřímně pohlédli na svůj život a prezentovali jej Jeho očím bez fikcí, abychom byli ochotni dále růst a žádali od Něho to, co jsme ještě nedokázali obdržet.

7. neděle velikonoční

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Minulou neděli byla sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Vybralo se 46 900 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve čtvrtek je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.

Příští neděli 23. května je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Koná se sbírka na církevní školy v diecézi.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

V neděli 23. 5. bude farní mše svatá v kostele sv. Mořice jen ráno v 7.45 hod. Mše svatá v 10.15 hod. bude sloužena v kostele sv. Jana Křtitele. Kostel sv. Mořice bude rezervován pro biřmovance AG, jejich kmotry, rodiče a blízké.

Přijměte pozvání na Svatodušní vigilii, která bude v kostele sv. Mořice v sobotu 22. května ve 20 hod. Budeme slavit mši svatou s větším počtem čtení a obnovou svátosti biřmování. Pojďme prosit o plnost darů Ducha Svatého pro nás i celou církev. Během novény před slavností pamatujme na modlitbu v rodinách.

Krátká inspirující videa pro rodiny postupně předkládá web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz). Videa doplněná průvodcem přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Viz také níže – Rok rodiny Amoris laetitia.

V měsíci květnu letos nebudou májové u kapliček, ale zveme rodiny s dětmi na procházku po Kroměříži, při které se rodiče mohou pomodlit růženec za rodiny. Děti mohou odpovědět na soutěžní otázky a zaslat je podle návodu na Děkanátní centrum pro rodinu. Čeká je za to odměna. Informace jsou na letáčku u mariánského oltáře.

Noc kostelů se uskuteční v pátek 28. května. Modleme se za organizátory a za ty, kdo přijdou ten večer do našich kostelů. A prosím, přihlaste se co nejdříve dobrovolníci ve farní kanceláři ke službě pro tuto akci. Více informací je ve farním zpravodaji Trio expres.

Ještě před tím doporučuji vaší pozornosti jeden z koncertů Pražského jara: Ve středu 26. května od 20 hod. bude koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Františka Macka mladšího.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 16. 5. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 16. 5. 2021, 7. velikonoční

Bože, prosíme za pokřtěné farníky, kteří ztratili niterné spojení s Kristem, aby obnovili víru.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám. Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá; hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za pokřtěné farníky,…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Jako palma, která pod údery kamenů shazuje datle

Papež František: K čemu je modlitba a odpuštění? Jen kvůli krásnému příkladu? K čemu je to dobré? Nikoli, je zde mnohem více. Odhalí to jedna podrobnost. Jedním z těch, za které se Štěpán modlil a kterým odpustil, byl mladý muž jménem »Šavel« (v.58), který »plně schvaloval, že ho zabili« (Sk 8,1). Krátce poté Boží milostí Šavel konvertuje, je oslněn Ježíšovým světlem, přijímá je, obrací se a stává se Pavlem, největším misionářem v dějinách. Pravý Pavel se rodí z Boží milosti, ale skrze Štěpánovo odpuštění a jeho svědectví. To je zárodkem jeho konverze. Je to důkaz, že skutky lásky mění dějiny, i ty drobné, skryté a každodenní. Bůh totiž řídí dějiny pokornou odvahou těch, kdo se modlí, prokazují lásku a odpouštějí. Skrze mnoho skrytých světců, takříkajích světců „odvedle“, skrytých svědků života, kteří nepatrnými gesty lásky mění dějiny.

I pro nás platí, že máme být Ježíšovými svědky. Pán si přeje, abychom ze svého života učinili mimořádné dílo prostřednictvím obyčejných každodenních gest. Tam kde žijeme, v rodině, v práci, kdekoli jsme povoláni být Ježíšovými svědky, byť jenom světlem darovaného úsměvu – světlem, které není naše, nýbrž Ježíšovo, a byť jen odmítáním náznaku klepů a klevet. …Svatý Štěpán odpovídal na kameny nenávisti slovy odpuštění. Tak měnil dějiny. I my můžeme každý den měnit zlo na dobro, jak praví jedno hezké přísloví: „Jednej jako palma, na kterou házejí kameny, ale ona shazuje datle.“

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32104 (zkráceno)

6. neděle velikonoční

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

Šestá neděle velikonoční je v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany, jejichž počet ve světě z roku na rok nezadržitelně roste. Pamatujme, prosím, na všechny pronásledované, a to nejen tuto neděli.

Čeští a moravští biskupové prosí, abychom i letos o této neděli vykonali sbírku na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Finanční prostředky z této sbírky poputují na pomoc trpícím a pronásledovaným křesťanům na územích, která ovládali islamističtí extrémisté. (Více informací na www.cirkev.cz).

Dnes o druhé květnové neděli také slavíme DEN MATEK

Všem maminkám děkujeme za jejich lásku a obětavost. Přejeme jim a na přímluvu Panny Marie vyprošujeme hojnost pokoje, radosti a Božího požehnání.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve čtvrtek je slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

V pátek je svátek sv. Matěje, apoštola.

Za týden je 7. neděle velikonoční. Je to DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

ZMĚNA V POŘADU BOHOSLUŽEB

V neděli 23. 5. mše svatá v 10.15 hod. bude sloužena v kostele sv. Jana Křtitele. Kostel sv. Mořice bude rezervován pro biřmovance AG, jejich kmotry, rodiče a blízké.

Od 10. 5. v kapli sv. Vincence de Paul na Malém Valu budou mše svaté v pondělí, středu a pátek v 6 hod., v sobotu (s nedělní platností) v 18 hod. V ostatních dnech, tj. v úterý, čtvrtek a v neděli, zde bohoslužby nebudou.

Procházka s modlitbou i soutěží

V měsíci květnu letos nebudou májové u kapliček, ale Děkanátní centrum pro rodinu připravilo něco pro rodiny s dětmi. Zveme vás na procházku po Kroměříži, při které se rodiče mohou pomodlit růženec za rodiny a děti odpovědět na soutěžní otázky. Začátek trasy je v kostele svatého Mořice, u bočního oltáře Panny Marie. Tam si můžete vyzvednout brožurku s návodem a popisem trasy. Podrobnosti jsou také ve zpravodaji.

Pamatujme na modlitbu v našich rodinách zvláště během měsíce května. Můžeme se připojit k celosvětové iniciativě za ukončení pandemie covid-19 a modlit se každý den růženec v 18 hod. nebo dle svých možností. 

V Roce rodiny, který právě prožíváme, byl připraven mezinárodní projekt, který postupně předkládá 10 videí doplněných průvodcem. Přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Doporučujeme vám sledovat web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz). Viz níže – Rok rodiny Amoris laetitia.