Back to Top

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 4. 12. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 4. 12. 2022, 2. adventní

Prosíme za studenty a mladé lidi, za jejich odvahu měnit sebe i svět k lepšímu a za vznik a vytrvání křesťanských manželství.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za studenty a mladé lidi, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba

Modlitbou se duše vyzbrojuje ke každému druhu boje. Ať je duše v jakémkoliv stavu, má se modlit.

Musí se modlit duše čistá a krásná, neboť by jinak ztratila svou krásu;

Musí se modlit duše usilující o tu čistotu, neboť jinak by ji nedosáhla;

Modlit se musí duše obrácená, jinak by opět upadla;

Musí se modlit duše hříšná, ponořená v hříších, aby mohla povstat.

A neexistuje duše, která by se nemusela modlit, protože veškerá milost stéká přes modlitbu.

(Faustina Kowalská, Deníček - Boží milosrdenství v mé duši, 146)

 

Modlitba k Panně Marii

Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, vyslyš nás hlas. V nebezpečí a strádání, přímluva Tvá nás ochrání. Lidská kde síla bezmocná, tvá kyne ruka pomocná, neoslyš proseb dítek svých, k tobě tak vroucně lkajících. Matkou ukaž se laskavou, sešli nám v nouzi pomoc svou. Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, vyslyš náš hlas. Amen.

1. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus nedělního mešního lekcionáře.

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. 

Minulou neděli jste do sbírky na opravu střechy sakristie kostela sv. Mořice přispěli částkou 29 380 Kč. Kéž dobrý Bůh odmění vaši štědrost.

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, budou zapisovány od 1. prosince v sakristii farního kostela a také ve farní kanceláři.

Výsledky voleb do pastorační rady

Minulou neděli se konaly volby do pastorační rady naší farnosti. Blahopřeji těm, kteří byli zvoleni. Jsou to: Bekárek Arnošt, Bekárek Štěpán (st.), Kvapilík Martin, Pořízek Josef a Pořízková Hana. Počet členů bude doplněn o delegáty, které jmenují řeholní společenství a církevní organizace působící na území farnosti, a také o členy, které má právo jmenovat duchovní správce. Do funkce budou členové pastorační rady uvedeni složením slibu.

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 30. 11. – svátek sv. Ondřeje, apoštola

Čtvrtek 1. 12. – čtvrtek před prvním pátkem je Dnem modliteb za kněžská povolání

Pátek 2. 12. – první pátek v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Sobota 3. 12. – první sobota v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, památka sv. Františka Xaverského, kněze

Příští neděle 4. 12. je 2. neděle adventní.

RORÁTY slavíme v kapli sv. Vincence na Malém Valu. Jste srdečně zváni – a zvu zvláště všechny děti – na ranní mše svaté ke cti Panny Marie, a to v pondělí, ve středu a v pátek v kapli svatého Vincence v 6.45 hod. První roráty budou v pondělí 28. listopadu. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na snídani.

PODZIMNÍ MOŘICKÁ AKADEMIE 2022

pátek 2. 12. jste srdečně zváni do kostela sv. Mořice na další ze setkání a to s p. Martinem Kvapilíkem na téma „Věrnost a nevěrnost“. Uskuteční se po mši svaté, kterou slavíme od 17 hod. Podzimní akademii uzavře v pátek 9. 12. p. Jan Pořízek s tématem „Svědci a světci“.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži: sobota 3. 12. (9-12 hod.), Pilařova 3 

Střední odborná škola svatého Jana Boska Kroměříž: 2. 12. (14-17 hod.) a 3. 12. (9-13 hod.), Na Lindovce 1463

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 27. 11. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 27. 11. 2022, 1. adventní, (1. pátek)

Bože, prosíme za obrácení a duchovní vedení ke Kristu pro pokřtěné děti, mládež, střední generaci a seniory.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Prosíme tě, Bože, pomáhej nám připravit se na příchod tvého Syna, aby nás, až přijde, našel, jak bdíme na modlitbách a s radostí na něho čekáme.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za obrácení a duchovní vedení …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby z adventní liturgie

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

 

Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

 

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit. Skrze tvého Syna ...

 

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

Katecheze ThLic. Karla Skočovského, Ph.D. V co věříme a nevěříme Poslední věci člověka

Zveme vás na katechezi

ThLic. Karla Skočovského, Ph.D.

V co věříme a nevěříme
Poslední věci člověka


Začátek 25. 11. 2022 po mši sv. v 17:00
u sv. Mořice v Kroměříži tj. cca v 17:30

 

A tento nápis hovoří o Janovi?" zeptal se Poirot, když vešli dovnitř a uviděli velmi starý nápis na stěně hrobky. 

"Ne, ten vypráví jiný příběh," odvětil archeolog a pokračoval: "Muž sedí v jednom hostinci v Damašku. Zvedne oči od vína a zjistí, že na něj přes místnost zírá smrt. Vykřikne: 'Ale tohle ještě nemůže být moje chvíle'.

Uprchne z Damašku. Žene svého koně přímo přes poušť do Samary. Když tam dorazí, dostane žízeň. A u studny před ním se objeví smrt.'"

"Ale vy přikyvujete", podíval se na Poirota. "Hmm", souhlasně zamručel Poirot a sám hlasitě pokračoval v příběhu: "Když uvidí smrt podruhé, vykřikne ten muž: 'To není možné, utekl jsem před tebou z Damašku!'

A smrt tomu muži položí ruku na rameno a řekne: 'Taky mne překvapilo, že jsem tě uviděla v Damašku. Protože naše setkání se mělo uskutečnit vždy zde, tady v Samaře.'"

"Můžeme se snažit, ale nikdo neunikneme před spravedlivým osudem", dokončil archeolog.

"Oui", souhlasil Poirot.

(Agatha Christie: Schůzka se smrtí)

Podzimní mořická akademie 2022 – PROGRAM


ZÁZNAM PŘEDNÁŠEK: ZDE


25. 11. 2022
V co věříme a nevěříme – poslední věci člověka
P. ThLic. Karel Skočovský, Ph.D.

2. 12. 2022
Věrnost a nevěrnost
Mgr. Ing. Martin Kvapilík

9. 12. 2022
Svědci a světci
Mgr. Jan Pořízek

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – 20. 11. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


37. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE

„Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na opravu střechy sakristie kostela svatého Mořice.

Zahajujeme Podzimní mořickou akademii.pátek 25. listopadu jste srdečně zváni do kostela sv. Mořice na první ze setkání a to s P. Karlem Skočovským na téma „V co věříme a nevěříme - poslední věci člověka“. Uskuteční se po mši svaté, kterou slavíme od 17 hod.

Dnes se koná na závěr mše svaté před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a modlitba „Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení…“ jsou v Kancionálu pod číslem 065 a 066). Veřejný úkon zasvěcení je spojen s možností získat plnomocné odpustky.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 21. 11. – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Úterý 22. 11.   –  památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Středa 23. 11. 2022 – ČERVENÁ STŘEDA

Čtvrtek 24. 11. – památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů

 mučedníků

UPOZORNĚNÍ

V sobotu 26. listopadu bude mše svatá v kapli sv. Vincence mimořádně už ve 14 hod. Mše svatá v 18 hod. tuto sobotu v kapli sv. Vincence NEBUDE.

Za týden 27. listopadu je 1. neděle adventní. Začíná nový církevní rok. Na začátku každé mše svaté bude žehnání adventních věnců. Prosíme, položte adventní věnce před obětní stůl.

PLETENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

je připravováno na pátek 25. 11. od 15 hod. v Centru pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. S sebou si vezměte korpus a ozdoby. Chvojí a nářadí bude zajištěno.

Zvou pracovnice Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž

BENEFIČNÍ KONCERT

V pondělí 21. listopadu18 hod. jsme zváni do kostela sv. Jana Křtitele na benefiční koncert pro slané děti. Spolu s žáky ZUŠ Kroměříž a žáky a učiteli soukromé ZUŠ D-MUSIC vystoupí jimi pozvaní hosté. Vybrané vstupné bude věnováno na podporu dětí postižených cystickou fibrózou. Příspěvky na léčbu je možné také zaslat na účet 30015-1921101329/0800.