Back to Top

2. neděle po Narození Páně

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Pondělí 3. 1. – Nejsvětějšího Jména Ježíš

Čtvrtek 6. 1. – slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

Během týdne bude obvyklý pořad bohoslužeb.

Ve středu bude večerní mše svatá v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Ve čtvrtek bude mše svatá v 6 hod. v kapli sv. Vincence a v 17 hod. v kostele sv. Mořice. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla. Adorace po mši svaté nebude.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence tentokrát adorace nebude. V kostele sv. Mořice bude příležitost ke svátosti smíření odpoledne od 15 do 17 hod.

Za týden 9. ledna 2022 je svátek Křtu Páně. Tímto svátkem končí doba vánoční.

Děkuji těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u jesliček. A prosím další přihlaste se. Rozpis je na stole u bočního vchodu.

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, jsou zapisovány v kostele a také ve farní kanceláři.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Probíhá od 1. 1. do 16. 1. 2022. Pořádá ji Charita České republiky. Snaží se touto sbírkou formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých a trpících. Koordinátoři sbírky doufají, že při dodržení hygienických opatření budou koledníci přijímáni lidmi s důvěrou. Pokud budou přísnější protiepidemická opatření, Tři králové se svou koledou nebudou vstupovat do domů a zazpívají přede dveřmi nebo na ulicích či náměstích. Také bude možné přispět do kasiček, které Charita rozmístí na vhodných místech, jak tomu bylo v loňském roce. Svůj dar můžete také zaslat přímo na účet Tříkrálové sbírky. Bližší informace: Charita Kroměříž, Ztracená ulice 63, tel.: 737 630 670, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Charita Kroměříž prosí o další dobrovolníky, kteří by se zapojili do koledování zde v Kroměříži. Vedoucí skupinek mohou být ve věku od 15 let.

Knihkupectví AVE

bude v lednu zavřeno. Od února se na vás budeme těšit na nové adrese na Náměstí Míru 1551 (na kruhovém objezdu, v podloubí). O otvírací době vás budeme informovat.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 2. 1. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 2. 1. 2022, 2. po Narození Páně (1. pátek)

Bože, prosíme o požehnání do nového roku pro všechny občany a představitele našeho města a státu, pro nás a naše blízké.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Zazářil nám posvěcený den, pojďte, národy, a klaňte se Pánu, neboť dnes sestoupilo na zemi veliké světlo.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o požehnání do nového roku …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

 

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste, Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce. Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi; ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, se Svatým Duchem ve slávě Boha Otce. Amen.

 

Hoden jsi, Pane, náš Bože, aby ti všichni vzdávali slávu a čest, neboť jsi stvořil všechno a z tvé vůle všechno povstalo a bylo stvořeno. Hoden jsi, Pane, vzít knihu a rozlomit její pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví jsi nás vykoupil Bohu z každého kmene a jazyka, lidu i národa a učinil jsi nás našemu Bohu královským lidem a kněžstvem a budeme nad zemí vládnout. Hoden je Beránek, který byl zabit, aby vzal moc a bohatství i moudrost, sílu a čest, slávu i chválu (Zj 4,11; 5,9.10.12).                 (Kancionál 016 – Klanění)

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Aktuální pořad bohoslužeb vyšel ve farním zpravodaji minulou neděli a najdete jej také na vývěsce a na internetové stránce farnosti.

Děkuji těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u jesliček. A prosím další přihlaste se. Rozpis je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu.

Svátky v týdnu:

Pondělí 27. 12. – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Úterý 28. 12. – svátek sv. Mláďátek, prvomučedníků

Čtvrtek 31. 12. – sv. Silvestra I., papeže

Sobota 1. 1. – slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, Světový den modliteb za mír.

Za týden, 2. 1. 2022, je 2. neděle po Narození Páně. Mše svatá v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice bude obětována za občany a představitele města Kroměříže.

UPOZORNĚNÍ:

Ve středu 29. 12. bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

Mše svatá s děkovnou pobožností na závěr roku bude v kostele sv. Mořice v pátek v 16.00 hod.

V sobotu 1. ledna 2022 je slavnost Matky Boží Panny Marie. Je to zasvěcený svátek a Světový den modliteb za mír.

V kostele sv. Mořice bude mše svatá v 10.15 hod. Mše svatá v 7.45 hod. nebude. Mše svatá v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele bude obětována za Boží pokoj a mír pro všechny národy.

Domov sv. Kříže Kroměříž hledá brigádnici na úklid a do prádelny. Bližší informace jsou na vývěsce.

Přijměte pozvání na Vánoční koncert Smíšeného pěveckého sboru Moravan Kroměříž ve středu 29. prosince po mši svaté v 18 hod. v našem kostele sv. Mořice. Vstup možný při dodržení platných hygienických nařízení Ministerstva zdravotnictví.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 26. 12. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 26. 12. 2021, Svátek Svaté Rodiny

Bože, prosíme o milost pro ty, kterým jsme ublížili nebo je pohoršili, způsobili jim škodu či zármutek, i za ty, kteří ublížili nám.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad svaté Rodiny a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, …

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o milost pro ty, kterým …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

                                    

Modlitba za odpuštění

Pane, rád bych teď v síle Tvého svatého Ducha odpustil každému, kdo mě v mém životě zranil.

Prosím Tě, pronikni nyní i do těch oblastí mého nitra, které ještě nejsou naplněny silou Tvého odpuštění.

Zříkám se pokušení ospravedlňovat se a hledat důvody, pro které mi bylo ublíženo. Zříkám se každé touhy po pomstě a odplatě pro ty, kteří mě zranili.

Ve Tvé síle odpouštím všem, každé jednotlivé zranění, jež mi kdo způsobil.

Chci přijmout všechny své bližní jako bratry a sestry před Tvou Tváří i s jejich chybami a slabostmi a odpouštím jim každé slovo i čin, všechno, čím mě kdy zranili nebo mi způsobili jakoukoli bolest.

Pane, prosím o milost odpustit každému, jemuž odpustit mi připadá velmi těžké.

Pane, dej mi sílu, aby moje ochota odpustit stále rostla. A ještě Tě, Pane, prosím, aby mně odpustili všichni, které jsem svým jednáním zranil a kterým jsem ublížil já. Amen.

https://vojtechkodet.cz/modlitby/ruzne/modlitba-za-odpusteni1

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

Pátek 24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN

15.30 hod. – kostel sv. Mořice (mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi)

„Půlnoční“ mše svaté:

21.00 hod. – kostel sv. Mořice

21.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Sobota 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  8.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Neděle 26. prosince – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice (s obnovou manželských slibů)

  8.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (s obnovou manželských slibů)

10.15 hod. – kostel sv. Mořice (s obnovou manželských slibů)

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Pondělí 27. prosince – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Úterý 28. prosince – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Středa 29. prosince – Pátý den v oktávu Narození Páně

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Čtvrtek 30. prosince – Šestý den v oktávu Narození Páně

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Pátek 31. prosince – Sedmý den v oktávu Narození Páně

  7.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

(po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti do 13.30 hod.)

 

Mše sv. s děkovnou pobožností na závěr roku:

16.00 hod. – kostel sv. Mořice

16.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

 

Sobota 1. ledna 2022 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

  8.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Neděle 2. ledna – 2. neděle po Narození Páně

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Středa 5. ledna – Středa po oktávu Narození Páně

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Čtvrtek 6. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Neděle 9. ledna – Svátek Křtu Páně

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY

Ve čtvrtém adventním týdnu budou v kostele svatého Mořice přítomni i kněží z farností našeho děkanátu.

Ve farním kostele sv. Mořice:

pondělí         20. 12.            15:00 – 17:00 hod.

úterý              21. 12.            15:00 – 17:00 hod.

středa           22. 12.            15:00 – 17:00 hod.

čtvrtek          23. 12.            15:00 – 17:00 hod.

V kostele sv. Jana Křtitele:

neděle           19. 12.            17:00 – 18:00 hod.