Back to Top

31. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Sbírka a dary na misie činily v naší farnosti sv. Mořice 86 300 Kč. Dík patří také všem, kdo zakoupením misijního kalendáře podpořili Papežská misijní díla. Kéž Bůh odmění vaši štědrost!

Ještě dnes, tuto neděli, můžete dát návrhy kandidátů do pastorační rady naší farnosti. Právo navrhovat a právo volit kandidáty má každý farník od 15 let. Navrhovaný kandidát musí patřit do naší farnosti a mít aspoň 18 let. Seznam kandidátů bude zveřejněn příští neděli.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Dnes odpoledne jste zváni ke společné modlitbě za zemřelé. Na místním hřbitově v Kroměříži začne pobožnost v 15.00 hod. u hlavního kříže. Kancionály vezměte s sebou. Buďme obětaví, přicházejme v tyto dny často ke hrobům našich blízkých a snažme se získat odpustky pro duše v očistci. Podmínky k získání odpustků jsou popsány ve farním zpravodaji i na vývěsce.

V úterý je Slavnost VŠECH SVATÝCH a ve středu Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. V kostele sv. Mořice budou mše svaté oba dny v 17 hod.

Podrobný pořad bohoslužeb je ve farním zpravodaji.

Ve čtvrtek večer po mši svaté bude půlhodinová adorace. Modlíme se za posvěcení kněží a za kněžská povolání.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude adorace od 7 do 13.30 hod. Příležitost ke svátosti smíření bude v kostele sv. Mořice od 15 do 17 hod.

Důležité oznámení:

Příští neděli, 6. listopadu, bude v naší farnosti udělována svátost pomazání nemocných. Zde v kostele sv. Mořice při obou bohoslužbách. Další bohoslužby jsou uvedeny ve farním týdeníku. Tuto svátost může přijmout věřící – dospělý i dítě – jestliže na něj dolehla vážná nemoc. Ve stáří pak i ten, kdo není vážně nemocen. Na přijetí svátosti nemocných je třeba se připravit svatou zpovědí. Využijte příležitosti během týdne. Před nedělní mší svatou, na které bude svátost nemocných udělována, dopřejte čas ke zpovědi těm, kdo nemohou přijít ve všední dny.

Prosím, pomozte nemocným ve vašich rodinách a v nejbližším okolí, aby se mohli dostat do kostela. Nemocné, kteří nemohou přijít, kněz rád navštíví v čase, který jim bude vyhovovat.

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Ve dnech od 25. 10. do 8. 11. můžeme získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze získat odpustky částečné.

Obdržet odpustky pro duše v očistci již v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tj. 25.10.-1.11., je možné jen v případě, že z vážných důvodů nemůžeme navštívit hřbitovy v obvyklé době (1.-8.11.).

Pořad bohoslužeb v úterý 1. listopadu 2022

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (poutní mše svatá)

 

Pořad bohoslužeb ve středu 2. listopadu 2022

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

16.00 hod. – kostel sv. C+M v Psychiatrické nemocnici

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 30. 10. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 30. 10. 2022, 31. mzd., (1. pátek)

Prosíme, Bože, vysvoboď duše zemřelých z trestů, které trpí pro své hříchy.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Pojďte, požehnaní mého Otce, praví Pán; přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme, Bože, vysvoboď duše zemřelých …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť v něm nám zazářila naděje, že vstaneme z mrtvých: Nevyhnutelnost smrti nás sice skličuje, ale utěšuje nás zaslíbení věčného života; vždyť život těch, kdo v tebe věří, nezaniká, ale ve smrti se naplňuje, a když se rozpadne naše pozemské obydlí, dostaneme u tebe domov věčný. A proto s andělskými sbory, které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží, se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme: Svatý, svatý, svatý,…

(liturgie – památka zesnulých, preface)

 

Svatý Josefe, při nás stůj, dům tento a nás opatruj.

Sešli z nebe požehnání, ať nás všeho zlého chrání.

Ať se láska, svornost množí, bychom žili v bázni Boží.

Ve ctnosti vždy setrvali, do nebe se dostali.

Tak dnes k Tobě voláme, o lásku Tvou žádáme.

Přijmi klíče tohoto domu, odvrať od nás každou škodu.

Uč nás Boha milovati, hříchu vždy se varovati.

Ať jsme živi zde na světě jak Ježíš, Maria a Ty v Nazaretě. Amen.

30. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


MISIJNÍ NEDĚLE – DEN MODLITEB ZA MISIE

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na misie.

Minulou neděli jste do sbírky na opravu střechy nad sakristií kostela sv. Mořice přispěli částkou 30 056 Kč. Děkuji za každý váš dar.

UPOZORNĚNÍ

Ve středu 26. října bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice. Mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele nebude. Ve státní svátek, tj. v pátek 28. října, bude mše svatá v kapli sv. Vincence na Malém Valu v 7 hod.

V pátek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Na Den vzniku samostatného Československého státu se modleme za naši zemi.

Za týden je 31. neděle v liturgickém mezidobí. V kostele sv. Mořice slavíme Výročí posvěcení kostela. Pamatujme, že vchází v platnost ZIMNÍ ČAS.

Pobožnost za zemřelé na hřbitově bude v neděli 30. října v 15 hod.

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Ve dnech od 25. 10. do 8. 11. můžeme získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze získat odpustky částečné.

Obdržet odpustky pro duše v očistci již v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tj. 25.10.-1.11., je možné jen v případě, že z vážných důvodů nemůžeme navštívit hřbitovy v obvyklé době (1.-8.11.).

Prosím, podpírejme modlitbou biskupa Josefa, administrátora diecéze, prosme za nového pastýře pro naši arcidiecézi a modleme se za mír ve světě, zvláště na Ukrajině.

Připravujeme volby do pastorační rady naší farnosti. Do schránky v kostele sv. Mořice, která je na stole u bočního vchodu a je viditelně označena, vkládejte prosím jména kandidátů, které doporučujete do pastorační rady. Kandidát musí patřit do naší farnosti a mít aspoň 18 let. U každého kandidáta, kterého navrhujete, uveďte jméno, příjmení a adresu. Použijte lístky, které jsou vedle schránky. Právo navrhovat a právo volit kandidáty má každý farník od 15 let. Volební komise zpracuje vaše návrhy a 6. listopadu zveřejní seznam kandidátů. Volby budou 20. listopadu.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 23. 10. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 23. 10. 2022, 30. mzd.

Bože, prosíme za dar víry a potřebnou sílu pro všechny hledající a pro ty, kdo ztratili nebo nevidí smysl svého života.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Chválíme tě, Bože, náš Pane, a velebíme tě spolu se slavným sborem tvých apoštolů. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za dar víry a potřebnou sílu …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Obětování dne

Věčný Otče, skrze ruce Nejčistší Panny Marie,
vkládám do kalicha,
který dnes každý kněz u oltáře pozvedá,
své myšlenky, práce, námahy a bolesti,
svou přítomnost, minulost, budoucnost,
všechny své hříchy,
své drahé,
všechny duše na světě,
duše v očistci i smrt.

Obětuji ti každý úder svého srdce,
každý svůj dech,
každý svůj krok,
každé slovo, s úmyslem,
aby všechny tyto mé činnosti
byly tebou proměněny právě v tolik úkonů lásky,
jako smíření za hříchy světa.

Dej, aby se můj den
stal ve spojení s tvým Synem Ježíšem Kristem,
jedinou nepřetržitou mší svatou,
neustálou obětí,
věčným přijímáním. Amen.

http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=obetovani-dne&cisloclanku=2020010096

29. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na opravu střechy nad sakristií našeho kostela sv. Mořice.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 18. 10. - svátek sv. Lukáše, evangelisty

Sobota 22. 10. – sv. Jana Pavla II., papeže

Za týden slavíme Misijní neděli. Koná se sbírka na misie. Dopis národního ředitele Papežských misijních děl najdete zde a také v našem farním týdeníku. Obsahuje informace o využití sbírky. Zde v kostele jsou Misijní kalendáře. Svým darem za kalendář podporujete projekty Papežského misijního díla dětí. Složenka je uvnitř kalendáře.

Duchovní podporou může být také novéna před Misijní nedělí. Její text je na internetové stránce Papežského misijního díla www.misio.cz. A v sobotu večer před Misijní nedělí je Misijní most modlitby, ke kterému je možné se připojit doma v kruhu rodiny.

Další informace jsou ve farním týdeníku. V jeho úvodu se píše o přípravě voleb do pastorační rady naší farnosti. Pastorační rada naší farnosti dovršila čtyřleté období své činnosti. Děkuji všem členům pastorační rady, kteří v tomto funkčním období pro farnost obětavě pracovali. Před námi je volba nové pastorační rady. Od dnešního dne do neděle 30. října můžete do schránky v kostele sv. Mořice, která je viditelně označena, vkládat jména kandidátů, které doporučujete do pastorační rady.

Kandidát musí patřit do naší farnosti a mít aspoň 18 let. U každého kandidáta, kterého navrhujete, uveďte jméno, příjmení a adresu. Použijte lístky, které jsou vedle schránky. Prosím, zapojte se. Právo navrhovat a právo volit kandidáty má každý farník od 15 let. Volební komise zpracuje vaše návrhy a 6. listopadu zveřejní seznam kandidátů.

Volby do pastorační rady se budou konat v neděli 20. listopadu 2022.

BIŘMOVÁNÍ STUDENTŮ AG

V pátek 21. října při mši svaté v 11 hod. v kostele sv. Mořice udělí biskup Mons. Josef Nuzík svátost biřmování studentům Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Provázejme je svými modlitbami.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 16. 10. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 16. 10. 2022, 29. mzd.

Prosíme za mládež, aby velkodušně odpovídala na Boží volání a za naše rodiny, aby byly místem, kde se mohou rodit a růst kněžská a řeholní povolání.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Jak je krásné vidět na horách posla, který přináší radostnou zprávu, zvěstuje pokoj a oznamuje spásu.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za mládež, aby velkodušně odpovídala …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

„Mluv o knize Božího Zákona, přemýšlej o ní dnem i nocí, abys zachovával a dělal všechno, co je v ní psáno; pak bude tvá cesta správná a budeš mít úspěch.“ (Srv. Joz 1,8)

 

„Bože, tys otevřel mysl svatého Jeronýma, aby rozuměl Písmu svatému a zamiloval si ho celým svým srdcem; naplň i nás láskou k tvému slovu, aby bylo naším stálým pokrmem a zdrojem života. …“

 

ČTENÍ (2 Tim 3,14-17): „Milovaný! Drž se toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Víš přece, od koho ses tomu naučil! Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, abys dosáhl spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti. Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo.“

 

„Tvé slovo se mi stalo radostí a potěšením srdce, Hospodine, Bože zástupů.“ (Jer 15,16)

 

„Bože, nauč nás rozjímat o tvém slově, jak jsi to naučil svatého Jeronýma, abychom byli stále lépe připraveni přistupovat k slavení Kristovy oběti. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.“

(texty a modlitby z liturgie)