Back to Top

15. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti. Restaurování poslední vitráže v kostele sv. Mořice je jen částečně kryto dotací z Ministerstva kultury. Náš poddíl je tentokrát větší, a také jsme investovali do obnovy ozvučení kostela. „Pán Bůh zaplať“ za každý váš dar.

Svátky v týdnu:

Sobota 22. 7. – svátek sv. Marie Magdalény

Za týden je 16. neděle v liturgickém mezidobí. Je to neděle v blízkosti svátku sv. Jáchyma a Anny. V neděli 23. července tak budeme slavit podle přání papeže Františka 3. SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ.

Je to výzva pro bližší vztahy mezi generacemi. A ti, kdo ten den stráví přiměřené množství času kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo obtížné situaci, mohou při splnění tří základních podmínek získat plnomocné odpustky. Také nemocní a ti, kdo nemohou vycházet z domu mohou získat plnomocný odpustek, jestliže mají úmysl, jakmile to bude možné, splnit tři obvyklé podmínky (svatá zpověď svaté příjímání a modlitba na úmysl Svatého otce), a připojí se duchovně k slavení Světového dne seniorů a přitom obětují Bohu své modlitby a bolesti nebo obtíže vlastního života.

Letošní den je úzce spojen se Světovým dnem mládeže, který se bude konat v Lisabonu od 1. do 6. srpna. Papež František vyzývá seniory, aby se modlili za mladé lidi, kteří se Světového dne mládeže zúčastní, a žehnali jim. A mladé lidi vyzývá, aby navštěvovali staré rodiče a seniory ve svém společenství a naslouchali jim. Aby je poprosili o modlitbu, a tak na setkání nesli jejich požehnání ve svém srdci.

Sestry a bratři, kéž se nám podaří využít čas prázdnin a dovolených nejen k tělesnému odpočinku, ale také k duchovnímu povzbuzení. Využijte k tomu nabídku poutí, duchovních obnov i exercicií.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 16. 7. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 16. 7. 2023, 15. mzd.

Za rodiny, aby byly místem pokojného soužití generací, které se nejen respektují, ale vzájemně obohacují.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Shlédni, Bože, na dary své církve a posvěť je, aby se nám staly pokrmem, který posvěcuje náš každodenní život. Skrze Krista, našeho Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Za rodiny, aby byly místem pokojného soužití

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba k Světovému dni prarodičů a starých lidí

Děkuji ti, Pane, * za útěchu tvé přítomnosti: * i v časech osamocení * jsi ty mou nadějí a důvěrou, * jsi mi skálou a útočištěm od mládí!

Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu * a požehnal mi dlouhým životem. * Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí, * za sny, které se v mém životě již splnily, * i za ty, které mě teprve čekají. * Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti, * ke kterému mě voláš.

Dej mi, Pane, více víry, * učiň mě nástrojem svého pokoje, * nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já, * jak nepřestávat snít * a o tvých divech vyprávět novým generacím.

Chraň a veď papeže Františka a církev, * aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa. * Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět, * aby se utišila bouře pandemie, * chudí došli útěchy a skončily se války.

Podpírej mě v mé slabosti * a pomáhej mi žít naplno * každý okamžik, který mi dáváš, * v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny * až do konce věků. Amen.

https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2021-06-svetovy-den-prarodicu-a-senioru-25-cervence

Plnomocné odpustky ke Dni prarodičů a seniorů

U příležitosti Světového dne prarodičů a seniorů mohou získat plnomocné odpustky:

  • Prarodiče, senioři a všichni věřící, kteří se 23. července 2023 účastní na některé ze mší svatých sloužených u příležitosti tohoto Dne prarodičů a seniorů.
  • Vzhledem k tomu, že někteří starší lidé se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit mše svaté osobně, je odpustek rozšířen i na ty, kteří se jí zúčastní prostřednictvím televize, rozhlasu či internetu, nebo se duchovně spojí s bohoslužbami Světového dne prarodičů a seniorů a obětují milosrdnému Bohu své modlitby, bolesti a utrpení svého života.
  • Odpustky se udělují také věřícím, kteří na Světový den prarodičů a seniorů vykonají skutek milosrdenství tím, že věnují přiměřený čas tomu, aby navštívili (fyzicky nebo virtuálně) staré lidi žijící v nouzi nebo v těžkostech, jako jsou nemocní, opuštění nebo postižení.

K získání plnomocných odpustků je třeba splnit tři základní podmínky: svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. A také v postoji pokání a lásky se snažit odpoutat od jakéhokoliv hříchu.

14. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Během prázdnin není mše svatá ve středu v kostele sv. Jana Křtitele.

V kapli sv. Vincence bude v tomto týdnu mše svatá ve středu ráno v 6 hod. V pátek 14. července mimořádně v9 hod. a v sobotu večer v 18 hod.

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Pátek – blahoslaveného Hroznaty, mučedníka

Sobota – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Za týden je 15. neděle v liturgickém mezidobí. Koná se sbírka na potřeby farnosti. Dokončili jsme restaurování poslední vitráže a zdokonalujeme ozvučení kostela.

V neděli 23. července se uskuteční III. Světový den prarodičů a seniorů. Je to den obdařený plnomocnými odpustky. Podmínky k získání odpustků jsou na vývěsce a na internetové stránce naší farnosti.

Rodinná centra připravila pro rodiny s dětmi hru během letních prázdnin. Stáhněte si mobilní aplikaci Rodina na cestě. Podle mapy navštivte a poznávejte poutní místa, kostely a kapličky. Skrze mobilní aplikaci se můžete seznámit s příběhy poustevníků a myšlenkami pouštních otců. Je možné se také přihlásit do soutěže a za 10 navštívených míst získá rodina odměnu. Bližší informace najdete na plakátech v kostelích, na vývěsce i na webu Děkanátního centra pro rodinu (www.cpr-kromeriz.cz) a na webové stránce www.rodinanaceste.ado.cz.

Projekt vyvrcholí při ARCIDIECÉZNÍ POUTI RODIN na Svatém Hostýně v sobotu 26. 8. 2023.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 9. 7. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 9. 7. 2023, 14. mzd.

Bože, svěřujeme Ti na přímluvu Matky ustavičné pomoci prosby za mír a ukončení válek a rozbrojů. Daruj mír a pokoj Ukrajině i celému světu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, svěřujeme Ti na přímluvu Matky

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Prosba k Panně Marii o ochranu

Má drahá Matko, svatosvatá Bohorodičko, pokorně Tě prosím, abys nade mnou, nad mým domem, manželem, manželkou, dětmi, prací, ... rozprostřela svůj ochranný mateřský plášť a během celého dnešního dne chránila mne i ty, za které prosím. Ty jsi Neposkvrněná, Přečistá a celá plná milosti a krásy. Ty jsi byla ustanovena, abys rozšlapala hlavu hada.

Proto se s důvěrou vinu k Tobě a doufám v pevné naději v tvou mateřskou pomoc a ochranu. Ať tvá síla Matky a Královny nebe i země zažene ode mě jakoukoliv démonickou sílu, pouto, a temnotu, které se staly nástrojem Zlého, ať ji spoutá, aby odešla ke kříži našeho Boha a Spasitele Krista a nedovolí více nám škodit.

Pokorně tě prosíme, abychom byli já i moji blízcí chráněni neustále mocí tvé lásky, krásy a duchovní přítomnosti. Amen

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=prosba-k-panne-marii-o-ochranu&cisloclanku=2021040150

13. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnes večer nebude adorace v kostele sv. Mořice. Jste zváni na komorní koncert v mezinárodním obsazení. Koncert začne ve 20 hod. v kostele sv. Mořice. Bližší informace jsou na plakátě.

Ve farním týdeníku jsou uvedeny ZMĚNY v POŘADU BOHOSLUŽEB během prázdnin (v měsíci červenci a srpnu). Věnujte jim pozornost.

V pondělí 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola. V kapli sv. Vincence nebude mše svatá. V kostele sv. Mořice bude mše svatá v 18 hod.

Ve středu 5. července je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Nebudou mše svaté v kapli sv. Vincence, ani u sv. Mořice. Poutní mši svatou v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici budeme slavit v 10.30 hod.

Na posvátném Velehradě se konají DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE, na které jste srdečně zváni. V úterý 4. července odpoledne je připraven bohatý program pro celé rodiny, děti, mládež i seniory a večerní koncert s Hradišťanem, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín a vzácnými hosty.

NÁRODNÍ POUŤ vyvrcholí slavnostní poutní mší svatou ve středu 5. července v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou. Hlavním celebrantem bude Mons. Jude Thaddeus Okolo, arcibiskup a apoštolský nuncius v ČR, hlavním kazatelem bude Mons. Josef Nuzík, biskup a administrátor olomoucké arcidiecéze. Koncelebrovat budou čeští a moravští biskupové. Tato mše svatá bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem. Oslavy na Velehradě letos ponesou pečeť jubilea 100 let od úmrtí Antonína Cyrila Stojana, který je pohřben v Královské kapli na Velehradě.

Pátek je první v měsíci. Přijďte během dne na adoraci do kaple sv. Vincence. Začne po ranní mši svaté, která je v 6 hod. a trvá do 13.30 hod. Příležitost ke svaté zpovědi bude v kostele sv. Mořice odpoledne od 15 do 17 hod.

Aktuální číslo farního týdeníku obsahuje informace na celé prázdniny.

Bohoslužby o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (středa 5. 7.)

(Doporučený svátek – věřícím se doporučuje účast na mši svaté!)

  7.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.30 hod. – poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v PN

Nebudou mše svaté v kapli sv. Vincence na Malém Valu, ani u sv. Mořice.