Back to Top

13. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 17 620 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Dnešní vydání farního zpravodaje obsahuje informace na celé prázdniny. Věnujte mu pozornost. Další vydání bude na konci prázdnin.

Ještě jednou chci poděkovat všem, kdo připravili minulou neděli Farní odpoledne. Kéž vám Pán odmění službu pro farní společenství. Jáhen Josef Zvoníček byl dekretem Arcibiskupství olomouckého od 1. července jmenován k dobrovolné službě trvalého jáhna v naší farnosti sv. Mořice.

Poslední pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera najdete opět ve farním zpravodaji. I když autobus byl pro malý zájem zrušen, věřím, že si mnozí najdete čas a ve čtvrtek 30. června pojedete do katedrály v Olomouci na mši v 17 hod., poděkovat za jeho dlouholetou službu a prosit o Boží požehnání pro jeho nový úkol a poslání.

Přijměte pozvání na primice novokněží a provázejte je modlitbou.

Blíží se Národní pouť na Velehradě 5. července. Letos je hlavním tématem podpora rodiny a modlitba za mír a ukončení války na Ukrajině. Organizátoři poutě zvou ty, kdo usilují o zachování našich národních tradic, aby přijeli v tradičním kroji. Bude pro ně připraveno místo pro převlečení a zajištěno přední místo před tribunou. Je třeba se přihlásit na webu Národní pouti www.velehrad.eu. Mši svatou bude doprovázet dechová hudba složená z muzikantů z různých regionů.

Rodiče, nezapomeňte na přihlášky dětí do náboženství v příštím školním roce.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence zve všechny děti na DĚTSKÝ DEN ve středu 29. června od 14 hod.

Děti, které sbíraly kartičky k nedělnímu evangeliu, dostávají dnes na konci bohoslužby odměnu za celoroční úsilí.

V rámci Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením FORFEST 2022 jste zváni do kostela sv. Mořice na koncerty těchto účinkujících:

  • Pondělí 6. od 20 hod. DOLEŽALOVO KVARTETO
  • Čtvrtek 6. od 20 hod. Komorní ženský sbor NOTABENE – Ostrava
  • Neděle 7. od 20 hod. PAVEL BOŘKOVEC QUARTETTO.

Hudba v zahradách a zámku Kroměříž

Představení Španělský večer ve čtvrtek 30. 6. zazní pod taktovkou Františka Macka mladšího od 19 hod. ve Skleníku Květné zahrady. Vstupenky na pokladnách Domu Kultury Kroměříž. Více na www.hudbakromeriz.cz.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 26. 6. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 26. 6. 2022, 13. mzd., (1. pátek)

Bože, děkujeme za dary a milosti, kterými jsi nás obdaroval a prosíme o příhodné počasí a dobrou letošní úrodu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Petr řekl Ježíšovi: Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha. Ježíš mu odpověděl: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dary a milosti …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba k Panně Marii

Nejsvětější Panno a Matko Maria, přijal jsem tvého milovaného Syna;

tys ho počala ve svém neposkvrněném lůně,

tys ho porodila, živila a radostně objímala ve svém náručí.

Prosím tě tedy, milá Matko, vypros mi odpuštění všech mých hříchů i hojnou milost,

abych tvému Synu od nynějška věrněji sloužil, a také vytrvalost až dokonce, abych ho mohl s tebou chválit po všechny věku věků. Amen.

 

Se sv. Faustinou a Ježíšem O lásce.

Při mši svaté i jsem uviděla Ježíše rozepjatého na kříži a řekl mi: "Má učednice, měj velikou lásku k těm, kteří ti působí utrpení, čiň dobře těm, kteří tě nenávidí."

Odpověděla jsem: "Můj Mistře, vždyť ty vidíš, že k nim lásku necítím, a to mě trápí."

Ježíš mi odpověděl: "Cit není vždy v tvé moci, podle toho poznáš, zda máš lásku, když po prožitých nepříjemnostech a protivenstvích neztrácíš pokoj, ale modlíš se za ty, kteří ti způsobili utrpení, a přeješ jim dobré.(Svatá Faustina, Deníček 1628)

12. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Prožíváme radost, že ke službě trvalého jáhna byl včera vysvěcen pan Josef Zvoníček z naší farnosti. V liturgické službě u oltáře v chrámu sv. Mořice bude jako jáhen poprvé dnes (19.6.) při mši svaté v 10.15 hod. Tam máme příležitost mu blahopřát. Mše svatá je obětována na úmysly, které byly dány při Noci kostelů a za dobrovolníky, kteří sloužili.

Využíváme této příležitosti a chceme právě tuto neděli uspořádat Farní odpoledne. Všechny vás bratři a sestry srdečně zvu ke společnému posezení odpoledne od 14.30 hod. na farní dvůr a zahradu. Členové pastorační rady vás seznámí s tím, jaké úkoly svěřil pastoračním radám v posledním období arcibiskup Jan, jak se snažili je zvládnout, a co považují za důležité pro život našeho farního společenství.

Občerstvení je připraveno. Děkuji ženám, které napekly a přinesly koláče, cukroví a slané pečivo. Děti si mohou zahrát hry a soutěže. A všichni se můžeme těšit na chvíle prožité v jednom společenství. Přijďte a pozvěte i své přátele.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Otec arcibiskup napsal Pastýřský list k ukončení diecézní etapy synody o synodalitě. Tento pastýřský list je součástí našeho farního zpravodaje.

Ve čtvrtek 23. června je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Mše svatá bude v 17 hod. v kostele sv. Mořice.

V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

V sobotu 25. června se koná v katedrále v Olomouci kněžské svěcení. Pamatujme na kandidáty kněžství ve svých modlitbách.

Za týden je 13. neděle v mezidobí.

Děti, přineste po mši svaté kartičky, které jste sbíraly během školního roku. Připište jméno a třídu, aby pro vás paní katechetka mohla připravit odměnu. Převezmete ji příští neděli.

V pondělí 20. 6. vystoupí v kostele sv. Mořice v rámci FORFESTU 2022 Dětský a mládežnický sbor „PERMONÍK“ z Karviné. Začátek koncertu je ve 20 hod. Všichni jste srdečně zváni.

Základní umělecká škola Kroměříž zve ve středu 22. 6. od 18 hod. do kostela sv. Mořice na varhanní koncert svých bývalých absolventů ze třídy Mgr., Bc. Lenky Voňkové, DiS. et DiS.

Informace o nejbližších poutích, koncertech a dalších akcích najdete ve farním zpravodaji.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 19. 6. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 19. 6. 2022, 12. mzd.

Prosíme za ty, kdo páchají zločiny proti lidskosti: ať Bůh obrátí jejich srdce, aby se k druhým chovali jako bližní.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Vezměte na sebe mé jho, praví Pán, a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za ty, kdo páchají zločiny proti lidskosti…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Děkujeme ti, Bože,
všemohoucí Otče,
a chválíme tě za to,
že jsi skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele,
vykoupil svět.
Vyznáváme tvou otcovskou lásku,
která v lidstvu, rozděleném nesváry,
stále působí a probouzí ochotu ke smíření.
Mocí svého Ducha přetváříš srdce lidí,
aby dokázali naslouchat jeden druhému,
vzájemně si podat ruce
a hledat cestu ke svornosti a jednotě.
Tobě, Otče, vděčíme za to,
že upřímná touha po dorozumění ukončuje spory,
láska přemáhá nenávist,
odpuštění vítězí nad pomstou.
A proto ti bez ustání děkujeme,
s anděly a svatými ti zpíváme píseň chvály
a radostně voláme: Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech.

http://m.liturgie.cz/misal/anafory/smireni2.htm

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes při mši svaté v 10.15 hod. přistoupí děti z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Mše svatá je obětována za tyto děti, jejich rodiny a jejich kmotry. Provázejme děti modlitbami, aby vytrvaly v přátelství s Ježíšem.

V den prvního svatého přijímání mohou získat plnomocné odpustky nejen ti, kteří poprvé přijímají Eucharistii, ale také ti, kdo jsou přítomni na mši svaté prvokomunikantů. Kromě zbožné účasti na mši svaté je třeba zachovat tři základní podmínky k získání odpustků – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

Před námi je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ. V naší farnosti ji budeme prožívat ve čtvrtek 16. června. Letos se nebude konat eucharistický průvod městem. Mše svatá v kostele svatého Mořice začne v 18 hod. Bude obětována na poděkování za dar Eucharistie. Po mši svaté bude adorace a na závěr svátostné požehnání. Přijďte v hojném počtu a děti prosím, aby s sebou přinesly květiny, které položíme na oltář k monstranci s Nejsvětější svátostí, jako dar pro Ježíše.

Další důležité pozvání se týká následujícího víkendu. V sobotu 18. června v 9.30 hod. se koná v katedrále sv. Václava v Olomouci jáhenské svěcení. Mezi těmi, kdo přijmou svěcení ke službě trvalého jáhna je i pan Josef Zvoníček z naší farnosti. Jedeme do Olomouce, abychom tuto významnou událost i pro naše farní společenství prožili s ním. Většina z nás nebyla na jáhenském svěcení. Využijme této možnosti. Odjezd autobusu v 7.30 hod. od kostela sv. Jana, návrat kolem 13 hod. Zapište se dnes zde v kostele nebo zítra ve farní kanceláři. Formulář je na stole u bočního vchodu. Tam se také můžete přihlásit na autobus na mši svatou a rozloučení s otcem arcibiskupem. Je to ve čtvrtek 30 června, ale organizátorům musíme nahlásit autobus ještě tento týden!

A rezervujte si čas na následující den: V neděli 19. června jste srdečně zváni na Farní odpoledne. Sejdeme se na farním dvoře ve 14.30 hod. Podrobnosti jsou ve zpravodaji. Jen prosím ženy, aby ke společnému posezení napekly koláče, cukroví či slané pečivo. Moc děkuji.

A obracím se na vás nejmenší: Chlapci a děvčata, než zakončíme školní rok, chceme předat odměny vám, kteří jste při nedělních bohoslužbách sbírali kartičky s myšlenkami k evangeliu. Prosíme, přineste své kartičky příští neděli nebo odevzdejte během týdne v sakristii. Nezapomeňte připsat své jméno a třídu. Může se stát, že vám některá karta chybí. Paní katechetka vám ji doplní, abyste celou sadu mohli používat ke hře se sourozenci, rodiči i kamarády.

Ve farním zpravodaji je nabídka řady koncertů. První z koncertů v rámci FORFESTU 2022 zazní v našem kostele sv. Mořice tento čtvrtek ve 20 hod. Ve Skleníku Květné zahrady budou dva koncerty pod taktovkou Františka Macka mladšího. První z nich v pátek 17. června v 19 hod.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 12. 6. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 12. 6. 2022, Slavnost Nejsvětější Trojice

Děkujeme za budoucí jáhny a novokněze a prosíme o nová povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu, aby rostlo Boží království.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Děkujeme za budoucí jáhny a novokněze…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba připisovaná papeži Klementu XI. (2. část)

Nauč mě, Bože: milovat tebe, nemilovat sebe, horlivě sloužit bližnímu, nesloužit marnostem světa.

Ať se snažím poslouchat představené, přicházet na pomoc podřízeným, starat se o přátele, odpouštět nepřátelům. Ať přemáhám poživačnost zdrženlivostí, lakotu štědrostí, hněv mírností, vlažnost horlivostí.

Ať jsem rozvážný, když mám rozhodovat, stálý, když mi hrozí nebezpečí, trpělivý, když musím snášet protivenství, pokorný, když se mi všechno daří.

Ať jsem při modlitbě soustředěný, v jídle a pití střídmý, v plnění povinností horlivý, v předsevzetí vytrvalý. Ať se snažím o vnitřní nevinnost, skromné vystupování, příkladné chování, spořádaný život.

Ať se neustále snažím ovládat svou povahu, prospívat v milosti, zachovávat přikázání, směřovat ke spáse.

Ať se od tebe učím:
jak pomíjivé je to, co je pozemské,
jak veliké je to, co je božské,
jak krátké je to, co je časné,
jak trvalé je to, co je věčné.
Ať žiji tak, aby mě nepřekvapila smrt,
ať jednám tak, abych se nemusel bát soudu,
ať se chovám tak, abych unikl peklu a dosáhl nebe.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.