Back to Top

Katecheze ThLic. Karla Skočovského, Ph.D. V co věříme a nevěříme Poslední věci člověka

Zveme vás na katechezi

ThLic. Karla Skočovského, Ph.D.

V co věříme a nevěříme
Poslední věci člověka


Začátek 25. 11. 2022 po mši sv. v 17:00
u sv. Mořice v Kroměříži tj. cca v 17:30

 

A tento nápis hovoří o Janovi?" zeptal se Poirot, když vešli dovnitř a uviděli velmi starý nápis na stěně hrobky. 

"Ne, ten vypráví jiný příběh," odvětil archeolog a pokračoval: "Muž sedí v jednom hostinci v Damašku. Zvedne oči od vína a zjistí, že na něj přes místnost zírá smrt. Vykřikne: 'Ale tohle ještě nemůže být moje chvíle'.

Uprchne z Damašku. Žene svého koně přímo přes poušť do Samary. Když tam dorazí, dostane žízeň. A u studny před ním se objeví smrt.'"

"Ale vy přikyvujete", podíval se na Poirota. "Hmm", souhlasně zamručel Poirot a sám hlasitě pokračoval v příběhu: "Když uvidí smrt podruhé, vykřikne ten muž: 'To není možné, utekl jsem před tebou z Damašku!'

A smrt tomu muži položí ruku na rameno a řekne: 'Taky mne překvapilo, že jsem tě uviděla v Damašku. Protože naše setkání se mělo uskutečnit vždy zde, tady v Samaře.'"

"Můžeme se snažit, ale nikdo neunikneme před spravedlivým osudem", dokončil archeolog.

"Oui", souhlasil Poirot.

(Agatha Christie: Schůzka se smrtí)

Podzimní mořická akademie 2022 – PROGRAM


ZÁZNAM PŘEDNÁŠEK: ZDE


25. 11. 2022
V co věříme a nevěříme – poslední věci člověka
P. ThLic. Karel Skočovský, Ph.D.

2. 12. 2022
Věrnost a nevěrnost
Mgr. Ing. Martin Kvapilík

9. 12. 2022
Svědci a světci
Mgr. Jan Pořízek

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – 20. 11. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


37. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE

„Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na opravu střechy sakristie kostela svatého Mořice.

Zahajujeme Podzimní mořickou akademii.pátek 25. listopadu jste srdečně zváni do kostela sv. Mořice na první ze setkání a to s P. Karlem Skočovským na téma „V co věříme a nevěříme - poslední věci člověka“. Uskuteční se po mši svaté, kterou slavíme od 17 hod.

Dnes se koná na závěr mše svaté před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a modlitba „Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení…“ jsou v Kancionálu pod číslem 065 a 066). Veřejný úkon zasvěcení je spojen s možností získat plnomocné odpustky.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 21. 11. – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Úterý 22. 11.   –  památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Středa 23. 11. 2022 – ČERVENÁ STŘEDA

Čtvrtek 24. 11. – památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů

 mučedníků

UPOZORNĚNÍ

V sobotu 26. listopadu bude mše svatá v kapli sv. Vincence mimořádně už ve 14 hod. Mše svatá v 18 hod. tuto sobotu v kapli sv. Vincence NEBUDE.

Za týden 27. listopadu je 1. neděle adventní. Začíná nový církevní rok. Na začátku každé mše svaté bude žehnání adventních věnců. Prosíme, položte adventní věnce před obětní stůl.

PLETENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

je připravováno na pátek 25. 11. od 15 hod. v Centru pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. S sebou si vezměte korpus a ozdoby. Chvojí a nářadí bude zajištěno.

Zvou pracovnice Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž

BENEFIČNÍ KONCERT

V pondělí 21. listopadu18 hod. jsme zváni do kostela sv. Jana Křtitele na benefiční koncert pro slané děti. Spolu s žáky ZUŠ Kroměříž a žáky a učiteli soukromé ZUŠ D-MUSIC vystoupí jimi pozvaní hosté. Vybrané vstupné bude věnováno na podporu dětí postižených cystickou fibrózou. Příspěvky na léčbu je možné také zaslat na účet 30015-1921101329/0800.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 20. 11. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 20. 11. 2022, Slavnost Ježíše Krista Krále

Bože, prosíme za pokojné prožití adventu a vánoční doby v našem městě, arcidiecézi a celé naší zemi.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, požehnané království našeho otce Davida, které přichází. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za pokojné prožití adventu a …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. Skrze tvého Syna ...

 

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť tys svého jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, pomazal olejem radosti na kněze a krále. On je kněz navěky: sám sebe položil na oltář kříže jako dokonalou oběť našeho smíření a vykoupení. A on je král vesmíru: všechno tvorstvo jsi mu podřídil, aby všechno bylo podřízeno tobě v tvém království věčném: v království pravdy a života, v království svatosti a milosti, v království spravedlnosti, lásky a pokoje.

A proto tě celý vesmír oslavuje a všechno tvorstvo ti zpívá novou píseň. Také my tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy voláme: Svatý, Svatý, Svatý ...

(texty z liturgie Slavnosti Ježíše Krista Krále)

33. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Minulou neděli jste do sbírky na Charitu věnovali 24 385 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Od této neděle prožíváme Týden modliteb za mládež. Modleme se za mladé lidi, za dobrou volbu jejich životního povolání či partnera.

A všichni mladí jsou zváni na ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE tuto sobotu 19. listopadu od 9 hod. do olomoucké katedrály sv. Václava. Je možné přijet už v plátek a zúčastnit se předprogramu.

Ve čtvrtek 17. listopadu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. Slavíme MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA a DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII.

Příští neděli je slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE.

Po mši svaté se bude konat před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Je to třetí neděle v měsíci, uskuteční se sbírka na potřeby farnosti, konkrétně na opravu střechy nad sakristií kostela sv. Mořice.

Přijměte pozvání na mši svatou za zemřelé kněze, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu. Bude slavena ve čtvrtek 17. listopadu v 8 hod. v kostele Panny Marie. Sloužit ji budou kněží z farností našeho děkanátu. Hlavním celebrantem bude biskup Antonín Basler.

Ve čtvrtek 10. listopadu ve věku 84 let zemřel P. Klement Jaroslav Růžička, O.Praem. Bydlel v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže. Pohřeb bude v sobotu 19. listopadu v 10 hod. v bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce. Kéž mu Pán dá účast na liturgii nebeské.

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY se konají příští neděli 20. listopadu.

Právo volit má katolík straší 15 let, příslušející do farnosti. Volit můžete na závěr mše svaté buď v 7.45 nebo v 10.15 hod., nebo večer v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Volební lístky vám budou rozdány. Děkuji všem, kdo jste dali návrhy kandidátů do pastorační rady farnosti. Seznamte se s těmi, kdo kandidaturu přijali. Jejich jména jsou na vývěsce. Z těchto kandidátů budeme příští neděli volit 5 členů do pastorační rady.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 13. 11. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 13. 11. 2022, 33. mzd.

Bože, prosíme na přímluvu svaté Anežky České za dobrou budoucnost našeho města, našeho národa a za požehnání pro Arcidiecézní setkání mládeže v Olomouci.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Přijmi, Bože, dary svého lidu a dej, ať povzbuzeni příkladem svaté Anežky poznáváme v bližních tvého Syna a obětavě mu v nich sloužíme. Neboť …

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme na přímluvu svaté Anežky …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby ke svaté Anežce České

Veliká dcero českého národa, zahrnuješ náš národ nesmírnými dary a milostmi, které nám vyprošuješ před trůnem našeho Pána a Boha, Ježíše Krista.
Celým svým srdcem ti za ně děkujeme a pokorně tě prosíme, vypros našemu národu svornost, jednotu, návrat k Bohu, dary Ducha svatého a vítězstvím dobra nad zlem! Ať svobodně a celým srdcem můžeme sloužit našemu Pánu a Bohu. Amen.

 

Bože, tys vnukl svaté Anežce České, aby dala přednost nebeskému království před pozemským a v pokoře a chudobě přilnula nerozděleným srdcem ke Kristu, tvému Synu.
Dopřej nám na její přímluvu, abychom ctili tebe, Nejvyšší dobro, celou myslí i srdcem a všechny své bratry a sestry milovali v Kristově lásce.
Skrze Krista našeho Pána. Amen.

 

Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.