Back to Top

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Jménem otce biskupa Josefa, administrátora naší arcidiecéze, děkuji vám všem za vaše dary při dnešní sbírce na služné duchovních, nebo lidově na platy kněží. Letáček, který najdete v kostele, podrobněji vysvětluje důvod této sbírky. Obsahuje také informace, jak je možné přispět na tento účel bezhotovostní platbou z účtu. Díky za každý Váš dar.

Viz také článek na webu Arcibiskupství olomouckého:

https://www.ado.cz/2023/03/30/podporuji-svou-arcidiecezi-o-velikonocich-se-kona-sbirka-na-platy-knezi/

Dnes večer nebude adorace u sv. Mořice.

Od této neděle až do 2. neděle velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství, slavíme velikonoční oktáv jako jedinou slavnost Kristova zmrtvýchvstání.

Od Velkého pátku konáme novénu k Božímu milosrdenství. Korunku k Božímu milosrdenství se modlíme v kostele svatého Mořice každý den odpoledne v 15.00 hod.

Zítra v Pondělí velikonoční bude v kostele sv. Mořice mše svatá pouze ráno v 7.45 hod. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Večer bude mše svatá v 18 hod v kostele sv. Jana Křtitele.

Podrobnější informace jsou ve farním zpravodaji, který vyšel minulou neděli.

O dnešní slavnosti chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k důstojné oslavě svátků. Děkuji všem, kteří uklízeli a zdobili kostel, kostelníkům, ministrantům a těm, kteří mají pověření podávat svaté přijímání. Děkuji varhaníkům, velké i malé schole, lektorům a zpěvákům pašijí. Děkuji ministrantům, kteří chodili klepat. Děkuji těm, kteří vedli společné modlitby, drželi stráž u Božího hrobu nebo zajistili hlídání kostela během svátečních dnů. Kéž vám Bůh odmění vaši pomoc a prokázanou službu.

Beseda s P. Ladislavem Heryánem

salesiánem a kaplanem vyšší odborné školy JABOK se uskuteční tentokrát v úterý 11. 4. v 18 hod. na AG. Pořádá a zve Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži.

VEČER CHVAL

Zveme vás na velikonoční večer chval ve středu 12. 4. 2023 od 19 hod. v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži s kapelou Ignite Worship a řečníkem Tamarou Suchánkovou. Přijďte spolu s námi chválit našeho Pána v radosti a vděčnosti za dar spásy. Těšíme se na společný čas!

Ignite projekt, pastorační centrum AG, nadační fond Credo

Jarní mořickou akademii

zahájí P. Karel Skočovský na téma „Věřím v jednoho Boha v pátek 14. 4. po večerní mši svaté, která je v 17 hod. Na další rozpravy se můžete těšit v pátek 21. 4. (P. Vít Hlavica) a 28. 4. (jáhen Josef Zvoníček).

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 9. 4. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 9. 4. 2023, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Bože, děkujeme za dar kněží, řeholních povolání, a těch, kteří se na něj připravují. Posvěcuj, posiluj a žehnej jim ve službě Tvé milosrdné lásky.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! Zaskvějte se v slávě, božská tajemství! K vítězství tak mocného Krále zazni, polnice, a zvěstuj spásu!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dar kněží …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

MODLITBA ZA KNĚZE
Kněží velmi potřebují naše modlitby.

Přinášíme Ti, Pane Ježíši, kněze, shlédni na ně s láskou a milosrdenstvím, chraň je, aby byli svatí, pozvedni ty, kteří padli a posiluj ty, kteří jsou unaveni, vyčerpáni, kteří ztrácejí jistotu, víru a naději, kteří bloudí a tápou, aby v Tobě opět našli jistotu a sílu jít dál ...

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=modlitba-za-kneze-knezi-velmi-potrebuji-nase-modlitby&cisloclanku=2022020049

 

Soudíte kněze? Pamatujte na to, že…

Jak rychle a snadno soudíme kněze! Očekáváme od nich, že neudělají ani jednu chybičku, ale i kněží jsou jen lidé. Nelíbí se nám, když kněz káže příliš dlouho nebo příliš krátce, když se málo věnuje dětem nebo mladým ve farnosti, když se na nás neusměje nebo neodpovídá nám tak, jak bychom si přáli, když je u zpovědi příliš jemný, nebo naopak příliš přísný…

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=soudite-kneze-pamatujte-na-to-ze&cisloclanku=2023010118

Bohoslužby ve Svatém týdnu 2023

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích 2023

v Římskokatolické farnosti sv. Mořice
v Kroměříži

Přehled pořadu bohoslužeb v kroměřížských farnostech o Velikonocích 2023 

3. 4. – PONDĚLÍ:

kaple svatého Vincence 6:00 hod.

kaple svatého Kříže 11:30 hod.

kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod.

následuje Křížová cesta městem)

4. 4. – ÚTERÝ:

kaple svatého Kříže 11:30 hod.

farní kostel sv. Mořice 17:00 hod.

5. 4. – STŘEDA:

kaple svatého Vincence 6:00 hod.

kaple svatého Kříže 11:30 hod.

farní kostel sv. Mořice 17:00 hod.

6 4. - ZELENÝ ČTVRTEK:

kaple svatého Kříže 17:00 hod.

farní kostel sv. Mořice 18:00 hod.

7. 4. – VELKÝ PÁTEK:

farní kostel sv. Mořice 7:30 hod. – RANNÍ CHVÁLY A ČETBA

farní kostel sv. Mořice 15:00 hod.Korunka k Božímu milosrdenství a Křížová cesta

kaple svatého Kříže 15:00 hod.  (velkopáteční obřady)

farní kostel sv. Mořice 18:00 hod.  (velkopáteční obřady)

8. 4. – BÍLÁ SOBOTA:

farní kostel sv. Mořice 7:30 hod. – RANNÍ CHVÁLY A ČETBA

farní kostel sv. Mořice 15:00 hod.Korunka k Božímu milosrdenství

kaple svatého Kříže 20:00 hod.  (obřady velikonoční vigilie)

farní kostel sv. Mořice 21:00 hod.  (obřady velikonoční vigilie)

9. 4. – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ:

farní kostel sv. Mořice 7:45, 10:15 hod.

kaple svatého Kříže 7:30 hod.

farní kostel sv. Mořice 15:00 hod. Korunka k Božímu milosrdenství

kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod.

10. 4. – Pondělí v oktávu velikonočním:

farní kostel sv. Mořice 7:45 hod.

kaple svatého Kříže 7:30 hod.

kaple svatého Vincence 8:00 hod.

farní kostel sv. Mořice 15:00 hod.Korunka k Božímu milosrdenství

kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod.

Přehled pořadu bohoslužeb v kroměřížských farnostech o Velikonocích 2023 

Přehled pořadu bohoslužeb v kroměřížských farnostech o Velikonocích 2023

 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. a na ADORACI v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Dík patří všem, kdo jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.

Velké poděkování patří všem ženám, které napekly a přinesly koláče a cukroví na páteční poutní slavnost v kostele sv. Mořice, a všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili při přípravě a průběhu celé slavnosti – zvláště při liturgii, výzdobě, úklidu a vytváření zázemí pro poutníky. Upřímné „Pán Bůh zaplať“ také každému z vás za vaše modlitby a oběti za Boží požehnání pro všechny poutníky a celou farnost.

Pozor na změnu bohoslužeb: V pondělí bude mše svatá v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Po mši svaté vás studenti arcibiskupského gymnázia zvou na Křížovou cestu do Podzámecké zahrady. Ve středu bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice.

Vstupujeme do Svatého týdne. Věnujte pozornost farnímu zpravodaji. Najdete v něm nejen pořad bohoslužeb o Velikonocích, ale také pozvání na adorace a chvíle společné i soukromé modlitby během svátečních dnů. Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je také na vývěsce a na webových stránkách naší farností.

Využijte příležitosti ke svaté zpovědi před Velikonocemi. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat v pondělí, v úterý a ve středu od 15 do 17 hod.

Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku u bočního vchodu do kostela sv. Mořice. Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.

Za týden je slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční.

Při dopoledních bohoslužbách bude žehnání pokrmů ke svátečnímu stolu.

Sbírka o slavnosti Zmrvýchvstání Páně

V neděli 9. dubna se koná ve všech kostelích naší arcidiecéze sbírka na služné duchovních, nebo lidově na platy kněží. Konala se už v loňském roce, kdy se v diecézi vybralo 8,1 milionu korun. Také tímto způsobem se farnosti zapojují do hospodaření arcidiecéze. Letáček, který podrobněji vysvětluje důvod této sbírky, je vzadu pod kůrem. Obsahuje také informace, jak je možné přispět na tento účel bezhotovostní platbou z účtu. Za každý Váš dar upřímně děkujeme.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 2. 4. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 2. 4. 2023, Květná neděle (1. pátek)

Bože prosíme, vlej do našich srdcí ducha pravé a upřímné pokory, dar vytrvalosti ve víře a v konání dobrých skutků.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože prosíme, vlej do našich srdcí …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Řád lidské činnosti

Jak lidská činnost z člověka vychází, tak k němu i směřuje. Neboť když člověk pracuje, nemění jenom věci a společnost, ale zdokonaluje i sám sebe. Mnohému se naučí, rozvíjí své schopnosti, vychází ze sebe a překračuje se. Takový růst je při správném pochopení vzácnější než vnější bohatství, které lze shromáždit. Člověk má větší cenu pro to, co je, než pro to, co má. Podobně také všechno, co lidé dělají pro větší spravedlnost, širší bratrství a lidštější uspořádání společenských vztahů, je cennější než technický pokrok. Tento pokrok sice může poskytnout jakýsi materiální základ povznesení člověka, avšak sám není s to je uskutečnit.

Takže normou lidské činnosti je, aby byla podle Božího plánu a Boží vůle v souladu s opravdovým dobrem lidstva a přitom ponechala člověku jako jedinci i jako členu společnosti možnost plného rozvoje a naplnění vlastního povolání. (zktráceno)

Z pastorální konstituce 2. vatikánského sněmu o církvi v dnešním světě (Gaudium et spes, nn. 35-36)

5. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 22 730 Kč. „Pán Bůh zaplať.“

Dnes večer jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. ADORACE v kostele sv. Mořice bude v 19 hod.

Prosíme o pomoc při přípravě pouti ještě během tohoto týdne, zvláště ve čtvrtek, kdy přivezeme hortenzie na výzdobu oltářů, a v pátek při službě pro poutníky. Informace jsou ve farním týdeníku. Obracejte se na Víta Pořízka, který koordinuje práce. Prosíme ženy, aby napekly cukroví pro poutníky a přinesly ho na proboštství nejpozději ve čtvrtek.

Buďme spojeni v modlitbě. Vyprošujme Boží požehnání na přímluvu Panny Marie pro poutníky a celou naši farnost.

Přijměte pozvání na Pouť k Panně Marie Bolestné v našem chrámu sv. Mořice v pátek 31. března. Je to světlá výjimka, že dříve, než začnou různé pouti, slavíme u nás – ještě v postní době – pouť. Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit otec biskup Josef Nuzík. První mše svatá je v 6.30 hod. v kapli P. Marie Bolestné. Bude ji sloužit P. Michal Pořízek, V 8.00 hod. slouží mši svatou P. Petr Káňa, v 11.00 hod. Mons. Vojtěch Šíma. Během celého dopoledne se zpovídá. Odpoledne ve 13 hod. bude křížová cesta a svátostné požehnání. Také večer bude křížová cesta v 16.30 hod. a mše svatá v 17 hod. z památky P. Marie Bolestné.

Arcibiskupský zámek v Kroměříži zahajuje v den pouti návštěvnickou sezónu. Poutníci z našeho kostela mohou využít v rámci doprovodného programu 50% slevu na vstup do Zámecké obrazárny od 10 do 15 hod.

Za týden je Květná neděle. Přineste s sebou schránky s postní almužnou a přijďte s jívovými ratolestmi. Mše svatá v 10.15 hod. začne žehnáním ratolestí u kříže před kostelem.

Nahlaste nám, prosím, nemocné, abychom je mohli navštívit a posloužit jim svátostmi.