Back to Top

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 2. 7. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 2. 7. 2023, 13. mzd., (1. pátek)

Bože, děkujeme Ti za přicházející čas prázdnin a dovolených. Dej nám milost, abychom jej využili i k dobru duchovního života a rodinných vztahů.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Kdo nebere svůj kříž, není mě hoden. Kdo přijímá vás, přijímá mne.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme Ti za přicházející čas prázdnin …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci

 

Křesťané ve světě

Křesťané se od ostatních lidí neliší ani bydlištěm, ani mluvou, ani způsobem života. Nebydlí přece ve svých vlastních obcích, neužívají žádného zvláštního jazyka ani nevedou nějak neobyčejný život. A křesťanské učení není žádná lidská vymyšlenost ani nevzniklo z úsilí nějakých lidí toužících po vědění; vždyť křesťané se vůbec nezaštiťují nějakou lidskou moudrostí, jak to jinak bývá…(zkráceno)

Jsou sice v těle, podle těla však nežijí.2 Pobývají sice na zemi, ale domovem jsou v nebi.3 Stanovené zákony zachovávají, a svým životem všechny zákony překonávají. Všechny lidi milují, a všichni je pronásledují. Lidé je neznají, a přesto je odsuzují; usmrcují je, a oni dostávají život.4 Jsou žebráci, a mnohé obdarovávají,5 ve všem mají nouzi, a přece mají všeho nadbytek. Lidé je znevažují, a jim se uprostřed hanby dostává slávy. Jsou pomlouváni, a docházejí ospravedlnění. Zlořečí se jim, a oni dobrořečí, dostává se jim urážek, a oni prokazují čest.6 Činí-li dobro, trestají je jako zlé, a jsou-li trestáni, radují se, jako by ožívali. …

Zkrátka a dobře, křesťané jsou pro svět tím, čím je pro tělo duše. Duše se nachází ve všech částech těla, křesťané ve všech obcích světa.

Z listu Diognetovi, (Nn. 5-6: Funk 1,317-321), 2 Srov. 2 Kor 10,3. 3 Srov. Flp 3,20. 4 Srov. 2 Kor 6,9. 5 Srov. 2 Kor 6,10. 6 Srov. 1 Kor 4,12.

Pravidelná roční vizitaca

V úterý 27. června při pravidelné roční vizitaci našich farností otec biskup Mons. Antonín Basler slavil mši svatou v 17 hod. v kostele sv. Mořice. Po mši svaté se v sále kláštera sester vincentek setkal se členy pastoračních a ekonomických rad farnosti sv. Mořice a farnosti Hradisko.

  

12. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 21 720 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“

Dnes nebude večerní adorace v kostele sv. Mořice.

Přijměte pozvání na autorský koncert soudobého českého hudebního skladatele Františka Fialy. Uskuteční se dnes večer ve 20 hod. v kostele sv. Mořice. Bližší informace jsou www.forfest.cz.

Dnes večer v 18 hod. slavíme v kostele sv. Jana Křtitele poutní mši svatou ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele. Bude obětována za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, za dobrodince tohoto kostela a celé naše farní společenství.

V úterý 27. června při pravidelné roční vizitaci našich farností bude otec biskup Mons. Antonín Basler slavit mši svatou v 17 hod. v kostele sv. Mořice. Všichni jste srdečně zváni. Po mši svaté se v sále kláštera sester vincentek setká s členy pastoračních a ekonomických rad farnosti sv. Mořice a farnosti Hradisko.

Biskup Antonín bude také slavit mši svatou pro Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži na závěr školního roku, a to ve středu 28. června v 9 hod. v našem kostele sv. Mořice.

Upozornění:

Ve středu nebude mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Jste zváni do kostela sv. Mořice, kde bude v 17 hod. mše svatá z vigilie slavnosti sv. apoštolů Petra a Pavla.

Všechny děti srdečně zveme na DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu. Koná se ve čtvrtek 29. června od 14 do 17 hod. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ vyhlašuje výběrové řízení na místo Vedoucího Arcidiecézního centra pro rodinný život. Nástup možný od 1. 9. 2023. Bližší informace na www.ado.cz.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 25. 6. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 25. 6. 2023, 12. mzd.

Bože, děkujeme za dary a milosti, kterými jsi nás obdaroval a prosíme o příhodné počasí a dobrou letošní úrodu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Duch pravdy vydá o mně svědectví, praví Pán; vy také vydávejte svědectví. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dary a milosti …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Žehnání polí, luk a pastvin (část – prosby)

Bůh náš nebeský Otec, se o nás stará, žehná zemi, aby přinášela bohatou úrodu, živí nás a chrání. Dávejme najevo, že o tuto jeho pomoc stojíme, a volejme: Prosíme tě, vyslyš nás.

Bože, ty do nás zaséváš semeno svého slova a zavlažuješ nás svou milostí, * - dej ať přinášíme hojný užitek dobrých skutků.

Tys náš učinil ratolestmi vinného kmene, kterým je Kristus * - dej, ať ve spojení s ním věrně plníme tvou vůli.

Ty naplňuješ zemi svým požehnáním a působíš, že setba klíčí, roste a dozrává ke žni, * - dej, ať se na našich polích urodí, co potřebujeme k obživě.

Ty rozmnožuješ obilné zrno vložené do země, abychom měli chléb pro denní obživu i pro slavení eucharistie, * - nepřestávej nám dávat své dary, ať nám nikdy nechybí pokrm pro život pozemský ani pro život věčný.

Ty živíš nebeské ptactvo a staráš se o polní květ, * - nauč nás důvěřovat v tvou otcovskou dobrotu, abychom nepečovali úzkostlivě o to, co budeme jíst a do čeho se budeme oblékat, ale hledali nejprve tvé království a tvou spravedlnost.

https://m.liturgie.cz/benedikcional/pastvin.html

11. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Radujeme se a děkujeme Bohu, že v sobotu 17. června v katedrále sv. Václava v Olomouci přijal jáhenské svěcení náš bohoslovec Josef Kvapilík.

Dnes, v neděli 18. června, při obou bohoslužbách v chrámu sv. Mořice bude s námi poprvé v liturgické službě u oltáře jako jáhen. Můžeme se s ním setkat také po mši svaté při agapé.

 Josef Kvapilík

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes nebude večerní adorace v kostele sv. Mořice.

V rámci Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením FORFEST 2023 bude v tomto týdnu několik koncertů v našich kostelích. Informace jsou ve farním zpravodaji. Dnes večer ve 20 hod. bude v kostele sv. Mořice koncert mladých slovenských umělců – sopranistky Zuzany Barochové a varhaníka Jána Fice. V programu sestaveném pouze ze skladeb slovenských autorů 20. a 21. století zazní řada děl v premiérovém provedení. Srdečně zvou pořadatelé.

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 21. 6. – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Sobota 24. 6. – slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Poutní mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele budeme slavit v neděli 25. června v 18 hod. Bude obětována za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, za dobrodince tohoto kostela a celé naše farní společenství. 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 18. 6. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 18. 6. 2023, 11. mzd.

Bože, děkujeme za všechny děti, které Tě poprvé přijaly ve svaté přijímání. Posiluj je a jejich rodiny v lásce k Tobě a ve vytrvalosti na cestě víry.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, tys má pomoc, nezavrhuj mě, neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za všechny děti,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Zaslíbení Pána Ježíše ctitelům Božského Srdce:

 • Dám všechny potřebné milosti a požehnám jejich činnosti.
 • Potěším je ve všech jejich obtížích.
 • Hříšníci najdou v něm nevyčerpatelné milosrdenství.
 • Vlažní se stanou horlivými, horliví dokonalejšími.
 • Ochráním ty, kteří se mu zasvětí a nepřestanou ho zbožně uctívat.
 • Vepíši do svého srdce jména všech, kdo budou rozšiřovat úctu k němu.
 • Kde bude uctíván obraz mého Srdce, tam dám svůj mír a spojím rozdvojené.
 • Ochráním rodiny, které se s důvěrou na mě obrátí v jakémkoli soužení.
 • Společnosti, které se dají pod mou ochranu, uchovám ve svornosti a uchráním je trestů, které si zasloužili.
 • Těm, kteří pracují na spáse duší, dám milost, že obrátí i nejzatvrzelejší.
 • Zahrnu nebeským požehnáním všechny, kteří o mém svátku přistupují ke stolu Páně, aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější Svátosti. (pátek po 2. neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého).
 • Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět po sobě jdoucích prvních pátků mě přijmou, milost konečného setrvání a nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátosti. Mé Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm.