Back to Top

Otevřený kostel – JESLIČKY

O Vánocích jsou naše kostely mimo bohoslužby otevřeny k modlitbě a návštěvě u JESLIČEK v tuto dobu:

kostel sv. Mořice

25. 12., 26. 12.             9.00 – 10.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

27. 12. – 30. 12.         10.00 – 12.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

31. 12.                         10.00 – 12.00 hod. a 14.00 – 16.00 hod.

1. 1. 2022 a 2. 1.          9.00 – 10.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

3. 1. – 8. 1.                  10.00 – 12.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

9. 1.                                9.00 – 10.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

kostel sv. Jana Křtitele

25. 12., 26. 12. 14.00 – 18.00 hod.

1. 1. 2022 a 2. 1.        14.00 – 18.00 hod.

Upozornění:
BĚHEM BOHOSLUŽEB NENÍ MOŽNÁ NÁVŠTĚVA U JESLIČEK

4. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti a za vaše dary na opravu varhan v Křestní kapli.

Děkujeme těm, kteří v sobotu pomáhali se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou betléma. Výzdobu dokončíme v tomto týdnu. Přijďte pomoci. Přihlaste se u Víta Pořízka.

Moc prosíme, zapište se ještě na službu u jesliček. Rozpis hodin je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu. Nejde jen o hlídání kostela, ale o službu i svědectví pro ty, kdo přicházejí o Vánocích do našich kostelů. A využijme vánoční čas, který je před námi, a přicházejme během dne k jesličkám a ke svatostánku na chvíli ztišení a osobní modlitby.

Díky skautům zazáří dnes v našem kostele BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Slavnostní předání Betlémského světla bude při mši svaté v 10.15 hod. V následující dny bude hořet v našich kostelích a kaplích a můžete si je přenést domů.

Využijte příležitosti k předvánoční svaté zpovědi. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat od pondělí do čtvrtku, a to odpoledne od 15 do 17 hod.

Příští neděli 26. prosince slavíme svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při dopoledních bohoslužbách srdečně zveme všechny manžele k obnově manželských slibů.

Charita Kroměříž prosí všechny vedoucí kolednických skupinek, aby potvrdili svou účast na Tříkrálové sbírce 2022. Také uvítá další dobrovolníky, kteří by se rádi do koledování zapojili. Kontakty: Charita Kroměříž, Ztracená ulice 63, tel.: 737 630 670, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Prosíme, nahlaste nám nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

Další informace najdete ve farním zpravodaji, který je téměř na celou dobu vánoční a obsahuje podrobný pořad bohoslužeb. Ve VÁNOČNÍM LISTU jsou uvedeny časy bohoslužeb o hlavních svátečních dnech ve všech kostelích v Kroměříži.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 19. 12. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 19. 12. 2021, 4. adventní

Bože, děkujeme za tvé dary a dobrodiní, rozmnožuj a posiluj v nás vděčnost a dej, aby naše víra byla zralá a plodná ve skutcích lásky.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pane, Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za tvé dary a dobrodiní,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

 

Svatý František z Assisi: Almužna

Všichni bratři ať se radují, když se stýkají s obyčejnými lidmi, kterými ostatní pohrdají. S chudými a slabými, s nemocnými, malomocnými i s žebráky na cestách. Bude-li třeba, ať jdou po almužně a ať se nestydí, ale spíše ať si vzpomenou, že náš Pán Ježíš Kristus, Syn živého Boha všemohoucího, nastavil svou tvář, tvrdou jako křemen a neostýchal se stát pro nás chudým, přijmout nezajištěný život, který žil z almužny sám, i blahoslavená Panna a rovněž i jeho učedníci. A kdyby je lidé uráželi a nechtěli jim dát almužny, ať za to děkuji Bohu, neboť za ty urážky se jim dostane velké pocty před soudem našeho Pána Ježíše Krista. Vězte, že urážky nebudou připočteny těm, kteří je snesou, ale těm, kdo se jich dopustí. Almužna je dědictvím a spravedlivým podílem, který patří chudým a který nám získal náš Pán Ježíš Kristus. Bratři, kteří si berou na starost sbírání almužny, dostanou za to velkou odměnu. Také dárcům dávají příležitost, aby si získali zásluhy, neboť všechno, co lidé na tomto světě zanechají, zanikne. Avšak za lásku a za almužnu, které udělili, dostanou odměnu od Pána.    Audio: https://www.proglas.cz/ program/detail-poradu/2005-02-25-05-27-00/?play=1

3. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve svých modlitbách s vděčností pamatujme na papeže Františka, a to zvláště v pondělí 13. 12., kdy si připomíná výročí kněžského svěcení, a v pátek 17. 12., kdy slaví své narozeniny.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 13. 12. – památka sv. Lucie, panny a mučednice

Úterý 14. 12. – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Příští neděle je 4. adventní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Poslouží z části na, dofinancování generální opravy varhan v Křestní kapli. Děkujeme za každý váš dar!

Děkujeme mužům, kteří přinesli a usadili do našeho kostela vánoční stromky. A prosíme dospělé, mládež i děti, přijďte pomoci se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou betléma v sobotu 18. prosince od 8.30 hod.

Od příští neděle budeme mít díky skautům BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Bude hořet v našich kostelech a kaplích a můžete si je přenést domů. Slavnostní předání Betlémského světla bude při mši svaté v kostele sv. Mořice v 10.15 hod. Betlémské světlo přivezou vlčata a světlušky, skauti a skautky, roveři a rangers ze 7. oddílu sv. Dominika Savia a 14. oddílu sv. Františka z Assisi ze skautského střediska Mirka Svobody.

Příležitost ke svátosti smíření před vánočními svátky bude zvláště ve čtvrtém adventním týdnu. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat od 20. 12. do 23. 12. vždy od 15 do 17 hod.

Prosíme, nahlaste nám nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

Také prosíme, přihlaste se na službu je Jesliček v kostele sv. Mořice nebo sv. Jana Křtitele. Rozpis je na stole u bočního vchodu.

Přijměte pozvání na Koncert orchestru příčných fléten. Uskuteční se v pondělí 13. prosince v kostele sv. Jana Křtitele. Začátek v 18 hod. Vystoupí žáci, bývalí žáci a učitelé SZUŠ D-music Kroměříž, ZUŠ Kroměříž a Konzervatoře P. J. Vejvanovského a jejich hosté. Vstup je zdarma, avšak je nutné dodržet platná nařízení Ministerstva zdravotnictví.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 12. 12. 2021

Ne 12. 12. 2021, 3. adventní

Bože, prosíme o požehnání a pokoj pro nás, naší farnost, naše rodiny v době Adventu a Vánoc.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o požehnání a pokoj …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

2. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Rok sv. Josefa se završuje 8. 12. 2021

Při vyhlášení Roku sv. Josefa papež František řekl: „Bůh svěřil sv. Josefovi nejcennější poklady – Ježíše a Marii, a on to plně opětoval s vírou, odvahou, něhou, ‚otcovským srdcem‘. Vzývejme jeho ochranu nad církví v této době a učme se od něj ustavičně a pokorně plnit Boží vůli.“

Přestože nebylo možné během roku rozvinout mnohé aktivity, uchovejme si hlubokou úctu k tomuto světci a svěřujme mu často jak rodinu církve, tak rodinu farnosti i naše nejbližší, naše rodiny. Na kartičce s farním pastoračním úmyslem pro tento týden jsou litanie ke sv. Josefu.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 6. 12. – sv. Mikuláše, biskupa

Úterý 7. 12. – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Středa 8. 12. – slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY

PRVOTNÍHO HŘÍCHU,

Je to doporučený svátek - věřícím se doporučuje účast na mši svaté.

  1. prosince je 3. neděle adventní, neděle GAUDETE.

Pořad bohoslužeb ve středu 8. 12.

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

11.30 hod. – kaple sv. Kříže

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

UPOZORNĚNÍ na změnu bohoslužeb

Ve středu 8. 12. bude mimořádně mše svatá v kostele sv. Mořice v 17 hod. V kostele sv. Jana Křtitele v ten den mše svatá NEBUDE.

RORÁTY u sester Vincentek

Na rorátní mše svaté jste zváni v pondělí, ve středu a v pátek do kaple sv. Vincence na Malém Valu vždy od 6 hod.

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, jsou zapisovány  v kostele a také ve farní kanceláři.

Prosíme, nahlaste nám NEMOCNÉ, kteří nemohou přijít do kostela, aby je kněz mohl před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.