Back to Top

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 4. 4. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 4. 4. 2021, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Prosíme, abychom neztráceli naději v těžkostech, které prožíváme my nebo naši bližní, a zaměřili svůj pohled na Krista a jeho matku Pannu Marii.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Kristus včera i dnes, - začátek i konec, - alfa i omega, - Kristus je Pán všech věků, - on vládne dějinám, - jeho je království i moc i sláva - po všechny věky věků. Amen.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme, abychom neztráceli naději …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za blahořečení A. C. Stojana (1851 - 1923)

Všemohoucí Bože, tys dopřál slovanským národům, aby skrze tvé vyznavače Cyrila a Metoděje přišly k poznání tvého jména. Ty, který jsi podivuhodný ve svých svatých, připoj k zástupu našich nebeských ochránců a k slávě na oltáři i věrného svého služebníka arcibiskupa Antonína Cyrila.

Matko krásného milování, Matko jednoty, u tvých nohou očekává své vzkříšení a oslavu svou, protože tobě zasvětil své práce a námahy svého pozemského života, aby se co nejdříve splnil poslední odkaz Spasitelův: "Aby všichni byli jedno!"

Dej, aby tato práce nebyla marná, abychom spolu s ním v jednotě víry a v čisté lásce jedněmi ústy a jedním srdcem slavili v jedné Církvi vznešené jméno tvého Syna, který žije a kraluje na věky věků. Amen.

Otče náš,   .Zdrávas Maria, Sláva Otci...

https://maticevelehradska.webnode.cz/modlitby/

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích 2021 v Římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži

29. 3. – PONDĚLÍ: farní kostel sv. Mořice v 17:00 hod.
30. 3. – ÚTERÝ: farní kostel sv. Mořice v 17:00 hod.
31. 3. – STŘEDA: farní kostel sv. Mořice v 17:00 hod.

1. 4. - ZELENÝ ČTVRTEK:
farní kostel sv. Mořice 18:00 hod.

2. 4. – VELKÝ PÁTEK:
farní kostel sv. Mořice 7:30 hod. – RANNÍ CHVÁLY A ČETBA
farní kostel sv. Mořice 15:00 hod. – Korunka k Božímu milosrdenství a Křížová cesta
farní kostel sv. Mořice 18:00 hod. (velkopáteční obřady)

3. 4. – BÍLÁ SOBOTA:
farní kostel sv. Mořice 7:30 hod. – RANNÍ CHVÁLY A ČETBA
farní kostel sv. Mořice 15:00 hod. – Korunka k Božímu milosrdenství
farní kostel sv. Mořice 19:00 hod. (obřady velikonoční vigilie)

4. 4. – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ:
farní kostel sv. Mořice 7:45, 10:15 hod.
farní kostel sv. Mořice 15:00 hod. – Korunka k Božímu milosrdenství
kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod.

5. 4. – Pondělí v oktávu velikonočním:
farní kostel sv. Mořice 7:45 hod.
farní kostel sv. Mořice 15:00 hod. – Korunka k Božímu milosrdenství
kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod.

KVĚTNÁ NEDĚLE

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Domácí liturgie Velikonočního tridua 2021


Na pobožnost křížové cesty jste zváni dnes večer v 17.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Dnes večer se koná adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 18 770 Kč. „Pán Bůh zaplať.“

Dík patří všem, kdo jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.

Velké poděkování patří všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili při přípravě a průběhu naší pouti na „Bolestný pátek“ – zvláště při liturgii, výzdobě a úklidu kostela. Děkuji pracovníkům z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, kteří připravili přenos bohoslužby z kaple Panny Marie Bolestné. Upřímné „Pán Bůh zaplať“ také všem, kdo jste i ze svých domovů vytvářeli s celou farností společenství modlitby.

Pozor na změnu bohoslužeb: Ve středu bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice.

Vstupujeme do Svatého týdne. Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota jsou dny, kdy církev zvláště bdí na modlitbách. Jste srdečně zváni na bohoslužby, na společné modlitby a k osobní modlitbě kdykoli během dne. Ve velikonočním Triduu budou bohoslužby v  kostele sv. Mořice ve čtvrtek a v pátek v 18 hod., v sobotu v 19 hod. Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je také na vývěsce a na webových stránkách naší farnosti.

Velký pátek je dnem přísného postu. Zahajujeme novénu před svátkem Božího milosrdenství. Přijďte odpoledne v 15 hod. do kostela sv. Mořice na modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství a na pobožnost křížové cesty.

Na Hod Boží velikonoční se koná sbírka na kněžský seminář. Tradiční žehnání velikonočních pokrmů se letos v kostele konat nebude. Doporučuji obřad, který se koná doma v rodinách. Je uveden ve farním zpravodaji.

Využijte příležitosti ke svaté zpovědi před Velikonocemi. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat v pondělí, v úterý a ve středu od 15 do 17 hod.

Prosíme, zapište se na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku u vchodu do farního kostela.

Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.

Nahlaste nám, prosím, nemocné, abychom je mohli navštívit a posloužit jim svátostmi.

Centrum pro katechezi v Olomouci zpracovalo metodickou příručku, která může pomoci rodinám v prožívání letošního Velikonočního tridua. Tuto brožurku najdete na webové stránce Arcibiskupství olomouckého a ke stažení je i na webové stránce naší farnosti ZDE ke stažení.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 28. 3. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 28. 3. 2021, Květná neděle, (1. pátek)

Prosíme o milost, abychom byli tvůrci pokoje a nositelé radosti v našich rodinách, mezi svými přáteli a kolegy na pracovišti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o milost, abychom byli tvůrci pokoje …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Papež František vyhlásil nový Světový den, věnovaný prarodičům a seniorům.

„… 2. února, oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, kde dva staří lidé – Simeon a Anna, osvícení Duchem svatým, rozpoznali v Ježíši Mesiáše.
Duch svatý ještě dnes  podněcuje v seniorech moudré myšlenky a slova: jejich hlas je cenný, neboť chválí Boha a uchovává kořeny národů. Připomínají nám, že stáří je darem a prarodiče jsou spojujícím článkem mezi různými generacemi, aby mladým lidem předávali zkušenosti života i víry. Na staré lidi se mnohdy zapomíná, nepamatujeme na toto bohatství předávaných a uchovávaných kořenů. Proto jsem se rozhodl ustavit Světový den prarodičů a seniorů, který se v celé církvi bude konat každou čtvrtou neděli v červenci, v blízkosti liturgické památky sv. Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů. Je důležité, aby se prarodiče setkávali s vnuky a naopak, protože, jak říká prorok Joel, prarodiče před svými vnuky sní a mají vidění, kdežto vnuci poté, co načerpají z prarodičů sílu, jdou dál a prorokují. Právě 2. února slavíme setkání prarodičů s vnuky.“

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32282

„Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají, smiluj se nad námi!“

5. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Na pobožnost křížové cesty jste zváni dnes večer v 17.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve čtvrtek je slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ. Je to Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 17 hod.

V kostele sv. Mořice slavíme v pátek 26. března Pouť k Panně Marii Bolestné – s ohledem na omezující opatření jinak, než jsme bývali zvyklí. Mše svaté budou v 6.30 hod., v 10 hod. a v 17 hod. Mše svatá v 10 hod. bude v kapli P. Marie Bolestné a bude přenášena internetem. Využijte této možnosti a pomozte také starším a nemocným, kteří jsou doma, aby byli s námi ve spojení. Informace k připojení budou zde na webové stránce naší farnosti. Kdo by se chtěl účastnit této mše svaté v 10 hod. přímo v kostele sv. Mořice, musí si vyzvednout vstupenku v sakristii nebo ve farní kanceláři.

Při pouti je možné získat plnomocné odpustky. Proto odpoledne od 14 do 15 hod. bude možnost individuálně přistoupit ke svatému přijímání.

Večer bude v 16.30 hod. křížová cesta a v 17 hod. mše svatá.

O pouti bude také příležitost ke sv. zpovědi:

6.30 – 8 hod.,      9 – 10 hod.,        14 – 15 hod.,       16.30 – 17 hod.

Modleme se za hojné duchovní plody pouti. Prosíme také o pomoc s přípravou pouti, jak je popsáno opět ve farním zpravodaji.

Za týden je Květná neděle. Vstupujeme do Svatého týdne. Na začátku mše svaté je připomínka slavného vjezdu Krista Pána do Jeruzaléma. I když se nebude konat průvod, bude žehnání ratolestí.

Na Květnou neděli přinášíme do kostela schránky s postní almužnou. Přečtěte si k tomu informaci ve farním zpravodaji.

Všem mladým připomínáme, že v sobotu 27. března se uskuteční ON-LINE arcidiecézní setkání z olomoucké katedrály sv. Václava. Je možné se účastnit už předprogramu v pátek od 19 hod. Informace k přihlášení je také ve zpravodaji a na vývěsce.

V pondělí 22. 3. 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. K občanské iniciativě „Minuta ticha“ se připojuje i Česká biskupská konference, na jejíž podnět se ve 12 hod. rozezní kostelní zvony jako připomínka obětí nemoci covid-19 a jako vyjádření podpory pozůstalým.

Od 27. března 2021 začne v naší zemi sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Obracejí se na nás naši biskupové a povzbuzují, abychom se přihlásili k víře a k církvi, i když vyplnění tohoto údaje je dobrovolné. Důvody, proč tak učinit, vyjádřili biskupové ve své výzvě, která je celá zveřejněna v našem farním zpravodaji.