Back to Top

13. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 20 340 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Ve zpravodaji najdete také poděkování, které obdržel otec arcibiskup Jan od papeže Františka za sbírku Svatopetrský haléř.

V sobotu 26. července vysvětil otec arcibiskup 5 novokněží pro naši arcidiecézi. Děkujme Bohu, ale také jak nám připomíná biskup Antonín, vytrvejme v modlitbě za nová kněžská povolání, protože ve druhém ročníku máme jednoho bohoslovce, ve třetím dva, ve čtvrtém nikoho a v pátém jednoho. Výzva našeho Pána: „Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň,“ nám dává naději, ale činí to závislé i na našich vytrvalých prosbách. Pamatujme tedy osobně i ve farnostech při růženci, při mši svaté i při adoracích na tuto velkou věc pro celou naši arcidiecézi.

V úterý je slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ.

Ve středu 30. června bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude adorace od ranní mše svaté do 13.30 hod. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat od 15 do 17 hod.

Za týden je14. neděle v liturgickém mezidobí.

Z rozhodnutí arcibiskupa Jana bude sbírka příští neděli 4. července ve všech kostelích olomoucké arcidiecéze určena na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým přírodní katastrofou.

Přijměte pozvání na Benefiční koncert Pěveckého sboru Moravan, jehož výtěžek bude převeden na charitní účet pro přírodní katastrofou postižené občany obcí na břeclavsku. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 1. července v 19 hod. v našem kostele svatého Mořice.

Milosrdné sestry sv. Vincence zvou všechny děti na Dětský den. Uskuteční se na zahradě nemocnice na Malém Valu v úterý 29. června od 14 do 17 hod. Děti se mohou těšit na soutěže, jízdu sanitkou, skákací hrad i občerstvení. Soutěžíme i v dešti. Vyhrává každý a vstup je ZDARMA!

Další informace jsou ve farním zpravodaji.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 27. 6. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 27. 6. 2021, 13. mzd. (1. pátek)

Bože, prosíme, abychom v plnosti uvěřili zaslíbením Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a oslavovali tvé milosrdenství každý první pátek v měsíci.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Svatí apoštolové Petr a Pavel prolili za církev svou krev; měli podíl na kalichu utrpení Páně, a stali se Božími přáteli.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme, abychom v plnosti uvěřili …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Zaslíbení Pána Ježíše ctitelům Božského Srdce:

 1. Dám všechny potřebné milosti a požehnám jejich činnosti.
 2. Potěším je ve všech jejich obtížích.
 3. Hříšníci najdou v něm nevyčerpatelné milosrdenství.
 4. Vlažní se stanou horlivými, horliví dokonalejšími.
 5. Ochráním ty, kteří se mu zasvětí a nepřestanou ho zbožně uctívat.
 6. Vepíši do svého srdce jména všech, kdo budou rozšiřovat úctu k němu.
 7. Kde bude uctíván obraz mého Srdce, tam dám svůj mír a spojím rozdvojené.
 8. Ochráním rodiny, které se s důvěrou na mě obrátí v jakémkoli soužení.
 9. Společnosti, které se dají pod mou ochranu, uchovám ve svornosti a uchráním je trestů, které si zasloužili.
 10. Těm, kteří pracují na spáse duší, dám milost, že obrátí i nejzatvrzelejší.
 11. Zahrnu nebeským požehnáním všechny, kteří o mém svátku přistupují ke stolu Páně, aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější Svátosti. (pátek po 2. neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého)

12. Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět po sobě jdoucích prvních pátků mě přijmou, milost konečného setrvání a nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátosti. Mé Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm.

12. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 21. 6. památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Čtvrtek 24. 6. – slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Ve středu 23. června, v předvečer slavnosti NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE, slavíme poutní mši svatou kostele sv. Jana Křtitele 18 hod. Bude obětována za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, za dobrodince tohoto kostela a celé naše farní společenství.

Za týden je 13. neděle v liturgickém mezidobí.

Prosíme děti, které se při nedělních bohoslužbách během školního roku zapojily do sbírání kartiček, aby po mši svaté přinesli kartičky k oltáři nebo do sakristie. Čeká vás odměna.

Přihlášky do výuky náboženství

Milí rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství pro příští školní rok jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Prosíme, vyplňte je a odevzdejte do konce měsíce června.

Pouť dětí na začátku prázdnin na Svatém Hostýně se koná v sobotu 26. června. Mše svaté za děti a mládež budou slouženy v 9 hod. a 10.15 hod.

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ

Arcibiskup Jan Graubner udělí v sobotu 26. 6. 2021 v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci kněžské svěcení pěti jáhnům. Mši svatou lze sledovat on-line. Odkaz je na: www.katedralaolomouc.cz. Pamatujme v modlitbě na nové jáhny a kandidáty kněžství.

Domácí hospic Antonínek

Charita Uherské Hradiště ve spolupráci s Charitou Kroměříž hledají motivované všeobecné zdravotní sestry - aktivní řidičky - pro službu domácí hospicové péče.

Nabízíme spolupráci na dohodu i pracovní úvazek, místem výkonu práce je město Kroměříž.

Více informací podá vedoucí služby Radek Nohál, telefon: 731 680 347,

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 20. 6. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 20. 6. 2021, 12. mzd.

Bože, děkujeme za rodiny a prosíme o vytrvalou víru rodičů a jejich dětí, posilovanou častým svatým přijímáním.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Jan přišel, aby svědčil o světle,
a aby připravil Pánu ochotný lid. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za rodiny a prosíme o vytrvalou…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Prosebné modlitby a díkůvzdání (Enchiridion odpustků)

Všemohoucí Bože, osvěcuj nás svým vnuknutím a provázej naše jednání svou pomocí, ať konáme všechno, od začátku až do konce, ve spojení s tebou. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Vzdáváme ti díky, všemohoucí Bože, za všechno tvé požehnání: jenž žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen.

Požehnej, Pane, nás a tyto tvé dary, které z tvé štědrosti budeme přijímat. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Všemohoucí Bože, děkujeme ti za tento den a prosíme tě: chraň nás svou milostí, abychom nesešli na cestu hříchu, a veď naše myšlenky, slova i skutky, abychom ti dnes zbožně a spravedlivě sloužili. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Pane, svatý Otče, všemohoucí a věčný Bože, vyslyš naši modlitbu: Sešli z nebe svého anděla, aby navštěvoval, střežil, chránil, bránil a posiloval všechny, kdo přebývají v tomto domě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

Navštiv, Bože, náš příbytek a zažeň od nás všechny úklady nepřítele, pošli své svaté anděly, ať jsou s námi a chrání nás, a stále nás provázej svým požehnáním. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

DUCHOVNÍ SLUŽBA v kroměřížských nemocnicích

Máte někoho blízkého v nemocnici?

 Skrze službu nemocničních kaplanů nabízíme:

 • osobní rozhovory
 • lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci
 • hledání naděje, smyslu nemoci a utrpení
 • četbu z Bible, společnou modlitbu, slavení svátostí
 • zprostředkování kontaktu na katolické kněze a duchovní jiných křesťanských církví

Psychiatrická nemocnice

 • Sr. Mgr. Pavla Martínková, mobil: 731 604 430

Kroměřížská nemocnice, a.s.

 • Sr. Mgr. Pavla Martínková, mobil: 731 604 430

Nemocnice Milosrdných sester

 • Vincence de Paul Mgr. Josef Šebestík, mobil: 737 877 282

 

11. neděle v mezidobí

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

UPOZORNĚNÍ:

Zítra, v pondělí 14. června, bude mše svatá mimořádně v kostele sv. Jana Křtitele v 18 hod. V kostele sv. Mořice nebude farní mše svatá. Biskup Mons. Antonín Basler zde bude v16 hod. sloužit mši svatou pro studenty Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži s předáním maturitních vysvědčení.

V úterý 15. června slaví své narozeniny P. Jiří Orság. A ten den má svátek náš technický administrátor Vít Pořízek. Oběma vyprošujeme Boží ochranu a požehnání.

Za týden je 12. neděle v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí se zapisují v sakristii nebo ve farní kanceláři.

VEČER CHVAL pod širým nebem se koná ve středu 16. června od 19 hod. v prostorách zahrady Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Vstup na zahradu bude velkými vraty z ulice Malý Val. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji.

Prosíme děti, které se při nedělních bohoslužbách během školního roku zapojily do sbírání kartiček: Přineste tyto kartičky příští neděli, nebo je odevzdejte během týdne v sakristii. Nezapomeňte připsat své jméno a třídu. Paní katechetka Martina pro vás připravuje odměny.

Přihlášky do výuky náboženství

Milí rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství pro příští školní rok jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Prosíme, vyplňte je a odevzdejte do konce měsíce června.

Další informace a pozvánky najdete ve farním zpravodaji Trio expres.