Back to Top

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 19. 6. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 19. 6. 2022, 12. mzd.

Prosíme za ty, kdo páchají zločiny proti lidskosti: ať Bůh obrátí jejich srdce, aby se k druhým chovali jako bližní.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Vezměte na sebe mé jho, praví Pán, a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za ty, kdo páchají zločiny proti lidskosti…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Děkujeme ti, Bože,
všemohoucí Otče,
a chválíme tě za to,
že jsi skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele,
vykoupil svět.
Vyznáváme tvou otcovskou lásku,
která v lidstvu, rozděleném nesváry,
stále působí a probouzí ochotu ke smíření.
Mocí svého Ducha přetváříš srdce lidí,
aby dokázali naslouchat jeden druhému,
vzájemně si podat ruce
a hledat cestu ke svornosti a jednotě.
Tobě, Otče, vděčíme za to,
že upřímná touha po dorozumění ukončuje spory,
láska přemáhá nenávist,
odpuštění vítězí nad pomstou.
A proto ti bez ustání děkujeme,
s anděly a svatými ti zpíváme píseň chvály
a radostně voláme: Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech.

http://m.liturgie.cz/misal/anafory/smireni2.htm

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes při mši svaté v 10.15 hod. přistoupí děti z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Mše svatá je obětována za tyto děti, jejich rodiny a jejich kmotry. Provázejme děti modlitbami, aby vytrvaly v přátelství s Ježíšem.

V den prvního svatého přijímání mohou získat plnomocné odpustky nejen ti, kteří poprvé přijímají Eucharistii, ale také ti, kdo jsou přítomni na mši svaté prvokomunikantů. Kromě zbožné účasti na mši svaté je třeba zachovat tři základní podmínky k získání odpustků – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

Před námi je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ. V naší farnosti ji budeme prožívat ve čtvrtek 16. června. Letos se nebude konat eucharistický průvod městem. Mše svatá v kostele svatého Mořice začne v 18 hod. Bude obětována na poděkování za dar Eucharistie. Po mši svaté bude adorace a na závěr svátostné požehnání. Přijďte v hojném počtu a děti prosím, aby s sebou přinesly květiny, které položíme na oltář k monstranci s Nejsvětější svátostí, jako dar pro Ježíše.

Další důležité pozvání se týká následujícího víkendu. V sobotu 18. června v 9.30 hod. se koná v katedrále sv. Václava v Olomouci jáhenské svěcení. Mezi těmi, kdo přijmou svěcení ke službě trvalého jáhna je i pan Josef Zvoníček z naší farnosti. Jedeme do Olomouce, abychom tuto významnou událost i pro naše farní společenství prožili s ním. Většina z nás nebyla na jáhenském svěcení. Využijme této možnosti. Odjezd autobusu v 7.30 hod. od kostela sv. Jana, návrat kolem 13 hod. Zapište se dnes zde v kostele nebo zítra ve farní kanceláři. Formulář je na stole u bočního vchodu. Tam se také můžete přihlásit na autobus na mši svatou a rozloučení s otcem arcibiskupem. Je to ve čtvrtek 30 června, ale organizátorům musíme nahlásit autobus ještě tento týden!

A rezervujte si čas na následující den: V neděli 19. června jste srdečně zváni na Farní odpoledne. Sejdeme se na farním dvoře ve 14.30 hod. Podrobnosti jsou ve zpravodaji. Jen prosím ženy, aby ke společnému posezení napekly koláče, cukroví či slané pečivo. Moc děkuji.

A obracím se na vás nejmenší: Chlapci a děvčata, než zakončíme školní rok, chceme předat odměny vám, kteří jste při nedělních bohoslužbách sbírali kartičky s myšlenkami k evangeliu. Prosíme, přineste své kartičky příští neděli nebo odevzdejte během týdne v sakristii. Nezapomeňte připsat své jméno a třídu. Může se stát, že vám některá karta chybí. Paní katechetka vám ji doplní, abyste celou sadu mohli používat ke hře se sourozenci, rodiči i kamarády.

Ve farním zpravodaji je nabídka řady koncertů. První z koncertů v rámci FORFESTU 2022 zazní v našem kostele sv. Mořice tento čtvrtek ve 20 hod. Ve Skleníku Květné zahrady budou dva koncerty pod taktovkou Františka Macka mladšího. První z nich v pátek 17. června v 19 hod.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 12. 6. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 12. 6. 2022, Slavnost Nejsvětější Trojice

Děkujeme za budoucí jáhny a novokněze a prosíme o nová povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu, aby rostlo Boží království.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Děkujeme za budoucí jáhny a novokněze…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba připisovaná papeži Klementu XI. (2. část)

Nauč mě, Bože: milovat tebe, nemilovat sebe, horlivě sloužit bližnímu, nesloužit marnostem světa.

Ať se snažím poslouchat představené, přicházet na pomoc podřízeným, starat se o přátele, odpouštět nepřátelům. Ať přemáhám poživačnost zdrženlivostí, lakotu štědrostí, hněv mírností, vlažnost horlivostí.

Ať jsem rozvážný, když mám rozhodovat, stálý, když mi hrozí nebezpečí, trpělivý, když musím snášet protivenství, pokorný, když se mi všechno daří.

Ať jsem při modlitbě soustředěný, v jídle a pití střídmý, v plnění povinností horlivý, v předsevzetí vytrvalý. Ať se snažím o vnitřní nevinnost, skromné vystupování, příkladné chování, spořádaný život.

Ať se neustále snažím ovládat svou povahu, prospívat v milosti, zachovávat přikázání, směřovat ke spáse.

Ať se od tebe učím:
jak pomíjivé je to, co je pozemské,
jak veliké je to, co je božské,
jak krátké je to, co je časné,
jak trvalé je to, co je věčné.
Ať žiji tak, aby mě nepřekvapila smrt,
ať jednám tak, abych se nemusel bát soudu,
ať se chovám tak, abych unikl peklu a dosáhl nebe.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

NOC KOSTELŮ 10. 6. 2022

https://www.nockostelu.cz/


Kostel sv. Mořice

17.50 – 18.00       ZVONĚNÍ ZVONŮ A POŽEHNÁNÍ pro obyvatele města Kroměříže

a účastníky Noci kostelů

18.00 – 18.30       Vystoupení dětí Mateřské školy s křesťanským zaměřením

18.30 – 19.00       Vystoupení malé scholy kostela sv. Mořice

19.00 – 20.30       Historický vývoj architektury kostela sv. Mořice,

Mgr. Jan Štětina (NPÚ KM), moderovaná přednáška

20.45 – 21.45       Vystoupení velké scholy kostela sv. Mořice

22.00 – 22.45       VARHANNÍ KONCERT

Jiří Stodůlka, varhaník  kostela sv. Mořice v Olomouci (varhany),

Veronika Pořízková, zpěv (soprán)

22.45 – 23.00       Ukončení Noci kostelů a uzavření kostela

18.00 – 21.30       Možnost duchovního rozhovoru, zapálení svíčky,

napsání proseb, díků

 

Kostel sv. Jana Křtitele

17.50 – 18.00       VYZVÁNĚNÍ ZVONŮ

18.00 – 18.30       Pěvecký sbor MORAVAN

18.30 – 19.30       Biblická poezie s hudbou, flétnistky pod vedením p. Ireny Salvadori

19.30 – 20.30       Slunečnice dětský pěvecký sbor s p. Lenkou Doubravovou

20.30 – 21.00       Komentovaná prohlídka interiéru kostela, Mgr. Martina Miláčková

21.00 - 21.30        Hudební vystoupení – K4 kvartet (kytarový kvartet studentů)

21.30 – 21.45       Ukončení Noci kostelů a uzavření kostela

18.00 – 21.00       VÝSTUP DO JIŽNÍ VĚŽE ke zvonům

 

Kaple Panny Marie a sv. Stanislava Kostky na AG

18.30 – 21.30       Prohlídka chodby, která spojuje kostel sv. Mořice s gymnáziem

a zámkem, obou kaplí AG a kaple sv. Šebestiána na zámku za doprovodu studentů, spojená s historickým výkladem, krátkým varhanním vstupem a zpěvem scholy AG.

Jednotlivé prohlídky (v délce asi 40 min.) probíhají v 15min. intervalech (první v 18.30, poslední 21.30) Vstup do spojovací chodby z nádvoří mezi kostelem sv. Mořice a AG.

Z kapacitních důvodů bude každý vstup omezen přibližně na 50 návštěvníků.

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

17.45 - 17.50        Vyzvánění zvonů

18.00 - 18.45        Mše svatá

18.45 - 19.30        Sestra Alžběta – divadelní dramatizace příběhu o víře, lásce a naději

20.00 - 20.30        Komentovaná prohlídka kostela

20.45 - 21.45        Koncert při svíčkách – účinkuje  Musica Camilla

CELOVEČERNÍ PROGRAM: Misijní zastavení, Pošta dobrých zpráv pro malé i velké

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

17.50 – 18.00       ZVONĚNÍ ZVONŮ

18.00 – 19.00       koncert SZUŠ D-MUSIC Kroměříž

19.00 – 20.00       volná prohlídka kostela

 

Kaple Povýšení sv. Kříže

18.00 – 19.30       Volná prohlídka – příležitost k nahlédnutí do historie sester

20.00 – 21.00       Adorace – modlitby a zpěvy

 

Kaple sv. Floriána, Štěchovice

18.00 – 21.00       Prohlídka s výkladem

 

Kaple sv. Vincence de Paul

18.00 - 20.00        Volná prohlídka kaple

 


https://www.nockostelu.cz/

 

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnešní sbírka je určena na církevní školy v diecézi. Veliké díky za každý váš dar!

Slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO končí doba velikonoční.

V pondělí 6. června začíná 10. týden liturgického mezidobí.

Přijměte pozvání na dnešní odpoledne od 16.30 hod. do kostela sv. Jana Křtitele. Srdečně vás svou členové Fatimského apoštolátu a Mons. Pavel Dokládal, který bude sloužit večerní mši svatou.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 6. 6. – památka Panny Marie, Matky církve

Čtvrtek 9. 6. – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Sobota 11. 6. – památka sv. Barnabáše, apoštola

Za týden je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

V kostele sv. Mořice při mši svaté v 10.15 hod. přistoupí poprvé ke SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ děti z naší farnosti – 2 děvčata a 2 chlapci. Provázejme je svými modlitbami.

Kdo se účastní mše svaté při slavnosti prvního svatého přijímání, může – při splnění tří základních podmínek – získat PLNOMOCNÉ ODPUSTKY.

Srdečně zveme každého z vás na NOC KOSTELŮ v pátek 10. června. Pozvěte i své sousedy a známé. Využijte k tomu letáčky s programem, které jsou v kostele. Těšíme se na vás! Program najdete také na vývěskách, na internetových stránkách Noci kostelů i naší farnosti.

Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy programu, a prosíme ještě o dobrovolníky, aby sloužili u vchodů a během programu. Přihlaste se u Vítka Pořízka.

V sakristii kostela sv. Mořice nebo ve farní kanceláři je možné se přihlásit na autobus, který pojede do Olomouce v sobotu 18. června. V katedrále sv. Václava bude v 9.30 hod. jáhenské svěcení. Mezi těmi, kdo přijmou svěcení ke službě trvalého jáhna je i pan Josef Zvoníček z naší farnosti. Provázejme ho modlitbou.

A rezervujte si čas na následující den: V neděli 19. června jste srdečně zváni na Farní odpoledne.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 5 .6. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 5 .6. 2022, Slavnost Seslání Ducha Svatého

Prosíme za děti, které se připravuji na první svaté přijímání, aby v Kristu našli pravého přítele na celý život.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít.  Přijď se svými dary zas, otče chudých, mezi nás, přijď nám srdce potěšit.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za děti, které se připravuji …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba připisovaná papeži Klementu XI. (1. část)

Věřím, Bože, ale ať věřím pevněji; doufám, ale ať doufám odevzdaněji; miluji, ale ať miluji vroucněji; lituji, ale ať lituji opravdověji.

Klaním se ti jako původci a počátku všeho; toužím po tobě jako po posledním cíli; chválím tě jako stálého dobrodince; vzývám tě jako milostivého ochránce.

Veď mě svou moudrostí, udržuj spravedlností, utěšuj laskavostí, ochraňuj svou mocí.

Předkládám ti, Bože: své myšlení, chci přemýšlet o tobě, své mluvení, chci rozmlouvat o tobě, své jednání, chci jednat podle tvé vůle, své utrpení, chci je snášet pro tebe.

Chci to, co chceš ty, chci to proto, že to chceš ty, chci to tak, jak to chceš ty, chci to tak dlouho, dokud to chceš ty.

Prosím tě, Bože: osvěť můj rozum, rozněť mou vůli, očisť mě srdce, posvěť mou duši. Ať oplakávám minulé hříchy, přemáhám budoucí pokušení, napravuji hříšné náklonnosti, získávám potřebné ctnosti.