Back to Top

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 22. 10. 2023

Vážení a milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím.

Následující neděli budeme slavit Světový den misií, u nás známý pod názvem Misijní neděle, letos na téma: „Kráčejme po cestě s hořícím srdcem.“ (srov. Lk 24,13–35) Slavíme ho již od roku 1926 ve všech katolických farnostech světa. Během Misijní neděle se všichni společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným a mladým církvím ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry.

Ze získaných prostředků se zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším ve více než tisícovce diecézí světa. Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských misií v loňském roce. Díky Vaší štědrosti jsme mohli pomoci chudým lidem v šesti zemích čtyř kontinentů částkou více než 17,7 milionů korun. Pomáháme tak v Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance, Papui Nové Guynei a Paraguayi s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a diecézních organizací podáváme pomocnou ruku všem potřebným.

Papež František ve svém poselství k této neděli zvolil téma, které vychází z vyprávění o emauzských učednících v Lukášově evangeliu (srov. 24,13–35). V tomto evangelijním příběhu vnímáme proměnu učedníků prostřednictvím několika sugestivních obrazů: jejich srdce hořelo, když jim Ježíš objasňoval Písmo, otevřely se jim oči, tak že ho poznali, a nakonec se jejich nohy vydaly na cestu. Zamyslíme-li se nad těmito třemi aspekty, které odrážejí cestu všech učedníků misionářů, můžeme obnovit své nadšení pro evangelizaci v dnešním světě. Tak jako ti dva učedníci vyprávěli ostatním, co se jim cestou přihodilo, můžeme radostně vyprávět o Kristu Pánu, jeho životě a úžasných věcech, které jeho láska vykonala v našem životě.

Vykročme s hořícím srdcem, otevřenýma očima a kráčejícíma nohama, abychom zapalovali Božím slovem srdce ostatních lidí, otevírali jejich oči pro Ježíše a všechny pozvali, aby šli společně na cestě míru a spásy, kterou Bůh daroval lidstvu v Kristu.

Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria.

Ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná

jáhen Leoš Halbrštát,

národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

 

V kostelích je SBÍRKA NA MISIE v neděli 22. 10. 2023.

DARY na podporu misijního díla můžete posílat během celého roku

na účet č. 725 40 444/2700, VS 10. DĚKUJEME! (www.missio.cz)

 

Na základě ustanovení Kongregace pro evangelizaci národů a Stanov PMD se Misijní neděle slaví ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě. Peníze, sesbírané na Světový den misií v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa, se všechny odevzdávají příslušné Národní kanceláři PMD a použijí se na hrazení projektů Papežského misijního díla šíření víry.

 

27. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Za týden je 28. neděle v liturgickém mezidobí. Koná se sbírka na potřeby farnosti.

Pamatujme v tomto měsíci na společnou modlitbu růžence v kostele i doma v rodinách.

Po prázdninách se obnovují Setkání seniorů První bude s P. Jiří Rekem v úterý 10. října od 9.15 hod. v Centru pro rodinu. Všichni senioři jsou srdečně vítáni!

Poté, co jme k výročí arcibiskupa Stojana zasadili lípu v Podzámecké zahradě a (i když v malém společenství, ale přece) vykonali pěší pouť na Svatý Hostýn, je před námi ještě jedna akce, kterou si nenechte ujít: PŘEDNÁŠKA doc. Jitky Jonové o životě a díle A. C. Stojana, zvláště o jeho působení v Kroměříži. Přednáška bude v úterý 10. října v 16.30 hod. v Muzeu Kroměřížska.

Ještě upozorňuji na další akce v tomto týdnu:

  • pro rodiče s malými dětmi Katecheze Dobrého pastýře
  • a pro všechny zájemce Večer chval ve středu v kapli arcibiskupského gymnázia

Více ve farním týdeníku.

V sobotu 21. října putujeme do ŠTÍPY

Je to pouť celého děkanátu za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání.

Pouť zahájíme v 15 hod. adorací před Nejsvětější svátosti, dále od 16 hod. bude setkání s otcem biskupem Josefem Nuzíkem a v 17 hod. mše svatá. Prosím, přihlaste se na autobus během tohoto týdne ve farní kanceláři (odjezd od kostela sv. Jana Křtitele ve 14 hod. Cena 100 Kč/os., pro děti zdarma). Využijte také možnosti zeptat se otce biskupa Josefa na to, co vás zajímá. Těšíme se na hojnou účast na naší pouti!

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 8. 10. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 8. 10. 2023, 27. mzd.

Prosíme, Pane, za nového pastýře pro naši arcidiecézi; dej, ať se jím stane ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Já jsem vás vyvolil, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý, praví Pán. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme, Pane, za nového pastýře

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modleme se za jmenování arcibiskupa

Vedeni Pánovými slovy „Proste Pána žně…“ (Mt 9,38) Vás zveme, abychom se naléhavě modlili a Pánu s důvěrou předkládali záležitost jmenování nového olomouckého arcibiskupa.

Pane Ježíši Kriste, Tys bděl na modlitbách celou noc, než jsi ze svých učedníků vybral apoštoly. Když pak oni měli doplnit svůj počet, opřeli se o Boží slovo a v modlitbě prosili Tebe, znalce lidských srdcí, abys jim ukázal toho, kterého jsi vyvolil. Tímto povzbuzeni ti svěřujeme jmenování našeho nového arcibiskupa a prosíme: veď mysl svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost. Dobrý Pastýři, dej nám takového pastýře, který se tobě líbí, který tě bude následovat, kamkoli půjdeš, a povede nás skrze tebe k Otci. Neboť ty jsi živ a vládneš na věky. Amen.

Bože, ty víš, jak je lidské myšlení nerozhodné a nejisté; na přímluvu Panny Marie, Matky tvého Syna, osvěcuj mysl svatého otce a všech, kdo nesou odpovědnost za jmenování našeho nového arcibiskupa: ať poznávají, co se Ti líbí, a umí se správně rozhodnout. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

https://o1.agendafarnosti.cz/katedralaolomouc.cz/img/media/akce/modlitba_za_noveho_biskupa.pdf

26. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


Sestry a bratři, minulou neděli jsme slavili pouť ke cti sv. Mořice a jeho druhů. Děkuji všem, kdo jste jakkoli pomáhali s přípravou a organizací pouti – jak při liturgii, tak při společenském setkání.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

V pondělí je památka svatých andělů strážných. Ve středu památka sv. Františka z Assisi, v sobotu památka Panny Marie Růžencové.

V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny.

Ve čtvrtek bude po mši svaté adorace za posvěcení kněží a za kněžská a řeholní povolání.

V pátek bude v kapli na Malém Valu po ranní mši svaté výstav Nejsvětější svátosti do 13.30 hod. Všichni jste srdečně zváni k tiché modlitbě. Příležitost ke svaté zpovědi bude v kostele sv. Mořice odpoledne od 15 do 17 hod.

Příští neděli po mši svaté v 10.15 hod. můžete ochutnat kaši, kterou organizace Mary´s Meals zajišťuje ve školách dětem z nejchudších zemí, a při tom finančně podpořit tuto iniciativu.

Zemřel pan Oldřich Svoboda. Rozloučení je plánováno v pátek 6. října při mši svaté ve 13.30 hod. v kostele sv. Mořice.

V sobotu 21. října jedeme na děkanátní pouť do Štípy. Přihlaste se na autobus a využijte možnosti položit dotazy otci biskupovi. Bližší informace jsou ve farním zpravodaji.

Velký dík patří našim ministrantům. Spolu s ministranty farnosti Panny Marie vytvořili dva týmy, účastnili se v Olomouci Svatováclavského turnaje ve florbalu a přivezli zlatý a stříbrný pohár. Přečtěte si o tom v našem farním týdeníku. Děkujeme Martinu Kvapilíkovi a Arnoštu Bekárkovi za celoroční vedení ministrantů. Díky i rodičům, kteří kluky podporují, a zvláště při větších akcích pomáhají.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 1. 10. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 1. 10. 2023, 26. mzd. (1. pátek)

Bože prosíme, aby celá společnost respektovala Tvé ustanovení manželství jako svazku jednoho muže a jedné ženy a zákony podporovala právo dítěte na otce a matku.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože prosíme, aby celá společnost respektovala …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za povolání

Modleme se:
Svatá rodino nazaretská, společenství lásky Ježíše, Marie a Josefa, vzore a ideále každé křesťanské rodiny, tobě svěřujeme naše rodiny.

Otevři srdce každého rodinného společenství víře, přijetí Božího slova, křesťanskému svědectví, aby se stala zdrojem nových a posvátných povolání.

Uschopni ducha rodičů, aby horlivou láskou, moudrou péčí a láskyplnou zbožností s jistotou vedli své děti k duchovním a věčným dobrům. Vzbuď v mysli mladých upřímné svědomí a svobodnou vůli, aby, když prospívají "moudrostí, věkem a oblibou" uměli velkodušně přijímat dar Božího povolání.

Svatá rodino nazaretská, dej, abychom se rozjímáním a napodobováním vytrvalé modlitby, velkodušné poslušnosti, důstojné chudoby a panenské čistoty, v nichž jsi žila, připravili k plnění Boží vůle a s předvídavou jemností provázeli ty z nás, kdo jsou povoláni, aby z vetší blízkosti následovali Pána Ježíše, který se za nás obětoval. /Gal 2.20 /

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/modlitba-za-povolani

25. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


POUŤ KE CTI SV. MOŘICE A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 21 420 Kč. Kéž Pán hojně odmění vaši štědrost.

Dnes zvláště děkujeme Bohu za přijaté milosti a znovu svěřujme celé naše farní společenství pod mocnou ochranu sv. Mořice a jeho druhů.

Ranní mše svatá zůstává v 7.45 hod., ale v 10.15 hod. mše svatá NENÍ. Odpoledne ve 14.30 hod. bude poutní mše svatá. Hlavní celebrant Mons. Vojtěch Šíma, děkan Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Poté jste všichni srdečně zváni ke společnému setkání, které zahájíme v blízkosti vchodu na probošství u obnovené pamětní desky s připomínkou na zdejší působení A. C. Stojana.

Důležité upozornění: Večerní bohoslužba v 18 hod. bude v kostele sv. Mořice.

V kostele sv. Jana mše svatá nebude.

O poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky. Kromě tří základních podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je třeba vzbudit touhu po vlastním posvěcení a v kostele se pomodlit Modlitbu Páně a Vyznání víry.

Děkuji všem, kteří pomohli a pomáhají s přípravou farní pouti, a děkuji ženám, které napekly a přinesly cukroví k poutní slavnosti.

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 27. 9. – památka sv. Vincence z Paula, kněze (titulární slavnost v kapli kláštera sester vincentek na Malém Valu), DEN CHARITY

Čtvrtek 28. 9. – slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa a hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze 

Pátek 29. 9. – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Sobota 30. 9. – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

V pátek 29. září uplyne 100 let od úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Modlíme se novému a prosíme za jeho blahořečení. Přijměte pozvání na koncert v našem kostele sv. Mořice v pátek v 19 hod. Zazní Mozartovo REQUIEM. Hlavní oslavy probíhají během víkendu na Velehradě. Podrobnosti jsou v našem zpravodaji.

POZOR NA ZMĚNU BOHOSLUŽEB

O slavnosti sv. Václava ve čtvrtek 28. 9.

7.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

9.00 hod. – kostel sv. Mořice

9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

V pátek 29. 9.

17.00 hod. – kostel sv. Jan Křtitele

V kostele sv. Mořice proběhnou zkoušky a příprava, aby v 19 hod. mohl začít koncert.