Back to Top

Farnost Zlín hledá zájemce o pomoc s ubytováním dobrovolníků

P. Kamil Obr, děkan ve Zlíně se na okolní farnosti obrací s touto prosbou:

Farnost Zlín hledá zájemce o pomoc s ubytováním dobrovolníků na velkou evangelizační akci s názvem GodZone. Jedná se o akci slovenských společenství v čele s kapelou ESPÉ, která bude probíhat na školách, ulicích a vyvrcholí modlitebním večerem v hale Datart. A to dne 25.10.2023. Ubytování se hledá ze středy 25.10. na čtvrtek 26.10.2023. Aktuálně chybí ubytovat 120 lidí z celkových 300 dobrovolníků. 
Termín uzávěrky ubytovacích kapacit je 30. 9. 2023.
Podmínky pro ubytování jsou matrace a teplá voda, popř. snídaně. 
 
Kdo můžete nabídnout ubytování, přihlaste se do online formuláře na této adrese: ubytování dobrovolníků Godzone (google.com)
Mockrát děkuji. V případě jakýchkoliv dotazů je vám k dispozici:
Barbora Dombeková,
731 626 507
Odkaz na akci zde: NEBOJTE SA - Godzone Tour

23. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnes večer jste zváni na adoraci do farního kostela sv. Mořice v 19 hod.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý – 12. 9. – Jména Panny Marie

Středa 13. 9. – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Čtvrtek 14. 9. – svátek Povýšení svatého Kříže

Pátek 15. 9. – památka Panny Marie Bolestné

Sobota 16. 9. – památka sv. Ludmily, mučednice, DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL

Příští neděle 17. 9. je 24. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Kub UNESKO Kroměříž vás zve na koncert ve středu 13. září v 19.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského uvede skladby z Hudebního archivu Arcidiecézního muzea Kroměříž. Více informací na plakátu.

Věnujte pozornost farnímu týdeníku. Tento měsíc je bohatý na různé akce. 24. září budeme slavit naši Svatomořickou pouť a chceme se na ni dobře připravit. Na závěr měsíce budou oslavy na Velehradě u hrobu arcibiskupa Stojana. Naše farnost se připojí k oslavám. V pátek 29. září večer v 19 hod. v našem kostele sv. Mořice se uskuteční koncert, na kterém zazní dílo Wolfganga Amadea Mozarta: REQUIEM. Předprodej vstupenek: Pokladna zámku, tel. 608 199 470. Všichni jste srdečně zváni.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 10. 9. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 10. 9. 2023, 23. mzd.

Svatý Bože, arcibiskup Stojan přiváděl mnohé blíž k Tobě skrze úctu a lásku k Panně Marii; s důvěrou v její přímluvu Tě prosíme za spásu našich bližních.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou a nás pověřil kázáním o tomto usmíření. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Svatý Bože, arcibiskup Stojan přiváděl mnohé

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Bože, tys naplnil svého služebníka Antonína Cyrila duchem pohotové služby bližním; byl obětavým pastýřem svěřeného lidu, s laskavostí a nezištně jej přiváděl k tobě: veď i nás podle jeho příkladu, ať ve svých úmyslech usilujeme o prohlubování toho, co spojuje lidská srdce. Prosíme tě, aby byl jednou uctíván na oltáři, abychom v něm mohli uctívat tebe, jenž konáš podivuhodné dílo ve svých svatých. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Modlitba je z brožurky Novéna o Antonínu Cyrilu Stojanovi. Vybral a uspořádal Michal Altrichter SJ

 

Pán nás vybízí k modlení * a vůli svou v tom nemění; * blaze, kdo s vírou modlí se, * neb oč prosí, to odnese.

Modlete se večer, ráno, * co chcete, bude vám dáno, * proste jen ve víře čisté, * Bůh vás uslyší zajisté.

Kdo jej rád prosí, dostává, * v tom záleží Boží sláva, * a ten, kdo hledá, dosáhne * i to, co sám nevystihne.

Kristus je cesta i dveře, * kdo tluče, tomu otevře, * pokorný lásky dochází, * prostý vždy před něj přichází. (breviář – Hymnus)

22. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod. Jste srdečně zváni.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 5. 9. – sv. Terezie z Kalkaty

Pátek 8. 9. – svátek Narození Panny Marie

Příští neděle 10. 9. je 23. neděle v mezidobí.

Od této neděle budou v kapli sv. Vincence slaveny mše svaté v pondělí, ve středu a v pátek v 6 hod, v sobotu s nedělní platností v 18 hod.

V pondělí 4. září studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži i žáci Církevní základní školy v Kroměříži budou slavit mši svatou v 9.30 hod. v kostele sv. Mořice na zahájení nového školního roku. Hlavním celebrantem bude otec biskup Mons. Antonín Basler.

Dnes dostávají děti první kartičku k nedělním evangeliím a také úvodní kartu, jejíž součástí je krabička pro kartičky i popis dalších možností, jak kartičky využít. Pomocí kartiček se budeme učit dobrým návykům, tak se stávat lepšími v duchu přátelství s Ježíšem. Rodiče, prosím pomozte dětem pracovat s kartičkami. METODIKA ke kartičkám je k dispozici na www.katechetiolomouc.cz.

Rodiče, prosím pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí. Výuku náboženství nabízíme i dětem, které navštěvují státní školy. Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Prosím, odevzdejte je co nejdříve.

Kub UNESKO Kroměříž vás zve na koncert ve středu 13. září v 19.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského uvede skladby z Hudebního archivu Arcidiecézního muzea Kroměříž. Více informací na plakátu.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 3. 9. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 3. 9. 2023, 22. mzd. (začátek školního roku)

Dobrý Bože, arcibiskup Stojan rád studoval i pracoval; provázej v tomto novém školním roce děti, školní mládež, studenty, jejich rodiče, učitele a vychovatele a žehnej jim.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Dobrý Bože, arcibiskup Stojan rád studoval

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Pros o Ducha Svatého!

Než začneš číst Písmo, pros Ducha Svatého, aby na tebe sestoupil, aby „otevřel oči tvého srdce“, aby ti zjevil Boží tvář, ne v patření, ale ve světle víry. Pros s jistotou vyslyšení, protože Bůh vždy dává Ducha Svatého tomu, kdo jej vzývá s pokorou a s učenlivou poddaností. A pokud chceš, modli se takto:

„Bože náš, Otče světla, tys poslal na svět svého Syna, Slovo učiněné tělem, aby ses ukázal nám lidem.

Pošli mi nyní svého Svatého Ducha, abych v tomto Slově, které přichází od tebe, mohl potkat Ježíše Krista, abych ho hlouběji poznal a díky tomuto poznání ho vroucněji miloval, a tak dospěl k blaženosti v Království. Amen.“

(Enzo Bianchi: Modlit se Boží slovo)

 

Duchu svatý, sestup z trůnu své velebnosti a učiň si příbytek v srdci svého služebníka! Buď veleben.

Duchu svatý, který nemáš tvář ani jméno, nauč mě správně se modlit! Buď veleben.

Duchu svatý, tajemná holubice, nauč mě chápat Písmo svaté! Buď veleben.   (Výběr z litanií k Duchu Svatému)