Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 19. 5. 2024, Slavnost Seslání Ducha Svatého

Nebeský Otče, ve svém Synu jsi nám daroval nový život. Dej, ať v síle Ducha Svatého, naplněni radostí, pomáháme bližním na cestě k Tobě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Duch Páně naplňuje celý svět, všechno udržuje a obnovuje, promlouvá k národům všech jazyků. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Nebeský Otče, ve svém Synu jsi nám daroval…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

MODLITBA K DUCHU SVATÉMU

Věřím v Ducha svatého.

Věřím, že může odstranit moje předsudky.

Věřím, že může změnit moje návyky.

Věřím, že může přemoci moji lhostejnost.

Věřím, že mě může nadchnout k lásce.

Věřím, že mě může zbavit zlého.

Věřím, že mi může dát odvahu k dobrému.

Věřím, že může přemoci můj zármutek.

Věřím, že mi může dát lásku k Božímu Slovu.

Věřím, že může odejmout pocit méněcennosti.

Věřím, že mi může dát sílu v utrpení.

Věřím, že mi může dát na pomoc bratra.

Věřím, že může proniknout moji bytost.

Věřím, že Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. (Řím 5,5)

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/modlitby-k-duchu-svatemu-1

 

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium. Prosíme o to skrze tvého Syna…

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 12. 5. 2024, 7. velikonoční

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nás oheň své lásky.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám. Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá; hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Přijď, Duchu svatý, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Prosba k Duchu svatému

Přijď Duchu Otce a Syna, Duchu lásky, Duchu synovství, Duchu pokoje, důvěry a síly.

Přijď tajemný jásote v slzách světa, vítězný živote ve smrti země,

Otče chudých, oporo utištěných, světlo pravdy, lásko, která se vylila do našich srdcí.

Přicházej denně, stále znovu a více.

Miluji tě, protože jsi láska sama.

Děkuji ti, oživovateli.

Duchu svatý, přebývej ve mně, buď pečetí živého Boha ve mně, protože jsme jeho vlastnictvím.

Neopouštěj mne ani v boji života, ani na konci, až mne všechno opustí.

Přijď Duchu svatý!

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/modlitby-k-duchu-svatemu-1

 

Duchu svatý, veď nás svým světlem, naplňuj nás svou útěchou, a uč nás žít ke slávě Boží, skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 28. 4. 2024, 5. velikonoční (1. pátek)

Bože, prosíme, aby naše církev i společnost navzdory genderovým ideologiím respektovala důstojnost muže a ženy, které jsi stvořil ke svému obrazu, a dokázala být věrná evangeliu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci; před zraky národů zjevil svou spravedlnost. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme, aby naše církev i společnost …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 21. 4. 2024, 4. velikonoční

Bože, prosíme za mládež, aby velkodušně odpovídala na Boží volání k přijetí svátosti manželství a aby rodiny byly místem, kde se mohou rodit a růst kněžská a řeholní povolání.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za mládež, aby velkodušně

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Rodičovské požehnání před důležitým životním krokem dítěte

V.: Naše pomoc je ve jménu Pána.
Odp.: Neboť on stvořil nebe i zemi.

Slova svatého evangelia podle Matouše (Mt 7, 24-25)
Ježíš řekl: "Každý, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se muži rozvážnému, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - ale nezřítil se, protože měl základy na skále."
(nebo Kol 3, 12-17; 1 Jan 2, 13b.14c.15-17; Gn 28, 10-16; Mt 7, 12-14)

Pane, náš dobrý Bože, * Otče našeho Pána Ježíše Krista, * shlédni na našeho N. (naši N.), * který stojí před důležitým krokem ve svém životě; * (začíná studia - odchází z domova - vstupuje do manželství - začíná * práci ve svém povolání). * Provázej ho požehnáním v jeho očekáváních a nadějích, * vždyť všechno závisí na tvé pomoci. * Chraň ho od zlého a veď ho po správných cestách. * Zachovej ho ve své lásce a ve společenství své církve.

Žehnající dělá na čele žehnaného znamení kříže a říká:
Ať tě provází a chrání všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý. Odp.: Amen.
V.: Dobrořečme Pánu. Odp.: Bohu díky.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 14. 4. 2024, 3. velikonoční

Bože, děkujeme Ti, že naše diecéze má opět pastýře. Prosíme o tvé požehnání pro našeho arcibiskupa Josefa; daruj mu věrné a ochotné spolupracovníky.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Jásejte Bohu, všechny země, opěvujte slávu jeho jména, vzdejte mu velkolepou chválu. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme Ti, že naše diecéze má ...

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Nebeský Otče, ty znáš srdce člověka:
shlédni na tohoto svého služebníka,
kterého sis vyvolil k biskupské službě:
dej, ať je tvému lidu pastýřem,
ať ti slouží v plnosti kněžství
bezúhonně dnem i nocí,
ať stále vyprošuje pro tvůj lid slitování
a přináší dary tvé svaté církve.
V síle Ducha, který mu byl dán v plnosti kněžství,
ať má z tvého pověření moc odpouštět hříchy
ať z tvého ustanovení rozděluje služby
a z moci, kterou jsi dal apoštolům,
ať rozvazuje všechna pouta.
Ať se ti líbí pokorou a čistotou srdce,
a je líbeznou vůní před tvou tváří.

Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista,
neboť skrze něho ti náleží
všechna moc i čest i sláva,
se svatým Duchem ve tvé svaté církvi
nyní i na věky věků. Amen.

https://www.liturgie.cz/temata/svatost-sveceni/liturgie-biskupskeho-sveceni-krok-za-krokem

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 7. 4. 2024, neděle Božího milosrdenství

Bože, tvé milosrdenství uzdravuje rány, které v nás způsobil hřích. Kéž tě napodobujeme, jednáme milosrdně, aby lidé poznávali tvou dobrotu a otevřeli se tvé lásce.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Milosrdenství Boží, pramenící z lůna Otce, důvěřuji ti.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, tvé milosrdenství uzdravuje rány…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za kněze (2. část)

Maria, která nazýváš kněze svými nejmilejšími syny, zůstaň s nimi na jejich křížové cestě. Svěřujeme Ti je jako nejdražší poklad této země. Chraň je, veď je a rozmnož jejich počet. Amen.

Pane Ježíši, prosíme o milost, abychom nikdy nactiutrháním, kritizováním a povážlivými úsudky nepřidávali bolest kněžím, ale naopak, aby se každý kněz cítil v naší blízkosti bezpečným, váženým a aby si mohl odpočinout od bolestí, jimiž ho zraňuje svět. Amen.

Pane Ježíši, prosíme Tě za kněze, kteří se nemohou vymanit ze svých slabostí, ze situace, která je poutá, z chyb, do nich vždy znovu upadají. Dej účinnost naším prosbám za kněze, rozněť jiskru naší ochoty za ně se modlit a obětovat. Chraň nás od vlažnosti v přijímání svatých svátostí a dej nám vždy znovu povstat k horlivému pokračování na cestě kříže. Amen.

Pane, ať se nikdy nepoddáme skleslosti, neboť nikdo z nás nebude zkoušen nad své síly. Všechnu nadměrnou tíhu vin a trestů jsi přijal za nás Ty, Beránku Boží! Pane, pro svůj třetí pád pod křížem pomoz kněžím, kteří nevidí východisko ze svých situací. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši, ...

Strana 1 z 52