Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 17. 9. 2023, 24. mzd. (22. 9. adorační den)

Dobrý Bože, arcibiskup Stojan po celý svůj život každou svou činnost začínal, provázel a končil modlitbou; dej i nám ducha modlitby a opravdové zbožnosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu, a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Dobrý Bože, arcibiskup Stojan po celý svůj život

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Silván z Athosu: Slovo o modlitbě

Mnozí lidé čtou rádi dobré knihy, a je to dobře, ale nejlepší ze všeho je modlit se. Kdo však čte špatné knihy nebo jen noviny, ten se sám potrestá: jeho duše hladoví, protože jeho duše nemá potravu a radost, která je v Bohu. V Bohu je její život, radost a štěstí. Bůh nás nevýslovně miluje a jeho lásku lze poznat skrze Ducha Svatého.

Pokud se tvá mysl chce modlit v srdci, ale nemůže, modli se ústně a přidržuj mysl ve slovech modlitby… Postupem času ti Bůh daruje modlitbu srdce bez marných myšlenek a budeš se modlit s lehkostí…

Nauč se řádu duchovního života: dary jsou dávány prosté, pokorné a poslušné duši. Kdo je poslušný a ve všem zdrženlivý – v jídle, v řeči, v pohybu – tomu dá sám Bůh modlitbu a bude mu snadné modlit se srdcem.

Ustavičná modlitba vychází z lásky. Lze o ní přijít odsuzováním, prázdnými slovy a nezdrženlivostí. Kdo Boha miluje, ten na něj může myslet dnem i nocí, protože žádné věci nebo činnosti nemohou člověku v milování Boba zabránit. Apoštolové přece milovali Pána a svět jim v tom nebyl překážkou, i když na svět museli myslet, modlili se za něj a hlásali v něm evangelium.

(Moudrost Silvána z Athosu, strana 48 – 49, zkráceno)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 10. 9. 2023, 23. mzd.

Svatý Bože, arcibiskup Stojan přiváděl mnohé blíž k Tobě skrze úctu a lásku k Panně Marii; s důvěrou v její přímluvu Tě prosíme za spásu našich bližních.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou a nás pověřil kázáním o tomto usmíření. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Svatý Bože, arcibiskup Stojan přiváděl mnohé

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Bože, tys naplnil svého služebníka Antonína Cyrila duchem pohotové služby bližním; byl obětavým pastýřem svěřeného lidu, s laskavostí a nezištně jej přiváděl k tobě: veď i nás podle jeho příkladu, ať ve svých úmyslech usilujeme o prohlubování toho, co spojuje lidská srdce. Prosíme tě, aby byl jednou uctíván na oltáři, abychom v něm mohli uctívat tebe, jenž konáš podivuhodné dílo ve svých svatých. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Modlitba je z brožurky Novéna o Antonínu Cyrilu Stojanovi. Vybral a uspořádal Michal Altrichter SJ

 

Pán nás vybízí k modlení * a vůli svou v tom nemění; * blaze, kdo s vírou modlí se, * neb oč prosí, to odnese.

Modlete se večer, ráno, * co chcete, bude vám dáno, * proste jen ve víře čisté, * Bůh vás uslyší zajisté.

Kdo jej rád prosí, dostává, * v tom záleží Boží sláva, * a ten, kdo hledá, dosáhne * i to, co sám nevystihne.

Kristus je cesta i dveře, * kdo tluče, tomu otevře, * pokorný lásky dochází, * prostý vždy před něj přichází. (breviář – Hymnus)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 3. 9. 2023, 22. mzd. (začátek školního roku)

Dobrý Bože, arcibiskup Stojan rád studoval i pracoval; provázej v tomto novém školním roce děti, školní mládež, studenty, jejich rodiče, učitele a vychovatele a žehnej jim.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Dobrý Bože, arcibiskup Stojan rád studoval

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Pros o Ducha Svatého!

Než začneš číst Písmo, pros Ducha Svatého, aby na tebe sestoupil, aby „otevřel oči tvého srdce“, aby ti zjevil Boží tvář, ne v patření, ale ve světle víry. Pros s jistotou vyslyšení, protože Bůh vždy dává Ducha Svatého tomu, kdo jej vzývá s pokorou a s učenlivou poddaností. A pokud chceš, modli se takto:

„Bože náš, Otče světla, tys poslal na svět svého Syna, Slovo učiněné tělem, aby ses ukázal nám lidem.

Pošli mi nyní svého Svatého Ducha, abych v tomto Slově, které přichází od tebe, mohl potkat Ježíše Krista, abych ho hlouběji poznal a díky tomuto poznání ho vroucněji miloval, a tak dospěl k blaženosti v Království. Amen.“

(Enzo Bianchi: Modlit se Boží slovo)

 

Duchu svatý, sestup z trůnu své velebnosti a učiň si příbytek v srdci svého služebníka! Buď veleben.

Duchu svatý, který nemáš tvář ani jméno, nauč mě správně se modlit! Buď veleben.

Duchu svatý, tajemná holubice, nauč mě chápat Písmo svaté! Buď veleben.   (Výběr z litanií k Duchu Svatému)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 27. 8. 2023, 21. mzd. (1. pátek)

Všemohoucí Bože, děkujeme Ti za vzor života arcibiskupa Stojana. Dej, abychom ho mohli uctívat jako svatého, a pomáhej nám podle jeho příkladu obětavě sloužit bližním.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, pomoz svému služebníku, který v tebe doufá. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Všemohoucí Bože, děkujeme Ti za vzor života

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

MODLITBA ZA VYSLYŠENÍ (pro soukromou pobožnost)

Bože, náš nejlaskavější Otče! * Klaníme se ti, děkujeme ti za to, * že jsi nám skrze svého služebníka * Antonína Cyrila Stojana ukázal * požehnání křesťanské víry a činorodé lásky.

S důvěrou tě prosíme: obnov a upevni * v našem národě svatou víru a mravnost. * Posiluj věrnost rodičů, dětí * a osob tobě zasvěcených v jejich povolání. * Sešli své světlo a sílu těm, * kteří životem bloudí a hledají štěstí. * Uzdrav naše nemocné (zvláště ………). * Učiň to, prosíme, * na přímluvu našeho lidumilného * arcipastýře Antonína Cyrila. * Dopřej nám milost, * abychom ho směli uctívat jako světce, * kterého jsi oslavil i zázrakem.

Bože, oslav své jméno skrze Krista, * našeho Pána. Amen.

Svatá Panno Maria, Matko církve * a Královno rodin, oroduj za nás!

Svatí Cyrile a Metoději, * ochráncové Evropy, orodujte za nás! (www.ado.cz)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 20. 8. 2023, 20. mzd.

Děkujeme ti, Bože, za dar života a za krásu stvoření a prosíme tě, dopřej nám dobré počasí a hojnou úrodu, chraň nás od přírodních katastrof a každého jiného zla.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se ti splní to, co ti bylo řečeno od Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Děkujeme ti, Bože, za dar života a za krásu  …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci… 

Hymnus (ranní chvály)

Když překrásné slunéčko vychází
a temná noc pryč od nás odchází,
vzdejme za to Bohu chvály,
že jsme zdraví z lože znovu vstali.

Nebeská i pozemská stvoření,
slunce, měsíc s jasnými hvězdami,
všechno každý den vesele
chválí svého Pána, Stvořitele.

Pamatuj i ty ráno každý den,
že jsi k obrazu Božímu stvořen,
máš Stvořitele chváliti
a za všechno jemu děkovati.

Buď ti za to chvála, Pane Bože,
že jsme všichni vstali ráno z lože;
prosíme tě, milý Pane,
ať se nám dnes nic zlého nestane.

Zaopatřuj nás, Pane, tento den
pokrmem, nápojem i oděvem;
rač krmiti tělo chlebem
a duši svým svatým Božím slovem.

(Ranní chvály, breviář, neděle, 2. týden)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 13. 8. 2023, 19. mzd.,

Bože, děkujeme Ti za dar vykoupení a prosíme:
Na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté rozněcuj v nás touhu po kráse věčného života.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Církev tě chválí a velebí, Maria; tys vyvýšena nad sbory andělů a máš už dnes podíl na slavném Kristově vítězství nad smrtí.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme Ti za dar vykoupení a prosíme …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlit se bez ustání

Neustálá modlitba, tzv. Ježíšova modlitba, se rodí v životě, který se stal eucharistií. Co jiného má tato modlitba za cíl než uskutečňovat křestní milost, tedy naroubovat nás na Ježíšovo vzkříšené tělo? Svatý Pavel říká, že křest nás zbavil starého člověka, aby nás oblékl v člověka nového, který je stvořen podle Božího vzoru jako skutečně spravedlivý a svatý (srov. Ef 4,22-24).

Člověk v hlubinách srdce znovu nalezl svůj stav z ráje a je smířen s Bohem, se sebou i se svými bratry. Proto chápeme, že nás Pavel zve, abychom žili v díkůvzdání a učinili ze svého života nekončící eucharistii: Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci (Kol 3,17).

Církev je svátostným tělem Vzkříšeného a v jejím svatém a stále planoucím srdci otvírá Duch, „Dárce života“, každému cestu k tomu, aby se stal podobným Bohu. …

(Modlitba srdce, Jean Lafrance, strana 50)

Strana 8 z 53