Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 3. 3. 2024, 3. postní

Děkujeme ti, Bože, za dar života a za krásu stvoření a prosíme tě, dopřej nám dobré počasí a hojnou úrodu, chraň nás od přírodních katastrof a každého jiného zla.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Stále upírám oči na Hospodina, vždyť on mé nohy vysvobodí z léčky. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, vždyť já jsem tak sám a tak ubohý! ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Děkujeme ti, Bože, za dar života a za krásu …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Pane, otevři nám poklady své lásky!

Dej nám prožít tento den radostně, klidně a bez úhony, abychom Tě mohli večer chválit s radostí a čistým srdcem.

Osvěcuj nás dnes svým světlem a žehnej práci našich rukou.

Dej nám svou věčnou moudrost, ať je dnes s námi a projevuje se v našem jednání.

Uděl nám, abychom dnes nikoho nezarmoutili, naopak, ať potěšíme všechny, s nimiž se setkáme.

K naší spáse a radosti nám dáváš nový den jako znamení své lásky, obnovuj nás každý den ke své slávě.

Učiň, Pane, ať dnes poznáme Tvé milosrdenství a radost z Tebe je naše síla.

Ochraňuj naše myšlenky, řeči a skutky, abychom se Ti dnes mohli líbit.

Slunce spravedlnosti, Tobě ať je zasvěcen náš den, neboť jsi nás na křtu osvítil.

Každou hodinu tohoto dne Ti budeme dobrořečit a ve všem chválit Tvé jméno.

Tvá matka Maria ochotně uchovávala Tvá slova ve svém srdci, veď dnes naše kroky podle svých slov.

Breviář – prosby, RCH

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 25. 2. 2024, 2. postní (1. pátek)

Bože, dej nám milost vidět potřeby svých bližních v našem okolí i ve světě a ochotu se s nimi rozdělit.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Rozpomeň se, Bože, na své slitování, na své milosrdenství, které trvá věčně. Ať nad námi nejásají naši nepřátelé; vysvoboď nás ze všech našich tísní!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, dej nám milost vidět potřeby svých bližních…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici.

Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.

Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,

byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘

Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘

Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘

Matouš 25,31-40

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 18. 2. 2024, 1. postní

Bože, v postní době nás provázej svou pomocí v našem úsilí o vnitřní obnovu, aby naše skutky odříkání byly pravdivým projevem našeho smýšlení.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Vyslyším ho, až mě bude vzývat, budu při něm v tísni, zachráním ho a oslavím, nasytím ho dlouhým věkem.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, v postní době nás provázej svou pomocí …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Či není půst, jaký si přeji, spíš toto?

Čtení z knihy proroka Izaiáše.(Iz 58,1-9a)

Toto řekl Pán, Bůh: "Volej plným hrdlem, nepřestávej, jak polnice povznes svůj hlas! Vyčti mému lidu jeho nepravost, Jakubovu domu jeho hříchy! Neboť den co den mě hledají a usilují poznat mé cesty jako lid, který jedná spravedlivě a neopouští zákon svého Boha. Žádají ode mě spravedlivé soudy a touží po blízkosti Boha. `Proč se postíme, když to nevidíš, proč se trápíme, když na to nedbáš?' Hle, v postní dny vyřizujete své záležitosti a trýzníte všechny své dělníky! Hle, k sváru a hádce se postíte a bijete zločinnou pěstí. Přestaňte se takhle postit, a váš hlas bude slyšet až do výšin. Je tohle půst, jaký se mně líbí, den, v němž se člověk umrtvuje? Sklonit hlavu jako rákos, ustlat si na žínici a prachu? Tohle nazveš postem, dnem milým Hospodinu? Či není půst, jaký si přeji, (spíš) toto: rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo? Lámat svůj chléb hladovému, popřát pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obléci ho, neodmítat pomoc svému bližnímu? Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy budeš volat, a Hospodin odpoví, křičet o pomoc, a on řekne: `Zde jsem!'"

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 11. 2. 2024, 6. mzd.

Bože prosíme, abychom statečně hlásali Tvé ustanovení manželství jako svazku jednoho muže a jedné ženy a vždy podporovali právo dítěte na život, a to na život v rodině.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce; dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem. Skrze tvého Syna ..

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože prosíme, abychom statečně hlásali …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Moudrost ve stvoření a v dějinách Izraele

1Moudrost se sama chválí a slaví uprostřed svého lidu.

2Otvírá svá ústa ve shromáždění Nejvyššího a velebí se před jeho zástupy:

3„Vyšla jsem z úst Nejvyššího, jako mlha jsem přikryla zemi.

4Na výsostech jsem se ubytovala, na sloupu z oblaků mám svůj trůn.

5Okruh nebe jsem sama obcházela i nejhlubší propasti jsem procházela.

6Vládla jsem na vlnách moře i na celé zemi, u všech národů a kmenů.

7U nich všech jsem hledala odpočinek, u koho bych se mohla usadit.

8Tu mi dal tvůrce veškerenstva rozkaz, můj stvořitel mi poručil vztyčit stan. Řekl mi: ‚Usaď se v Jakubovi, v Izraeli měj své dědictví!‘

9Před věky na počátku mě stvořil, až navěky být nepřestanu.

10Před ním ve svatostánku jsem konala svou službu a pak na Siónu jsem obdržela sídlo.

Sir 24,1b-30 (řec. 1-23)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 4. 2. 2024, 5. mzd.

Na přímluvu Panny Marie Lurdské vyslyš naše prosby za nemocné bratry a sestry. Poskytni jim milosrdenství, pomoc a útěchu, navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat z jejich uzdravení.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Požehnaná jsi, dcero, od Pána, nejvyššího Boha, - mezi všemi ženami na zemi. - Veleben buď Pán, náš Bůh, který stvořil nebe i zemi.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Na přímluvu Panny Marie Lurdské vyslyš …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Vychvalujme vesele * Matku blahoslavenou, * kterou svatí andělé * chválí písní vznešenou. * S nimi i my s vroucností, * s horlivostí, zbožností * zvučně písně zpívejme, * v chválách neustávejme.

Všem křesťanům přísluší * Matku Boží chváliti, * chvála ta naší duši * může prospěšná býti; * neb Matka milosrdná * není nadarmo ctěná. * Proto ji vychvalujme * a čest jí prokazujme.

Ty, kteří v ni doufají, * ráčí ochraňovati, * když se k ní utíkají, * ráčí je přijímati; * neboť je milostivá * a k hříšným dobrotivá. * A proto v ni doufejme * a k ní se utíkejme.

Často pro nepravosti * chtěl Bůh lidi trestati, * ona hnutá lítostí * nepřestala žádati, * až milost vyprosila, * Boží trest odvrátila. * Proto my k ní volejme, * o přímluvu žádejme. (HYMNUS)

 

Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, vyslyš nás hlas. V nebezpečí a strádání, přímluva Tvá nás ochrání. Lidská kde síla bezmocná, tvá kyne ruka pomocná, neoslyš proseb dítek svých, k tobě tak vroucně lkajících. Matkou ukaž se laskavou, sešli nám v nouzi pomoc svou. Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, vyslyš náš hlas. Amen.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 28. 1. 2024, 4. mzd.

Prosíme za rodiny, ve kterých zemřelo dítě, aby je dobrý Bůh provedl jejich bolestí, aby žily v naději na setkání na věčnosti a přijímali lásku bližních.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali celým srdcem a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem. Skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za rodiny, ve kterých zemřelo dítě …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

 

Modlitba za dobrou smrt: Svatý Josefe, oroduj za nás!

Svatý Josefe, patrone šťastné smrti!

Vím, že také já zemřu. Není snadné si to připustit.
A je těžké brát to vážně. Zemřu, chvíle mé smrti se blíží.
Vím to, a proto tě prosím o přímluvu.

Stůj při mně v hodině mé smrti. Kéž také já mám to štěstí umírat v blízkosti Ježíše a Marie. Kéž také já mohu umírat s vědomím, že jsem správně naplnil čas svého života. Kéž také já skrze smrt vstoupím do království svatých.

Bože, prosím, aby mne smrt nezastihla nepřipraveného. Chraň mne od náhlé smrti a dej, abych se mohl na smrt připravit a uzavřít vše důležité. Kéž se stihnu vyzpovídat a umírám posílen svátostí nemocných a darem Eucharistie.

Kéž umírám s čistým svědomím, s modlitbou na rtech a pokojem v srdci. Prosím také za své blízké, aby pro ně má smrt nebyla zármutkem a bolestí, Naopak kéž se posílí jejich víra ve vzkříšení a upevní poznání, že naším pravým domovem je nebe.

Ježíši, Tobě odevzdávám svou duši, svůj život. S vírou v Boží milosrdenství prosím o odpuštění všech mých hříchů a odpuštění všeho, co jsem neudělal. Zapomeň na mé nedostatky, slabosti a ubohost mé lásky. Prosím, přijmi mne do nebe. Kéž se tam setkám se všemi svými blízkými. Kéž naše vzájemná láska smrtí nekončí, ale v tvém království se stane láskou dokonalou. Bože, kéž mne přemýšlení nad mojí smrtí vede ke správnému prožívání přítomného života. Naplno, v každé chvíli, vytrvalostí a moudrostí žít v lásce s druhými a v lásce k Tobě. Pane, kéž chvíle mé smrti je radostným spočinutím v náruči Tvého milosrdenství! Amen.

Strana 4 z 53