Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 14. 4. 2024, 3. velikonoční

Bože, děkujeme Ti, že naše diecéze má opět pastýře. Prosíme o tvé požehnání pro našeho arcibiskupa Josefa; daruj mu věrné a ochotné spolupracovníky.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Jásejte Bohu, všechny země, opěvujte slávu jeho jména, vzdejte mu velkolepou chválu. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme Ti, že naše diecéze má ...

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Nebeský Otče, ty znáš srdce člověka:
shlédni na tohoto svého služebníka,
kterého sis vyvolil k biskupské službě:
dej, ať je tvému lidu pastýřem,
ať ti slouží v plnosti kněžství
bezúhonně dnem i nocí,
ať stále vyprošuje pro tvůj lid slitování
a přináší dary tvé svaté církve.
V síle Ducha, který mu byl dán v plnosti kněžství,
ať má z tvého pověření moc odpouštět hříchy
ať z tvého ustanovení rozděluje služby
a z moci, kterou jsi dal apoštolům,
ať rozvazuje všechna pouta.
Ať se ti líbí pokorou a čistotou srdce,
a je líbeznou vůní před tvou tváří.

Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista,
neboť skrze něho ti náleží
všechna moc i čest i sláva,
se svatým Duchem ve tvé svaté církvi
nyní i na věky věků. Amen.

https://www.liturgie.cz/temata/svatost-sveceni/liturgie-biskupskeho-sveceni-krok-za-krokem

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 7. 4. 2024, neděle Božího milosrdenství

Bože, tvé milosrdenství uzdravuje rány, které v nás způsobil hřích. Kéž tě napodobujeme, jednáme milosrdně, aby lidé poznávali tvou dobrotu a otevřeli se tvé lásce.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Milosrdenství Boží, pramenící z lůna Otce, důvěřuji ti.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, tvé milosrdenství uzdravuje rány…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za kněze (2. část)

Maria, která nazýváš kněze svými nejmilejšími syny, zůstaň s nimi na jejich křížové cestě. Svěřujeme Ti je jako nejdražší poklad této země. Chraň je, veď je a rozmnož jejich počet. Amen.

Pane Ježíši, prosíme o milost, abychom nikdy nactiutrháním, kritizováním a povážlivými úsudky nepřidávali bolest kněžím, ale naopak, aby se každý kněz cítil v naší blízkosti bezpečným, váženým a aby si mohl odpočinout od bolestí, jimiž ho zraňuje svět. Amen.

Pane Ježíši, prosíme Tě za kněze, kteří se nemohou vymanit ze svých slabostí, ze situace, která je poutá, z chyb, do nich vždy znovu upadají. Dej účinnost naším prosbám za kněze, rozněť jiskru naší ochoty za ně se modlit a obětovat. Chraň nás od vlažnosti v přijímání svatých svátostí a dej nám vždy znovu povstat k horlivému pokračování na cestě kříže. Amen.

Pane, ať se nikdy nepoddáme skleslosti, neboť nikdo z nás nebude zkoušen nad své síly. Všechnu nadměrnou tíhu vin a trestů jsi přijal za nás Ty, Beránku Boží! Pane, pro svůj třetí pád pod křížem pomoz kněžím, kteří nevidí východisko ze svých situací. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši, ...

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 31. 3. 2024, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Nebeský Otče, ve svém Synu jsi nám daroval nový život. Dej, ať v síle Ducha Svatého, naplněni radostí, pomáháme bližním na cestě k Tobě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Kristus včera i dnes, - začátek i konec, - alfa i omega, - Kristus je Pán všech věků, - on vládne dějinám, - jeho je království i moc i sláva - po všechny věky věků. Amen.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Nebeský Otče, ve svém Synu jsi nám daroval …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za kněze (1. část)

Pane, dej sílu kněžím, když cítí osten pohrdání, když cítí strach před mocnými tohoto světa, když jsou opuštěni, zrazováni a odsuzováni. A nám dej milost, abychom každého kněze upřímně ctili. Amen.

Pane, dej ducha oběti kněžím, kteří jsou unaveni, u kterých se silně hlásí přirozenost s požadavkem odpočinku, kteří jsou v nebezpečí zevšednění. Nám pak dej milost, abychom jim sebemenším způsobem nepřitížili, ale naopak abychom pomohli nést jejich kříž s opravdovou úctou a pochopením. Amen.

Spasiteli zhroucený pod dřevem bolesti, voláme k Tobě o milost záchrany pro kněze, které vábí hřích, kteří se kloní k první zradě na svatém kněžském ideálu. Pro své trpké ponížení, smiluj se nad nimi, ať se vzpamatují a odmítnou každé pokušení. Amen.

Kolikrát nám už kněží pomohli nést kříž. Kolikrát nás už zachránili před pádem, před dalším pochybením, před dalším krokem mimo cestu. Ať tedy i my pomáháme, jak kdo může. A modlit se a obětovat může každý. Amen.

Pane, ať naši kněží nemluví k nám nadarmo, ať jejich slova nebereme na lehkou váhu, ať slyšené pravdy přijímáme zodpovědně do svého srdce i do svého života. Amen. Smiluj se nad námi, Ježíši, ...

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 24. 3. 2024, Květná neděle

Bože, ty nás zveš, abychom se v tyto dny Svatého týdne znovu ponořili do tajemství tvé zachraňující lásky. Upevni naše spojení s Kristem.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, ty nás zveš, abychom se v tyto dny …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, král izraelský

Pojďte a vystupme spolu na Olivovou horu, pospěšme naproti Kristu vracejícímu se dnes z Betánie a kráčejícímu dobrovolně vstříc svému svatému a požehnanému utrpení, aby tak dovršil tajemství naší spásy.

Přichází tedy, dobrovolně se vydává na cestu do Jeruzaléma. Je to ten, který kvůli nám sestoupil z nebe, aby nás ze dna bídy povznesl spolu se sebou vysoko nad všechna knížata, mocnosti, síly a jak se jen jmenují, jak vykládá Písmo.

Nepřichází však jako někdo na vrcholu slávy, s pýchou a okázalostí. Nebude se hádat, praví Písmo, ani křičet, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas, ale bude mírný a pokorný, jeho příchod bude zdobit prosté chování i vzhled.

Nuže tedy, pospěšme spolu s tím, jenž chvátá k svému umučení, a napodobme ty, kteří mu vyšli vstříc. Ne však tím, že bychom mu na cestu prostírali olivové ratolesti, koberce, pláště nebo palmové větve, ale tím, že my sami se mu podle svých sil prostřeme na cestu, s duchem zkroušeným a s upřímným srdcem i pevnou vůlí, abychom přijali přicházející Slovo, abychom do sebe pojali Boha, i když ho nikdy nelze obsáhnout….

Z promluv svatého Ondřeje Krétského, biskupa, (Oratio 9 in ramos palmarum: PG 97,990-994) (zkráceno)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 17. 3. 2024, 5. postní

Pro bolest Panny Marie, která držela v náručí mrtvé tělo svého Syna, dopřej nám Bože útěchu v každé těžké zkoušce.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Pane, stále tě mohou chválit.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Pro bolest Panny Marie, která držela v náručí …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za mládež

Pane Ježíši Kriste, Cesto, Pravdo a Živote, prosíme tě s důvěrou a naléhavostí za všechny mladé lidi: vlej do jejich srdce touhu po tobě, dej se jim poznat jako věrný přítel, který na ně pohlíží s láskou a je jim na blízku ve všech vítězstvích i prohrách. Dej každému odvahu poctivě hledat své povolání a velkoryse odpovědět na tvé volání.

Chraň je před každým hříchem, posiluj v pokušení a zachycuj v náruči svého milosrdenství. Ať radostně a moudře žijí ve svobodě dětí Božích a všechny své hřivny, ideály a elán investují do budování civilizace lásky. Prosíme, ať v našich farnostech naleznou mladí lidé láskyplné přijetí a dobré prostředí pro svůj růst. Upevňuj v nás víru, obnovuj naději a rozmnožuj lásku!

Panno Maria, Matko mládeže, oroduj za nás.

Svatý Františku, oroduj za nás.

Svatá Kláro, oroduj za nás.

Svatý Josefe Kupertinský, oroduj za nás.

http://fsm.minorite.cz/modlitba-za-mladez/

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 10. 3. 2024, 4. postní

Bože, ochraňuj, posiluj a žehnej v pastýřské službě našim kněžím a jáhnům, biskupům a Svatému otci Františkovi.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Já jsem světlo světa, praví Pán, kdo mě následuje, bude mít světlo života.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, ochraňuj, posiluj a žehnej v pastýřské …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za posvěcení kněží

Modlitba k Srdci Ježíšovu za posvěcení kněží.

Milující Srdce Ježíšovo, nakloň sluch k vroucí prosbě svého lidu za posvěcení jeho pastýřů. Srdce lásky, nauč je tebe milovat, jak si přeješ, učiň je svatými, čistými, pozornými a moudrými, učiň, aby byli „všechno všem“ podle tvého božského příkladu. Oni jsou strážci tvého svatého Těla a tvé Krve. Učiň je věrnými v této důležité službě! Dej jim nejvyšší úctu k tvému nejsvětějšímu Tělu a prahnoucí žízeň po tvé přesvaté Krvi, aby, když okusí jejich sladkost, se posvěcovali, posilovali, očišťovali ve stravujícím ohni Božské lásky. Nejdražší Ježíši, nezamítej naši pokornou prosbu! Pohleď láskyplně na své kněze; naplň je vroucí horlivostí po obrácení hříšníků; zachovej bez poskvrny jejich posvěcené ruce, které se denně dotýkají tvého svatého Těla. Zachovej jim čisté srdce, povznesené nade vše pozemské, zpečetěné zářícím znamením tvého svatého kněžství. Žehnej jejich námahám, aby ti, kterým sloužili zde na zemi, byli jednou jejich radostí a slávou v nebi. Amen. Eucharistické Srdce Ježíšovo, vzore kněžského srdce, dej nám svaté kněze! Amen.

http://www.fporuba.cz/data/novena-za-kneze.pdf

Strana 3 z 53