Back to Top

Večer chval

8. 2. ⁄ 8. 3. ⁄ 12. 4. ⁄ 10. 5.  ⁄ 14. 6. 2023 vždy v 19.00 hod.

dolní kaple Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

5. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Děkuji vám za podporu mládeže. Při tzv. „dveřní sbírce“ jste věnovali 12 120 Kč. Modleme se Svatého otce a za letošní světové setkání mládeže.

Dnes večer jste zváni na adoraci v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Dne 2. února zemřela paní Jana Hostičková. Pohřeb se koná ve čtvrtek 9. února ve 13 hod. v kostele Panny Marie. Kéž ji Pán přijme do svého nebeského království.

V tomto týdnu jste zváni ve středu na VEČER CHVAL do dolní kaple arcibiskupského gymnázia, ve čtvrtek dopoledne na setkání seniorů do Děkanátního centra pro rodinu. Arcibiskupské gymnázium zve na Reprezentační ples v domě kultury v pátek večer.

V Kroměřížské nemocnici v kapli Božího milosrdenství bude sloužena mše svatá v pátek 10. února ve 14 hod.

V sobotu 11. února, o památce Panny Marie Lurdské, se slaví Světový den nemocných. Mši svatou za nemocné a ty, kdo o ně pečují, budeme slavit příští neděli 12. února v 7.45 hod.

Za týden je 6. neděle v liturgickém mezidobí.

Blíží se jarní prázdniny. Rodiče využijte pro své děti nabídky táborového střediska Archa Rajnochovice. A zejména mladí nepřehlédněte výzvu Centra pro rodinu, které hledá dobrovolníky jako vedoucí na příměstský tábor. Vše je na plakátě i v našem farním týdeníku TRIO.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 5. 2. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 5. 2. 2023, 5. mzd.

Bože, posiluj všechny nemocné a veď nás, abychom druhé lidi milovali v Tvém duchu a v pravdě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pojďme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! Neboť on je nás Bůh.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, posiluj všechny nemocné a veď nás,…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

 „V duchu a v pravdě“ - Vytvářejme jednotu života

Bůh si přeje ctitele „v duchu a v pravdě“ (Jan 4,24), říká Ježíš samaritánce při rozhovoru u sicharské studny. Celá existence křesťana je povolána k tomu, aby se stala uctíváním Otce (Jan 4,23), aniž by se vyskytovaly prostory, kam Boží světlo nepronikne. Toto je duchovní oběť (srov. Řím 12,1), skrze niž se stáváme živými Božími chrámy, živými kameny jeho chrámu (srov. 1 Petr 2,5).

„Učiň ze svého srdce oltář“, říká svatý Petr Chryzolog. Aby byl člověk tímto oltářem, nestačí dávat, je třeba dávat se. Vše se má v našem životě očišťovat, v hlubokém spojení s obětí skutečně milou Bohu, obětí Krista. Takto se postupně vytváří jednota života, zaceluje se propast, kterou hřích otevírá mezi vírou a životem. Aniž bychom propadali malomyslnosti v těžkostech, objevujeme podivuhodnou skutečnost, že tam, kde jsme, vše přispívá k našemu dobru, pokud hledáme útočiště ve věčné Lásce jediného a trojičního Boha, jehož přítomnost osvěcuje celý náš život. (zkráceno)

https://opusdei.org/cs-cz/article/v-duchu-a-v-pravde-vytvarejme-jednotu-zivota-i/

4. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Minulou neděli jste při sbírce na podporu biblického apoštolátu věnovali 22 240 Kč. Jménem těch, kdo se věnují biblickému apoštolátu, všem dárcům upřímně děkuji.

Ještě dnes můžete podpořit účast mladých na Světovém setkání mládeže v Lisabonu. Svůj dar dejte do pokladničky u vchodu do kostela, která je viditelně označena. Jménem mladých všem dárcům „Pán Bůh zaplať.“

Zároveň prosím i o modlitbu za mládež, zvláště ty, kdo se v našich farnostech i na arcibiskupském gymnáziu připravuji k biřmování. Mládež zvu srdečně na adoraci v našem kostele sv. Mořice v pátek 3. února v 19.30 hod. a následné setkání na vikárce.

Svátky v týdnu:

Úterý 31. 1. –  památka sv. Jana Boska, kněze

Čtvrtek 2. 2. – svátek Uvedení Páně do chrámu.

Mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice bude obětována za ženy a matky a budeme zároveň prosit za děti v rodinách naší farnosti. Přede mší svatou mohou maminky i tátové napsat na lístek na stole u vchodu do kostela prosby za své děti a vnoučata. Také na tyto úmysly bude obětována mše svatá.

Je to SVĚTOVÝ DEN ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA. V kněžském semináři v Olomouci se koná setkání řeholníků a řeholnic s otci biskupy.

Pátek 3. 2. – sv. Blažeje, biskupa a mučedníka  (po mši svaté bude udělováno Svatoblažejské požehnání).

Je to první pátek v měsíci. V kapli sv. Vincence bude adorace od ranní bohoslužby do 13.30 hod., zakončená svátostným požehnáním.

Ve farním kostele bude příležitost ke svaté zpovědi od 15 do 17 hod.

Další informace jsou ve farním týdeníku TRIO

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 29. 1. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 29. 1. 2023, 4. mzd., (1. pátek)

Bože, prosíme za rodiny, rodiče a jejich děti, které letos poprvé přistoupí ke svatému přijímání.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, … radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za rodiny, rodiče a jejich děti, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Rodičovské požehnání

Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku na moje/naše děti a vnuky a požehnej jim. Prosím Tě, zahrň je svým milosrdenstvím a láskou. Smiluj se nad nimi a odpusť jim všechny hříchy. Přikryj je svou Krví a chraň jejich mysl, srdce i vztahy. Uzdrav svou láskou všechna citová zranění jejich srdcí. Osvoboď je ode všech vlivů Zlého. Ochraňuj je na cestách. Pane Ježíši, ve Tvém jménu jim žehnám a vyprošuji pokoj duše, čistotu srdce a osvobození od zlých myšlenek, slov a skutků. Žehnám jim, aby dostaly lásku, radost, pokoj, životní moudrost, chuť k modlitbě a plnění svých povinností, srdce plné lásky k Tobě a k lidem. Chraň je v životě před úklady Zlého, před závislostmi různého druhu a nemravností. Požehnej jim a daruj pokoj duše a vše potřebné pro život. Žehnám jim ve Tvém jménu, aby byly zdravé duchovně i tělesně, aby přišli do nebe s celou naší rodinou. Pane Ježíši, děkuji Ti, že při nich stojíš a že jim žehnáš. Požehnej i mě/nám, abychom se k nim chovali s tvou trpělivostí, moudrostí a láskou. Amen. (upraveno)

https://matkatereza.mypage.cz/rubriky/modlitby/rodicovske-pozehnani

Výzva k modlitbě

Výzva k modlitbě

od Mons. Martina Davida k níž se připojuje i Mons. Josef Nuzík

Drazí bratři a sestry,

nacházíme se uprostřed Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který je pro nás výzvou k hledání spojnic mezi křesťany různých církví.  Je však také výzvou k tomu, abychom vytrvale usilovali o jednotu společenství církve, ve kterém žijeme. Zvláštním způsobem je to výzva i pro tyto dny, kdy je celá společnost včetně církve polarizována volební kampaní před prezidentskou volbou.

V poslední době dostávají biskupové řadu podnětů od věřících, aby představitelé církve vyslovili jednoznačnou podporu konkrétnímu kandidátovi na prezidenta. Žadatelé obvykle uvádějí jméno jim sympatického uchazeče o prezidentský úřad a doplňují argumenty, proč právě on je tou jedinou možnou a vhodnou osobou k jeho výkonu. Hanlivě se naopak vyjadřují na adresu druhého kandidáta a podivují se tomu, že jej někdo, natožpak věřící, může volit. Zpravidla nechybí upozornění, že je přece povinností církve, aby navedla věřící tím správným směrem.

Většina z nás jistě vnímá narůstající pnutí ve společnosti, kdy volební klání rozděluje dokonce i dlouholeté přátele či členy rodiny. Prosím, nepodporujme vytváření nepřátelských táborů šířením nenávisti a strachu. Není to nic, co by nám křesťanům mělo být vlastní.

Nenechme se strachem ovládnout. Ježíš Kristus nám říká, ať se naše srdce nechvěje a neděsí. Snad i k naší současné situaci směřují slova papeže Františka z encykliky Fratelli tutti o tom, že strach mnozí politici šíří jako marketingovou zbraň. „Nejúčinnější způsob, jak ovládat druhé a postupovat dopředu bez ohledu na kohokoli, je rozsévat beznaděj, ustavičně zastrašovat, a to i pod rouškou obrany určitých hodnot.“ (Fratelli tutti 15)

Kristus je nositelem pokoje, který chce přinést také naší zemi. Proto se především sjednocujme v modlitbě s Kristem. Jeho prosme ve společné modlitbě o to, aby naše země měla dobrého prezidenta, a podle svého svědomí k tomu každý z nás přispějme svým hlasem.

K tomu vám žehnáme