Back to Top

Svátek Proměnění Páně

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Úterý 8. 8. – památka sv. Dominika, kněze

Středa 9. 8. – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

Čtvrtek 10. 8. – svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Pátek 11. 8. – památka sv. Kláry, panny

Sobota 12. 8. – sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

Za týden je 19. neděle v liturgickém mezidobí.

V kostele P. Marie v Kroměříži slaví příští neděli farní pouť.

A na Svatém Hostýně se koná hlavní pouť. Mši svatou v 10.15 hod. bude celebrovat biskup Mons. Josef Nuzík, administrátor arcidiecéze.

V úterý 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Je to výroční den posvěcení našeho filiálního kostela sv. Jana Křtitele (15. 8. 1768). Mše svatá v neděli 13. srpna v 18 hod. bude z výročí posvěcení chrámu a bude obětována za všechny, kdo v minulosti pečovali a za ty, kdo nyní pečují o kostel sv. Jana Křtitele, za dobrodince tohoto kostela a za celé naše farní společenství.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 6. 8. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 6. 8. 2023, svátek Proměnění Páně

Prosíme, Bože, o tvé požehnání pro tábory dětí a mládeže, prázdninové akce pro rodiny a seniory a za ochranu všech, kdo jsou na prázdninách nebo na dovolené.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Apoštoly zastínil světlý oblak a z oblaku se ozval hlas: To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil; toho poslouchejte!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme, Bože, o tvé požehnání pro tábory dětí

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba se sv. Faustynou k Srdci Ježíšovu

Můj Ježíši, umocni síly mé duše, aby nepřítel nic nezískal. Bez Tebe jsem slabost sama, čím jsem bez Tvé milosti, ne-li propastí vlastní bídy. Ubohost je tím, co je skutečně mé vlastní.

Ó Ráno milosrdenství, Srdce Ježíšovo, skryj mě ve svých hlubinách jako jednu kapičku vlastní krve a nepropouštěj mě z něho navěky. Uzavři mě ve svých hlubinách a sám mě nauč Tebe milovat. Lásko věčná, sám utvářej mou duši, aby byla schopna opětovat Ti lásku.

Ó živá Lásko, učiň mě schopnou věčně Tě milovat, chci Tvou lásku věčně opětovat. Ó Kriste, jediný Tvůj pohled je mi dražší, než tisíce světů, než celé nebe. Ty, Pane, můžeš mou duši učinit takovou, aby plně dokázala rozumět Tobě, jaký jsi.

Vím a věřím, že Ty můžeš všechno; když ses mi ráčil tak štědře udělit, vím, že můžeš být ještě štědřejší; uveď mě do důvěrnosti k Tobě tak dalece, kam jen lidská přirozenost může být přivedena…

(Deníček 1630, 1631)

 

Ježíši, důvěřuji Ti

17. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Pondělí 31. 7. – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Úterý 1. 8. – památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

Středa 2. 8. – Panny Marie, Královny andělů

Pátek 4. 8. – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Sobota 5. 8. – Posvěcení římské baziliky Panny Marie

Příští neděli 6. 8. slavíme svátek Proměnění Páně.

Ve středu 2. srpna je možné získat ve františkánských, farních a katedrálních kostelích plnomocné „Porciunkulové“ odpustky. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Ve čtvrtek po večerní mši svaté v kostele sv. Mořice bude půlhodinová adorace za posvěcení kněží a za nová kněžská povolání.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude během dopoledne tichá adorace se zakončením ve 13.30 hod. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat odpoledne od 15 do 17 hod.

V kapli sv. Vincence budou v tomto týdnu mše svaté ve středu a v pátek v 6 hod. ráno, v sobotu 5. srpna v 18 hod.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 30. 7. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 30. 7. 2023, 17. mzd. (1. pátek)

Bože, prosíme, aby naše církev i společnost navzdory genderovým ideologiím respektovala důstojnost muže a ženy, které jsi stvořil ke svému obrazu, a dokázala být věrná evangeliu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme, aby naše církev i společnost

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Povstaň, svatý Benedikte,
z jeskyně své vykroč znovu,
Evropa zas žádá si tě,
příkladem svým veď ji k Bohu.

Bohoslužba ať je živá,
naše mravy spořádané,
práce s modlitbou ať splývá,
všem se požehnáním stane.

Ty jsi skácel modly bohů,
horu svatou vybudoval,
přímluvou svou hříchu zlobu
a bezbožnost od nás všech vzdal.

Láska Boží dala tobě
pravý vnitřní pokoj chápat,
buď nám otcem v každé době,
nenechej nás v zmatku tápat.

Bůh požehnal tvoje dílo,
kéž požehná také naše,
kéž příkladu tvého silou
dovede nás k věčné spáse.

(Breviář, Hymnus, ranní chvály, sv. Benedikt)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 23. 7. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 23. 7. 2023, 16. mzd.

Bože, provázej ochranou a požehnáním papeže Františka a všechny, kdo putují na Světové setkání mládeže v Lisabonu, uděl hojné duchovní plody i všem, kdo budou s nimi ve spojení.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, provázej ochranou a požehnáním papeže …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023

Panno Maria, která jsi vstala

a spěšně ses vydala do hor za Alžbětou,

veď i nás vstříc těm, kteří nás očekávají,

abychom jim předali živé evangelium:

Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána!

Vyrazíme rychle, bez rozptylování a zdržování,

připravení a plní radosti.

Půjdeme pokojně,
protože ti, kdo mají Krista, mají pokoj

a konání dobra je nejlepší způsob života.

Panno Maria, pomáhej nám,
ať se nám tento Světový den mládeže

stane společnou oslavou Krista,

kterého vítáme ve svých srdcích,
jako jsi to kdysi udělala Ty.

Ať se nám toto setkání
stane časem svědectví a sdílení,

bratrství a díkůvzdání,

ať jsme stále otevřeni jedni pro druhé.

S Tebou chceme pokračovat na cestě setkávání,

aby se celý svět shromáždil
v bratrství, spravedlnosti a míru.

Pomoz nám, Panno Maria, přinášet Krista všem

ve jménu Otce, v lásce Ducha Svatého! Amen.

https://www.svetovednymladeze.cz/clanek.php?id=1065

16. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ

Papež František nadepsal své poselství k tomuto dni veršem z Mariina chvalozpěvu při setkání s Alžbětou: „Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení“ (Lk 1,50). Tento biblický verš vyjadřuje pouto se Světovými dny mládeže v Lisabonu a zároveň se vztahuje k tématu tohoto mládežnického setkání: „Maria se vydala na cestu a spěchala“ (Lk 1,39).

Světový den prarodičů a seniorů je výzvou pro větší kontakt mezi generacemi. A úsilí o prohloubení vztahů je obdařeno plnomocnými odpustky. Podmínky k získání odpustků jsou popsány na vývěsce a na internetové stránce naší farnosti.

Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 26 240 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Pondělí 24. 7. – sv. Šarbela Machlúfa, kněze

Úterý 25. 7. – Svátek sv. Jakuba, apoštola

Středa 26. 7. – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Čtvrtek 27. 7. – památka sv. Gorazda a druhů

Sobota 29. 7. – památka sv. Marty, Marie a Lazara

Za týden je 17. neděle v liturgickém mezidobí.

Pouť na Hoře sv. Klimenta v Chřibech

U příležitosti svátku sv. Gorazda, nástupce sv. Metoděje, se koná v neděli 30. července pouť na Hoře sv. Klimenta v Chřibech. Ve 14 hod. tam bude mše svatá slavená liturgií východního obřadu. Liturgické zpěvy přednese Moravský cherubínský sbor – Proglas. V 16 hodin bude následovat přednáška doc. ThDr. Václava Ventury na téma "Kde se vzalo křesťanské mnišství?" Srdečně zve Společenství sv. Gorazda a druhů-Živé dědictví.

P. Jiří Šůstek, biskupský delegát pro pastoraci mládeže v naší arcidiecézi, prosí o pomoc. Hlavní budova na táborovém středisku Archa v Rajnochovicích potřebuje novou střechu. Je to náročná investice. Děkuje za každý dar. Podrobnosti jsou na plakátě a na www.donio.cz/archa-potrebuje-novou-strechu.