Back to Top

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 22. 10. 2023

Vážení a milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím.

Následující neděli budeme slavit Světový den misií, u nás známý pod názvem Misijní neděle, letos na téma: „Kráčejme po cestě s hořícím srdcem.“ (srov. Lk 24,13–35) Slavíme ho již od roku 1926 ve všech katolických farnostech světa. Během Misijní neděle se všichni společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným a mladým církvím ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry.

Ze získaných prostředků se zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším ve více než tisícovce diecézí světa. Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských misií v loňském roce. Díky Vaší štědrosti jsme mohli pomoci chudým lidem v šesti zemích čtyř kontinentů částkou více než 17,7 milionů korun. Pomáháme tak v Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance, Papui Nové Guynei a Paraguayi s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a diecézních organizací podáváme pomocnou ruku všem potřebným.

Papež František ve svém poselství k této neděli zvolil téma, které vychází z vyprávění o emauzských učednících v Lukášově evangeliu (srov. 24,13–35). V tomto evangelijním příběhu vnímáme proměnu učedníků prostřednictvím několika sugestivních obrazů: jejich srdce hořelo, když jim Ježíš objasňoval Písmo, otevřely se jim oči, tak že ho poznali, a nakonec se jejich nohy vydaly na cestu. Zamyslíme-li se nad těmito třemi aspekty, které odrážejí cestu všech učedníků misionářů, můžeme obnovit své nadšení pro evangelizaci v dnešním světě. Tak jako ti dva učedníci vyprávěli ostatním, co se jim cestou přihodilo, můžeme radostně vyprávět o Kristu Pánu, jeho životě a úžasných věcech, které jeho láska vykonala v našem životě.

Vykročme s hořícím srdcem, otevřenýma očima a kráčejícíma nohama, abychom zapalovali Božím slovem srdce ostatních lidí, otevírali jejich oči pro Ježíše a všechny pozvali, aby šli společně na cestě míru a spásy, kterou Bůh daroval lidstvu v Kristu.

Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria.

Ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná

jáhen Leoš Halbrštát,

národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

 

V kostelích je SBÍRKA NA MISIE v neděli 22. 10. 2023.

DARY na podporu misijního díla můžete posílat během celého roku

na účet č. 725 40 444/2700, VS 10. DĚKUJEME! (www.missio.cz)

 

Na základě ustanovení Kongregace pro evangelizaci národů a Stanov PMD se Misijní neděle slaví ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě. Peníze, sesbírané na Světový den misií v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa, se všechny odevzdávají příslušné Národní kanceláři PMD a použijí se na hrazení projektů Papežského misijního díla šíření víry.

 

SLAVNOSTNÍ KONCERT

k připomínce 100. výročí úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana

1. října 2023 v 19.00 hod., bazilika na Velehradě

PĚVECK Ý SBOR STOJANOVA GYMNAZIA VELEHRAD
FRANTIŠEK MACEK
 dirigent
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ

František MACEK
Intráda k poctě českým světcům          
František MACEK
Můj kříži. Píseň na slova arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana
Anton BRUCKNER
Symfonie č. 4 Es dur „Romantická“

PŘEDPRODEJ
IC Velehrad, U Lípy 302, tel.: 774 183 949
MIC Uherské Hradiště, Masarykovo nám., tel.: 572 525 525
OÚ Velehrad, tel.: 572 571 115

VSTUPNÉ
předprodej 290,- Kč, na místě 350,- Kč, děti do 10 let zdarma

Vstupné lze zakoupit i přes farní bankovní účet č. 173261241/0300, VS 3102023, do poznámky uvést jméno.


„Mám, co jsem dal druhým.“

Slavnostní koncert s připomínkou mimořádného odkazu arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který se mimo jiné zásadně zasloužil o zvelebení Velehradu či rozkvět Svatého Hostýna.

Prohlášení ČBK k aktuálnímu dění ohledně manželství a rodiny

Čeští a moravští biskupové vydali první den 136. plenárního zasedání na Velehradě, 5. července
2023, společné prohlášení k aktuálnímu dění ve společnosti, které se týká rodiny, manželství
a tzv. Istanbulské úmluvy. Prohlášení je uvedeno v příloze. (zdroj textu: Prohlášení ČBK
k aktuálnímu dění ohledně manželství a rodiny – cirkev.cz).
 
Biskupové se na nás obracejí také s prosbou o podporu petice: 
My biskupové jsme se připojili ke společnému prohlášení církví ohledně manželství. Určitě bude dobré, kdyby se k podpoře této závažné věci připojili i mnozí další.
Posílám odkaz na petici.
biskup Antonín Basler.
 
 
Znění této krátké petice: 
Svým podpisem se připojuji k Prohlášení zástupců církví ve prospěch manželství muže a ženy. Tato petice nemíří proti jiným skupinám lidí. Pouze žádáme, aby slovo „manželství“ nebylo tunelováno a zůstalo označením vztahu muže a ženy, jak tomu je v Bibli i v tradici našeho státu. Manželství považujeme za jedinečný základ společnosti a nejlepší místo pro rození a výchovu dětí – naší budoucí společnosti. Proto žádám poslance o přijetí poslaneckého návrhu na doplnění ústavního zákona o rodině slovy „a manželství jako svazek muže a ženy“. 
 
Prohlášení ČBK k aktuálnímu dění ohledně manželství a rodiny 

S ohledem na aktuální veřejnou diskusi ohledně některých aspektů manželství a rodiny  chceme připomenout, že k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám  a domácího násilí, která bývá stručně nazývána Istanbulská úmluva, jsme 13. května 2018  vydali pastýřský list, (1) a pak svůj názor podrobně odůvodnili v textu podepsaném zástupci  různých křesťanských církví. (2)  

Náš názor se v tomto nemění. Máme za to, že úmluva je dokumentem, který není pro země  jako Česká republika potřebný ani přínosný. Naopak. Degraduje vztah mezi mužem a ženou na  antagonistické měření sil a programově relativizuje hodnoty evropské kultury a jejich  předávání dalším generacím. Vnímáme, že slouží plíživému pronikání ideologie genderu,  kterou papež František opakovaně nazývá „jednou z nejnebezpečnějších ideologických  kolonizací“ (3), do společnosti.  

S obavami též sledujeme snahy legalizovat vztah osob stejného pohlaví jako „manželství“  a děkujeme zákonodárcům, kteří takovou úpravu odmítají. Manželství je založeno na věrném  spojení muže a ženy, které je otevřeno přijetí dětí, a jako takové se těší podpoře státu.  Harmonická rodina tvořená otcem a matkou je nejlepším prostředím pro výchovu dětí. 

Kde bere naše společnost odvahu upřít budoucím dětem právo na to mít a znát svou matku  a otce? Nejedná se o nový druh násilí páchaného na dětech? Souzníme s papežem Františkem,  že oslabování rodiny, která je založena na nerozlučném spojení muže a ženy, a její právní  dekonstrukce společnosti neprospívá a překáží lidem v jejich rozvoji. Neexistuje žádný důvod,  který by umožnil stanovit podobnost či analogie, a to ani vzdálené, mezi homosexuálními  svazky a Božím záměrem s manželstvím a rodinou. (4) 

Biskupové Čech, Moravy a Slezska 

Velehrad, 5. července 2023 

(1) https://cbk.cirkev.cz/dokumenty/spolecny-list-ceskych-a-moravskych-biskupu-ke schvalovani-tzv-istanbulske-umluvy_10 

(2) https://cbk.cirkev.cz/dokumenty/stanovisko-k-zameru-ratifikace-istanbulske-umluvy_11 

(3) např. František: https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2023-03/papez-frantisek pro-argentinsky-denik-snim-o-spravedlivejsi-ot.html; František: Maďarsko 28. dubna 2023,  projev k občanským autoritám; 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2023/april/documents/20230428- ungheria-autorita.html 

(4) srov. František: Amoris laetitia 52‒53, 251

Farnost Zlín hledá zájemce o pomoc s ubytováním dobrovolníků

P. Kamil Obr, děkan ve Zlíně se na okolní farnosti obrací s touto prosbou:

Farnost Zlín hledá zájemce o pomoc s ubytováním dobrovolníků na velkou evangelizační akci s názvem GodZone. Jedná se o akci slovenských společenství v čele s kapelou ESPÉ, která bude probíhat na školách, ulicích a vyvrcholí modlitebním večerem v hale Datart. A to dne 25.10.2023. Ubytování se hledá ze středy 25.10. na čtvrtek 26.10.2023. Aktuálně chybí ubytovat 120 lidí z celkových 300 dobrovolníků. 
Termín uzávěrky ubytovacích kapacit je 30. 9. 2023.
Podmínky pro ubytování jsou matrace a teplá voda, popř. snídaně. 
 
Kdo můžete nabídnout ubytování, přihlaste se do online formuláře na této adrese: ubytování dobrovolníků Godzone (google.com)
Mockrát děkuji. V případě jakýchkoliv dotazů je vám k dispozici:
Barbora Dombeková,
731 626 507
Odkaz na akci zde: NEBOJTE SA - Godzone Tour

Strana 1 z 11