Back to Top

30. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES

Dopis ke sbírce na Charitu v PDF


VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Sbírka a dary na misie činily v naší farnosti sv. Mořice 91 740 Kč. Dík patří také všem, kdo zakoupením misijního kalendáře podpořili Papežská misijní díla. Kéž Bůh odmění vaši štědrost!

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Ve středu je Slavnost VŠECH SVATÝCH a ve čtvrtek Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. V kostele sv. Mořice budou mše svaté oba dny v 17 hod. Pořad bohoslužeb je také ve farním zpravodaji.

Nastaly nám dny, kdy se můžeme zapojit do díla milosrdenství pro duše v očistci. Podrobnosti k získání plnomocných odpustků jsou ve farním týdeníku. Pamatujme v modlitbě na naše zemřelé i během celého roku.

Srdečně vás zvu na první katechezi v rámci naší Mořické akademie. V pátek 3. listopadu bude naším hostem Mons. Vojtěch Šíma. A téma je 4. přikázání.

Pozvánka z farnosti Zlín:

V sobotu 11. listopadu od 13 hodin zveme všechny na navazující setkání po akci Godzone s názvem Chcem viac. Na programu bude katecheze, chvály a společná mše svatá. Setkání se uskuteční v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně a povedou ho lidé z týmu Godzone. 

Příští neděle je 31 v liturgickém mezidobí. Koná se sbírka na Charitu.

Dopis ke sbírce na Charitu v PDF

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Ve dnech od 25. 10. do 8. 11. můžeme získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze získat odpustky částečné.

Obdržet odpustky pro duše v očistci již v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tj. 25.10.-1.11., je možné jen v případě, že z vážných důvodů nemůžeme navštívit hřbitovy v obvyklé době (1.-8.11.).

Ve středu 1. listopadu odpoledne a ve čtvrtek 2. listopadu po celý den můžeme získat (po splnění tří základních podmínek) plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci navštívíme-li kostel nebo kapli a pomodlíme se modlitbu Páně a Vyznání víry.

Pořad bohoslužeb ve středu 1. listopadu 2023

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (poutní mše svatá)

 

Pořad bohoslužeb ve čtvrtek 2. listopadu 2023

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

15.00 hod. – kostel sv. C+M v Psychiatrické nemocnici

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 29. 10. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 29. 10. 2023, 30. mzd. (1. pátek)

Dobrý a milosrdný Bože, prosíme za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s Tebou. Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k Tobě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím, praví Pán. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Dobrý a milosrdný Bože, prosíme za ty, kteří …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby za umírající (1. část)

Křesťanská duše, vydej se na cestu z tohoto světa ve jménu Boha, všemohoucího Otce, který tě stvořil, ve jménu Ježíše Krista, Božího Syna, který pro tebe trpěl, ve jménu Ducha Svatého, který byl na tebe vylit, Kéž ještě dnes dojdeš pokoje v příbytku u Boha na svatém Siónu ve společenství se svatou Bohorodičkou Pannou Marií, se svatým Josefem a se všemi anděly a svatými.

 

Odporoučím tě drahý bratře (sestro), všemohoucímu Bohu, odevzdávám tě tomu, který tě stvořil. Vrať se tedy k svému původci, který tě uhnětl z hlíny země.
Kéž ti při odchodu z tohoto života vyjde naproti svatá Panna Maria, andělé a všichni svatí.
Kéž tě osvobodí Kristus, který byl pro tebe ukřižován,
kéž tě osvobodí Kristus, který za tebe dal život.
Kéž tě Ježíš Kristus, Syn Boha živého, uvede do svého ráje. On je pravý pastýř; kéž v tobě pozná svou ovečku. Kéž tě očistí ode všech hříchů a připočte ke svým vyvoleným.
Kéž uvidíš tváří v tvář svého Vykupitele a kéž na věky věků požíváš blaženého patření na Boha. Amen.

29. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


MISIJNÍ NEDĚLE - DEN MODLITEB ZA MISIE

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na misie.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 22 070 kč. Děkujeme.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

SVÁTKY V TÝDNU

Sobota 28. 10. – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů,

Den vzniku samostatného československého státu

Za týden je 30. neděle v mezidobí. V kostele sv. Mořice slavíme Výročí posvěcení kostela. Pamatujme, že příští neděli vchází v platnost zimní čas.

Další informace najdete ve farním týdeníku.

DEN MODLITEB, POSTU A POKÁNÍ ZA MÍR

Papež František vyhlásil na pátek 27. října 2023 další den modliteb, postu a pokání za mír. Důvodem jsou obavy z toho, co se děje ve Svaté zemi a v dalších ohniscích války ve světě. Na Svatopetrském náměstí v Římě začne v 18 hod. společenství modlitby s papežem. Jsme zváni, abychom se připojili. Papež řekl:

"Bratři a sestry, válka neřeší žádný problém: rozsévá jen smrt a zkázu, podněcuje nenávist, rozmnožuje pomstu. Válka smazává budoucnost. Vyzývám věřící, aby se postavili jen na jednu stranu tohoto konfliktu: na stranu míru. Ale ne slovy – modlitbou, naprostou odevzdaností."

Slova Svatého otce přicházejí v době, kdy v oblasti zmítané konfliktem stále přibývá mrtvých. Organizace spojených národů vydala v úterý večer tiskovou zprávu, v níž uvádí, že za pouhých 10 dní bylo zabito 4 200 lidí a více než milion lidí přišlo o domov.

Biskup Josef Nuzík se na nás obrací touto výzvou:

Drazí věřící bratři a sestry v naší olomoucké arcidiecézi, prosím, všichni se připojme k této tak naléhavé prosbě papeže Františka.

Obracím se také na všechny kněze. Pozvěte své farníky ke společné modlitbě růžence, adoraci, slavení mše svaté. V tento den je možné použít formulář „V době války nebo rozvratu“ Tam, kde se v tento den mše svatá neslaví, ať se lidé sejdou k modlitbě růžence. K tomuto mostu modlitby pozvěte také všechny rodiče s dětmi, nemocné a trpící ….

Já se budu v tento den modlit v katedrále: V 17 hod. bude modlitba bolestného růžence, v 17.30 hod. adorace a v 18 hod. mše svatá za mír ve světě.

biskup Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze

V duchu těchto slov, bratři a sestry, přijměte pozvání v pátek do našeho kostela sv. Mořice. V 16.30 hod. bude modlitba růžence, v 17 hod. mše svatá a po mši svaté adorace a modlitby za mír ve světě.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 22. 10. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 22. 10. 2023, 29. mzd.

Bože, prosíme o pomoc a požehnání pro vedení, lékaře, zdravotníky, zaměstnance a pacienty ve všech kroměřížských nemocnicích.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Chválíme tě, Bože, náš Pane, a velebíme tě spolu se slavným sborem tvých apoštolů. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o pomoc a požehnání pro …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Křesťanská modlitba s celým stvořením
(Papež František, encyklika Laudato sii)

Chválíme tě, Otče, se všemi tvory, kteří vyšli z tvé mocné ruky. Jsou tví a jsou plní tvé přítomnosti a tvé něhy. Buď chválen! * Boží Synu, Ježíši, skrze tebe je všechno stvořeno. Přijal jsi podobu v mateřském lůně Marie, stal ses součástí této země a díval ses na tento svět lidskýma očima. Teď jsi živý v každém stvoření se svou slávou vzkříšení. Buď chválen! * Duchu svatý, jenž svým světlem vedeš tento svět k Otcově lásce a provázíš lkání stvoření, ty přece žiješ v našich srdcích, abys nás pobízel k dobru. Buď chválen! * Pane Bože, Jediný v Trojici, úžasné společenství nekonečné lásky, nauč nás nazírat tě v kráse světa, kde všechno mluví o tobě. Probuď naši chválu a naši vděčnost za každou bytost, kterou jsi stvořil. Dej nám milost, abychom se cítili důvěrně spojeni se vším, co existuje. * Bože lásky, ukaž nám naše místo v tomto světě jako nástrojů tvé náklonnosti ke všem bytostem na zemi, neboť žádná z nich není tebou zapomenuta. Osvěť ty, kdo mají peníze a moc, aby neupadali do hříchu lhostejnosti, aby milovali obecné blaho, podporovali slabé a starali se o tento svět, kde žijeme. * Chudí této země volají: Pane, vezmi nás pod svou moc a do svého světla, aby byl ochráněn každý život, aby byla připravena lepší budoucnost, aby přišlo tvoje království spravedlnosti, pokoje, lásky a krásy. Buď chválen! Amen.

https://www.modlitba.cz/aktuality/den-modliteb-za-peci-o-stvoreni

28. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 17. 10. – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Středa 18. 10. - svátek sv. Lukáše, evangelisty

V pátek 20. října při mši svaté v 11 hod. v kostele sv. Mořice udělí biskup Mons. Antonín Basler svátost biřmování studentům Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Provázejme je svými modlitbami.

Za týden slavíme Misijní neděli. Koná se sbírka na misie. Dopis národního ředitele Papežských misijních děl je v našem farním týdeníku. Obsahuje i informace o využití sbírky. Ve farním zpravodaji najdete i pozvání připojit se k Misijnímu mostu modlitby v předvečer Misijní neděle. Během týdne budou i Misijní kalendáře. Svým darem za kalendář podporujete projekty Papežského misijního díla dětí. Složenka je uvnitř kalendáře.

Znovu připomínám naši pouť do Štípy tuto sobotu 21. října. Jdeme prosit za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. Také se můžeme těšit na besedu s otcem biskupem Josefem Nuzíkem, administrátorem arcidiecéze. Máme možnost ptát se ho na to, co nás zajímá. Kéž se účastníme pouti v hojném počtu. Ještě se můžete přihlásit na autobus, který odjíždí od kostela sv. Jana ve 14 hod. Pro děti je do začátku mše svaté připraven alternativní program.

Upozornění: V sobotu 21. října, kdy jedeme na pouť, nebude mše svatá v kapli na Malém Valu.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 15. 10. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 15. 10. 2023, 28. mzd.

Bože, prosíme pro naše rodiny o sílu, moudrost, lásku, obětavost, ochotu přijmout děti a důvěru ve Tvou pomoc a ochranu v těžkých situacích.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pomáhej nám, Bože, svou milostí, abychom se zcela oddali tvé službě jako svatý Lukáš, a dej, ať účast na Kristově oběti vyléčí naše neduhy a zachrání nás pro život věčný.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme pro naše rodiny o sílu, moudrost,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za naši zemi
(Papež František, encyklika Laudato sii)

Všemohoucí Bože, jenž jsi přítomen v celém světě i v  nejmenším ze všech tvých tvorů,  * ty, který obklopuješ svou něžností všechno, co existuje, vlij do nás sílu své lásky, * ať se staráme o život a krásu.

Zahrň nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry, nikomu neškodili. * Bože chudých, pomoz nám zachránit opuštěné a zapomenuté této země, kteří jsou tak vzácní ve tvých očích. * Uzdrav náš život, abychom chránili svět, a ne ho pustošili, abychom rozsévali krásu, ne znečištění a zkázu. * Dotkni se srdcí všech, kdo hledají pouze prospěch na úkor chudých a země. Nauč nás objevit hodnotu každé věci, s úžasem ji kontemplovat a poznat, že jsme hluboce spojeni se všemi tvory na naší cestě k tvému nekonečnému světlu. * Díky za to, že jsi s námi po všechny dny. Podpírej nás, prosíme, v našem boji za spravedlnost, lásku a pokoj.

https://www.modlitba.cz/aktuality/den-modliteb-za-peci-o-stvoreni