Back to Top

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Jménem otce arcibiskupa děkuji vám všem za vaše dary při dnešní sbírce na kněžské platy.

Dnes večer nebude adorace u sv. Mořice.

Od této neděle až do 2. neděle velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství, slavíme velikonoční oktáv jako jedinou slavnost Kristova zmrtvýchvstání. Při mši svaté příští neděli v 10.15 hod. budou farnosti představeny děti, které se letos připravují k 1. svatému přijímání.

Od Velkého pátku konáme novénu k Božímu milosrdenství. Korunku k Božímu milosrdenství se modlíme v kostele svatého Mořice každý den odpoledne v 15.00 hod.

Zítra v pondělí velikonoční bude v kostele sv. Mořice mše svatá pouze ráno v 7.45 hod. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Večer bude mše svatá v 18 hod v kostele sv. Jana Křtitele.

Přijměte pozvání na BENEFIČNÍ VELIKONOČNÍ KONCERT, který se koná dnes večer v 18 hod. v našem kostele sv. Mořice. V podání Vladimíra Chmelo (baryton), Nao Higano (soprán) a Ludmily Dvořákové Mackové (varhany) zazní skladby Richtera, Duranteho, Schuberta, Dvořáka, Mendelssohna, Donizettiho atd. Vstupné je dobrovolné. Vybraná částka bude věnována na pomoc ukrajinským uprchlíkům.

V tomto týdnu bude ve středu VEČER CHVAL, ve čtvrtek setkání seniorů a v sobotu setkání společenství Třetího řádu sv. Františka.

Mateřská škola s křesťanským zaměřením, která sídlí na Mánesově ulici, zve na Den otevřených dveří v úterý 12. dubna.

Podrobnější informace jsou ve farním zpravodaji, který vyšel minulou neděli.

O dnešní slavnosti chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k důstojné oslavě svátků. Děkuji všem, kteří uklízeli a zdobili kostel, kostelníkům, ministrantům a těm, kteří mají pověření podávat svaté přijímání. Děkuji varhaníkům, velké i malé schole, lektorům a zpěvákům pašijí. Děkuji ministrantům, kteří chodili klepat. Děkuji těm, kteří vedli společné modlitby, drželi stráž u Božího hrobu nebo zajistili hlídání kostela během svátečních dnů. Kéž vám Bůh odmění vaši pomoc a prokázanou službu.

Koncert MISSA VOTIVA

doprovázený verši Jana Skácela zazní v neděli 24. 4. od 19 hod. v kostele sv. Mořice. Vystoupí Svatocecilský orchestr pod vedením Jana Gottwalda, Komorní sbor Lenky Dohnalové-Mlynářové a další. Na programu je Missa votiva Jarmily Bekové a Vigilia Ladislava Moravetze. Vstupenky budou na místě před začátkem akce.

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích 2022

v Římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži

10. 4. – KVĚTNÁ NEDĚLE:

farní kostel sv. Mořice     7:45, 10:15 hod.

kaple svatého Kříže        7:30 hod.    ( v 16:30 hod. – Křížová cesta)

kostel sv. Jana Křtitele    18:00 hod.   ( v 17:30 hod. – Křížová cesta)

11. 4. – PONDĚLÍ: kaple svatého Vincence 6:00 hod.

kaple svatého Kříže        11:30 hod.

kostel sv. Jana Křtitele    18:00 hod.(následuje Křížová cesta městem)

12. 4. – ÚTERÝ: kaple svatého Vincence 6:00 hod.

kaple svatého Kříže        11:30 hod.

farní kostel sv. Mořice     17:00 hod.

13. 4. – STŘEDA: kaple svatého Vincence 6:00 hod.

kaple svatého Kříže        11:30 hod.

farní kostel sv. Mořice     17:00 hod.

14. 4. - ZELENÝ ČTVRTEK:

kaple svatého Kříže        17:00 hod.

farní kostel sv. Mořice     18:00 hod.

15. 4. – VELKÝ PÁTEK:

farní kostel sv. Mořice     7:30 hod. – RANNÍ CHVÁLY A ČETBA

farní kostel sv. Mořice     15:00 hod.Korunka k Božímu milosrdenství

a Křížová cesta

kaple svatého Kříže        15:00 hod.  (velkopáteční obřady)

farní kostel sv. Mořice     18:00 hod.  (velkopáteční obřady)

16. 4. – BÍLÁ SOBOTA:

farní kostel sv. Mořice     7:30 hod. – RANNÍ CHVÁLY A ČETBA

farní kostel sv. Mořice     15:00 hod.Korunka k Božímu milosrdenství

kaple svatého Kříže        20:00 hod.  (obřady velikonoční vigilie)

farní kostel sv. Mořice     21:00 hod.  (obřady velikonoční vigilie)

17. 4. – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ:

farní kostel sv. Mořice     7:45, 10:15 hod.

kaple svatého Kříže        7:30 hod.

farní kostel sv. Mořice     15:00 hod.Korunka k Božímu milosrdenství

kostel sv. Jana Křtitele    18:00 hod.

18. 4. – Pondělí v oktávu velikonočním:

farní kostel sv. Mořice     7:45 hod.

kaple svatého Kříže.       7:30 hod.

kaple svatého Vincence  8:00 hod.

farní kostel sv. Mořice     15:00 hod. – Korunka k Božímu milosrdenství

kostel sv. Jana Křtitele    18:00 hod.

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Dík patří všem, kdo jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.

Velké poděkování patří všem ženám, které napekly a přinesly koláče a cukroví na páteční poutní slavnost v kostele sv. Mořice, a všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili při přípravě a průběhu celé slavnosti. Upřímné „Pán Bůh zaplať“ také každému z vás za vaše modlitby a oběti za Boží požehnání pro všechny poutníky a celou farnost.

Pozor na změnu bohoslužeb: V pondělí bude mše svatá v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Po mši svaté vás studenti arcibiskupského gymnázia zvou na Křížovou cestu městem. Ve středu bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice.

Vstupujeme do Svatého týdne. Věnujte pozornost farnímu zpravodaji. Najdete v něm nejen pořad bohoslužeb o Velikonocích, ale také pozvání na adorace a chvíle společné i soukromé modlitby během svátečních dnů. Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je také na vývěsce a na webových stránkách naší farností.

Využijte příležitosti ke svaté zpovědi před Velikonocemi. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat v pondělí, v úterý a ve středu od 15 do 17 hod.

Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku u bočního vchodu do kostela sv. Mořice. Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.

Na Hod Boží velikonoční se koná ohlášená sbírka na platy duchovních. Při dopoledních bohoslužbách bude žehnání pokrmů ke svátečnímu stolu.

 

Čeští a moravští biskupové děkují všem, kdo pomáhají

Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny. 

Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali. Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti. Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, nabídkou pomoci s orientací v neznámém prostředí apod.).

Ještě jednou děkujeme za vaši nezištnou pomoc lidem, kteří prchají před hrůzami války a žehnáme vám i vašim blízkým.

Jménem českých a moravských biskupů Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda ČBK spolu s členy Stálé rady ČBK

(Praha, 5. dubna 2022)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 10. 4. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 10. 4. 2022, 6. postní, Květná neděle

Bože, prosíme o milost žít ve víře, naději a lásce, posíleni modlitbou, postem a ochotou rozdělit se.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Požehnej Bože, tyto ratolesti a požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Kristem a jednou ať s ním vstoupíme do věčného Jeruzaléma.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o milost žít ve víře, naději a lásce …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Vzbuzení touhy

Já jsem živý chléb, který sestoupil z nebe a dává život světu. Já jsem dobrý pastýř, který pase takové své ovečky, které se vzdají své vůle a ve všem mě následují. Já jsem skrytá mana, radost andělů, velikonoční Beránek křesťanů a blaho vyvolených. Řekněte sionské dceři: "Tvůj král přichází k tobě." Nepřichází tvůj král pozemský, časný a smrtelný, ale nebeský, věčný a nesmrtelný. Nepřichází, aby kraloval ve světě, ale aby svět spasil, Král králů a Pán pánů, Král, kterého miluješ, v něhož věříš a doufáš, po kterém toužíš, na kterém závisí nebe a země. Nepřichází ve zlatě a stříbře, kmentu a purpuru, ne s hlukem a okázalostí, ale v pokoře, chudý, s láskou a tichostí. Chce být milován, ne obávám. Hříšníky chce přilákat, ne odradit. Přichází, aby posílil tvou slabost, povzbudil malomyslnost, aby tě laskavou rukou odvedl od pozemských žádostivostí a pozvedl k nebeským touhám, obšťastnil nebeskou sladkostí, naplnil tě vším dobrem a vysvobodil od všeho zlého. Přichází Pravda k nevědomému, cesta k bloudícímu, život k zemřelému, lékař k nemocnému. Kéž bys pochopil, jaký je to král, který k tobě přichází, jak je plný lásky a vznešení! Volá k tobě ústy proroka: "Připrav se, Izraeli, a vyjdi vstříc svému Bohu, protože přijdu a budu bydlet uprostřed tebe."

Eucharistická hodina, str. 63, Adorace s Tomášem Kempenským

Pouť ke cti Panny Marie Bolestné

kostel sv. Mořice v Kroměříži

PÁTEK 8. 4. 2022

foto © Miroslav Doubrava

MŠE SVATÉ

6.30 hod. – v kapli Panny Marie Bolestné

8.00 hod., 9.30 hod., 11 hod. – v lodi kostela

9.30 hod. – pontifikální mše svatá, hlavní celebrant Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

 

Příležitost ke svátosti smíření během celého dopoledne.

 

13.00 hod. – křížová cesta a svátostné požehnání


Vstup do Arcibiskupského zámku s biskupskými many od sv. Mořice přes Arcibiskupské gymnázium a Mlýnskou bránu ve 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 a 16.00 hod. VSTUP ZDARMA.

 

Také večer pokračuje POUTNÍ SLAVNOST:   

16.30 hod. – křížová cesta

17.00 hod. – mše svatá