Back to Top

19. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Pamatujme v modlitbě na kaplana P. Augustina, který v pondělí slaví narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání do dalších let.

Svátky v týdnu:

Pondělí 9. 8. – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

Úterý 10. 8 – svátek sv. Vavřince, mučedníka

Středa 11. 8. – památka sv. Kláry, panny

Čtvrtek 12. 8. – sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

Sobota 14. 8. – památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

V neděli 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Pořad bohoslužeb je obvyklý.

Příští neděli se uskuteční SBÍRKA NA POTŘEBY FARNOSTI.

Za každý váš dar upřímně děkujeme.

V kostele P. Marie v Kroměříži slaví příští neděli farní pouť.

A na Svatém Hostýně se koná hlavní pouť. Mši svatou v 10.15 hod. bude celebrovat biskup Mons. Josef Nuzík.

V kostele Všech svatých v Hradisku se koná v sobotu 14. srpna vigilie před slavností Nanebevzetí Panny Marie. Začne ve 20 hod. a všichni jsou srdečně zváni

15. srpna 1768 byl posvěcen filiální kostel sv. Jana Křtitele. Mše svatá v neděli 15. srpna v 18 hod. bude obětována za všechny, kdo v minulosti pečovali a za ty, kdo nyní pečují o kostel sv. Jana Křtitele, za dobrodince tohoto kostela a za celé naše farní společenství.

V sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři se můžete přihlašovat na celodenní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor. Na toto krásné poutní místo se vypravíme v sobotu 11. září.

Ve čtvrtek 26. srpna od 9 hod. se v Arcibiskupském zámku uskuteční setkání s poslankyní Evropského parlamentu Michaelou Šojdrovou a jejími hosty. Součástí je seminář s názvem Dopady pandemie a jak jim čelit v ČR a v EU. Na programu je také prohlídka vnitřních prostor Arcibiskupského zámku či ochutnávka vín. Další podrobnosti najdete na plakátku nebo www.sojdrova.cz. Účast je potřeba potvrdit do 10. srpna na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo mobil 737 273 890.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 8. 8. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 8. 8. 2021, 19. mzd.

Bože, prosíme Tě, aby v nás rostlo vědomí, že eucharistie je zdrojem a vrcholem našeho života, abychom se jí účastnili často a s velkým duchovním užitkem.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Ustavičně chci velebit Hospodina, - vždy bude v mých ústech jeho chvála. - V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, - ať to slyší pokorní a radují se.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme Tě, aby v nás rostlo vědomí

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modleme se za nadcházející Mezinárodní eucharistický kongres například slovy:

Nebeský Otče,
prameni života,
naplň nás svým Svatým Duchem,
abychom rostli v lásce ke Kristu,
který za nás obětoval svůj život,
a poznávali ho přítomného v Eucharistii.
On je náš Pán a Mistr,
náš pokrm a náš přítel,
náš lékař a náš pokoj.
Dej nám odvahu,
abychom přede všemi vydávali svědectví
o jeho radosti a síle.
Dej, aby příprava
na eucharistický kongres
i jeho slavení
vedly k opravdové duchovní obnově
křesťanských společenství,
měst, národů Evropy i celého světa.
Amen.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210607modleme-se-za-mezinarodni-eucharisticky-kongres

18. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO TRIO EXPRES


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Pondělí 2. 8. – panny Marie, královny andělů

Středa 4. 8 – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Čtvrtek 5. 8. – Posvěcení římské baziliky Panny Marie

Pátek 6. 8. – svátek Proměnění Páně

Za týden je 19. neděle v liturgickém mezidobí.

V pondělí 2. srpna je možné získat ve františkánských, farních a katedrálních kostelích plnomocné „Porciunkulové“ odpustky. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Ve čtvrtek 5. srpna bude po mši svaté v kostele sv. Mořice půlhodinová adorace za posvěcení kněží a za nová kněžská povolání.

V pátek 6. srpna bude v kapli sv. Vincence adorace od ranní bohoslužby do 13.30 hod.. Příležitost ke sv. zpovědi bude ve farním kostele odpoledne od 15 do 17 hod.

Prázdninové putování rodin se svatou Ludmilou

V letošním roce si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily – manželky knížete Bořivoje a babičky svatého Václava. Pro rodiny je připraveno prázdninové putování. Navštivte během prázdnin místa, kde je sv. Ludmila vyobrazena, kde ji uctívali naši předkové nebo místa spojená s úctou ke sv. Václavu. Během putování se seznámíte s životem této světice a můžete se zapojit do soutěže. Podrobnosti jsou na internetové stránce Centra pro rodinný život (www.rodinnyzivot.cz)

Další letní soutěž pro celou rodinu nese název Objevte poklady Arcibiskupství olomouckého! Při putování napříč Moravou sbírejte ukryté QR kódy a za 4 nalezené získáváte vstup zdarma na vybranou památku. Soutěžní hra trvá do 31. srpna, výhru v podobě vstupného zdarma lze čerpat do 30. září 2021. Pravidla soutěže a další informace naleznete na www.alsol.cz.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 1. 8. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 1. 8. 2021, 18. mzd. (1. pátek)

Bože, na přímluvu svatého Josefa daruj snoubencům a mladým lidem touhu, ochotu a statečnost přijmout děti a založit početnou rodinu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, na přímluvu svatého Josefa daruj …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Svatý Josef - Patron a vzor snoubenců

Bůh zjevil svatému Josefovi skrze anděla tajemství příchodu Syna Božího na svět. Svatý Josef, poslušný Božímu vnuknutí, přijal pod svou střechu Marii v požehnaném stavu. Tím poskytl přístřeší samotnému Ježíšovi - Vykupiteli světa, kterého Maria přinesla pod svým srdcem do jeho domu.

Svěřme Bohu a ochraně sv. Josefa všechny snoubence a ty, kteří mají v úmyslu založit si rodinu:

Prosíme tě, Bože, pro zásluhy sv. Josefa, snoubence Nejsvětější Bohorodičky a ochránce sv. Rodiny, požehnej snoubence, kteří touží založit rodinný krb. Naplň jejich srdce duchem lásky, oběti a zbožnosti. Když na sebe berou tuto úlohu, ať tak konají podle vzoru sv. Josefa a svěřují s důvěrou budoucnost vznikající rodiny do milujících rukou Božích. Svatý Josefe, ubytuj se v jejich domě spolu s Ježíšem a Marií. Amen.

Z Novény ke svatému Josefu

 

Chvályhodný svatý Josefe, snoubenče Panny Marie, vezmi mě pod svou otcovskou ochranu

17. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO TRIO EXPRES


SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ

Tento den je výzvou pro větší kontakt mezi generacemi. Papež František zdůrazňuje: “Je důležité, aby se prarodiče setkávali s vnuky a naopak.“ A ti, kdo ten den stráví přiměřené množství času kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo obtížné situaci, mohou při splnění tří základních podmínek získat plnomocné odpustky.

Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu, duchovně se zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii.

Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů

Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 16 255 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Pondělí 26. 7. – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Úterý 27. 7. – památka sv. Gorazda a druhů

Čtvrtek 29. 7. – památka sv. Marty

Sobota 31. 7. – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Za týden je 18. neděle v liturgickém mezidobí.

UPOZORNĚNÍ:

Ve středu 28. července bude mše svatá v kostele sv. Mořice mimořádně v 18. hod.

Pěší pouť za umělce

se ukuteční letos již popatnácté, a to právě v tomto týdnu. Putuje se z Olomouce na Velehrad. Jednou ze zastávek na trase je Kroměříž a náš kostel sv. Mořice. Hlavním cílem týdenního putování je „modlitba za umělce, ale i každého člověka, aby otevřel své srdce kráse Božího stvoření.“ Pouť není určena jen hrstce poutníků, ale všem zájemcům, kteří by se chtěli připojit k putování a doprovodnému programu. V našem kostele to bude mše svatá ve středu 28. července v 18 hod. a po mši svaté varhanní koncert Františka Fialy, na který jste také srdečně zváni. Bližší informace jsou na letáčcích v kostele, na vývěsce a na webových stránkách KulturaSlova.cz.

Nedělní kázání z Vlčího doupěte

jsou během prázdnin přerušena. Budou pokračovat ve školním roce. Ale tým Vlčího doupěte připravil pro děti na prázdniny seriál o svatých s názvem „Stop Start se svatými“. Každý týden mohou děti začít povzbuzením ze života svatých. (Viz www.vlcidoupe.cz).

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 25. 7. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 25. 7. 2021, 17. mzd.

Bože, daruj nám úctu v mezigeneračních vztazích. Ať vytrvale střežíme kořeny, předáváme víru mladým a pečujeme o nejmenší a slabé.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože našich otců, tys vyvolil svatého Jáchyma a Annu za rodiče Matky tvého Syna; na jejich přímluvu splň i na nás svá zaslíbení, ať dosáhneme věčné spásy.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, daruj nám úctu v mezigeneračních vztazích…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba ke Světovému dni prarodičů a seniorů

Děkuji ti, Pane, * za útěchu tvé přítomnosti: * i v časech osamocení * jsi ty mou nadějí a důvěrou, * jsi mi skálou a útočištěm od mládí!

Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu * a požehnal mi dlouhým životem. * Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí, * za sny, které se v mém životě již splnily, * i za ty, které mě teprve čekají. * Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti, * ke kterému mě voláš.

Dej mi, Pane, více víry, * učiň mě nástrojem svého pokoje, * nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já, * jak nepřestávat snít * a o tvých divech vyprávět novým generacím.

Chraň a veď papeže Františka a církev, * aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa. * Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět, * aby se utišila bouře pandemie, * chudí došli útěchy a skončily se války.

Podpírej mě v mé slabosti * a pomáhej mi žít naplno * každý okamžik, který mi dáváš, * v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny * až do konce věků. Amen.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210623odpustky-ke-svetovemu-dni-prarodicu-a-starych-lidi#