Back to Top

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

DEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 18 570 Kč. Za vaše dary „Pán Bůh zaplať.“

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Před námi je měsíc květen. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti v našich kostelích a kaplích. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Zde v kostele sv. Mořice budou Májové pobožnosti ve všední dny po večerní mši svaté.

V pondělí je památka sv. Josefa, dělníka. Mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 18 hod.

Ve čtvrtek po májové pobožnosti připojíme výstav Nejsvětější svátosti a modlitbu za posvěcení kněží a za kněžská povolání.

Pátek je první v měsíci. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat od 15 do 17 hod.

Kaplan pro mládež P. Petr Káňa zve srdečně všechny mladé na putovní adoraci za mládež. Koná se v pátek 5. května od 19.30 hod. ve Střílkách.

Za týden je 5. neděle velikonoční.

V pátek12. května se koná Pouť seniorů na Svatý Hostýn. Ještě je několik volných míst. Přihlaste se ve farní kanceláři.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 30. 4. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 30. 4. 2023, 4. velikonoční (1. pátek)

Duchu Svatý, daruj studentům potřebnou milost při skládání maturitních zkoušek, pro moudrou volbu povolání a zakotvení jejich života v Bohu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Duchu Svatý, daruj studentům …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

  1. Přijď, ó Duchu přesvatý, / rač paprsek bohatý / světla svého v nás vylít. / Přijdi, Otče nebohých, / dárce darů přemnohých, / rač nám mysli osvítit.
  2. Božský Utěšiteli, / něžný duší příteli, / rač nás mile zotavit. / V práci libý pokoji, / smiřiteli v rozbroji, / rač nás v pláči utišit.
  3. Světlo duši blažící, / srdce v tebe věřící / rač milostně naplnit. / Člověk bez tvé pomoci / slábne a je bez moci, / vše mu může uškodit.
  4. Viny z duší našich smaž / a vyprahlá srdce svlaž, / raněné rač vyhojit. / Srovnej, co je zkřivené, / zahřej, co je studené, / a nedej nám zabloudit.
  5. Rač nás, v tebe věřící, / vroucně tebe prosící, / dary sedmi podělit. / Uděl v ctnosti prospěchu, / v smrti dodej útěchu / a dej v radost věčnou vjít.

 

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky; ty, který jsi vírou sjednotil národy rozličných jazyků. V: Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno; R: a obnovíš tvář země. Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Vstupujeme do Týdne modliteb za duchovní povolání, který vrcholí příští nedělí. Je to Neděle Dobrého Pastýře. Ježíš nám říká: „Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“. Prosím, pamatujme na tento úmysl a prosme, aby i v naší zemi rostl počet kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu. Vhodnou modlitbu najdete i v Kancionálu (č. 049 E).

V kostele sv. Mořice se modlíme růženec za kněze a duchovní povolání každý čtvrtek přede mší svatou od 16.30 hod.

A doprovázejme věrně ve svých modlitbách našeho bohoslovce Josefa Kvapilíka, který završuje studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a připravuje se k přijetí jáhenského svěcení.

Zítra 24. dubna slaví svátek naši kaplani: P. Jiří Orság a P. Augustin Jiří Zatloukal. Vyprošujeme jim Boží ochranu a požehnání. A blahopřejeme všem Jiřím a také skautům, kteří na svátek sv. Jiří slaví Mezinárodní den skautů.

Ve středu 26. dubna v 19 hod. bude na arcibiskupském gymnáziu přednáška prof. Pavla Hoška, Ph.D.: „Evangelium lesní moudrosti“ – duchovní odkaz E. T. Setona a J. Foglara.

Ve čtvrtek bude mše svatá v 17 hod. obětována za P. Jaroslava Nesvadbu.

Přijměte pozvání na Jarní mořickou akademii. Katechezi na Třetí přikázání Desatera bude mít v kostele sv. Mořice v pátek po mši svaté náš jáhen Josef Zvoníček.

Centrum pro rodinu pořádá v pátek 12. května pouť seniorů na Svatý Hostýn. Přihlašujte se ve farní kanceláři.

A pro děti od 3 let do 5. třídy základní školy vyhlásilo Centrum pro rodinu výtvarnou soutěž. Podrobnosti jsou na vývěsce a ve farním týdeníku.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 23. 4. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 23. 4. 2023, 3. velikonoční

Bože, prosíme za mladé lidi, aby Ti naslouchali, byli otevřeni a ochotni přijmout Tvé povolání a darovat svůj život službě Tobě a bližním.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Pane Ježíši, odhal nám smysl Písma, učiň, ať naše srdce hoří, když k nám mluvíš. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za mladé lidi, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za povolání

Milosrdný Otče, který jsi nám pro naši spásu dal svého Syna a neustále nás podporuješ dary Ducha svatého, daruj nám živá, horlivá a radostná křesťanská společenství, která budou zdrojem bratrského života a budou mezi mladými vzbuzovat touhu zasvětit se tobě a evangelizaci. Podporuj je v jejich snaze předkládat vhodnou katechezi povolání a cesty specifického zasvěcení. Daruj jim moudrost pro potřebné rozpoznávání povolání tak, aby ve všem zářila velikost tvé milosrdné lásky.

Maria, Ježíšova Matko a vychovatelko, přimlouvej se za každé křesťanské společenství, aby se, oplodněno Duchem svatým, stávalo pramenem ryzích povolání ke službě svatému Božímu lidu. Amen.

Poselství Svatého otce Františka k 53. Světovému dni modliteb za povolání. (29. listopadu 2015)

 

Pane Ježíši, věčný veleknězi, zachovej své kněze v ochraně svého Nejsvětějšího Srdce.  * Zachovej bez poskvrny jejich posvěcené ruce, které se denně dotýkají Tvého nejsvětějšího Těla.  * Zachovej bez poskvrny jejich rty, které jsou zavlažovány Tvou předrahou Krví.  * Zachovej jim čistá srdce, do kterých byla vtlačena pečeť Tvého svatého kněžství. * Dej jim moc, aby proměňovali naše srdce, jako přeměňují chléb a víno. * Žehnej jejich práci, aby přinášela hojný užitek a uděl jim korunu věčné slávy. Amen

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=modlitba-za-kneze&cisloclanku=2013100253