Back to Top

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 26. 3. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 26. 3. 2023, 5. postní

S důvěrou v mateřskou lásku Panny Marie prosíme o požehnání pro celou naši farnost, poutníky k Panně Marii Bolestné a za vyslyšení jejich proseb.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Já jsem vzkříšení a život, praví Pán; kdo věří ve mne, neumře navěky.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

S důvěrou v mateřskou lásku Panny Marie …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

SEKVENCE - Stála Matka uplakaná (část)

Maria, do srdce mého * vtiskni rány Syna svého, * jeho kříž kéž je i můj.

On mé viny smýval svými * krvavými zraněními, * tento trest nám rozděluj.

S tebou pláči, slza smáčí * oči, jimiž nevypláči * soucit s tebou, ženo žen.

Veď mě pod kříž svého Syna, * jenž svou náruč rozepíná, * s tebou stát chci pod křížem.

Panno pannen plná jasu, * nežij sama trpkost času, * přijmi, prosím, lásku mou.

Maria má, kéž ty sama * dáš mi nést smrt Krista Pána, * přijmout ránu za ranou.

Kéž mě jeho rány zraní * a kéž opojení dá mi * jeho kříž a jeho krev.

Až před Božím soudem stanu, * přijď mi, Panno, na ochranu, * vzdal ode mne Boží hněv.

Kéž jsem křížem, smrtí Páně * chráněn v lásce svrchované, * milost buď mou záchranou.

Tělo zemře, Ty však, Panno, * dej, ať je mi nebe přáno, * kéž Bůh přijme duši mou. Amen.

Pouť k Panně Marii Bolestné 2023

PÁTEK 31. 3. 2023


foto © Miroslav Doubrava

MŠE SVATÉ

6.30 hod. – v kapli Panny Marie Bolestné
8.00 hod., 9.30 hod., 11 hod. – v lodi kostela
9.30 hod. – pontifikální mše svatá, hlavní celebrant Mons. Josef Nuzík, biskup, administrátor olomoucké arcidiecéze 

Příležitost ke svátosti smíření během celého dopoledne. 

13.00 hod. – křížová cesta a svátostné požehnání 

Poutníci, kteří se zúčastní mše v kostele sv. Mořice, mohou využít 50 % slevu na vstup do Zámecké obrazárny od 10 do 15 hod. 

Také večer pokračuje POUTNÍ SLAVNOST:   16.30 hod. – křížová cesta 17.00 hod. – mše svatá

4. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Děkuji všem, kdo přišli včera na brigádu. Sešla se dobrá parta a udělalo se hodně práce. Dokončení úklidu a výzdoba kostela bude v týdnu před poutí. Prosíme ochotné ženy, aby napekly cukroví pro hosty a pro poutníky. Přineste cukroví na proboštství nejpozději ve čtvrtek 30. března.

Dnes večer jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. ADORACE v kostele sv. Mořice bude v 19 hod.

Zítra se liturgicky slaví Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie. Mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 18 hod. a bude obětována za všechny živé a zemřelé Josefy z farnosti.

V sobotu 25. března o Slavnosti Zvěstování Páně bude v kostele Panny Marie v Kroměříži dopoledne v 10 hod. mše svatá s udílením svátosti biřmování. Provázejme modlitbou všechny, kdo se na biřmování připravují. A přijďte slavit mši svatou spolu s otcem biskupem a našimi biřmovanci.

Pořad všech bohoslužeb o Slavnosti sv. Josefa a Slavnosti Zvěstování Páně najdete ve farním týdeníku.

Za týden je 5 neděle postní. Připomínáme, že příští neděli vchází v platnost LETNÍ ČAS.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 19. 3. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 19. 3. 2023, 4. postní

Duchu Svatý, buď světlem biřmovancům, aby se stále rozhodovali pro Krista, svoji víru vyznávali slovem i životem a pomáhali šířit Boží království.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Já jsem světlo světa, praví Pán, kdo mě následuje, bude mít světlo života.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Duchu Svatý, buď světlem biřmovancům,…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Přijď, ó Pane přijď do našich srdcí,
přijď, ó Pane přijď mezi nás.

Přijď, ó Pane přijď do našich srdcí
a rozsviť světlo svojí lásky v nás.

 

Modlitba biskupa - vkládání rukou, obřad biřmování:

Skrze křest dal všemohoucí Otec těmto našim bratrům a sestrám život věčný a přijal je za své syny a dcery.

Modleme se, aby jim dnes dal plnost svého Svatého Ducha, aby je svým Duchem pomazal a potvrdil jejich poslání, jako pomazal a potvrdil svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista.

Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista,
tys dal ve křtu těmto svým služebníkům
odpuštění hříchů a život věčný.
Sešli na ně svého Ducha Utěšitele:
dej jim ducha moudrosti a rozumu,
ducha rady a síly,
ducha poznání a lásky,
a naplň je duchem bázně před tebou.
Skrze Krista, našeho Pána.

3. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. ADORACE v kostele sv. Mořice bude v 19 hod.

Za týden je 4 neděle postní, latinsky zvaná LAETARE (radostná). Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Slavnost svatého Josefa se překládá z neděle na pondělí 20. března Mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 18 hod. a bude obětována za živé a zemřelé Josefy z farnosti.

Úmysly mší svatých na druhé čtvrtletí se zapisují v sakristii kostela sv. Mořice a ve farní kanceláři.

V pondělí 13. března si připomínáme 10. VÝROČÍ ZVOLENÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA. Pamatujme na něj ve svých modlitbách.

Provázejme modlitbou ty, kdo se připravuji k přijetí svátosti biřmování.

Den otevřených dveří na Církevní základní škole v Kroměříži

se koná v úterý 14. 3. od 14 do 17 hod. Elektronická registrace pro zápis do 1. třídy je již spuštěna. Více na www.czs-km.cz.

Žena ať v církvi promluví

Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zvou na přednášku P. Zdeňka Jančaříka SDB s názvem „Žena ať v církvi promluvíve středu 15. 3. od 19 hod. v prostorách gymnázia. Od 18 hod. bude P. Jančařík sloužit studentskou mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele.

Prosíme vás ženy, muže i mládež, přijďte na brigádu tuto sobotu 18. března od 8.30 hod. Jde o úklid a přípravné práce v kostele sv. Mořice, na zahradě i na proboštství před naší poutí k Panně Marii Bolestné. Občerstvení bude zajištěno.

Další nabídky a informace jsou ve farním týdeníku.