Back to Top

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 12. 3. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 12. 3. 2023, 3. postní

Bože, děkujeme za dary a milosti, kterými jsi nás obdaroval a prosíme o příhodné počasí a dobrou letošní úrodu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pane, ty jsi skutečně Spasitel světa; dej mi živou vodu, abych už nežíznila.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dary a milosti,…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba je světlem duše

Modlitba, rozmluva s Bohem, je největší dobro. Znamená totiž společenství a jednotu s Bohem. A jako září tělesné oči, hledí-li do světla, tak i duše upřená na Boha září jeho nevýslovným světlem. Nemluvím ovšem o modlitbě vázané na vnějšek, ale o té, jež vychází ze srdce; jež se neomezuje na určitou dobu nebo hodinu, ale děje se bez ustání, ve dne v noci.

Nestačí se totiž soustředit na Boha pouze tehdy, kdy se oddáváme modlitbě. Také když jsme zaměstnáni jakýmikoli povinnostmi, ať už je to péče o chudé či jiné starosti anebo užitečné dobročinné dílo, je třeba dát se pronikat touhou po Bohu a myšlenkou na něj. Neboť všechno, co Boží láska ochutí jako sůl, se pak stane tím nejlahodnějším pokrmem pro Vládce veškerenstva. Věnujeme-li Bohu co nejvíce času, můžeme se neustále po celý život těšit z užitku, který z toho plyne.

Modlitba je světlem duše, je pravým poznáním Boha a prostřednicí mezi Bohem a lidmi. Duše se jí pozvedá až vzhůru do nebes, s nevýslovnou láskou objímá Pána a jako dítě volající s pláčem po matce touží po nebeském mléku. Vyslovuje svá nejvlastnější přání a dostává dary, které přesahují vše viditelné a přirozené.

Modlitba je naším ctihodným prostředníkem u Boha, dodává srdci odvahu, upokojuje duši. Ale mluvím-li o modlitbě, nedomnívej se, že jde o slova. Modlitba je touha po Bohu, je to nevýslovná láska, která nepochází z lidí, ale má původ v božské milosti. … (zkráceno)

Z homilie připisované svatému Janu Zlatoústému, biskupovi

2. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes večer jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. ADORACE v kostele sv. Mořice bude v 19 hod.

Skutky odříkání, o které se snažíme zvlášť v postní době, mohou být zaměřeny pro dobro našich bližních. Tomu postoji nás učí Postní almužna: Dát z toho, co si odřekneme, a finanční hodnotu vložit do kasičky. Papírové kasičky jsou v kostele. Vezměte si a nabídněte kasičky i s letáčkem těm, kteří pro stáří či nemoc zůstávají doma. Ukončení Postní almužny je opět směrováno na Květnou neděli.

Úmysly mší svatých na druhé čtvrtletí se zapisují v sakristii kostela sv. Mořice a ve farní kanceláři.

Pořad bohoslužeb během týdne je obvyklý. Za týden je 3. neděle postní.

Další informace jsou ve farním týdeníku.

Informace z jednání pastorační rady naší farnosti, které se konalo 21. února 2023.

 • Pouť k Panně Marii Bolestné budeme slavit v pátek 31. března.

Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit otec biskup Josef Nuzík.

Prosíme vás, zapojte se do přípravy pouti. Hlavní úklidová brigáda bude v sobotu 18. března. Dokončení úprav a výzdoba v týdnu před poutí.

V sobotu 25. března je slavnost Zvěstování Páně. V kostele sv. Cyrila a Metoděje bude mše svatá v 16 hod., v kapli sv. Vincence v 18 hod. Dopoledne bude mše svatá v 10 hod. v kostele Panny Marie. Biskup Antonín Basler bude při ní udělovat svátost biřmování. Přijďte slavit mši svatou spolu s našimi biřmovanci.

 • Hledáme inspiraci, jak v naší farnosti prožít a slavit Rok arcibiskupa A.C. Stojana.

Rádi přijmeme vaše návrhy.

 • Jarní Mořická akademie se uskuteční v měsíci dubnu. Katecheze budou 14., 21. a 28. dubna.
 • Spolu s farností Panny Marie připravujeme dvě akce:
 1. Lidové misie od 3. do 11. června (redemptoristé ze Slovenska)
 2. Hořící náměstí v sobotu 16. září (evangelizační akce)

Obě akce vyžadují zapojení dobrovolníků.

 • Jáhenské svěcení Josefa Kvapilíka – 17. června 2023 – chceme se duchovně připravit, doprovázíme ho modlitbou, do Olomouce pojede autobus.
 • Od měsíce září 2022 vkládáme do nedělní liturgie krátké úvody před 1. a 2. čtením. Zajímá nás váš názor, zda tyto krátké vstupy vám pomáhají se lépe soustředit na jednotlivá čtení nebo působí spíše rušivě a je lépe je vynechat. Sdělte svůj názor členům pastorační rady. Děkujeme.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 5. 3. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 5. 3. 2023, 2. postní

Bože, děkujeme za dar našich kněží, povzbuzuj a posiluj je ve službě Tvé milosrdné lásky.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá: Hospodine, hledám tvou tvář. Neskrývej svou tvář přede mnou.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dar našich kněží …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Bože, tebe chválíme, tebe, Pane, velebíme. * Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země. * Všichni andělé, cherubové i sarafové, * všechny mocné nebeské zástupy bez ustání volají: * Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. * Plná jsou nebesa i země tvé vznešené slávy. * Oslavuje tě sbor tvých apoštolů, * chválí tě velký počet proroků, * vydává o tobě svědectví zástup mučedníků; * a po celém světě vyznává tě tvá církev: * neskonale velebný, všemohoucí Otče, * úctyhodný Synu Boží, pravý a jediný, * božský Utěšiteli, Duchu svatý, * Kriste, Králi slávy, tys od věků Syn Boha Otce; * abys člověka vykoupil, stal ses člověkem a narodil ses z Panny; * zlomil jsi osten smrti a otevřel věřícím nebe; * sedíš po Otcově pravici a máš účast na jeho slávě. * Věříme, že přijdeš soudit, a proto tě prosíme: * přispěj na pomoc svým služebníkům, vždyť jsi je vykoupil předrahou krví; * dej, ať se radují s tvými svatými ve věčné slávě. * Zachraň, Pane, svůj lid, žehnej svému dědictví, veď ho a stále pozvedej. * Každý den tě budeme velebit a chválit tvé jméno po všechny věky. * Pomáhej nám i dnes, ať se nedostaneme do područí hříchu. * Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi. * Ať spočine na nás tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. * Pane, k tobě se utíkáme, ať nejsme zahanbeni navěky.
 (Kancionál 061 – Ambrosiánský chvalozpěv)

1. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. ADORACE v kostele sv. Mořice bude v 19 hod.

Minulou neděli byla sbírka zvaná „Haléř sv. Petra.“ Tato celosvětová sbírka dává možnost Svatému otci, aby pomáhal potřebným lidem kdekoli ve světě. Sbírka a vaše dary na tento účel činí 81 320 Kč „Pán Bůh zaplať!“

Ve farním týdeníku i na vývěskách v kostele najdete odkazy na postní aktivity pro děti, mládež, dospělé i celé rodiny. Zde na internetové stránce naší farnosti je kontakt na Vlčí doupě, ve kterém jsou krátká videa pro děti na každý den doby postní, a také Postní kapky, kde jsou pro povzbuzení k modlitbě myšlenky papeže Františka a biskupa Antonína.

Krabičky na Postní almužnu mají letos zpoždění, ale budou. Můžete už nyní to, co si dokážete odříct, proměnit v dar pro potřebné. Charita také vyhlásila soutěž o nejoriginálnější postní kasičku.

Postní doba je pro naši farnost spojena s důležitou slavností: Je to pouť k Panně Marii Bolestné, která bude letos v pátek 31. března. Velká pouť vyžaduje i velkou přípravu. Už teď vás prosím, udělejte si čas v sobotu 18. března, kdy bude hlavní úklidová brigáda. Je to 14 dnů před poutí. V sobotu 25. března – týden před poutí – je totiž slavnost Zvěstování Páně. Zároveň je to den, kdy v kostele Panny Marie bude udílena svátost biřmování, a to i biřmovancům z naší farnosti. Prosím pamatujme na ně v modlitbě.

A ještě jedna prosba: Zapište se, společenství nebo jednotlivci, na vedení křížové cesty. Rozpis je ve farním kostele.

Setkání s předškoláky – Církevní základní škola v Kroměříži

Milí rodiče, přijďte se s dětmi seznámit s budoucími učitelkami, kamarády i prostředím školy, a to v úterý 7. 3. v době od 15.30 do 16.30 hod. Den otevřených dveří bude následovat 14. 3. 2023. Více na www.czs-km.cz.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 26. 2. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 26. 2. 2023, 1. postní, (1. pátek)

Prosíme o milost, abychom se učili naslouchat a v lásce přijímat druhé lidi a byli jim skutečnými bratry a sestrami.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o milost, abychom se učili naslouchat …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Boží slovo je nevyčerpatelným zdrojem života

Bože, kdo by mohl zcela proniknout byť jen jediný z tvých výroků? Toho, co zůstává mimo, je mnohem víc než toho, co jsme s to pojmout. Je to, jako když žízniví pijí z pramene. Boží slovo je mnohostranné a ti, kteří je přijímají, k němu přistupují z mnoha hledisek. Pán vykreslil své slovo mnoha barvami, aby každý, kdo se jím zabývá, na něm nalezl něco, co jej uchvátí. Ukryl ve svém slově nejrůznější bohatství, abychom z něho všichni ve svém úsilí mohli něco pro sebe vytěžit.

Boží slovo je stromem života, který ti ze všech stran nabízí své požehnané plody, a je jako skála, která se otevřela na poušti a všem kolem poskytla duchovní nápoj. Apoštol říká: Jedli duchovní pokrm a pili duchovní nápoj.1

Nikdo, kdo dostane nějaký díl tohoto bohatství, by si neměl myslet, že je v Božím slově pouze to, co získal on. Spíš ať si uvědomí, že z toho všeho, co Boží slovo obsahuje, dokázal vytěžit jen toto málo. A také by proto, že se mu podařilo získat pro sebe jen tuto částečku, neměl říkat, že je nějak chudé a neplodné, nebo jím pohrdat, ale spíš děkovat za jeho bohatství, i když je není s to vyčerpat. Raduj se, že jsi Božím slovem nasycen, a nermuť se z toho, že tě jeho bohatství přesahuje. …Děkuj za to, cos dostal, a nelituj toho, co zůstalo zatím nevyužito. Cos dostal a čehos dosáhl, je tvůj podíl; co zbylo, je tvé dědictví. Cos nemohl pro svou nedostatečnost dostat najednou, dostaneš jindy, jen když vytrváš. Nechtěj ve své chtivosti zhltnout naráz, co najednou zhltnout nelze. Ale také nebuď líný postupně čerpat z toho, co můžeš. (zkráceno) 1 1 Kor 10,3-4.

Z komentáře svatého Efréma, jáhna, k evangelní harmonii „Diatessaron“

Postní kapky 2023

Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na Velikonoce. "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život. Tentokrát na téma MODLITBA.
 • Pobožnost na každý den
 • Liturgická čtení
 • Z katechezí papeže Františka o modlitbě
 • Inspirace biskupa Antonína Baslera o modlitbě
 • Nahrávky postních písní z Kancionálu
 • Křížové cesty
 • Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí
 • další audio, foto i video
Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránce můžeš každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.