Back to Top

1. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary minulou neděli do sbírky na potřeby farnosti Věnovali jste 15 760 Kč.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

V nouzovém stavu, který vyhlásila Vláda ČR, se omezující opatření pro bohoslužby nemění. Nadále platí, že účastníci bohoslužeb musí dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru (s výjimkou osob ze společné domácnosti) a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce. Stále také platí dřívější povinnost nošení respirátorů či nanoroušek. Prosíme o dodržování opatření a vzájemnou ohleduplnost.

1. nedělí adventní vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus C nedělního mešního lekcionáře.

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Napomáhají nám k tomu i vnější symboly, např. adventní věnec. Obětní stůl se v době adventní – mimo slavnosti a mimo 3. neděli adventní – může zdobit květinami, ale jen skromně, aby se nepředcházela plná radost vánočních svátků.

V úterý je svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Příští neděle je 2. adventní.

Příležitost ke svátosti smíření

První pátek v měsíci (3. 12.) – kostel sv. Mořice 15–17 hod.

Od začátku prosince se začnou zapisovat úmysly mší svatých na první čtvrtletí nového roku.

RORÁTY on-line

Farnost Dolní Němčí nám nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2021, která je ke stažení na Google Play.

Pomoc s energiemi

Společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která spravuje a zajišťuje energie ve farnostech, nabízí pomoc ve formě konzultací a poradenství pro Ty, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s ukončením dodávky energií od dodavatele. Podrobnější informace a kontakty naleznete na plakátku ve vývěsce, nebo na stránkách www.kristyn.cz.

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes je Světový den mládeže. Děkuji mladým z našeho děkanátu, kteří připravili ve spolupráci s kaplanem pro mládež včerejší Setkání mládeže děkanátu Kroměříž a Holešov. Vyprošujme mladým lidem, aby podle výzvy Svatého otce vydávali svědectví o Kristu a šířili poselství lásky a spásy zvláště mezi svými vrstevníky.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Minulou neděli jste při sbírce na Charitu věnovali 43 850 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Dnes večer nebude adorace v kostele sv. Mořice.

Příští neděle je první adventní. Na začátku každé mše svaté bude žehnání adventních věnců. Prosíme, položte adventní věnce na lavičku před obětní stůl. Přijďte si uplést adventní věnec do Děkanátního centra pro rodinu v pátek 26. listopadu odpoledne od 15 hod.

Přijměte pozvání na benefiční koncert na podporu dětí postižených cystickou fibrózou. Koná se dnes v 17 hod. v našem kostele sv. Mořice. Účinkují žáci a učitelé soukromé základní umělecké školy D-MUSIC Kroměříž a pozvaní hosté. Příspěvky na léčbu je možné také zaslat na transparentní účet 3015-1921101329/0800.

Na všechny pronásledované pro víru chceme pamatovat zvláště tuto středu 24. listopadu. Je to tzv. Červená středa.

Na VEČER CHVAL jste zváni tuto středu v 19 hod. do dolní kaple Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

V předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život.“ Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Připojme se, prosím, v modlitbě i doma v rodinách na tento úmysl.

Další informace najdete ve farním zpravodaji Trio expres.

Dnes se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Při bohoslužbách a pořádaných akcích prosíme o dodržování platných protiepidemických opatření a vzájemnou ohleduplnost! Děkujeme!

32. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Na dnešní den připadá výročí uvedení Mons. Jana Graubnera do úřadu arcibiskupa olomouckého. Provázejme jej v jeho pastýřské službě svými modlitbami.

Možnost získat při návštěvě hřbitova plnomocné odpustky pro duše v očistci neplatí jen do 8. listopadu. Věřící si mohou svobodně vybrat 8 dnů v rámci celého měsíce listopadu. Podrobně je o tom psáno ve farním zpravodaji.

Ve čtvrtek 11. listopadu v 8 hod. v kostele Panny Marie bude kněžími našeho děkanátu sloužena mše svatá za zemřelé kněze - zvláště ty, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu a rodáky z těchto farností. Pojďme v jednom společenství prosit za zemřelé kněze a vyjádřit svůj dík za jejich službu.

Ve čtvrtek dopoledne od 9 hod. je setkání seniorů. Večer v 18 hod. pak zveme rodiny s dětmi na oslavu svátku svatého Martina. Podrobnosti najdete ve farním týdeníku.

Za týden je 33. neděle v liturgickém mezidobí. V naší farnosti svatého Mořice bude udělována svátost pomazání nemocných, a to při těchto bohoslužbách: v sobotu 13. listopadu v 18 hod. v kapli sv. Vincence, v neděli v kostele sv. Mořice při mši svaté v 7.45 hod. a v 10.15 hod. Tuto svátost může přijmout věřící – dospělý i dítě – jestliže na něj dolehla vážná nemoc. Ve stáří pak i ten, kdo není vážně nemocen. Na přijetí svátosti je třeba se připravit svatou zpovědí. Mnozí jste byli u svaté zpovědi v minulém týdnu, ostatní využijte ke zpovědi všední dny tohoto týdne. Zpovídat se bude také přede mší svatou, na které bude svátost nemocných udělována – tento čas je vyhrazen těm, kdo nemohou přijít ke zpovědi ve všední dny.

Prosím, pomozte nemocným ve vašich rodinách a v nejbližším okolí, aby se mohli dostat do kostela. Nemocné, kteří nemohou přijít, kněz rád navštíví v čase, který jim bude vyhovovat.

Příští neděli se koná sbírka na Charitu. Slovo Otce arcibiskupa k této sbírce je ve farním zpravodaji.

Tam je také nabídka dalších akcí, přednášek a duchovních obnov, na které je třeba se včas přihlásit.

Děkuji všem, kdo se přihlásili na přípravu ke svátosti biřmování. Čeká nás úvodní setkání, kde se dozvíte podrobnosti o průběhu přípravy. Toto setkání bude společné pro všechny tři farnosti. Sejeme se v pátek 12. listopadu večer v 19 hod. na faře u Panny Marie v Kroměříži.

Nastal čas k utváření skupinek v rámci synodálního procesu, ke kterému je pozvána celá rodina církve. Můžete osobně oslovit a spojit se se členy pastorační rady nebo se přihlásit přes kontakty, které byly uvedeny v minulém čísle farního zpravodaje. Na této internetové stránce v záložce Synoda 2021–2023 najdete Šestidenní osobní domácí duchovní obnovu. Nic zvláštního k tomu nepotřebujete, jen ochotu najít si doma chvíli času k modlitbě a přemýšlení nad připraveným textem. Tak se můžete duchovně připravit na setkání ve skupince, do které jste se přihlásili nebo se v nejbližší době přihlásíte.

33. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve středu 17. listopadu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. Je to MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA a DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

Příští neděli prožíváme slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE.

Je to třetí neděle v měsíci, uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Připojíme se k obnově zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži si připomíná 30 let od znovuobnovení školy. Program oslav, na které jsou zváni všichni absolventi školy, je na webových stránkách gymnázia. V rámci oslav se koná koncert sboru AVE ve středu 17. listopadu v 16 hod. v kostele sv. Mořice. Všichni jste srdečně zváni.

Všichni mladí jsou srdečně zváni na Děkanátní setkání mládeže. Koná se v sobotu 20. listopadu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Informace a přihlášky na stránkách @mladezdekanatukromeriz.

BENEFIČNÍ KONCERT

Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Kroměříž zve v neděli 21. listopadu od 17 hod. do kostela sv. Mořice na benefiční koncert pro slané děti. Vybrané vstupné bude věnováno na podporu dětí postižených cystickou fibrózou. Spolu s žáky a učiteli soukromé základní umělecké školy vystoupí jimi pozvaní hosté. Podrobnější informace jsou na plakátě.

Další oznámení najdete ve farním zpravodaji Trio expres.

31. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Sbírka a dary na misie činily v naší farnosti sv. Mořice 97 500 Kč. Dík patří také všem, kdo zakoupením misijního kalendáře podpořili Papežská misijní díla. Kéž Bůh odmění vaši štědrost!

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Nastal čas k utváření skupinek v rámci synodálního procesu, ke kterému je pozvána celá rodina církve. Můžete osobně oslovit a spojit se se členy pastorační rady nebo se přihlásit přes kontakty uvedené ve farním zpravodaji.

Dnes odpoledne jste zváni ke společné modlitbě za zemřelé. Na místním hřbitově v Kroměříži začne pobožnost v 15.00 hod. u hlavního kříže. Kancionály vezměte s sebou. Buďme obětaví, přicházejme v tyto dny často ke hrobům našich blízkých a snažme se získat odpustky pro duše v očistci. Podmínky k získání odpustků jsou popsány i ve farním zpravodaji i na vývěsce.

V pondělí je Slavnost VŠECH SVATÝCH a v úterý Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. V kostele sv. Mořice budou mše svaté oba dny v 17 hod.  

Podrobný pořad bohoslužeb je ve farním zpravodaji.

Ve čtvrtek večer po mši svaté bude půlhodinová adorace. Modlíme se za posvěcení kněží a za kněžská povolání.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude adorace od 7 do 13.30 hod. Příležitost ke svátosti smíření bude v kostele sv. Mořice od 15 do 17 hod.

Děkanátní centrum pro rodinu zve rodiče dětí do 10ti let na kurz Výchova dětí. Podrobnosti jsou na plakátě a ve farním zpravodaji.

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Děkuji všem, kdo jste odevzdali přihlášky na přípravu ke svátosti biřmování. Znovu připomínám všem věkově starším, kteří ještě nebyli biřmováni, aby neváhali a přihlásili se. Kdo máte přihlášky ještě u sebe, odevzdejte je co nejdříve, abychom mohli domluvit termín prvního setkání a průběh celé přípravy.

Milí farníci, společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která spravuje a zajišťuje energie ve farnostech, nabízí pomoc ve formě konzultací a poradenství pro Ty, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s ukončením dodávky energií od dodavatele Bohemia energii a dalších společností.

Podrobnější informace a kontakty naleznete na plakátku ve vývěsce, nebo na stránkách www.kristyn.cz.

Strana 7 z 25