Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 17. 10. – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Středa 18. 10. - svátek sv. Lukáše, evangelisty

V pátek 20. října při mši svaté v 11 hod. v kostele sv. Mořice udělí biskup Mons. Antonín Basler svátost biřmování studentům Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Provázejme je svými modlitbami.

Za týden slavíme Misijní neděli. Koná se sbírka na misie. Dopis národního ředitele Papežských misijních děl je v našem farním týdeníku. Obsahuje i informace o využití sbírky. Ve farním zpravodaji najdete i pozvání připojit se k Misijnímu mostu modlitby v předvečer Misijní neděle. Během týdne budou i Misijní kalendáře. Svým darem za kalendář podporujete projekty Papežského misijního díla dětí. Složenka je uvnitř kalendáře.

Znovu připomínám naši pouť do Štípy tuto sobotu 21. října. Jdeme prosit za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. Také se můžeme těšit na besedu s otcem biskupem Josefem Nuzíkem, administrátorem arcidiecéze. Máme možnost ptát se ho na to, co nás zajímá. Kéž se účastníme pouti v hojném počtu. Ještě se můžete přihlásit na autobus, který odjíždí od kostela sv. Jana ve 14 hod. Pro děti je do začátku mše svaté připraven alternativní program.

Upozornění: V sobotu 21. října, kdy jedeme na pouť, nebude mše svatá v kapli na Malém Valu.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Za týden je 28. neděle v liturgickém mezidobí. Koná se sbírka na potřeby farnosti.

Pamatujme v tomto měsíci na společnou modlitbu růžence v kostele i doma v rodinách.

Po prázdninách se obnovují Setkání seniorů První bude s P. Jiří Rekem v úterý 10. října od 9.15 hod. v Centru pro rodinu. Všichni senioři jsou srdečně vítáni!

Poté, co jme k výročí arcibiskupa Stojana zasadili lípu v Podzámecké zahradě a (i když v malém společenství, ale přece) vykonali pěší pouť na Svatý Hostýn, je před námi ještě jedna akce, kterou si nenechte ujít: PŘEDNÁŠKA doc. Jitky Jonové o životě a díle A. C. Stojana, zvláště o jeho působení v Kroměříži. Přednáška bude v úterý 10. října v 16.30 hod. v Muzeu Kroměřížska.

Ještě upozorňuji na další akce v tomto týdnu:

  • pro rodiče s malými dětmi Katecheze Dobrého pastýře
  • a pro všechny zájemce Večer chval ve středu v kapli arcibiskupského gymnázia

Více ve farním týdeníku.

V sobotu 21. října putujeme do ŠTÍPY

Je to pouť celého děkanátu za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání.

Pouť zahájíme v 15 hod. adorací před Nejsvětější svátosti, dále od 16 hod. bude setkání s otcem biskupem Josefem Nuzíkem a v 17 hod. mše svatá. Prosím, přihlaste se na autobus během tohoto týdne ve farní kanceláři (odjezd od kostela sv. Jana Křtitele ve 14 hod. Cena 100 Kč/os., pro děti zdarma). Využijte také možnosti zeptat se otce biskupa Josefa na to, co vás zajímá. Těšíme se na hojnou účast na naší pouti!

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


POUŤ KE CTI SV. MOŘICE A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 21 420 Kč. Kéž Pán hojně odmění vaši štědrost.

Dnes zvláště děkujeme Bohu za přijaté milosti a znovu svěřujme celé naše farní společenství pod mocnou ochranu sv. Mořice a jeho druhů.

Ranní mše svatá zůstává v 7.45 hod., ale v 10.15 hod. mše svatá NENÍ. Odpoledne ve 14.30 hod. bude poutní mše svatá. Hlavní celebrant Mons. Vojtěch Šíma, děkan Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Poté jste všichni srdečně zváni ke společnému setkání, které zahájíme v blízkosti vchodu na probošství u obnovené pamětní desky s připomínkou na zdejší působení A. C. Stojana.

Důležité upozornění: Večerní bohoslužba v 18 hod. bude v kostele sv. Mořice.

V kostele sv. Jana mše svatá nebude.

O poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky. Kromě tří základních podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je třeba vzbudit touhu po vlastním posvěcení a v kostele se pomodlit Modlitbu Páně a Vyznání víry.

Děkuji všem, kteří pomohli a pomáhají s přípravou farní pouti, a děkuji ženám, které napekly a přinesly cukroví k poutní slavnosti.

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 27. 9. – památka sv. Vincence z Paula, kněze (titulární slavnost v kapli kláštera sester vincentek na Malém Valu), DEN CHARITY

Čtvrtek 28. 9. – slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa a hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze 

Pátek 29. 9. – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Sobota 30. 9. – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

V pátek 29. září uplyne 100 let od úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Modlíme se novému a prosíme za jeho blahořečení. Přijměte pozvání na koncert v našem kostele sv. Mořice v pátek v 19 hod. Zazní Mozartovo REQUIEM. Hlavní oslavy probíhají během víkendu na Velehradě. Podrobnosti jsou v našem zpravodaji.

POZOR NA ZMĚNU BOHOSLUŽEB

O slavnosti sv. Václava ve čtvrtek 28. 9.

7.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

9.00 hod. – kostel sv. Mořice

9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

V pátek 29. 9.

17.00 hod. – kostel sv. Jan Křtitele

V kostele sv. Mořice proběhnou zkoušky a příprava, aby v 19 hod. mohl začít koncert.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


Sestry a bratři, minulou neděli jsme slavili pouť ke cti sv. Mořice a jeho druhů. Děkuji všem, kdo jste jakkoli pomáhali s přípravou a organizací pouti – jak při liturgii, tak při společenském setkání.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

V pondělí je památka svatých andělů strážných. Ve středu památka sv. Františka z Assisi, v sobotu památka Panny Marie Růžencové.

V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny.

Ve čtvrtek bude po mši svaté adorace za posvěcení kněží a za kněžská a řeholní povolání.

V pátek bude v kapli na Malém Valu po ranní mši svaté výstav Nejsvětější svátosti do 13.30 hod. Všichni jste srdečně zváni k tiché modlitbě. Příležitost ke svaté zpovědi bude v kostele sv. Mořice odpoledne od 15 do 17 hod.

Příští neděli po mši svaté v 10.15 hod. můžete ochutnat kaši, kterou organizace Mary´s Meals zajišťuje ve školách dětem z nejchudších zemí, a při tom finančně podpořit tuto iniciativu.

Zemřel pan Oldřich Svoboda. Rozloučení je plánováno v pátek 6. října při mši svaté ve 13.30 hod. v kostele sv. Mořice.

V sobotu 21. října jedeme na děkanátní pouť do Štípy. Přihlaste se na autobus a využijte možnosti položit dotazy otci biskupovi. Bližší informace jsou ve farním zpravodaji.

Velký dík patří našim ministrantům. Spolu s ministranty farnosti Panny Marie vytvořili dva týmy, účastnili se v Olomouci Svatováclavského turnaje ve florbalu a přivezli zlatý a stříbrný pohár. Přečtěte si o tom v našem farním týdeníku. Děkujeme Martinu Kvapilíkovi a Arnoštu Bekárkovi za celoroční vedení ministrantů. Díky i rodičům, kteří kluky podporují, a zvláště při větších akcích pomáhají.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Prosím o vaše hojné zapojení se především do dvou akcí, které jsou před námi:

První je Adorační den naší farnosti v pátek 22. září. Naplňujeme závazek, který máme vůči celé arcidiecézi a vytváříme most modlitby s kněžským seminářem. Celodenní výstav Nejsvětější svátosti bude zahájen v kostele sv. Mořice ráno v 8 hod. v kapli P. Marie Bolestné. Na stole u vchodu do kostela je rozpis na jednotlivé hodiny adorace. Zapište se prosím jak společenství, rodiny, tak jednotlivci. Vyberte si vhodný čas a určitě přijďte. Kéž ten den cítíme, že je velmi důležité přijít na modlitbu do kostela.

A druhá skutečnost: Příští neděli slavíme patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Mořice a jeho druhů, mučedníků. Dojde ke změně bohoslužeb. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Přesune se na odpoledne ve 14.30 hod. Sloužit ji bude Mons. Vojtěch Šíma, děkan Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Čas po mši svaté chceme využít k setkání všech farníků, které zahájíme v blízkosti vchodu na probošství u obnovené pamětní desky s připomínkou na zdejší působení A. C. Stojana. Přijměte pozvání na toto odpolední setkání. V modlitbě si vyprošujme příhodné počasí. Večerní mše svatá v 18 hod. nebude v kostele sv. Jana Křtitele. Bude sloužena v kostele sv. Mořice.

O poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky. Využijte příležitosti ke svátosti smíření během týdne. Modleme se, abychom slavili pouť s co největším duchovním užitkem.

Prosíme, kdo můžete, zapojte se do úklidu a služeb při přípravě pouti. Informace jsou ve farním zpravodaji. Ženy prosíme, aby napekly sladké a slané pečivo a přinesli je v průběhu neděle nebo přímo na odpolední poutní setkání.

Těšíme se na vaši návštěvu na koncertech a dalších akcích v rámci jubilea A. C. Stojana.

Vzhledem k aktuálnímu dění v naší společnosti ohledně manželství a rodiny připomínáme na našem webu postoj našich biskupů a nabízíme vám možnost podepsat petici na podporu manželství.

Biskup Josef nás v pastýřském listě, který máte rovněž ve zpravodaji, pozval na oslavy stojanovského jubilea a vyzval k modlitbě novény o Antonínu Cyrilu Stojanovi, a to od středy 20. září. Několik brožurek je na stole u bočního vchodu. Vezměte si je a modlete se společně doma v rodinách. Na malém obrázku, který je také tam na stole, je kalendář akcí k tomuto jubileu v našem městě.

Strana 5 z 33