Back to Top

5. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý 8. 2. – sv. Josefíny Bakhity, panny, MEZINÁRODNÍ DEN MODLITEB ZA OBĚTI OBCHODU S LIDMI

Čtvrtek 10. 2. – památka sv. Scholastiky, panny

Pátek 11. 2. – Panny Marie Lurdské, SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH

Mši svatou za nemocné a za ty, kdo o ně pečují, budeme slavit v kostele sv. Mořice v pátek 11. 2. v 17 hod.

Vašim nemocným můžete doporučit přenos mše svaté na TV Noe v neděli 13. 2. v 10 hod. Mši svatou v katedrále sv. Václava v Olomouci bude sloužit biskup Josef Nuzík, předseda Rady ČBK pro zdravotnictví.

UPOZORNĚNÍ:

Ve středu – vzhledem k tomu, že jsou prázdniny – bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

V kapli sv. Vincence na Malém Valu jsou v tomto týdnu zrušeny všechny bohoslužby. Nebude ani ve zpravodaji ohlášená mše svatá v pátek dopoledne za nemocné, ani mše svatá v sobotu 12. února večer.

V tomto roce si připomínáme 80. výročí mučednické smrti P. Aloise Šebely. Tento rodák z Ruprechtova přišel do Kroměříže v r. 1908 a stal se jedním z nejbližších spolupracovníků probošta kapituly Antonína Cyrila Stojana. Později působil v dalších farnostech a do Kroměříže se vrátil během 2. světové války. V r. 1941 byl zatčen, převezen do věznice brněnského gestapa a po několika měsících byl poslán do koncentračního tábora Osvětim. Tam zemřel 9. února 1942. Příští neděli 13. února bude za něj obětována mše svatá v 7.45 hod. v kostele sv. Mořice.

Další informace najdete ve farním zpravodaji Trio expres.

4. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Tuto neděli si připomínáme SVĚTOVÝ DEN POMOCI MALOMOCNÝM. Večer v 19 hod. bude adorace v kostele sv. Mořice.

Minulou neděli jste při sbírce na podporu biblického apoštolátu věnovali ve farnosti 17 705 Kč. „Pán Bůh zaplať.“

V pondělí je památka sv. Jana Boska. Pamatujme v modlitbě na našeho otce arcibiskupa, který slaví svůj svátek.

Ve středu je svátek Uvedení Páně do chrámu a Světový den zasvěcených osob. Do kostela sv. Mořice zveme zvláště všechny maminky už v úterý večer, kdy bude mše svatá obětována za ženy a matky a za vyslyšení proseb za děti. Ve středu bude mše svatá v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Na začátku mše svaté je obřad žehnání svící.

Ve čtvrtek je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Na závěr mše svaté bude udělováno svatoblažejské požehnání. Po mši svaté bude adorace za posvěcení kněží a za kněžská a řeholní povolání.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude od ranní bohoslužby adorace se zakončením ve 13.30 hod. Ve farním kostele bude odpoledne od 15 do 17 hod. příležitost ke svátosti smíření. Otec Petr Káňa zve všechny mladé na adoraci do Zdounek. Začne v 19.30 hod., trvá půl hodiny a po ní je posezení na místní faře.

Za týden je 5. neděle v liturgickém mezidobí.

Knihkupectví AVE, které nabízí křesťanskou literaturu, křestní roušky, svíce a další devocionálie, je přestěhováno na Náměstí Míru 1551 – je to naproti bývalé poliklinice v podloubí u kruhového objezdu. Prodejna se bude otevírat v úterý 1. února ve 14 hod. Otvírací doba: po, st, čt 9-12, 14-17, út 14-17, pá 9-13h. Více informací na www.aveknihkupectvi.cz.

2. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Pamatujme v modlitbě na Mons. Josefa Hrdličku, emeritního pomocného biskupa olomouckého, který slaví ve středu 19. 1. své životní jubileum. 

Svátky v týdnu:

Pondělí 17. 1. – památka sv. Antonína, opata

Úterý 18. 1. – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Pátek 21. 1. – památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Za týden je 3. neděle v mezidobí, kterou z podnětu papeže Františka slavíme jako NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA. Ve farním zpravodaji najdete dopis P. Petra Chalupy, který je ředitelem Českého katolického biblického díla. A sbírka příští neděli bude na podporu biblického apoštolátu.

Velký dík patří všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali nebo ještě věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění. Možnost dát svůj dar do pokladničky Tříkrálové sbírky končí tuto neděli. Dále je možno přispívat prostřednictvím dárcovské SMS nebo darem přímo na účet Tříkrálové sbírky.

Výtěžek sbírky použije Charita Kroměříž na pomoc lidem v nouzi, rodinám v sociální tísni, lidem nemocným, postiženým Alzheimerovou chorobou, dětem a studentům.

Od 18. do 25. ledna prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Přijměte pozvání k ekumenickým bohoslužbám, které budou v našem městě, a to: ve čtvrtek 20. ledna v 18.30 hod. v kostele Panny Marie, kde bude kázat Lubomír Pliska, farář Církve československé husitské z Kvasic, a v pátek 21. ledna v 18.30 hod. ve sboru Církve československé husitské na Milíčově náměstí, kde bude kázat P. Bohumil Kundl, místoděkan z farnosti Panny Marie.

Každou neděli máte na lavicích letáček s modlitbami na farní pastorační úmysl. Vezměte si jej domů a použijte při osobní modlitbě během týdne. Je dobře, když můžeme být v celé farnosti sjednoceni v modlitbě, mít společný úmysl. Děkuji panu Antonínu Součkovi, který připravuje tento letáček a doplňuje ho vhodnými texty a modlitbami. Na něj se obracejte s návrhy, na jaký úmysl bychom se mohli společně modlit.

3. neděle v mezidobí – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnešní sbírka je určena na podporu biblického apoštolátu. Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 15 565 Kč. „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

V úterý je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Tím svátkem se završuje Týden modliteb za jednotu křesťanů. Nezapomínejme však na tento úmysl dále pamatovat ve svých modlitbách.

Za týden je 4. neděle v mezidobí. V kostele sv. Mořice bude mši svatou v 7.45 hod. a v 10.15 hod. sloužit P. Dominik Kovář, který je kaplanem v Holešově. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání.

Děkuji všem, kdo jste se zapojili do synodální cesty, scházeli se ve skupinkách ke společné modlitbě a sdílení. Vedoucí skupinek dostali pokyny jak předat obsah těchto setkání diecézním koordinátorům. Doporučuje se formulář vyplňovat při společném setkání celé skupinky. A vytrvejte ve společném setkávání i dál. Je to důležité pro křesťanský život a duchovní růst.

Další informace najdete ve farním zpravodaji. Doporučuji vaší pozornosti Večer chval, který je tuto středu, a také článek ONLINE SETKÁNÍ nejen pro KOSTELNÍKY. Je to nabídka pro všechny, kdo se starají o přípravu kostela na mši svatou, liturgické oděvy nebo úklid. (viz www.liturgie.cz)

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční. V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí.

Děkuji těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u jesliček. V tomto týdnu budeme uklízet vánoční výzdobu, a to v pondělí, v úterý a ve středu dopoledne od 8.30 hod. Prosíme, kdo můžete, přijďte pomoci. Hlaste se Vítu Pořízkovi (736 522 846).

Za týden je 2. neděle v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

SETKÁNÍ SENIORŮ

Děkanátní centrum pro rodinu srdečně zve na společenství seniorů ve čtvrtek 13. ledna od 9.15 hod. Pravidelná setkání se budou konat, dá-li Pán, vždy druhý čtvrtek v měsíci.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Do 16. ledna probíhá Tříkrálová sbírka jako běžná osobní koleda za dodržení platných opatření. V našem městě je málo skupinek koledníků. Charita Kroměříž stále hledá koledníky i vedoucí skupinek. Kontakt na tříkrálového asistenta je ve zpravodaji. Pomozte udržovat tradici tříkrálové koledy, která přináší lidem radost, lásku i požehnání.

Charita Kroměříž, děkuje za vaše dary. Chce je využít zejména na přímou pomoc potřebným. Jedna z pokladniček, do které můžete vložit svůj dar je v našem kostele sv. Mořice. Je ve vstupu do kaple Panny Marie Bolestné a je viditelně označena.

Další možnosti, jak dát finanční dar, jsou popsány ve farním zpravodaji a na webu Tříkrálové sbírky.

Dnes večer v 18 hod. můžete na ČT1 shlédnout tradiční Tříkrálový koncert.

Strana 6 z 25