Back to Top

32. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Na dnešní den připadá výročí uvedení Mons. Jana Graubnera do úřadu arcibiskupa olomouckého. Provázejme jej v jeho pastýřské službě svými modlitbami.

Možnost získat při návštěvě hřbitova plnomocné odpustky pro duše v očistci neplatí jen do 8. listopadu. Věřící si mohou svobodně vybrat 8 dnů v rámci celého měsíce listopadu. Podrobně je o tom psáno ve farním zpravodaji.

Ve čtvrtek 11. listopadu v 8 hod. v kostele Panny Marie bude kněžími našeho děkanátu sloužena mše svatá za zemřelé kněze - zvláště ty, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu a rodáky z těchto farností. Pojďme v jednom společenství prosit za zemřelé kněze a vyjádřit svůj dík za jejich službu.

Ve čtvrtek dopoledne od 9 hod. je setkání seniorů. Večer v 18 hod. pak zveme rodiny s dětmi na oslavu svátku svatého Martina. Podrobnosti najdete ve farním týdeníku.

Za týden je 33. neděle v liturgickém mezidobí. V naší farnosti svatého Mořice bude udělována svátost pomazání nemocných, a to při těchto bohoslužbách: v sobotu 13. listopadu v 18 hod. v kapli sv. Vincence, v neděli v kostele sv. Mořice při mši svaté v 7.45 hod. a v 10.15 hod. Tuto svátost může přijmout věřící – dospělý i dítě – jestliže na něj dolehla vážná nemoc. Ve stáří pak i ten, kdo není vážně nemocen. Na přijetí svátosti je třeba se připravit svatou zpovědí. Mnozí jste byli u svaté zpovědi v minulém týdnu, ostatní využijte ke zpovědi všední dny tohoto týdne. Zpovídat se bude také přede mší svatou, na které bude svátost nemocných udělována – tento čas je vyhrazen těm, kdo nemohou přijít ke zpovědi ve všední dny.

Prosím, pomozte nemocným ve vašich rodinách a v nejbližším okolí, aby se mohli dostat do kostela. Nemocné, kteří nemohou přijít, kněz rád navštíví v čase, který jim bude vyhovovat.

Příští neděli se koná sbírka na Charitu. Slovo Otce arcibiskupa k této sbírce je ve farním zpravodaji.

Tam je také nabídka dalších akcí, přednášek a duchovních obnov, na které je třeba se včas přihlásit.

Děkuji všem, kdo se přihlásili na přípravu ke svátosti biřmování. Čeká nás úvodní setkání, kde se dozvíte podrobnosti o průběhu přípravy. Toto setkání bude společné pro všechny tři farnosti. Sejeme se v pátek 12. listopadu večer v 19 hod. na faře u Panny Marie v Kroměříži.

Nastal čas k utváření skupinek v rámci synodálního procesu, ke kterému je pozvána celá rodina církve. Můžete osobně oslovit a spojit se se členy pastorační rady nebo se přihlásit přes kontakty, které byly uvedeny v minulém čísle farního zpravodaje. Na této internetové stránce v záložce Synoda 2021–2023 najdete Šestidenní osobní domácí duchovní obnovu. Nic zvláštního k tomu nepotřebujete, jen ochotu najít si doma chvíli času k modlitbě a přemýšlení nad připraveným textem. Tak se můžete duchovně připravit na setkání ve skupince, do které jste se přihlásili nebo se v nejbližší době přihlásíte.

31. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Sbírka a dary na misie činily v naší farnosti sv. Mořice 97 500 Kč. Dík patří také všem, kdo zakoupením misijního kalendáře podpořili Papežská misijní díla. Kéž Bůh odmění vaši štědrost!

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Nastal čas k utváření skupinek v rámci synodálního procesu, ke kterému je pozvána celá rodina církve. Můžete osobně oslovit a spojit se se členy pastorační rady nebo se přihlásit přes kontakty uvedené ve farním zpravodaji.

Dnes odpoledne jste zváni ke společné modlitbě za zemřelé. Na místním hřbitově v Kroměříži začne pobožnost v 15.00 hod. u hlavního kříže. Kancionály vezměte s sebou. Buďme obětaví, přicházejme v tyto dny často ke hrobům našich blízkých a snažme se získat odpustky pro duše v očistci. Podmínky k získání odpustků jsou popsány i ve farním zpravodaji i na vývěsce.

V pondělí je Slavnost VŠECH SVATÝCH a v úterý Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. V kostele sv. Mořice budou mše svaté oba dny v 17 hod.  

Podrobný pořad bohoslužeb je ve farním zpravodaji.

Ve čtvrtek večer po mši svaté bude půlhodinová adorace. Modlíme se za posvěcení kněží a za kněžská povolání.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude adorace od 7 do 13.30 hod. Příležitost ke svátosti smíření bude v kostele sv. Mořice od 15 do 17 hod.

Děkanátní centrum pro rodinu zve rodiče dětí do 10ti let na kurz Výchova dětí. Podrobnosti jsou na plakátě a ve farním zpravodaji.

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Děkuji všem, kdo jste odevzdali přihlášky na přípravu ke svátosti biřmování. Znovu připomínám všem věkově starším, kteří ještě nebyli biřmováni, aby neváhali a přihlásili se. Kdo máte přihlášky ještě u sebe, odevzdejte je co nejdříve, abychom mohli domluvit termín prvního setkání a průběh celé přípravy.

Milí farníci, společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která spravuje a zajišťuje energie ve farnostech, nabízí pomoc ve formě konzultací a poradenství pro Ty, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s ukončením dodávky energií od dodavatele Bohemia energii a dalších společností.

Podrobnější informace a kontakty naleznete na plakátku ve vývěsce, nebo na stránkách www.kristyn.cz.

29. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer je adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

V bazilice sv. Petra v Římě slavil minulou neděli papež František mši svatou, při níž pozval nás všechny, abychom vykročili na společnou cestu. To je totiž obsah slova SYNODA. Rozbíhá se proces, který vyvrcholí jednáním biskupů z celého světa v Římě v říjnu 2023.

Dnes je tento synodální proces zahajován v katedrálách celého světa. Podrobnosti k synodálnímu procesu ve farnostech najdete ve farním zpravodaji Trio expres. Děkuji vám všem, kdo se ochotně zapojíte. Vyprošujme světlo Ducha Svatého nám všem na společné cestě.

Pastýřský list k zahájení synodální cesty

V pondělí je svátek sv. Lukáše, evangelisty, v pátek sv. Jana Pavla II., papeže.

Příští neděle 24. října je SVĚTOVÝM DNEM MODLITEB ZA MISIE. Koná se SBÍRKA NA MISIE s cílem podpořit projekty šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů světa.

V předvečer misijní neděle, tedy v sobotu 23. října, si v kruhu rodin najděte čas k modlitbě a připojte se Misijnímu mostu modlitby.

Ve farním zpravodaji máte dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli, také informaci k synodě a pozvánky na různé akce. V kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu je také několik výtisků pastýřského listu otce arcibiskupa a letáčky k synodě. Najdete tam také kartičku s modlitbou za misie a misijní kalendář, jehož zakoupením podporujete Papežské misijní dílo. Složenka je uvnitř kalendáře.

V listopadu zahájíme ve farnosti přípravu na svátost biřmování. Pokud jste tuto svátost ještě nepřijali a je vám více jak 16 let, vyzvedněte si přihlášku v kostele nebo v sakristii a odevzdejte co nejdříve P. Josefovi nebo ve farní kanceláři.

VEČER CHVAL

Další z pravidelných večerů chval se uskuteční ve středu 20. 10. od 19 hod. Bude-li počasí přát, setkáme se jako posledně pod širým nebem v prostorách Mariánského dvora na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (AG). V opačném případě jsme zváni do dolní kaple AG (vstup hlavním vchodem).

30. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


MISIJNÍ NEDĚLE – DEN MODLITEB ZA MISIE

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na misie.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 17 830 Kč. Děkuji za vaši štědrost.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve čtvrtek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Den vzniku samostatného československého státu.

Za týden je 31. neděle v liturgickém mezidobí. V našich kostelích slavíme Výročí posvěcení kostela. Pamatujme, že vchází v platnost ZIMNÍ ČAS.

Pobožnost za zemřelé na místním hřbitově bude v neděli 31. října. Sejdeme se v 15 hod. u hlavního kříže. Kancionály vezměte s sebou.

V úterý 19. října zemřel pan Josef Dočekal, malíř a restaurátor. Rozloučíme se s ním v pondělí 25. října při mši svaté v kostele sv. Mořice ve 14 hod. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.

V listopadu začne příprava na biřmování. Je nejvyšší čas se přihlásit. Týká se to nejen mladých, kteří už dovršili 16 let, ale také všech pokřtěných dospělých i seniorů, kteří ještě nepřijali svátost biřmování. Přihlášky jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři.

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Ve dnech od 25. 10. do 8. 11. můžeme získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze získat odpustky částečné.

Obdržet odpustky pro duše v očistci již v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tj. 25.10.-1.11., je možné jen v případě, že z vážných důvodů nemůžeme navštívit hřbitovy v obvyklé době (1.-8.11.).

Synoda 2021 – 2023

Po zahájení synody v Římě a v katedrálách na celém světě jsme všichni pozváni vykročit na společnou cestu. V příštím čísle farního zpravodaje budou kontakty na členy pastorační rady. U nich se můžete přihlásit. S jejich pomocí budeme utvářet skupiny, které budou v modlitbě, v jednotě a otevřenosti k působení Ducha Svatého hledat odpovědi na otázky, jaké je to naše společné putování Božího lidu. Modleme se za synodu, vracejme se k textu pastýřského listu otce arcibiskupa a inspirujme se tím, co nám o synodě sdílí stránky www.cirkev.cz.

28. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

SVÁTKY V TÝDNU

Pátek 15. 10. – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Sobota 16. 10. – sv. Markéta Marie Alacoque, sv. Hedvika

Za týden je 29. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

POZVÁNÍ K PŘÍPRAVĚ NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V obou našich farnostech a ve spolupráci s farností Panny Marie zahájíme letos na podzim přípravu na svátost biřmování.

Přihlásit se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i vás, věkem pokročilejší. Pokud jste tuto svátost ještě nepřijali, neváhejte a přihlaste se. Přihlášky si vyzvedněte v kostele, v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněné odevzdejte P. Josefovi nebo na faře u sv. Mořice do konce měsíce října.

Beseda: JAK PŘEŽÍT V DRSNÉ PŘÍRODĚ

Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži (AG) zvou na besedu s polárníkem a zakladatelem České polární stanice na ostrově Nelson v Antarktidě Jaroslavem Pavlíčkem. Uskuteční se ve středu 13. 10. od 19 hod. na AG.

SETKÁNÍ SENIORŮ

je připraveno na čtvrtek 14. 10. od 9 hod. v Centru pro rodinu. Přijměte pozvání a přijďte prožít hezké dopoledne, kterým nás provede P. Jiří Orság. Těšit se můžete i na malé občerstvení a přátelskou atmosféru.

Koncert sboru BYZANTION

Pěvecký komorní smíšený sbor Byzantion Collegium Musicae Slavicae Praga Vás srdečně zve na koncert pořádaný v sobotu 16. 10. od 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži. V repertoáru sboru jsou skladby z dob Cyrila a Metoděje až po současnost. Při koncertu zazní duchovní vokální hudba převážně z tvorby autorů východoslovanské liturgie. Těšíme se na setkání s Vámi tváři v tvář a věříme, že si z koncertu odnesete příjemný hudební zážitek. „Mnohaja lita!“

Synoda 2021-2023

V neděli 10. 10. ve Vatikánu zahajuje papež František dvouletý celosvětový synodální proces. Biskupové Čech, Moravy a Slezska schválili členy národního synodálního týmu pro diecézní fázi, která začíná 17. října. Vice viz: Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu (ke stažení níže) a také na stránkách www.cirkev.cz (https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211008narodni-synodalni-tym-a-hlavni-temata-synody-2021-2023)

Strana 9 z 27