Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ

Papež František nadepsal své poselství k tomuto dni veršem z Mariina chvalozpěvu při setkání s Alžbětou: „Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení“ (Lk 1,50). Tento biblický verš vyjadřuje pouto se Světovými dny mládeže v Lisabonu a zároveň se vztahuje k tématu tohoto mládežnického setkání: „Maria se vydala na cestu a spěchala“ (Lk 1,39).

Světový den prarodičů a seniorů je výzvou pro větší kontakt mezi generacemi. A úsilí o prohloubení vztahů je obdařeno plnomocnými odpustky. Podmínky k získání odpustků jsou popsány na vývěsce a na internetové stránce naší farnosti.

Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 26 240 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Pondělí 24. 7. – sv. Šarbela Machlúfa, kněze

Úterý 25. 7. – Svátek sv. Jakuba, apoštola

Středa 26. 7. – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Čtvrtek 27. 7. – památka sv. Gorazda a druhů

Sobota 29. 7. – památka sv. Marty, Marie a Lazara

Za týden je 17. neděle v liturgickém mezidobí.

Pouť na Hoře sv. Klimenta v Chřibech

U příležitosti svátku sv. Gorazda, nástupce sv. Metoděje, se koná v neděli 30. července pouť na Hoře sv. Klimenta v Chřibech. Ve 14 hod. tam bude mše svatá slavená liturgií východního obřadu. Liturgické zpěvy přednese Moravský cherubínský sbor – Proglas. V 16 hodin bude následovat přednáška doc. ThDr. Václava Ventury na téma "Kde se vzalo křesťanské mnišství?" Srdečně zve Společenství sv. Gorazda a druhů-Živé dědictví.

P. Jiří Šůstek, biskupský delegát pro pastoraci mládeže v naší arcidiecézi, prosí o pomoc. Hlavní budova na táborovém středisku Archa v Rajnochovicích potřebuje novou střechu. Je to náročná investice. Děkuje za každý dar. Podrobnosti jsou na plakátě a na www.donio.cz/archa-potrebuje-novou-strechu.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti. Restaurování poslední vitráže v kostele sv. Mořice je jen částečně kryto dotací z Ministerstva kultury. Náš poddíl je tentokrát větší, a také jsme investovali do obnovy ozvučení kostela. „Pán Bůh zaplať“ za každý váš dar.

Svátky v týdnu:

Sobota 22. 7. – svátek sv. Marie Magdalény

Za týden je 16. neděle v liturgickém mezidobí. Je to neděle v blízkosti svátku sv. Jáchyma a Anny. V neděli 23. července tak budeme slavit podle přání papeže Františka 3. SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ.

Je to výzva pro bližší vztahy mezi generacemi. A ti, kdo ten den stráví přiměřené množství času kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo obtížné situaci, mohou při splnění tří základních podmínek získat plnomocné odpustky. Také nemocní a ti, kdo nemohou vycházet z domu mohou získat plnomocný odpustek, jestliže mají úmysl, jakmile to bude možné, splnit tři obvyklé podmínky (svatá zpověď svaté příjímání a modlitba na úmysl Svatého otce), a připojí se duchovně k slavení Světového dne seniorů a přitom obětují Bohu své modlitby a bolesti nebo obtíže vlastního života.

Letošní den je úzce spojen se Světovým dnem mládeže, který se bude konat v Lisabonu od 1. do 6. srpna. Papež František vyzývá seniory, aby se modlili za mladé lidi, kteří se Světového dne mládeže zúčastní, a žehnali jim. A mladé lidi vyzývá, aby navštěvovali staré rodiče a seniory ve svém společenství a naslouchali jim. Aby je poprosili o modlitbu, a tak na setkání nesli jejich požehnání ve svém srdci.

Sestry a bratři, kéž se nám podaří využít čas prázdnin a dovolených nejen k tělesnému odpočinku, ale také k duchovnímu povzbuzení. Využijte k tomu nabídku poutí, duchovních obnov i exercicií.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnes večer nebude adorace v kostele sv. Mořice. Jste zváni na komorní koncert v mezinárodním obsazení. Koncert začne ve 20 hod. v kostele sv. Mořice. Bližší informace jsou na plakátě.

Ve farním týdeníku jsou uvedeny ZMĚNY v POŘADU BOHOSLUŽEB během prázdnin (v měsíci červenci a srpnu). Věnujte jim pozornost.

V pondělí 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola. V kapli sv. Vincence nebude mše svatá. V kostele sv. Mořice bude mše svatá v 18 hod.

Ve středu 5. července je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Nebudou mše svaté v kapli sv. Vincence, ani u sv. Mořice. Poutní mši svatou v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici budeme slavit v 10.30 hod.

Na posvátném Velehradě se konají DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE, na které jste srdečně zváni. V úterý 4. července odpoledne je připraven bohatý program pro celé rodiny, děti, mládež i seniory a večerní koncert s Hradišťanem, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín a vzácnými hosty.

NÁRODNÍ POUŤ vyvrcholí slavnostní poutní mší svatou ve středu 5. července v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou. Hlavním celebrantem bude Mons. Jude Thaddeus Okolo, arcibiskup a apoštolský nuncius v ČR, hlavním kazatelem bude Mons. Josef Nuzík, biskup a administrátor olomoucké arcidiecéze. Koncelebrovat budou čeští a moravští biskupové. Tato mše svatá bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem. Oslavy na Velehradě letos ponesou pečeť jubilea 100 let od úmrtí Antonína Cyrila Stojana, který je pohřben v Královské kapli na Velehradě.

Pátek je první v měsíci. Přijďte během dne na adoraci do kaple sv. Vincence. Začne po ranní mši svaté, která je v 6 hod. a trvá do 13.30 hod. Příležitost ke svaté zpovědi bude v kostele sv. Mořice odpoledne od 15 do 17 hod.

Aktuální číslo farního týdeníku obsahuje informace na celé prázdniny.

Bohoslužby o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (středa 5. 7.)

(Doporučený svátek – věřícím se doporučuje účast na mši svaté!)

  7.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.30 hod. – poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v PN

Nebudou mše svaté v kapli sv. Vincence na Malém Valu, ani u sv. Mořice.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Během prázdnin není mše svatá ve středu v kostele sv. Jana Křtitele.

V kapli sv. Vincence bude v tomto týdnu mše svatá ve středu ráno v 6 hod. V pátek 14. července mimořádně v9 hod. a v sobotu večer v 18 hod.

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Pátek – blahoslaveného Hroznaty, mučedníka

Sobota – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Za týden je 15. neděle v liturgickém mezidobí. Koná se sbírka na potřeby farnosti. Dokončili jsme restaurování poslední vitráže a zdokonalujeme ozvučení kostela.

V neděli 23. července se uskuteční III. Světový den prarodičů a seniorů. Je to den obdařený plnomocnými odpustky. Podmínky k získání odpustků jsou na vývěsce a na internetové stránce naší farnosti.

Rodinná centra připravila pro rodiny s dětmi hru během letních prázdnin. Stáhněte si mobilní aplikaci Rodina na cestě. Podle mapy navštivte a poznávejte poutní místa, kostely a kapličky. Skrze mobilní aplikaci se můžete seznámit s příběhy poustevníků a myšlenkami pouštních otců. Je možné se také přihlásit do soutěže a za 10 navštívených míst získá rodina odměnu. Bližší informace najdete na plakátech v kostelích, na vývěsce i na webu Děkanátního centra pro rodinu (www.cpr-kromeriz.cz) a na webové stránce www.rodinanaceste.ado.cz.

Projekt vyvrcholí při ARCIDIECÉZNÍ POUTI RODIN na Svatém Hostýně v sobotu 26. 8. 2023.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 21 720 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“

Dnes nebude večerní adorace v kostele sv. Mořice.

Přijměte pozvání na autorský koncert soudobého českého hudebního skladatele Františka Fialy. Uskuteční se dnes večer ve 20 hod. v kostele sv. Mořice. Bližší informace jsou www.forfest.cz.

Dnes večer v 18 hod. slavíme v kostele sv. Jana Křtitele poutní mši svatou ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele. Bude obětována za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, za dobrodince tohoto kostela a celé naše farní společenství.

V úterý 27. června při pravidelné roční vizitaci našich farností bude otec biskup Mons. Antonín Basler slavit mši svatou v 17 hod. v kostele sv. Mořice. Všichni jste srdečně zváni. Po mši svaté se v sále kláštera sester vincentek setká s členy pastoračních a ekonomických rad farnosti sv. Mořice a farnosti Hradisko.

Biskup Antonín bude také slavit mši svatou pro Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži na závěr školního roku, a to ve středu 28. června v 9 hod. v našem kostele sv. Mořice.

Upozornění:

Ve středu nebude mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Jste zváni do kostela sv. Mořice, kde bude v 17 hod. mše svatá z vigilie slavnosti sv. apoštolů Petra a Pavla.

Všechny děti srdečně zveme na DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu. Koná se ve čtvrtek 29. června od 14 do 17 hod. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ vyhlašuje výběrové řízení na místo Vedoucího Arcidiecézního centra pro rodinný život. Nástup možný od 1. 9. 2023. Bližší informace na www.ado.cz.

Strana 4 z 30