Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na pronásledované křesťany.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

V pondělí je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

Ve středu je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Mše svatá bude v kapli na Malém Valu v 7 hod., ve farním kostele sv. Mořice v 17 hod. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

Celý měsíc květen je zasvěcen Panně Marii. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti. Ve farním kostele je slavíme ve všední dny po večerní mši svaté.

Ve čtvrtek je slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. Ve farním kostele bude mše svatá v 17 hod. Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.

Za týden 12. května je 7. neděle velikonoční. Je DNEM MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY a zároveň slavíme SVÁTKEM MATEK. Mše svatá v 7.45 hod. bude obětována za maminky.

Na oslavu Dne matek a Dne rodin připravila místní organizace KDU-ČSL program pro maminky, děti a celé rodiny. Uskuteční se za příhodného počasí v neděli 12. května na Velkém náměstí odpoledne od 14 hod. Jste srdečně zváni.

Zápis v Mateřské škole s křesťanským zaměřením na Mánesově ulici v Kroměříži se bude konat v pondělí 6. 5. a v úterý 7. 5. 2024. Přihláška a další podrobnosti jsou k dispozici na www.msmanesovakromeriz.cz.

Arcibiskupské gymnázium vás srdečně zve na BENEFIČNÍ KONCERT dnes večer v 18 hod. ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži u příležitosti 170. výročí založení Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Účinkuje sbor AVE a hosté. Účelem sbírky je pořízení koncertního klavírního křídla pro nově zrekonstruovaný Sněmovní sál na zámku.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 5. 5. 2024, 6. velikonoční

Bože, děkujeme Ti, že voláš ke kněžství našeho jáhna Josefa Kvapilíka, a vyprošujeme pro jeho budoucí kněžskou službu štědré obdarování milostí a požehnáním.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

S radostným zvoláním zvěstujte, hlásejte po celém světě: Pán vykoupil svůj lid. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme Ti, že voláš ke kněžství …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Vám, mladí lidé, kteří do života vkládáte úsilí a fantazii, ale cítíte, že to nestačí; vám, mladí lidé, které církev a svět potřebují, jako země potřebuje déšť; vám, mladí lidé, kteří jste přítomností a budoucností; ano, právě vám, mladí lidé, dnes Ježíš říká: "Nebojte se!", "Nebojte se!" (Z promluvy papeže Františka na SDM v Lisabonu)

Náš Vykupitel, Syn Boží, se stal člověkem, aby člověka obnovil. S radostí ho vzývejme: *
Pane Ježíši, buď s námi.

Ježíši, Synu živého Boha, odlesku Otce, věčné světlo, Králi slávy, slunce spravedlnosti, Synu Panny Marie, * rozjasni tento den slávou svého vtělení. *
Pane Ježíši, buď s námi.

Ježíši, obdivuhodný rádce, Bože silný, otče budoucího věku, kníže pokoje, * usměrňuj naši cestu svatostí svého života. * Pane Ježíši, buď s námi.

Ježíši, všemohoucí, trpělivý, poslušný, tichý a pokorný srdcem, * ukaž všem lidem sílu mírnosti. *
Pane Ježíši, buď s námi.

Ježíši, otče chudých, slávo svých věřících, pastýři dobrý, světlo pravé, moudrosti nekonečná, dobroto nesmírná, naše cesto a živote náš, * uděl své církvi ducha chudoby. * Pane Ježíši, buď s námi.

(Prosby, breviář, ranní chvály)

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

DEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Minulou neděli byla v naší farnosti sbírka na hmotné zajištění primice. Děkujeme za vaše dary. Do sbírky jste přispěli částkou 29 475 Kč, a další dary v hotovosti nebo na účet činí 113 500 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 23. 4. – sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Středa 24. 4. – sv. Jiří, MEZINÁRODNÍ DEN SKAUTŮ

Čtvrtek 25. 4. – svátek sv. Marka, evangelisty

Ve středu 24. dubna slaví svátek naši kaplani: P. Jiří Orság a P. Augustin Jiří Zatloukal. Vyprošujeme jim Boží ochranu a požehnání. A blahopřejeme všem Jiřím a také skautům a skautkám, kteří na svátek sv. Jiří slaví Mezinárodní den skautů. Svatý Jiří, který symbolizuje boj dobra proti zlu, je patronem skautů již více než 100 let. Skautek a skautů je po celém světě přes 50 milionů, v česku je jich téměř 77 tisíc. Skauting funguje v naprosté většině zemí světa. Děkujeme skautským vedoucím v naší farnosti, a také rodičům, kteří podporují skauting a dávají šanci svým dětem.

Pouť v kostele sv. Mořice 27. dubna

Poprvé v několikaleté historii poutí za obnovu rodin a za duchovní povolání budeme slavit tuto pouť doma v našem děkanátu. Věřím, že se to odrazí v hojné účasti nás všech, i farníků z našeho a holešovského děkanátu. Na pouť tuto sobotu 27. dubna nás srdečně zve arcibiskup Josef Nuzík. V 15 hod. bude adorace a na ni naváže v 16 hod. slovo arcibiskupa o modlitbě a svědectví o modlitbě v rodině. Mši svatou v 17 hod. bude sloužit otec arcibiskup s kněžími z obou děkanátů. Při adoraci a mši svaté nás bude doprovázet schola tvořená mládeží z několika farností. Přijďte na pouť celé rodiny i s dětmi. O malé děti se průběžně postará společenství maminek z Hulína a přivedou je pak na mši svatou. Naše hostitelská farnost má za úkol vytvořit zázemí pro poutníky. Potřebujeme několik pořadatelů. Prosíme, přihlaste se do služby u Vítka Pořízka.

V sobotu 27. dubna v kapli sv. Vincence nebude mše svatá.

Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

V našem farním týdeníku je mimo jiné článek: RODINA NA CESTĚ 2024 – MÍSTA MODLITBY. Jde o putovní a modlitební iniciativu, kterou v tomto roce nejen pro rodiny s dětmi připravilo Centrum pro rodinný život Olomouc. Informace máte i na letáčcích v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 20 230 Kč. Za vaše dary „Pán Bůh zaplať.“

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Před námi je měsíc květen. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti v našich kostelích a kaplích. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Zde v kostele sv. Mořice budou Májové pobožnosti ve všední dny po večerní mši svaté.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 29. 4. – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Středa 1. 5. – sv. Josefa, dělníka

Čtvrtek 2. 5. – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, čtvrtek před prvním pátkem je Dnem modliteb za kněžská povolání

Pátek 3. 5. – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, první pátek v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Sobota 4. 5. – první sobota v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Ve středu 1. května, kdy je památka sv. Josefa, dělníka, bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice. V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše svatá se skládáním řeholních slibů, a to v 10.30 hod.

Ve čtvrtek po májové pobožnosti připojíme výstav Nejsvětější svátosti a modlitbu za posvěcení kněží a za kněžská povolání.

Pátek je první v měsíci. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat od 15 do 17 hod.

Za týden je 6. neděle velikonoční. Je Dnem modliteb za pronásledované křesťany. Ve farním týdeníku je zpráva Křesťanské mezinárodní solidarity o pronásledování křesťanů ve světě. Uskuteční se také sbírka na pronásledované křesťany.

OTEVŘENÉ BRÁNY 2024 ve farnosti sv. Mořice

PROHLÍDKY KOSTELŮ S PRŮVODCEM OD 1. 5. 2024:

Kostel sv. Mořice i kostel sv. Jana Křtitele jsou přístupné v měsíci květnu:

sobota 10–12 hod. a 13–17 hod., neděle 13–17 hod. Státní svátky mají režim jako v sobotu. Projekt je realizován za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Vstupujeme do Týdne modliteb za duchovní povolání, který vrcholí příští nedělí. Je to Neděle Dobrého Pastýře. Prosme, aby i v naší zemi rostl počet kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu. Vhodnou modlitbu najdete i v Kancionálu.

A doprovázejme věrně ve svých modlitbách našeho jáhna Josefa Kvapilíka, který se připravuje k přijetí kněžského svěcení.

Ve farním zpravodaji je slovo našeho otce arcibiskupa, kterým se obrací na mladé muže. My všichni jsme srdečně zváni otcem arcibiskupem na pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. Letos ji slavíme v našem kostele sv. Mořice v sobotu 27. dubna.

Děkujeme vám za vaše dary při dnešní sbírce na hmotné zajištění primice. Věříme, že na primici přijede řada věřících a chceme pro ně připravit zázemí i občerstvení, jak bývá dobým zvykem. Také zde bude Televize Noe, která nám pomůže i s ozvučením a velkoplošnou obrazovkou. A my zase můžeme finančně podpořit její bohulibou činnost. Dar na primici můžete poslat i přímo na účet farnosti, jak je to popsáno v našem farním týdeníku. Za každý váš dar „Pán Bůh zaplať.“

V úterý dopoledne se koná setkání seniorů v Rodinném centru.

Mateřská škola Mánesova s křesťanským zaměřením

zve rodiče s dětmi na Den otevřených dveří ve čtvrtek 18. dubna od 9.00 do 11.00 hod.

Ve farním týdeníku najdete ještě další nabídky setkání i poutí.

Dnešní nedělní odpoledne můžete prožít svátečněji při poslechu hudby. Přijďte na koncert VELIKONOČNÍ OZVĚNY do kostela Panny Marie v 17 hod.

Večer od 19 hod. bude adorace v kostele sv. Mořice.

Strana 2 z 33