Back to Top

2. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Pamatujme v modlitbě na Mons. Josefa Hrdličku, emeritního pomocného biskupa olomouckého, který slaví ve středu 19. 1. své životní jubileum. 

Svátky v týdnu:

Pondělí 17. 1. – památka sv. Antonína, opata

Úterý 18. 1. – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Pátek 21. 1. – památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Za týden je 3. neděle v mezidobí, kterou z podnětu papeže Františka slavíme jako NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA. Ve farním zpravodaji najdete dopis P. Petra Chalupy, který je ředitelem Českého katolického biblického díla. A sbírka příští neděli bude na podporu biblického apoštolátu.

Velký dík patří všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali nebo ještě věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění. Možnost dát svůj dar do pokladničky Tříkrálové sbírky končí tuto neděli. Dále je možno přispívat prostřednictvím dárcovské SMS nebo darem přímo na účet Tříkrálové sbírky.

Výtěžek sbírky použije Charita Kroměříž na pomoc lidem v nouzi, rodinám v sociální tísni, lidem nemocným, postiženým Alzheimerovou chorobou, dětem a studentům.

Od 18. do 25. ledna prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Přijměte pozvání k ekumenickým bohoslužbám, které budou v našem městě, a to: ve čtvrtek 20. ledna v 18.30 hod. v kostele Panny Marie, kde bude kázat Lubomír Pliska, farář Církve československé husitské z Kvasic, a v pátek 21. ledna v 18.30 hod. ve sboru Církve československé husitské na Milíčově náměstí, kde bude kázat P. Bohumil Kundl, místoděkan z farnosti Panny Marie.

Každou neděli máte na lavicích letáček s modlitbami na farní pastorační úmysl. Vezměte si jej domů a použijte při osobní modlitbě během týdne. Je dobře, když můžeme být v celé farnosti sjednoceni v modlitbě, mít společný úmysl. Děkuji panu Antonínu Součkovi, který připravuje tento letáček a doplňuje ho vhodnými texty a modlitbami. Na něj se obracejte s návrhy, na jaký úmysl bychom se mohli společně modlit.

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční. V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí.

Děkuji těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u jesliček. V tomto týdnu budeme uklízet vánoční výzdobu, a to v pondělí, v úterý a ve středu dopoledne od 8.30 hod. Prosíme, kdo můžete, přijďte pomoci. Hlaste se Vítu Pořízkovi (736 522 846).

Za týden je 2. neděle v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

SETKÁNÍ SENIORŮ

Děkanátní centrum pro rodinu srdečně zve na společenství seniorů ve čtvrtek 13. ledna od 9.15 hod. Pravidelná setkání se budou konat, dá-li Pán, vždy druhý čtvrtek v měsíci.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Do 16. ledna probíhá Tříkrálová sbírka jako běžná osobní koleda za dodržení platných opatření. V našem městě je málo skupinek koledníků. Charita Kroměříž stále hledá koledníky i vedoucí skupinek. Kontakt na tříkrálového asistenta je ve zpravodaji. Pomozte udržovat tradici tříkrálové koledy, která přináší lidem radost, lásku i požehnání.

Charita Kroměříž, děkuje za vaše dary. Chce je využít zejména na přímou pomoc potřebným. Jedna z pokladniček, do které můžete vložit svůj dar je v našem kostele sv. Mořice. Je ve vstupu do kaple Panny Marie Bolestné a je viditelně označena.

Další možnosti, jak dát finanční dar, jsou popsány ve farním zpravodaji a na webu Tříkrálové sbírky.

Dnes večer v 18 hod. můžete na ČT1 shlédnout tradiční Tříkrálový koncert.

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Aktuální pořad bohoslužeb vyšel ve farním zpravodaji minulou neděli a najdete jej také na vývěsce a na internetové stránce farnosti.

Děkuji těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u jesliček. A prosím další přihlaste se. Rozpis je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu.

Svátky v týdnu:

Pondělí 27. 12. – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Úterý 28. 12. – svátek sv. Mláďátek, prvomučedníků

Čtvrtek 31. 12. – sv. Silvestra I., papeže

Sobota 1. 1. – slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, Světový den modliteb za mír.

Za týden, 2. 1. 2022, je 2. neděle po Narození Páně. Mše svatá v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice bude obětována za občany a představitele města Kroměříže.

UPOZORNĚNÍ:

Ve středu 29. 12. bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

Mše svatá s děkovnou pobožností na závěr roku bude v kostele sv. Mořice v pátek v 16.00 hod.

V sobotu 1. ledna 2022 je slavnost Matky Boží Panny Marie. Je to zasvěcený svátek a Světový den modliteb za mír.

V kostele sv. Mořice bude mše svatá v 10.15 hod. Mše svatá v 7.45 hod. nebude. Mše svatá v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele bude obětována za Boží pokoj a mír pro všechny národy.

Domov sv. Kříže Kroměříž hledá brigádnici na úklid a do prádelny. Bližší informace jsou na vývěsce.

Přijměte pozvání na Vánoční koncert Smíšeného pěveckého sboru Moravan Kroměříž ve středu 29. prosince po mši svaté v 18 hod. v našem kostele sv. Mořice. Vstup možný při dodržení platných hygienických nařízení Ministerstva zdravotnictví.

2. neděle po Narození Páně

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Pondělí 3. 1. – Nejsvětějšího Jména Ježíš

Čtvrtek 6. 1. – slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

Během týdne bude obvyklý pořad bohoslužeb.

Ve středu bude večerní mše svatá v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Ve čtvrtek bude mše svatá v 6 hod. v kapli sv. Vincence a v 17 hod. v kostele sv. Mořice. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla. Adorace po mši svaté nebude.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence tentokrát adorace nebude. V kostele sv. Mořice bude příležitost ke svátosti smíření odpoledne od 15 do 17 hod.

Za týden 9. ledna 2022 je svátek Křtu Páně. Tímto svátkem končí doba vánoční.

Děkuji těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u jesliček. A prosím další přihlaste se. Rozpis je na stole u bočního vchodu.

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, jsou zapisovány v kostele a také ve farní kanceláři.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Probíhá od 1. 1. do 16. 1. 2022. Pořádá ji Charita České republiky. Snaží se touto sbírkou formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých a trpících. Koordinátoři sbírky doufají, že při dodržení hygienických opatření budou koledníci přijímáni lidmi s důvěrou. Pokud budou přísnější protiepidemická opatření, Tři králové se svou koledou nebudou vstupovat do domů a zazpívají přede dveřmi nebo na ulicích či náměstích. Také bude možné přispět do kasiček, které Charita rozmístí na vhodných místech, jak tomu bylo v loňském roce. Svůj dar můžete také zaslat přímo na účet Tříkrálové sbírky. Bližší informace: Charita Kroměříž, Ztracená ulice 63, tel.: 737 630 670, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Charita Kroměříž prosí o další dobrovolníky, kteří by se zapojili do koledování zde v Kroměříži. Vedoucí skupinek mohou být ve věku od 15 let.

Knihkupectví AVE

bude v lednu zavřeno. Od února se na vás budeme těšit na nové adrese na Náměstí Míru 1551 (na kruhovém objezdu, v podloubí). O otvírací době vás budeme informovat.

4. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti a za vaše dary na opravu varhan v Křestní kapli.

Děkujeme těm, kteří v sobotu pomáhali se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou betléma. Výzdobu dokončíme v tomto týdnu. Přijďte pomoci. Přihlaste se u Víta Pořízka.

Moc prosíme, zapište se ještě na službu u jesliček. Rozpis hodin je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu. Nejde jen o hlídání kostela, ale o službu i svědectví pro ty, kdo přicházejí o Vánocích do našich kostelů. A využijme vánoční čas, který je před námi, a přicházejme během dne k jesličkám a ke svatostánku na chvíli ztišení a osobní modlitby.

Díky skautům zazáří dnes v našem kostele BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Slavnostní předání Betlémského světla bude při mši svaté v 10.15 hod. V následující dny bude hořet v našich kostelích a kaplích a můžete si je přenést domů.

Využijte příležitosti k předvánoční svaté zpovědi. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat od pondělí do čtvrtku, a to odpoledne od 15 do 17 hod.

Příští neděli 26. prosince slavíme svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při dopoledních bohoslužbách srdečně zveme všechny manžele k obnově manželských slibů.

Charita Kroměříž prosí všechny vedoucí kolednických skupinek, aby potvrdili svou účast na Tříkrálové sbírce 2022. Také uvítá další dobrovolníky, kteří by se rádi do koledování zapojili. Kontakty: Charita Kroměříž, Ztracená ulice 63, tel.: 737 630 670, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Prosíme, nahlaste nám nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

Další informace najdete ve farním zpravodaji, který je téměř na celou dobu vánoční a obsahuje podrobný pořad bohoslužeb. Ve VÁNOČNÍM LISTU jsou uvedeny časy bohoslužeb o hlavních svátečních dnech ve všech kostelích v Kroměříži.

Strana 8 z 27