Back to Top

25. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti. Zahájili jsme opravu varhan v Křestní kapli. Obnova tohoto krásného nástroje bude stát 330 000 Kč.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Nabídku pouti, informace o přednášce a pozvání na další akce najdete ve farním zpravodaji. Zde chci jen připomenout naši pouť a adorační den:

Příští neděli 26. září slavíme naši farní pouť k sv. Mořici. Dojde ke změně bohoslužeb. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Přesune se na odpoledne ve 14.30 hod. Sloužit ji bude P. Filip Hochman a po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Přijměte pozvání na odpolední setkání nás farníků. Večerní mše svatá v 18 hod. nebude v kostele sv. Jana Křtitele. Bude sloužena v kostele sv. Mořice.

O poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky. Využijte příležitosti ke svátosti smíření během týdne. Modleme se, abychom slavili pouť s co největším duchovním užitkem.

Prosíme, kdo můžete, zapojte se do úklidu a služeb při přípravě pouti. Informace jsou ve farním zpravodaji. Ženy prosíme, aby napekly sladké a slané pečivo a přinesli je na proboštství nejpozději v sobotu 25. září.

Ve středu 22. září je náš ADORAČNÍ DEN. Naplňujeme závazek, který máme vůči celé arcidiecézi a vytváříme most modlitby s kněžským seminářem. Celodenní výstav Nejsvětější svátosti bude zahájen ráno v 8 hod. Mimořádně bude v ten den mše svatá u sv. Mořice, a to v 17 hod. Bude obětována za naši arcidiecézi, za bohoslovce, představené kněžského semináře a za naši farnost, za naše posvěcení. Po mši svaté bude ještě chvíle společné adorace a na závěr adorace mužů. Bude zachována i mše svatá pro mládež a studenty v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Na stole u vchodu do kostela je rozpis na jednotlivé hodiny adorace. Zapište se prosím jak společenství, rodiny, tak jednotlivci. Zápis je potřebný, aby adorace probíhala bez přerušení. Nejde však jen o to, aby se nějak obsadily jednotlivé hodiny. Na adoraci jsme zváni všichni. Vyberte si vhodný čas a určitě přijďte. Kéž ten den cítíme, že je velmi důležité přijít na modlitbu do kostela. Očekávám také plné zapojení těch, kdo jsou v diecézním společenství „Eucharistická hodina.“

Členy Eucharistické hodiny prosím, aby si v sakristii kostela sv. Mořice vyzvedli novou brožurku k adoraci, kterou opět připravil arcibiskup Jan.

24. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Před časem nás naši biskupové vyzvali, abychom přispěli k obnově naší země osvědčenými prostředky: modlitbou a postem. A abychom se 40 dnů před parlamentními volbami modlili za jejich dobrý výsledek. Nezapomínejme se modlit na tento úmysl.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 13. 9. – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Úterý 14. 9. – svátek Povýšení svatého Kříže

Středa 15. 9. – památka Panny Marie Bolestné

Čtvrtek 16. 9. – památka sv. Ludmily, mučednice, DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL

Letos si připomínáme 1100 let od mučednické smrti kněžny sv. Ludmily. Národní Svatoludmilská pouť se koná na Tetíně v sobotu 18. září. Mši svatou v 11 hod. bude přenášet ČT 2.

Příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Zahájili jsme opravu varhan v Křestní kapli. Obnova tohoto krásného nástroje bude stát 330 000 Kč. Za každý váš dar děkujeme.

Pedagog a lektor osobního rozvoje Marek Herman bude mít ve středu 15. září od 16.30 hod. v Městském kulturním centru v Hulíně přednášku o pravidlech v rodině. Marek Herman patří mezi naše přední odborníky a rodiče nebo prarodiče, kteří se chtějí dětem věnovat, najdou odpovědi na mnohé své otázky.

Ve farním zpravodaji najdete pozvánku na Večer chval v zahradě, přednášku o Alexeji Čepičkovi a další akce.

Svatý otec dnes slaví mši svatou na závěr eucharistického kongresu v Budapešti. Odpoledne zahájí návštěvu Slovenska. Buďme s ním spojeni v modlitbě. Jeho apoštolskou cestu můžeme sledovat prostřednictvím vysílání TV Noe.

Adorační den naší farnosti budeme prožívat ve středu 22. září. Kéž si najdeme čas přijít na adoraci a na mši svatou do kostela sv. Mořice.

Farní pouť k sv. Mořici budeme slavit v neděli 26. září. Dojde ke změně bohoslužeb. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Přesune se na odpoledne ve 14.30 hod. Sloužit ji bude P. Filip Hochman a po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Přijměte pozvání na odpolední setkání nás farníků. Večerní mše svatá v 18 hod. nebude v kostele sv. Jana Křtitele. Bude sloužena v kostele sv. Mořice.

22. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Pamatujme v modlitbě na otce arcibiskupa Jana, který dnes slaví narozeniny.

Od této neděle začíná opět vycházet farní týdeník, ve kterém najdete informace na nejbližší období.

Regionální centrum Fatimského apoštolátu Kroměříž vás srdečně zve na setkání dnes odpoledne od 16.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Ve středu 1. 9. je SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA PÉČI O STVOŘENÍ.

Ve čtvrtek bude po mši svaté adorace za posvěcení kněží a za kněžská povolání.

Pátek je první pátek v měsíci. V kapli sv. Vincence bude celodenní adorace, v kostele sv. Mořice příležitost ke svátosti smíření od 15 do 17 hod.

UPOZORNĚNÍ:

Ve středu 1. 9. bude ještě slavena mše svatá v kostele sv. Mořice v 17 hod.

Od středy 8. 9. budou mše svaté ráno v 6 hod. v kapli sv. Vincence a večer v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Před námi je nový školní rok.

Žáci Církevní základní školy v Kroměříži i studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži budou slavit mši svatou na zahájení školního roku ve středu 1. září v 9.30 hod. v kostele sv. Mořice. Hlavním celebrantem bude pomocný biskup Antonín Basler, který následně požehná opravené prostory Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Příští neděli zveme rodiče s dětmi na mši svatou v kostele sv. Mořice v 10.15 hod. Chceme vyprošovat Boží požehnání dětem, žákům, studentům, učitelům a rodičům na začátku nového školního roku. Děti, přineste s sebou aktovky a školní pomůcky. Při mši svaté budou požehnány. Rodiče, pokud vaše děti navštěvují státní školy, nezapomeňte je na faře přihlásit do náboženství.

Od příští neděle budou moci děti opět získávat kartičky, které souvisejí s nedělním evangeliem. Rodiče, prosím, pomozte dětem pracovat s kartičkami, a tak se učit žít podle Božího slova.

Úmysly mší svatých na poslední čtvrtletí tohoto roku jsou zapisovány v sakristii kostela sv. Mořice nebo ve farní kanceláři.

Farní pouť k Panně Marii Pomocné a Sedmibolestné

Celodenní pouť do známého mariánského poutního místa Maria Hilf u Zlatých Hor a k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilíně je plánována na sobotu 11. září. Zatím se nás přihlásilo málo a rozhodnutí není možné odkládat. Dnes je poslední možnost k přihlášení. Cena: 300 Kč, pro rodiny s dětmi výrazná sleva. Neváhejte a přihlaste se po mši svaté v sakristii. V případě malého zájmu bude nutné pouť zrušit.

23. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Ve středu 8. září slavíme svátek Narození Panny Marie. Mše svatá bude v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Kaple Povýšení svatého Kříže na Koperníkově ul. bude od 6. září otevřena pro veřejnost, ale pouze ve všední dny. Od pondělí do soboty je možné se účastnit mše svaté v 11.30 hod. Nedělní bohoslužba zůstává pro veřejnost uzavřena.

Začíná pravidelný pořad bohoslužeb během školního roku. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji.

Farní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor se pro malý zájem neuskuteční.

V tomto týdnu jste zváni na přednášku P. Marka Váchy, a začínají pravidelná setkáni seniorů v Centru pro rodinu. Podrobné informace a další oznámení jsou ve farním zpravodaji TRIO EXPRES. Berte si výtisk domů, abyste měli aktuální informace o dění v našich farnostech. Přineste zpravodaj i lidem, kteří nemohou přijít do kostela. Vždyť ten, kdo nemůže přijít na určitou akci, může ve zpravodaji najít inspiraci, za co je potřebné se modlit.

Ve středu 1. září zemřela paní Jiřina Syslová. Rozloučíme se s ní při mši svaté v kostele sv. Mořice ve středu 8. září ve 14 hod. Kéž ji Pán uvede do radosti věčného života.

Rodiče, kteří dali pokřtít své děti, se tím zavázali k jejich křesťanské výchově. V tomto poslání nejsou osamoceni. Rodina církve, konkrétně farní společenství jim nabízí pomoc. Patří k ní aktivity centra pro rodinu, farní skupiny pro děti a mládež (schola, ministranti) a především organizace výuky náboženství. Tu nabízíme i dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol. Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Výuka náboženství začne v týdnu od 14. září. Bližší informace získáte na faře, na vývěsce a na webových stránkách naší farnosti.

Rodiče, věnujte pozornost kartě, kterou dnes dostávají děti. Tak se dozvíte, o co se děti budou snažit v tomto školním roce a jak jim můžete pomáhat. Každou neděli děti dostanou kartičku s myšlenkou k nedělnímu evangeliu.

21. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 18 710 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Farnost Zdounky srdečně zve na POUŤ RODIN K NĚTČICKÉ KAPLI dnes odpoledne. Mše svatá u kapličky bude ve 14.30 hod. Podrobnosti jsou na vývěsce v předsíni kostela.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Úterý 24. 8 – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Středa 25. 8. – sv. Josefa Kalasanského, kněze

Pátek 27. 8. – památka sv. Moniky

Sobota 28. 8. – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí.

Arcibiskup Mons. Jan Graubner slaví v neděli 29. srpna své narozeniny. Pamatujme na něj prosím ve svých modlitbách a vyprošujme mu hojné Boží požehnání i všechny potřebné dary a milosti pro jeho službu.

ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN se koná tuto sobotu 28. srpna na Svatém Hostýně. Mše svatá bude v 10.15 hod. na venkovním podiu. Děkanátní centra pro rodinu připravila program pro děti a celé rodiny. Podrobnosti jsou na plakátě.

Farní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor

Na toto krásné poutní místo chceme putovat v sobotu 11. září. Navštívíme také poutní místo Cvilín u Krnova. Autobus je připraven. Přihlašujte se prosím v sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři v Kroměříži. Cena 300 Kč. Pro rodiny s dětmi výrazná sleva.

Strana 8 z 25