Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 29. 1. 2023, 4. mzd., (1. pátek)

Bože, prosíme za rodiny, rodiče a jejich děti, které letos poprvé přistoupí ke svatému přijímání.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, … radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za rodiny, rodiče a jejich děti, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Rodičovské požehnání

Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku na moje/naše děti a vnuky a požehnej jim. Prosím Tě, zahrň je svým milosrdenstvím a láskou. Smiluj se nad nimi a odpusť jim všechny hříchy. Přikryj je svou Krví a chraň jejich mysl, srdce i vztahy. Uzdrav svou láskou všechna citová zranění jejich srdcí. Osvoboď je ode všech vlivů Zlého. Ochraňuj je na cestách. Pane Ježíši, ve Tvém jménu jim žehnám a vyprošuji pokoj duše, čistotu srdce a osvobození od zlých myšlenek, slov a skutků. Žehnám jim, aby dostaly lásku, radost, pokoj, životní moudrost, chuť k modlitbě a plnění svých povinností, srdce plné lásky k Tobě a k lidem. Chraň je v životě před úklady Zlého, před závislostmi různého druhu a nemravností. Požehnej jim a daruj pokoj duše a vše potřebné pro život. Žehnám jim ve Tvém jménu, aby byly zdravé duchovně i tělesně, aby přišli do nebe s celou naší rodinou. Pane Ježíši, děkuji Ti, že při nich stojíš a že jim žehnáš. Požehnej i mě/nám, abychom se k nim chovali s tvou trpělivostí, moudrostí a láskou. Amen. (upraveno)

https://matkatereza.mypage.cz/rubriky/modlitby/rodicovske-pozehnani

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 22. 1. 2023, 3. mzd.

Prosíme o Boží pomoc a požehnání pro kněze, jáhny, bohoslovce a zasvěcené osoby v našem městě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země! Velebnost a vznešenost ho předchází, moc a nádhera je v jeho svatyni.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o Boží pomoc a požehnání pro kněze, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Touha po Bohu

Nuže, človíčku, ustaň na chvíli od své práce, vzdal se trochu od myšlenek, které ti nepopřávají klidu. Odhoď nyní starosti, které tě tíží, a nech stranou své namáhavé činnosti. Uvolni se trochu pro Boha a na chvilku v něm spočiň.

Vejdi do pokojíka své duše a odstraň odtud vše kromě Boha a toho, co ti napomáhá jej hledat. Zavři dveře – a hledej ho. Mé srdce, řekni nyní, celé mé srdce, řekni Bohu: Hledám tvou tvář, Hospodine, hledám tvou tvář.

Nuže, Pane, můj Bože, pouč nyní mé srdce, kde a jak tě má hledat, kde a jak tě nalézat….

Shlédni na nás, Pane, vyslyš a osvěť nás. Zjev se nám. Vrať nám sebe, aby nám bylo dobře; bez tebe je nám tak zle! Slituj se nad naším velkým úsilím o tebe, protože bez tebe nic nezmůžeme.

Pouč mě, jak tě mám hledat, a zjev se hledajícímu. Nemohu tě hledat, nenaučíš-li mě tomu, ani tě nalézt, nezjevíš-li se. Kéž tě hledám svou touhou, kéž po tobě toužím, hledaje tě; kéž tě naleznu svou láskou, kéž tě miluji, nalézaje tě.

(Breviář, pátek 1.týden adventní, čtení: Cap. 1: Opera omnia, Edit. Schmitt, Seccovii, 1938, 1, 97-100, zkráceno)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 8. 1. 2023, Svátek Křtu Páně

Prosíme o moudrost, rozvahu, odpovědnost a prozíravost pro volbu budoucího prezidenta naší republiky.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad ním Duch svatý jako holubice a ozval se hlas Otce: "To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil."

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o moudrost, rozvahu, odpovědnost …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Tichý Hospodinův Služebník – světlo národů

42,1Hle, můj služebník, kterého podporuji, * můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. * Vložil jsem na něj svého ducha; * národům přinese právo.

2Nebude křičet, nebude hlučet, * nedá se slyšet na ulici.

3Nalomenou třtinu nedolomí, * doutnající knot neuhasí, * věrně bude ohlašovat právo.

4Nezeslábne, nezmalátní, * dokud nezaloží na zemi právo. * Ostrovy čekají na jeho nauku.

5Tak praví Bůh, Hospodin, * který stvořil nebe a roztáhl je, * rozprostřel zemi s tím, co na ní roste, * lidem na ní dává život * a dech těm, kteří po ní chodí.

6„Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, * vzal jsem tě za ruku, * utvořil jsem tě a ustanovil tě * (prostředníkem) smlouvy lidu a světlem národů,

7abys otevřel oči slepým, * abys vyvedl vězně ze žaláře * a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách. *

8Já jsem Hospodin, to je moje jméno. * Svou slávu jinému nedám * ani modlám svou chválu.

9Dřívější (předpovědi) se už splnily. * Oznamuji věci nové: * dříve, než vyraší, vám je ohlašuji.“ (Izaiáš, 42,1-9)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 15. 1. 2023, 2. mzd.

Prosíme o dar jednoty, o dar víry těm, kteří Boha nepoznali a za usmíření starých vin všech živých i zemřelých obyvatel našeho města. 

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Shromáždi nás, Bože, ze všech národů, abychom pod ochranou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, chválili tvé svaté jméno.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o dar jednoty, o dar víry těm, kteří …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Apoštolové očekávali slíbeného Ducha Svatého, shromážděni kolem Ježíšovy Matky Marie. Následujme příklad jejich jednomyslné modlitby a volejme k našemu nebeskému Otci:

Shromáždi svůj rozptýlený lid.

Bože, v Trojici dokonalá jednoto, spoj všechny, kdo uvěřili v Krista, ať o tobě vydávají věrohodné svědectví * a jsou pro ostatní lidi pravdivým znamením spásy.(Shromáždi …)

Veď nás i všechny křesťany k pravému pokání, * ať se celým svým životem obrátíme k tobě.(Shromáždi …)

Obnovuj v nás stále Kristova ducha a jeho smýšlení, ať v nás roste a sílí vzájemné porozumění, * abychom si už nevyčítali viny minulých generací a nesoudili jeden druhého.(Shromáždi …)

Shlédni na představitele všech křesťanských církví a nauč je jednat podle tvé vůle, * ať usilují o to, co vede k jednotě stále plnější a hlubší.(Shromáždi …)

Pamatuj na všechny, které za jejich pozemského života spojovala jedna víra a jeden křest, * a shromáždi je ve svém nebeském království.

Shromáždi svůj rozptýlený lid.

(Breviář, nešpory, prosby, 18.1.)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 18. 12. 2022, 4. adventní

Prosíme za manželství a rodiny, ať jsou první školou modlitby, pozorné a odpouštějící lásky.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak; ať se otevře země a zplodí spásu!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za manželství a rodiny

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Důvěrně s Ježíšem: Pojď ke mně

Mistr je tu a volá tě. (Jan 11, 28)

 

Ano, jsem zde živý ve svaté hostii. Jsem to opravdu já, tvůj Pán a Bůh, tvůj Mistr a Spasitel. Já, který na tebe myslel ve své agónii. Já, který prolil tolik krve pro tebe. Já, který stále myslím na tebe a zahrnuji tě svou něžnou láskou.

Pojď ke mně, ať si jakýkoliv. Ano, i se svými hříchy, slabostmi a se svými nesčetnými poklesky. Všechny mi je ukaž, abych ti je odpustil. Měj důvěru!

Pojď ke mně se svými starostmi a trápeními.

Odevzdej mi svou bolest. Spoj ji s bolesti mou a tak ti poslouží k očištění duše.

Odevzdej mi tvůj neklid.

Pojď ke mně se všemi svými drahými. Vystav je paprskům mé lásky.

Pojď ke mně se svými nadějemi, svými plány, svými touhami.

Pojď ke mně, protože mě potřebuješ. Ale pojď ke mně také proto, že já potřebuji tebe.

Chceš mi pomáhat, aby byl svět lepší?

Pojď ke mně celým svým srdcem, abych je zapálil svou láskou. Pojď ke mně veškerou svou vůli, abych jí udělil božskou sílu. Nech, ať Tě zcela naplním. Přicházej ke mně, kdykoliv jen můžeš, abych obnovil tvé síly.

Důvěrně s Ježíšem, Abbé Gaston Courtois (strana 7-9), (zkráceno)

Strana 8 z 32