Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 9. 7. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 9. 7. 2023, 14. mzd.

Bože, svěřujeme Ti na přímluvu Matky ustavičné pomoci prosby za mír a ukončení válek a rozbrojů. Daruj mír a pokoj Ukrajině i celému světu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, svěřujeme Ti na přímluvu Matky

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Prosba k Panně Marii o ochranu

Má drahá Matko, svatosvatá Bohorodičko, pokorně Tě prosím, abys nade mnou, nad mým domem, manželem, manželkou, dětmi, prací, ... rozprostřela svůj ochranný mateřský plášť a během celého dnešního dne chránila mne i ty, za které prosím. Ty jsi Neposkvrněná, Přečistá a celá plná milosti a krásy. Ty jsi byla ustanovena, abys rozšlapala hlavu hada.

Proto se s důvěrou vinu k Tobě a doufám v pevné naději v tvou mateřskou pomoc a ochranu. Ať tvá síla Matky a Královny nebe i země zažene ode mě jakoukoliv démonickou sílu, pouto, a temnotu, které se staly nástrojem Zlého, ať ji spoutá, aby odešla ke kříži našeho Boha a Spasitele Krista a nedovolí více nám škodit.

Pokorně tě prosíme, abychom byli já i moji blízcí chráněni neustále mocí tvé lásky, krásy a duchovní přítomnosti. Amen

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=prosba-k-panne-marii-o-ochranu&cisloclanku=2021040150