Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 30. 4. 2023, 4. velikonoční (1. pátek)

Duchu Svatý, daruj studentům potřebnou milost při skládání maturitních zkoušek, pro moudrou volbu povolání a zakotvení jejich života v Bohu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Duchu Svatý, daruj studentům …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

  1. Přijď, ó Duchu přesvatý, / rač paprsek bohatý / světla svého v nás vylít. / Přijdi, Otče nebohých, / dárce darů přemnohých, / rač nám mysli osvítit.
  2. Božský Utěšiteli, / něžný duší příteli, / rač nás mile zotavit. / V práci libý pokoji, / smiřiteli v rozbroji, / rač nás v pláči utišit.
  3. Světlo duši blažící, / srdce v tebe věřící / rač milostně naplnit. / Člověk bez tvé pomoci / slábne a je bez moci, / vše mu může uškodit.
  4. Viny z duší našich smaž / a vyprahlá srdce svlaž, / raněné rač vyhojit. / Srovnej, co je zkřivené, / zahřej, co je studené, / a nedej nám zabloudit.
  5. Rač nás, v tebe věřící, / vroucně tebe prosící, / dary sedmi podělit. / Uděl v ctnosti prospěchu, / v smrti dodej útěchu / a dej v radost věčnou vjít.

 

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky; ty, který jsi vírou sjednotil národy rozličných jazyků. V: Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno; R: a obnovíš tvář země. Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 23. 4. 2023, 3. velikonoční

Bože, prosíme za mladé lidi, aby Ti naslouchali, byli otevřeni a ochotni přijmout Tvé povolání a darovat svůj život službě Tobě a bližním.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Pane Ježíši, odhal nám smysl Písma, učiň, ať naše srdce hoří, když k nám mluvíš. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za mladé lidi, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za povolání

Milosrdný Otče, který jsi nám pro naši spásu dal svého Syna a neustále nás podporuješ dary Ducha svatého, daruj nám živá, horlivá a radostná křesťanská společenství, která budou zdrojem bratrského života a budou mezi mladými vzbuzovat touhu zasvětit se tobě a evangelizaci. Podporuj je v jejich snaze předkládat vhodnou katechezi povolání a cesty specifického zasvěcení. Daruj jim moudrost pro potřebné rozpoznávání povolání tak, aby ve všem zářila velikost tvé milosrdné lásky.

Maria, Ježíšova Matko a vychovatelko, přimlouvej se za každé křesťanské společenství, aby se, oplodněno Duchem svatým, stávalo pramenem ryzích povolání ke službě svatému Božímu lidu. Amen.

Poselství Svatého otce Františka k 53. Světovému dni modliteb za povolání. (29. listopadu 2015)

 

Pane Ježíši, věčný veleknězi, zachovej své kněze v ochraně svého Nejsvětějšího Srdce.  * Zachovej bez poskvrny jejich posvěcené ruce, které se denně dotýkají Tvého nejsvětějšího Těla.  * Zachovej bez poskvrny jejich rty, které jsou zavlažovány Tvou předrahou Krví.  * Zachovej jim čistá srdce, do kterých byla vtlačena pečeť Tvého svatého kněžství. * Dej jim moc, aby proměňovali naše srdce, jako přeměňují chléb a víno. * Žehnej jejich práci, aby přinášela hojný užitek a uděl jim korunu věčné slávy. Amen

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=modlitba-za-kneze&cisloclanku=2013100253

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 9. 4. 2023, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Bože, děkujeme za dar kněží, řeholních povolání, a těch, kteří se na něj připravují. Posvěcuj, posiluj a žehnej jim ve službě Tvé milosrdné lásky.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! Zaskvějte se v slávě, božská tajemství! K vítězství tak mocného Krále zazni, polnice, a zvěstuj spásu!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dar kněží …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

MODLITBA ZA KNĚZE
Kněží velmi potřebují naše modlitby.

Přinášíme Ti, Pane Ježíši, kněze, shlédni na ně s láskou a milosrdenstvím, chraň je, aby byli svatí, pozvedni ty, kteří padli a posiluj ty, kteří jsou unaveni, vyčerpáni, kteří ztrácejí jistotu, víru a naději, kteří bloudí a tápou, aby v Tobě opět našli jistotu a sílu jít dál ...

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=modlitba-za-kneze-knezi-velmi-potrebuji-nase-modlitby&cisloclanku=2022020049

 

Soudíte kněze? Pamatujte na to, že…

Jak rychle a snadno soudíme kněze! Očekáváme od nich, že neudělají ani jednu chybičku, ale i kněží jsou jen lidé. Nelíbí se nám, když kněz káže příliš dlouho nebo příliš krátce, když se málo věnuje dětem nebo mladým ve farnosti, když se na nás neusměje nebo neodpovídá nám tak, jak bychom si přáli, když je u zpovědi příliš jemný, nebo naopak příliš přísný…

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=soudite-kneze-pamatujte-na-to-ze&cisloclanku=2023010118

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 16. 4. 2023, 2. velikonoční

Prosíme, aby slabí, trpící, nemocní a umírající nezůstali bez dobrých přátel, kteří by jim ochotně a s láskou pomáhali.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Otevřte své srdce, radujte se ze své slávy a vzdávejte díky Bohu, neboť on vás povolal k nebeskému království. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme, aby slabí, trpící, nemocní a umírající …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby v nemoci a utrpení

Bože Otče, tvůj Syn ukázal, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bolestí, křížů a zkoušek. Prosíme tě za všechny trpící bratry a sestry kdekoli na světě. Dej jim pocítit svou blízkost, útěchu a pomoc. Ať ti v odevzdanosti do tvé vůle pomáhají obětí zachraňovat svět. Ať poznají, žes je vyvolil mezi ty, které evangelium nazývá blahoslavenými.

Pane Ježíši, když jsi chodil po této zemi, s láskou ses ujímal nemocných, těšil jsi je a uzdravoval.
Ty víš, jak je pro nás lidi těžké prožívat trpělivě dlouhé dny nemoci, vlej nám do duše sílu a trpělivost. Ty sám jsi šel cestou bolesti a vytrval jsi až k smrti na kříži, upevni nás v důvěře v Tebe.
Pane Ježíši, ty, který kvůli naší lásce podstoupíš utrpení, učiň, abychom se Tebou všichni nechali přitáhnout a následovali Tě tam, kam nás chceš dovést. Amen.

Bože, spáso věřících, vyslyš naše prosby za naše nemocné bratry a sestry. Mají účast na utrpení tvého Syna. Poskytni jim ve svém milosrdenství pomoc. Navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat v tvé církvi z jejich uzdravení.

https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/modlitby-rozdelene-podle-formy-zpusobu/prosby-primluvy/v-jakekoli-tisni

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 2. 4. 2023, Květná neděle (1. pátek)

Bože prosíme, vlej do našich srdcí ducha pravé a upřímné pokory, dar vytrvalosti ve víře a v konání dobrých skutků.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože prosíme, vlej do našich srdcí …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Řád lidské činnosti

Jak lidská činnost z člověka vychází, tak k němu i směřuje. Neboť když člověk pracuje, nemění jenom věci a společnost, ale zdokonaluje i sám sebe. Mnohému se naučí, rozvíjí své schopnosti, vychází ze sebe a překračuje se. Takový růst je při správném pochopení vzácnější než vnější bohatství, které lze shromáždit. Člověk má větší cenu pro to, co je, než pro to, co má. Podobně také všechno, co lidé dělají pro větší spravedlnost, širší bratrství a lidštější uspořádání společenských vztahů, je cennější než technický pokrok. Tento pokrok sice může poskytnout jakýsi materiální základ povznesení člověka, avšak sám není s to je uskutečnit.

Takže normou lidské činnosti je, aby byla podle Božího plánu a Boží vůle v souladu s opravdovým dobrem lidstva a přitom ponechala člověku jako jedinci i jako členu společnosti možnost plného rozvoje a naplnění vlastního povolání. (zktráceno)

Z pastorální konstituce 2. vatikánského sněmu o církvi v dnešním světě (Gaudium et spes, nn. 35-36)

Strana 6 z 31