Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 6. 8. 2023, svátek Proměnění Páně

Prosíme, Bože, o tvé požehnání pro tábory dětí a mládeže, prázdninové akce pro rodiny a seniory a za ochranu všech, kdo jsou na prázdninách nebo na dovolené.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Apoštoly zastínil světlý oblak a z oblaku se ozval hlas: To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil; toho poslouchejte!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme, Bože, o tvé požehnání pro tábory dětí

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba se sv. Faustynou k Srdci Ježíšovu

Můj Ježíši, umocni síly mé duše, aby nepřítel nic nezískal. Bez Tebe jsem slabost sama, čím jsem bez Tvé milosti, ne-li propastí vlastní bídy. Ubohost je tím, co je skutečně mé vlastní.

Ó Ráno milosrdenství, Srdce Ježíšovo, skryj mě ve svých hlubinách jako jednu kapičku vlastní krve a nepropouštěj mě z něho navěky. Uzavři mě ve svých hlubinách a sám mě nauč Tebe milovat. Lásko věčná, sám utvářej mou duši, aby byla schopna opětovat Ti lásku.

Ó živá Lásko, učiň mě schopnou věčně Tě milovat, chci Tvou lásku věčně opětovat. Ó Kriste, jediný Tvůj pohled je mi dražší, než tisíce světů, než celé nebe. Ty, Pane, můžeš mou duši učinit takovou, aby plně dokázala rozumět Tobě, jaký jsi.

Vím a věřím, že Ty můžeš všechno; když ses mi ráčil tak štědře udělit, vím, že můžeš být ještě štědřejší; uveď mě do důvěrnosti k Tobě tak dalece, kam jen lidská přirozenost může být přivedena…

(Deníček 1630, 1631)

 

Ježíši, důvěřuji Ti