Back to Top

29. neděle v mezidobí

Slavíme MISIJNÍ NEDĚLI a DEN MODLITEB ZA MISIE. Sbírka na misie je odložena.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

V kostele sv. Mořice je ke zhlédnutí výstava fotografií z misijního působení našeho kaplana P. Augustina v Amazonii v Peru. Kdykoliv během dne si ji můžete prohlédnout.

BOHOSLUŽBY:

V kostele sv. Mořice a sv. Jana Křtitele zůstává pořad bohoslužeb ve všední dny i v neděli beze změny. Platí omezení – nejvýše 6 osob. Účastnit se mohou jen přihlášení, přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá.

ADORACE:

  • Všední dny od pondělí do pátku 19-19.30 hod.
  • Neděle 19-20 hod.

I zde platí omezení do 6 osob, účastnit se mohou jen přihlášení.

Způsob přihlášení:

Zavolejte do farní kanceláře (tel.: 573 338 952) a nahlaste počet osob, které přijdou na mši svatou nebo na adoraci. V kanceláři vám podají informace, který den jsou ještě volná místa. Můžete se také zapsat na formulář v kostele sv. Mořice. Kostel je celodenně otevřen.

ZPOVĚĎ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI SVATOU V KOSTELE SV. MOŘICE:

  • Všední dny od pondělí do pátku 16-16.30 hod. Zpověď až do 17 hod.
  • Neděle 9-10 hod.
  • Na závěr adorace ve všední dny i v neděli kněz podá svaté přijímání. Po odchodu těch, kdo se účastnili adorace, kněz ještě podá individuálně svaté přijímání nově příchozím (nejdéle čtvrt hodiny po skončení adorace).

Na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím televize Noe, Radia Proglas a videopřenosů. Křesťanská media rozšířila program o další živé přenosy bohoslužeb. Každou neděli je možné sledovat přednos mše svaté z olomoucké katedrály sv. Václava. Mše svatá začíná v 10 hod. (viz: www.ado.cz, bohoslužbu lze sledovat na tomto kanálu YouTube). Pro všechny, kdo se nemohou z vážných důvodů účastnit bohoslužeb, platí dispenz od osobní účasti na nedělní mši svaté. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí. Náš kostel sv. Mořice je celodenně otevřen. Velmi vám doporučuji návštěvu a modlitbu u svatostánku.

Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19 a za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

Všem farníkům vyprošuji dar zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie, sv. Mořice a svatých a ze srdce žehnám.

  1. Josef

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 18. 10. 2020

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 18. 10. 2020, 29. mzd.

Prosíme o vytrvalost, abychom neustávali v poznávání Boha a byli ochotni věnovat čas četbě Písma a učení Církve.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pomáhej nám, Bože, svou milostí, abychom se zcela oddali tvé službě jako svatý Lukáš, a dej, ať účast na Kristově oběti vyléčí naše neduhy a zachrání nás pro život věčný.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o vytrvalost, abychom neustávali

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Laudato sii

Čl. 69:

…„Každý tvor je svým vlastním způsobem dobrý a dokonalý... Různí tvorové, které Bůh chtěl v jejich vlastním bytí, jsou každý svým způsobem odleskem nekonečné Boží moudrosti a dobroty. Proto každý člověk, aby se vyhnul nezřízenému užívání věcí, které pohrdá Stvořitelem a přináší zhoubné následky lidem i jejich prostředí, má respektovat dobrotu, jež je každému stvoření vlastní.“

 

Čl. 70:

…Zanedbání závazku pěstovat a udržovat správný vztah k bližnímu, o něhož jsem povinen pečovat a kterého mám chránit, ničí můj vnitřní vztah ke mně samému, k druhým, k Bohu i k zemi. Když se zanedbávají všechny tyto vztahy, když se ze země vytratí spravedlnost - praví nám Bible – veškerý život je v ohrožení …

 

Čl. 71:

… Stačí jediný dobrý člověk, aby se zrodila naděje!

Aktuálně – Středa 14. 10. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Nové nařízení Vlády ČR omezuje od dnešního dne počet účastníků bohoslužeb na 6 osob.

V naší farnosti budou slouženy mše svaté v kostele sv. Mořice i v kostele sv. Jana Křtitele podle pravidelného pořadu bohoslužeb. Účast je pouze pro přihlášené a přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá.

Přihlásit se můžete telefonicky ve farní kanceláři (573 338 952) nebo na formuláři v kostele sv. Mořice. Kostel je celodenně otevřen pro osobní modlitbu před svatostánkem.

Možnost individuálního přijetí svatého přijímání je v kostele sv. Mořice ve všední dny od 16 hod. V tu dobu je také možné přistoupit ke svátosti smíření. V neděli je možné individuálně přijmout svátosti v době od 9 do 10 hod.

Ve všední dny v 19 hod. je v kostele sv. Mořice půlhodinová tichá adorace. Také na ni je nutné se přihlásit. Na závěr adorace kněz podá svaté přijímání.

Na požádání kněží navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

 

Informace na webu Arcibiskupství olomouckého:

https://www.ado.cz/2020/10/13/nova-omezeni-vlady-ohledne-bohosluzeb-a-nabozenskych-akci-od-14-rijna/

Dopis arcibiskupa všem farnostem

Všem farnostem
Arcidiecéze olomoucké

Drazí bratři a sestry,

z rozhodnutí vlády ČR platí od pondělí 12. 10. 2020 nová hygienická opatření, která kromě jiného omezují počet účastníků na bohoslužbách jen na deset účastníků. To znemožňuje účast na mši svaté většině věřících. Nenadávejme, ale ptejme se: co nám tím chce Bůh říci? Jestli před námi zavře nějaké dveře, snad chce, abychom se podívali, že už nám otevřel jiné. Nedejme se zastavit, ale nechoďme hlavou proti zdi. Proto prosím o následující:

- Obnovte přenášení bohoslužeb, jak jste to dělali už při jarní vlně pandemie.

- Kostely nechejte otevřené a využijte k soukromé adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí. Délku každodenní adorace stanovte podle počtu farníků tak, aby se většina mohla vystřídat alespoň jednou za týden při počtu adorátorů do povolených deseti lidí, kteří se předem zapíší. Pro adoraci je vhodné připravit nějaké pomůcky.

- Podle výzvy Stálé rady ČBK ze dne památky Panny Marie růžencové, se modleme posvátný růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně
v rodinách.

- Za dodržení hygienických opatření pokračuje služba zpovědníků i podávání svatého přijímání jednotlivcům.

- Plánovaní sbírka na misie se nekoná, bude určen náhradní termín.

Kéž z této zkoušky vyjdeme obnoveni a posilněni. Každému z vás ze srdce žehná

Jan Graubner
arcibiskup olomoucký

Olomouc, 9. 10. 2020

Modlitba národů proti pandemii COVID 19

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco,
předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí (www.cirkev.cz 12.3.2020)

28. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Sestry a bratři,

od zítřejšího dne - pondělí 12. října - platí, že bohoslužeb se může účastnit nejvýše 10 osob.

Kaple Povýšení sv. Kříže v klášteře na Koperníkově ulici, kaple sv. Vincence na Malém Valu a kostel sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici jsou uzavřeny pro veřejnost.

Příští neděli už nebudou navíc bohoslužby během dopoledne v kostele sv. Jana Křtitele.

Pokud jde o kostel sv. Mořice a kostel sv. Jana Křtitele, ve všední dny i v neděli zůstává pořad bohoslužeb beze změny. Abychom dodrželi ustanovení o počtu maximálně 10 osob, bude mše pouze pro přihlášené. Přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá. Zavolejte do farní kanceláře a nahlaste počet osob, které přijdou na mši svatou. Pastorační asistentka to zapíše na pořadník. Číslo telefonu (573 338 952) je uvedeno v každém vydání našeho zpravodaje a na internetových stránkách naší farnosti. V kanceláři vám podají informace, který den jsou ještě volná místa.

Pamatujme na dodržování stanovených hygienických opatření. Je to projev ohleduplnosti a blíženské lásky k těm, kteří jsou nemocí nejvíce ohroženi. Prosíme ty, kdo patří k ohrožené skupině nebo se necítí zdrávi, aby raději zůstali doma. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím televize Noe, Radia Proglas a videopřenosů. Pro všechny, kdo se nemohou z vážných důvodů účastnit bohoslužeb, platí dispenz od osobní účasti na nedělní mši svaté. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí. 

V duchu toho, co doporučuje náš arcibiskup Jan, nabízíme v kostele sv. Mořice tyto možnosti:

  • Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k individuální návštěvě a modlitbě u svatostánku
  • Možnost individuálně přistoupit ke svatému přijímání bude od pondělí do pátku odpoledne od 16 do 16.30 hod.
  • Možnost prožít půl hodiny adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí bude od pondělí do pátku v 19 hod. večer. Aby se mohli farníci vystřídat aspoň jednou za týden při počtu adorátorů do povolených deseti lidí, je nutné se na adoraci přihlásit, a to opět přes farní kancelář.
  1. října 2020 je MISIJNÍ NEDĚLE. Sbírka na misie je odložena na pozdější termín.

Naši biskupové nás prosí, abychom se v rodinách modlili růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Minulý týden jsme si dali za úkol modlit se růženec zvláště za obnovu rodin a za růst kněžských a řeholních povolání. Spojme tyto důležité úmysly a modleme se růženec s velkou důvěrou v Boží lásku a mocnou přímluvu Panny Marie.