Back to Top

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Počet účastníků bohoslužeb je od dnešního dne omezen na 10 % míst k sezení. Mše svaté v kostele sv. Mořice a sv. Jana Křtitele zůstávají volně přístupné bez místenek.

Prosíme ty, kdo patří k ohrožené skupině nebo se necítí zdrávi, aby raději zůstali doma a sledovali přenos mše svaté v médiích.

Děkuji Vám za dodržování předpisů a ohleduplné jednání, které je projevem lásky k bližnímu.

Ve středu 30. prosince bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

Mše svatá s děkovnou pobožností na závěr roku bude ve farním kostele ve čtvrtek 31. prosince v 16.00 hod. Chceme poděkovat za milosti přijaté v uplynulém roce a vyprosit si požehnání do nového roku.

V pátek 1. ledna 2021 o slavnosti Matky Boží Panny Marie nebude v kostele sv. Mořice mše svatá v 7.45 hod. Mše svatá v 10.15 hod. bude obětována za farní společenství a za všechny dobrodince. Je to zasvěcený svátek a Světový den modliteb za mír. Za Boží pokoj a mír pro všechny národy bude obětována mše svatá v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Příští neděle je 2. po Narození Páně. Mše svatá v 10.15 hod. bude obětována za občany a představitele města Kroměříže. 

 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

 

Pondělí 28. prosince – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Úterý 29. prosince – Pátý den v oktávu Narození Páně

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Středa 30. prosince – Šestý den v oktávu Narození Páně

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Čtvrtek 31. prosince – Sedmý den v oktávu Narození Páně

Mše sv. s děkovnou pobožností na závěr roku:

16.00 hod. – kostel sv. Mořice

16.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Pátek 1. ledna 2021 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Neděle 3. ledna – 2. neděle po Narození Páně

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 27. 12. 2020

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 27. 12. 2020, Svátek Svaté Rodiny

Prosíme za rodiny, aby v nich i přes rozdílné názory vládl pokoj, a také o milost jednoty v Kristově lásce.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad svaté Rodiny a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za rodiny, aby v nich i přes rozdílné …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby z liturgie Svátku Svaté Rodiny

Pastýři spěchali a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích.

Aleluja. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna. Aleluja.

Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno, - hlásejte mezi národy jeho díla. - Zpívejte mu, hrejte mu, - vypravujte o všech jeho divech! *

Honoste se jeho svatým jménem, - ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina! - Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, - hledejte stále jeho tvář! *

Pamatujte na divy, které učinil, - na jeho zázraky a rozsudky jeho úst, - potomstvo Abraháma, jeho služebníka, - synové Jakuba, jeho vyvoleného! *

Pamatuje věčně na svoji smlouvu, - na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, - na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, - na svou přísahu Izákovi. *

Prosíme tě, dobrotivý Otče, ať se v nás tento svátostný pokrm stane zdrojem síly, abychom žili podle příkladu svaté Rodiny a po všech pozemských strastech navěky se radovali v jejím společenství.

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že počet účastníků bohoslužeb je omezen, k účasti na bohoslužbě 24. prosince a 25. prosince je nutné mít místenku.

 

Čtvrtek 24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN

15.30 hod. – kostel sv. Mořice (mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi)

„Půlnoční“ mše svaté:

21.00 hod. – kostel sv. Mořice

21.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

22.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (účast je možná bez místenky)

 

Pátek 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Sobota 26. prosince – Svátek sv. Štěpána

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele 

 

Neděle 27. prosince – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice (s obnovou manželských slibů)

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (s obnovou manželských slibů)

10.15 hod. – kostel sv. Mořice (s obnovou manželských slibů)

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 19.480,- Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať.“

Děkujeme všem, kteří přivezli a osadili vánoční stromky, postavili betlémy a připravili vánoční výzdobu našich kostelů. A prosíme ještě o pomoc v úterý dopoledne; v kostele sv. Mořice od 8.30 hod. dokončíme stavbu Betléma.

Informace k vánočnímu období najdete ve farním zpravodaji TRIO EXPRES a ve Vánočním listu. Vezměte tiskoviny i těm, kdo nemohou přijít na sváteční bohoslužby a povzbuďte zvláště nemocné, aby byli s námi spojeni v modlitbě.

Počet účastníků bohoslužeb je omezen na 20 % míst k sezení. Proto v kostele sv. Mořice a v kostele sv. Jana Křtitele k účasti na mši svaté o slavnosti Narození Páně bude nutné mít místenku. Jedná se o mše svaté na Štědrý den v 15.30 hod., kde zveme zvláště rodiny s dětmi, a na tzv. „Půlnoční“ ve 21 hod. A vstupenky budou také na bohoslužby 25. 12. Místenky jsou k dispozici v kostele a ve farní kanceláři.

Příležitosti ke svátosti smíření bude ve farním kostele sv. Mořice v pondělí, úterý a ve středu. Zpovídá se od 15 do 17 hod.

Prosíme, zapište se na službu u Jesliček. Rozpis hodin je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu. Nejde jen o hlídání kostela, ale o službu i svědectví pro ty, kdo přicházejí o Vánocích do našich kostelů. A využijme vánoční čas, který je před námi, a přicházejme během dne k jesličkám a ke svatostánku na chvíli ztišení a osobní modlitby.

Díky skautům máme už nyní ve farním kostele světlo z Betléma. Bude hořet také v ostatních kostelích a kaplích. Můžete si je během svátečních dnů přenést do svých domovů.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 20. 12. 2020

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 20. 12. 2020, 4. adventní

Bože, ať ani v nebezpečí ohrožení nákazou nepřestáváme projevovat a vyznávat vděčnost za Tvoji ochranu a neztrácíme důvěru v Tebe.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Zazářil nám posvěcený den, pojďte, národy, a klaňte se Pánu, neboť dnes sestoupilo na zemi velké světlo.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, ať ani v nebezpečí ohrožení nákazou …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Antifony a modlitby z liturgie adventní doby:

Bože, tvé věčné Slovo se při andělově zvěstování stalo v lůně neposkvrněné Panny člověkem, a ona ho s pokorou přijala, stala se jeho příbytkem a byla naplněna světlem Ducha svatého; pomáhej nám, abychom i my pokorně přijímali a plnili tvou vůli. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Bože, ty nám dáváš poznat, že tvůj jednorozený Syn přišel na tento svět a stal se jedním z nás; vyslyš naše prosby a dej, ať se naše radost ze spojení s ním dovrší, až přijde ve své slávě. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

Zdvihněte, brány, své klenby, zvyšte se, prastaré vchody, ať vejde král slávy!

Milosrdný Bože, tys nás neopustil, ani když jsme zhřešili, nenechals nás napospas smrti, ale poslals k naší spáse svého jediného Syna; shlédni na nás, a když s vírou a zbožností vyznáváme, že se stal člověkem, dej, ať žijeme ve stálém spojení s ním. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

Hle, přišla plnost času: Bůh poslal na svět svého Syna.

Prosíme tě, Pane Ježíši, pospěš a neprodlévej, ať tvůj příchod posilní a povzbudí všechny, kdo plně důvěřují v tvou lásku. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě ...

3. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

U příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve vydal papež František apoštolský list „Patris corde – Otcovským srdcem“ a vyhlásil zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi "Rok svatého Josefa", který bude trvat až do 8. prosince 2021.

Pamatujme ve svých modlitbách na papeže Františka: Dnes si připomíná 51. výročí kněžského svěcení, a ve čtvrtek 17. prosince slaví své narozeniny.

Pamatujte na modlitbu v rodinách u adventního věnce. Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19, za všechny nemocné, zvláště za arcibiskupa Jana a jeho pomocného biskupa Josefa. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

V kostele sv. Mořice a v kostele sv. Jana Křtitele slavíme pravidelné bohoslužby při dodržování stanovených zákazů a předpisů. Doufáme, že tomu tak bude i o vánočních svátcích. Využívejte také všední dny, kdy slavíme bohoslužby v menším společenství.

Prosíme, nahlaste nám nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

V tomto týdnu budeme připravovat vánoční výzdobu v obou našich kostelích. Přečtěte si informace ve zpravodaji a přijďte pomáhat především v sobotu 19. prosince od 8.30 hod.

Díky skautům každý rok putuje až k nám světlo z Betléma. Přineseno bude i letos. Od 4. neděle adventní bude hořet v našich kostelích a můžete si je i během následujících dnů přenést do svých domovů.

Od dnešního dne se prosím zapisujte na službu u Betléma během vánočních svátků. Rozpis služeb je na stole u bočního vchodu. Nejde jen o hlídání kostela, ale přítomnost nás farníků je svědectvím, že si svého kostela vážíme a rádi přijímáme ty, kdo přicházejí.

Využijte duchovní nabídky k prožívání adventní doby, které najdete v odkazech na internetových stránkách našich farností.