Víte že ...

Sdílení hmotných statků a zdrojů, z nichž vychází opravdový rozvoj,

Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
neděle 18. září 2016, 23:02

Ve čtvrtek 22. září slaví naše farnost ADORAČNÍ DEN a den modliteb za kněžský seminář. V 8.00 hod. bude ve farním kostele vystavena Nejsvětější svátost. Mše svatá v 17.00 hod. bude obětována za bohoslovce a představené kněžského semináře a za naše posvěcení. Po mši svaté bude adorace pokračovat do 21 hod., kdy bude zakončena svátostným požehnáním.

Rozpis adoračních hodin je ve farním kostele. Věnujte mu pozornost. Prosím, aby se někteří z vás zapsali, a především přijďte v hojném počtu adorovat. Ty, kteří jsou přihlášeni ve společenství „Eucharistická hodina" prosím, aby si podle možností vzali patronát nad některými hodinami adorace. Děkuji.

Příští neděli slavíme pouť ke cti sv. Mořice, mučedníka, ochránce naší farnosti.

Pozor na změnu bohoslužeb:

Ranní mše sv. zůstává v 7.45 hod., ale v 10.45 hod. mše svatá nebude.

Odpoledne ve 14.30 hod. bude slavná mše svatá. Hlavní celebrant: P. Mgr. Josef Konečný, major, kaplan AČR. Po mši svaté jste všichni srdečně zváni na farní zahradu. Čeká vás příjemné posezení s přáteli, občerstvení, pro děti hry a soutěže.

O poutní slavnosti je možné při splnění obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

Důležité upozornění: Večerní mše svatá v 18:00 hod. bude v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana mše svatá nebude.

Prosíme ženy, aby pamatovaly a k té příležitosti napekly sladké a slané pečivo a přinesly na proboštství v sobotu 24. září.

Pracovní příprava na pouť ke cti svatého Mořice

Prosíme ochotné farnice a farníky opět o výpomoc s přípravou před poutní slavností.

Budovu proboštství bychom chtěli tentokrát uklízet pokud možno jeden den - a to v úterý 20. 9. v kteroukoli dobu a libovolně dlouhý čas. Budou se uklízet především sály, dlouhá chodba a schodiště. Současně budou probíhat zahradní práce okolo budovy.

Úklid kostela proběhne v pátek 23. 9. od 18.00 hod. po mši svaté.

Příprava nedělního farního odpoledne proběhne v sobotu 24. 9. od 15 do 17 hod.

Občerstvení pro brigádníky bude zajištěno. Prosíme, hlaste se předem, abychom mohli řádně připravit pracovní vybavení a nástroje. Děkujeme.

V pondělí 19. září bude zahájena výuka náboženství na faře u Panny Marie (rozpis hodin je na vývěsce).

29. září slaví P. Josef Říha 60 let. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání a stálou ochranu Panny Marie do dalších let. Kdo by chtěl otci Josefovi osobně popřát -vypravujeme autobus do Uherského Hradiště v úterý 27. září. Přihlaste se ve farní kanceláři. Podrobnosti najdete ve farním zpravodaji.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
neděle 11. září 2016, 22:48

Velký dík, vám všem, kdo jste minulou neděli přispěli na křesťanské rádio Proglas. Vaše dary činily ve farnosti 20.068,- Kč a byly odeslány v úterý 6. září. Děkuji spolupracovníkům Radia Proglas, kteří sbírku připravili.

Ve středu je svátek Povýšení svatého Kříže - titulární slavnost v kapli Milosrdných sester svatého Kříže na Koperníkově ulici.

V pátek, o svátku sv. Ludmily, se slaví Den církevních škol.

Studenti, u příležitosti 25. výročí obnovení Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, konají v pátek 16. září pěší pouť na Svatý Hostýn. Podrobnosti jsou na plakátě. Je možné se připojit nebo alespoň doprovázet modlitbou.

Příští neděle je 25. v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Pracovnice Děkanátního centra pro rodinu pro vás připravily časopis se základními informacemi o činnosti a nabídce centra. Časopisy najdete za lavicemi vzadu v kostele. Vezměte je do každé rodiny.

Věnujte pozornost i dalším informacím, které jsou ve farním zpravodaji TRIO EXPRES.

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 05. září 2016, 00:15

Děti dnes po mši svaté dostávají sešitek, který je bude provázet po celý školní rok. Nese název „Ježíš v nedělních evangeliích." Každou neděli jedna stránka v sešitku připomene dětem, co jsme slyšeli v nedělním evangeliu. Dostanou k ní samolepku a doma si mohou stránku vymalovat a vyzdobit. Prosíme rodiče, aby využili těchto materiálů, a vedli děti k poznávání Ježíše a k přátelství s ním.

V měsíci září začínají pravidelná setkání malé scholy. Zveme děti prví a třetí neděli v měsíci v 9.00 hod. do zpěvárny na vikárce.

Schůzky ministrantů jsou v pátek po večerní mši svaté.

Úmysly mší svatých na poslední čtvrtletí tohoto roku se zapisují v sakristii a ve farní kanceláři.

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU BOHOSLUŽEB:

Končí prázdninový pořad bohoslužeb a začíná pořad obvyklý ve školním roce. V kostele sv. Jana Křtitele bude každou středu tzv. „studentská" mše svatá v 18:00 hod. Jinak je pořad bohoslužeb v obou farnostech (ve farnosti sv. Mořice i v Hradisku) beze změny.

V kapli Povýšení sv. Kříže bude mše svatá v sobotu 10. září mimořádně v 10:00 hod. Mše svatá v 11.30 hod. nebude.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 5. září bude na zahájení nového školního roku na církevních školách pro studenty i rodiče mše svatá v našem kostele svatého Mořice v 9.30 hod. Hlavním celebrantem bude biskup Mons. Josef Hrdlička.

Jednání členů pastorační rady naší farnosti se koná ve středu 7. září v 19.00 hod. ve společenské místnosti na vikárce.

Setkání seniorů

Po prázdninové přestávce opět zveme seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. První setkání bude ve čtvrtek 8. září 2016 od 14.30 hod. Témátko na září: Skutky milosrdenství v našem životě.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, nabízíme výuku na faře u kostela Panny Marie. Rozvrh hodin je na vývěsce a na internetových stránkách naší farnosti. Náboženství začne v týdnu od pondělí 19. 9. 2016. Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři.

Studenti státního gymnázia a dalších středních škol se mohou přihlašovat na faře u sv. Mořice.

Ve farním týdeníku máte zkrácený text pastýřského listu otce arcibiskupa k zahájení školního roku.

Pastýřský list k zahájení školního roku 2016
Články - Články
neděle 04. září 2016, 00:10

Pastýřský list k zahájení školního roku 2016

Drazí bratři a sestry,

milost a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista ať naplní srdce každého z Vás, zvláště pak dětí a mládeže, kteří začínají nový školní rok. Začátek září patří k nejnáročnějším obdobím roku v našich rodinách. Předcházely však prázdniny, které nabídly většině z Vás chvíle odpočinku a načerpání nových sil i upevnění vztahů v rodině díky společným zážitkům. Láska projevená druhým snahou naslouchat, porozumět, potěšit a pomoci, přinést radost, projevit uznání, či jen tiše doprovázet nebo nést kříž druhého, odpouštět a znovu dávat důvěru, vytváří domov, šťastné a pevné zázemí, které potřebují Vaše děti. Blahopřeji všem, kterým se to aspoň trochu daří, a děkuji všem, kteří se o to snaží. Děkuji všem, kteří i přes těžkosti a někdy i velké překážky budují stabilitu rodiny, nebo se ji snaží udržet. Děkuji všem rodinám, které mají tak široké srdce, že přijímají i větší počet dětí. Takoví si zaslouží naši úctu a taky pomoc. Zároveň prosím mladší zdravé rodiny, aby měly dost odvahy rozšířit srdce pro přijetí dalších dětí, a vyprošuji jim zkušenost velkorysé Boží pomoci, která nikdy nezklame zdravou důvěru a umí překvapit svou štědrostí a nečekanou pomocí.

Dovolte však, prosím, abych vedle přání k začátku školního roku se Vám svěřil i s jednou ze svých bolestí. Raduji se z každého pokřtěného dítěte, ale mám starost o velkou část z nich, protože nejsou vychovávány ve víře vůbec, nebo chodí do náboženství jen do prvního svatého přijímání. U každého křtu dítěte někdo slíbil, že je vychová a vyučí ve víře. Slib před Bohem je velmi vážná věc. Křtem jsme děti zavázali ke křesťanskému životu. Když je nenaučíme křesťansky žít, těžce jim ubližujeme. I když už školní rok začal a přihlášky do náboženství měly být podány před prázdninami, přihlaste, prosím, nepřihlášené děti mimořádně aspoň nyní a to i do vyšších ročníků včetně situací, kdy už nějaký čas nechodily. Všechny školy - i střední a učňovské - mají povinnost zajistit výuku náboženství, když se přihlásí aspoň sedm žáků. Pokud je jich někde méně, mají děti a mládež možnost výuky na každé faře.

Školní náboženství však nestačí. Děti potřebují příklad a zkušenost víry v rodině i ve farním společenství. Milí rodiče, vidí Vás děti klečet při modlitbě? Mluvíte s nimi někdy o svém životě s Bohem? Snažíte se budovat domácí církev, když společně nasloucháte Božímu slovu a učíte se jeden v druhém vidět Krista a dávat si navzájem lásku Ducha Svatého?

Nejsme andělé a všichni hřešíme. Proto potřebujeme pokání a odpuštění. Kardinál Dolan v jedné knize vzpomíná na manžele, kteří slavili 65. výročí svatby. Když se jich ptal na jejich tajemství, manžel odpověděl: „Když jsme se brali, řekl nám kněz, že každý večer před spaním si máme kleknout vedle sebe u postele, pomodlit se spolu Otče náš a pak se jeden druhému omluvit za cokoliv, čím jsme jeden druhého zranili. Bez ohledu na únavu, rozzlobení či rozrušení jsme nikdy neměli ulehnout, aniž bychom si řekli „promiň", když mezi námi něco skříplo. Měli jsme i hodně těžká období, ale toto jsme dodrželi."

Jak jednoduché! V manželství není důležité, kdo má pravdu, kdo vyhraje, ale kdo více miluje, kdo umí z lásky odpouštět s vědomím, že on sám potřebuje odpuštění od lidí i od Boha. Milosrdná láska nepohrdá spravedlností, ale ze soucitu ji překračuje, když doplňuje, co druhý v lásce nedotáhl. Láska, která odpustí, nikdy odpuštěnou vinu nepřipomíná, ale vidí druhého novýma očima jako očištěného.

Drazí rodiče, zaveďte tuto praxi do Vaší rodiny a naučte to i Vaše děti. Zachráníte svou rodinu před nebezpečím rozpadu, dětem zajistíte lásku domova, na kterou mají právo, a budete z nich mít radost i v budoucnosti. Nemůžete dát dětem nic většího, než dobrou křesťanskou výchovu. Skvělé zkušenosti by nám mohli vyprávět rodiče, kteří své děti svěřili, zasvětili Bohu rukama Panny Marie, kteří je ve svém srdci přinášeli na mši svatou už od početí, nebo tehdy, kdy se v dospívání od Boha vzdalovali. Bůh je nezklamal a Panna Maria se ukázala jako dobrá matka a mocná přímluvkyně, jako spolehlivá průvodkyně na cestách i pro ty, kteří bloudili.

Všem rodinám diecéze denně posílám požehnání, zvláště v tomto roce milosrdenství, a prosím Boha, aby nechal své uzdravující milosrdenství vítězit ve Vašich srdcích a v celých rodinách.

Váš

arcibiskup Jan

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Následující > Konec >>

Výsledky 1-9 z 66

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.