Back to Top

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 28. 3. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 28. 3. 2021, Květná neděle, (1. pátek)

Prosíme o milost, abychom byli tvůrci pokoje a nositelé radosti v našich rodinách, mezi svými přáteli a kolegy na pracovišti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o milost, abychom byli tvůrci pokoje …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Papež František vyhlásil nový Světový den, věnovaný prarodičům a seniorům.

„… 2. února, oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, kde dva staří lidé – Simeon a Anna, osvícení Duchem svatým, rozpoznali v Ježíši Mesiáše.
Duch svatý ještě dnes  podněcuje v seniorech moudré myšlenky a slova: jejich hlas je cenný, neboť chválí Boha a uchovává kořeny národů. Připomínají nám, že stáří je darem a prarodiče jsou spojujícím článkem mezi různými generacemi, aby mladým lidem předávali zkušenosti života i víry. Na staré lidi se mnohdy zapomíná, nepamatujeme na toto bohatství předávaných a uchovávaných kořenů. Proto jsem se rozhodl ustavit Světový den prarodičů a seniorů, který se v celé církvi bude konat každou čtvrtou neděli v červenci, v blízkosti liturgické památky sv. Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů. Je důležité, aby se prarodiče setkávali s vnuky a naopak, protože, jak říká prorok Joel, prarodiče před svými vnuky sní a mají vidění, kdežto vnuci poté, co načerpají z prarodičů sílu, jdou dál a prorokují. Právě 2. února slavíme setkání prarodičů s vnuky.“

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32282

„Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají, smiluj se nad námi!“

5. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Na pobožnost křížové cesty jste zváni dnes večer v 17.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve čtvrtek je slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ. Je to Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 17 hod.

V kostele sv. Mořice slavíme v pátek 26. března Pouť k Panně Marii Bolestné – s ohledem na omezující opatření jinak, než jsme bývali zvyklí. Mše svaté budou v 6.30 hod., v 10 hod. a v 17 hod. Mše svatá v 10 hod. bude v kapli P. Marie Bolestné a bude přenášena internetem. Využijte této možnosti a pomozte také starším a nemocným, kteří jsou doma, aby byli s námi ve spojení. Informace k připojení budou zde na webové stránce naší farnosti. Kdo by se chtěl účastnit této mše svaté v 10 hod. přímo v kostele sv. Mořice, musí si vyzvednout vstupenku v sakristii nebo ve farní kanceláři.

Při pouti je možné získat plnomocné odpustky. Proto odpoledne od 14 do 15 hod. bude možnost individuálně přistoupit ke svatému přijímání.

Večer bude v 16.30 hod. křížová cesta a v 17 hod. mše svatá.

O pouti bude také příležitost ke sv. zpovědi:

6.30 – 8 hod.,      9 – 10 hod.,        14 – 15 hod.,       16.30 – 17 hod.

Modleme se za hojné duchovní plody pouti. Prosíme také o pomoc s přípravou pouti, jak je popsáno opět ve farním zpravodaji.

Za týden je Květná neděle. Vstupujeme do Svatého týdne. Na začátku mše svaté je připomínka slavného vjezdu Krista Pána do Jeruzaléma. I když se nebude konat průvod, bude žehnání ratolestí.

Na Květnou neděli přinášíme do kostela schránky s postní almužnou. Přečtěte si k tomu informaci ve farním zpravodaji.

Všem mladým připomínáme, že v sobotu 27. března se uskuteční ON-LINE arcidiecézní setkání z olomoucké katedrály sv. Václava. Je možné se účastnit už předprogramu v pátek od 19 hod. Informace k přihlášení je také ve zpravodaji a na vývěsce.

V pondělí 22. 3. 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. K občanské iniciativě „Minuta ticha“ se připojuje i Česká biskupská konference, na jejíž podnět se ve 12 hod. rozezní kostelní zvony jako připomínka obětí nemoci covid-19 a jako vyjádření podpory pozůstalým.

Od 27. března 2021 začne v naší zemi sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Obracejí se na nás naši biskupové a povzbuzují, abychom se přihlásili k víře a k církvi, i když vyplnění tohoto údaje je dobrovolné. Důvody, proč tak učinit, vyjádřili biskupové ve své výzvě, která je celá zveřejněna v našem farním zpravodaji.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 21. 3. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 21. 3. 2021, 5. postní

Prosíme za mladé lidi, za jejich správně zakotvenou orientaci, vzájemné pochopení, důvěru a lásku.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za mladé lidi, za jejich správně …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba sv. Tomáše Mora

Dopřej mi chuť k jídlu, Pane,
a také něco, co bych jed,
dej mi zdravé tělo, Pane,
a nauč mě s ním zacházet.

Dej mi zdravý rozum, Pane,
ať vidím dobro kolem nás,
ať se hříchem nevyděsím
a napravit jej umím včas.

Dej mi mladou duši, Pane,
ať nenaříká, nereptá,
dej, ať neberu moc vážně
své pošetilé, malé já.

Dej mi, prosím, humor, Pane,
a milost, abych chápal vtip,
ať mám radost ze života
a umím druhé potěšit.

Hymnus (breviář, modlitba se čtením)

(úterý, 2. týden mzd,, čtení, dopl.)

4. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Na pobožnost křížové cesty jste zváni dnes v 17.30 hod. do kostela sv. Jana Křtitele. Bude obětována za ukončení pandemie koronaviru.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

V pátek je slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie. V tento den v Roce sv. Josefa, který nyní prožíváme, můžeme – při splnění tří obvyklých podmínek a připojení církevně schválené modlitby ke sv. Josefovi – získat plnomocné odpustky. Mše svatá bude ve farním kostele v 17 hod.

Zároveň touto slavností vstupujeme do Roku rodiny Amoris laeticia, který vyhlásil papež František. Více o tom máte ve farním zpravodaji.

Blíží se nám pouť k Panně Marii Bolestné. Pro omezení, která zatím trvají, ji budeme slavit skromněji. Ale modleme se za bohaté duchovní plody naší pouti. Ve zpravodaji je také prosba o pomoc s přípravou pouti. Za každou vaši pomoc děkujeme.

Za týden je 5. neděle postní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 14. 3. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 14. 3. 2021, 4. postní

Pane, prosíme za všechny trpící a těžce zkoušené. Na přímluvu svatého Josefa jim dej sílu a trpělivost a nám dej ochotu a sílu jim pomáhat.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Služebníku dobrý a věrný, pojď se radovat se svým Pánem.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Pane, prosíme za všechny trpící a těžce zkoušené …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za dobrou smrt: Svatý Josefe, oroduj za nás!

Svatý Josefe, patrone šťastné smrti!

Vím, že také já zemřu. Není snadné si to připustit.
A je těžké brát to vážně. Zemřu, chvíle mé smrti se blíží.
Vím to, a proto tě prosím o přímluvu.

Stůj při mně v hodině mé smrti. Kéž také já mám to štěstí umírat v blízkosti Ježíše a Marie. Kéž také já mohu umírat s vědomím, že jsem správně naplnil čas svého života. Kéž také já skrze smrt vstoupím do království svatých.

Bože, prosím, aby mne smrt nezastihla nepřipraveného. Chraň mne od náhlé smrti a dej, abych se mohl na smrt připravit a uzavřít vše důležité. Kéž se stihnu vyzpovídat a umírám posílen svátostí nemocných a darem Eucharistie.

Kéž umírám s čistým svědomím, s modlitbou na rtech a pokojem v srdci. Prosím také za své blízké, aby pro ně má smrt nebyla zármutkem a bolestí, Naopak kéž se posílí jejich víra ve vzkříšení a upevní poznání, že naším pravým domovem je nebe.

Ježíši, Tobě odevzdávám svou duši, svůj život. S vírou v Boží milosrdenství prosím o odpuštění všech mých hříchů a odpuštění všeho, co jsem neudělal. Zapomeň na mé nedostatky, slabosti a ubohost mé lásky. Prosím, přijmi mne do nebe. Kéž se tam setkám se všemi svými blízkými. Kéž naše vzájemná láska smrtí nekončí, ale v tvém království se stane láskou dokonalou. Bože, kéž mne přemýšlení nad mojí smrtí vede ke správnému prožívání přítomného života. Naplno, v každé chvíli, vytrvalostí a moudrostí žít v lásce s druhými a v lásce k Tobě. Pane, kéž chvíle mé smrti je radostným spočinutím v náruči Tvého milosrdenství! Amen.