Back to Top

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 7. 3. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 7. 3. 2021, 3. postní

Prosíme za dar zdraví, za zdar příštího skautského tábora oddílů skautů, skautek, vlčat a světlušek.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Stále upírám oči na Hospodina, vždyť on mé nohy vysvobodí z léčky. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, vždyť já jsem tak sám a tak ubohý!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za dar zdraví, za zdar příštího

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Papež František: Modlitba s Písmem svatým

Slova Písma svatého nebyla napsána proto, aby uvízla na papyrusu, pergamenu či papíru, nýbrž aby byla přijata člověkem, který se modlí a umožní jim ve svém srdci vzklíčit. Boží slovo míří na srdce…

Záleží na nás, na naší modlitbě, na otevřeném srdci, s nímž přistupujeme k Písmu, aby se pro nás stalo živým Slovem Božím…

Modlitbou nastává jakési nové vtělení Slova. A my jsme „svatostánky“, ve kterých Boží slova hledají přijetí a ochranu, aby mohla přebývat ve světě…

Křesťanská tradice je bohatá na zkušenosti a reflexe z modlitby s Písmem svatým. Ujala se zejména metoda „lectio divina“,   Spočívá především v pozorném přečtení biblického úryvku, a řekl bych v „poslušnosti“ k textu, aby byl pochopen samotný jeho význam. Následuje dialog s Písmem, takže se ona slova stávají důvodem k rozjímání a ústní modlitbě; v neustálém sepětí s textem se začínám ptát, co „říká mně“.

Posledním krokem lectio divina je kontemplace. Slova a myšlenky tedy ponechávají místo lásce, jako je tomu mezi zamilovanými, kterým někdy stačí mlčky se na sebe vzájemně dívat…

Tak se Boží Slovo stává tělem – dovolím si užít tento výraz – tělem v těch, kdo je přijímají v modlitbě…

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32267 (zkráceno)

2. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10 % kapacity kostela k sezení. Každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest. Platí také zákaz hromadného zpěvu s výjimkou sboru nebo zpěváků na odděleném místě.

Dnes večer je pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. Děkuji těm, kdo se zapojili do vedení pobožnosti. Rozpis je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu.

Adorace v kostele sv. Mořice bude dnes večer v 19 hod.

Ve čtvrtek večer bude po mši svaté adorace za posvěcení kněží a za kněžská povolání.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude celodenní adorace, zakončená svátostným požehnáním ve 13.30 hod. Příležitost ke svaté zpovědi bude ve farním kostele sv. Mořice odpoledne od 15 do 17 hod. V 16.30 hod. je pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY.

V Roce svatého Josefa, který prožíváme, můžeme získávat mimořádné plnomocné odpustky. Možnosti jsou shrnuty ve farním zpravodaji a více najdete zde na horní liště „Rok sv. Josefa.“

19. března uplyne 5 let od vydání apoštolské exhortace papeže Františka Amoris laeticia (Radost z lásky). Toho dne začneme slavit Rok rodiny. Povzbuzení pro rodiny, které tento dokument obsahuje, jsou zachyceny v „Postní rodinné přípravě na Velikonoce,“ kterou vřele doporučuji zvláště rodinám s dětmi. Soubor ke stažení je přiložen. Najdete ji také na stránkách Ostravsko-opavského biskupství na odkaze

https://kpc.doo.cz/wp-content/uploads/2021/02/postnipriprava2021-1.pdf

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 28. 2. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 28. 2. 2021, 2. postní, (1. pátek)

Prosíme o milost prožít postní dobu ve víře, naději a lásce posíleni modlitbou, postem a ochotou rozdělit se.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá: Hospodine, hledám tvou tvář. Neskrývej svou tvář přede mnou.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o milost prožít postní dobu ve víře, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Anselm Grün:  Objevit cestu k prameni

Při putování je důležité dostatečně pít, abychom doplnili tekutiny, které jsme ze sebe vydali pocením. Na túrách jsme vždycky odkázáni na to, že najdeme potok nebo pramen, kde si budeme moci doplnit polní láhve. Stejný je i obraz našeho života. I zde vydáváme síly při práci a v nasazení pro druhé. Neustále potřebujeme pramen, z něhož bychom mohli načerpat občerstvení a obnovit ztracené síly. Pro mne je takovým pramenem všedního dne ticho. Ztiším se a obrátím se do vlastního nitra a tak se napojím na svůj vnitřní zdroj. Už ticho samo je tím zdrojem, který mi umožní načerpat osvěžení, podobně jako putování po horách nebo poslech krásné hudby. I tehdy se dotýkám svého nitra. Duše se naladí na stejnou vlnu, a jestliže byla unavená, osvěží se. Pojem natankování není jako obraz vhodný, jakkoliv se ho dnes s oblibou užívá, chceme-li vyjádřit, že potřebujeme doplnit své vnitřní nádrže. S plnou nádrží mohu jet pouze tak dlouho, pokud se zase nevyprázdní. Jsem-li ale ve styku se svým vnitřním pramenem, nepotřebuji tankovat, mohu z něj čerpat kdykoliv, protože tryská ve mně. Nesmím mu však klást překážky, aby nevyschl. On totiž neslouží mému egu, které se mi snaží namluvit, že se mohu neomezeně zatěžovat, ale chce skrze mne proudit dál. To je však možné jedině tehdy, když vykážu své ego na patřičné místo vzadu a nechám se prostoupit Duchem Svatým.

Audio: https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2021-01-29-05-27-00/

1. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na „Haléř sv. Petra.“ Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 16 380 Kč. Za každý dar děkujeme!

Pobožnost křížové cesty dnes večer v 17.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele povedou ženy ze společenství Modlitby matek. Bude obětována za rodiny a za děti.

Svátky v týdnu

Pondělí 22. 2. – svátek Stolce sv. Petra, apoštola

Skutkům odříkání dává hodnotu láska k Bohu a k bližním. Povzbuzením nám mohou být i schránky na Postní almužnu. Schránky jsou na stole u bočního vchodu. Prosím, nabídněte a zaneste schránku i s letáčkem také těm, kdo kvůli pandemii nemohou chodit do kostela.

Podobně je tomu i s farním zpravodajem Trio expres. Vezměte si pro sebe a doneste i těm, kdo jsou doma. V minulém čísle byly odkazy na různé postní aktivity. Dnes jsou tam myšlenky z Poselství papeže Františka k postní době a také pozvání České křesťanské akademie na on-line přednášku Ing. Martina Kvapilíka na zajímavé téma, zda mohou být stroje skutečně chytřejší než lidé: Umělá inteligence, věda a víra.“ Přednáška se uskuteční ve středu 24. února od 19 hod.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 21. 2. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 21. 2. 2021, 1. postní

Bože, ať postní dobu prožíváme s láskou a hlubokou úctou ke každému člověku a v touze po vzájemném přijetí i přes mnohé odlišnosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, ať postní dobu prožíváme s láskou …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

 

Modlitba za odpuštění

Pane, rád bych teď v síle Tvého svatého Ducha odpustil každému, kdo mě v mém životě zranil.

Prosím Tě, pronikni nyní i do těch oblastí mého nitra, které ještě nejsou naplněny silou Tvého odpuštění.

Zříkám se pokušení ospravedlňovat se a hledat důvody, pro které mi bylo ublíženo. Zříkám se každé touhy po pomstě a odplatě pro ty, kteří mě zranili.

Ve Tvé síle odpouštím všem, každé jednotlivé zranění, jež mi kdo způsobil.

Chci přijmout všechny své bližní jako bratry a sestry před Tvou Tváří i s jejich chybami a slabostmi a odpouštím jim každé slovo i čin, všechno, čím mě kdy zranili nebo mi způsobili jakoukoli bolest.

Pane, prosím o milost odpustit každému, jemuž odpustit mi připadá velmi těžké.

Pane, dej mi sílu, aby moje ochota odpustit stále rostla. A ještě Tě, Pane, prosím, aby mně odpustili všichni, které jsem svým jednáním zranil a kterým jsem ublížil já. Amen.

https://vojtechkodet.cz/modlitby/ruzne/modlitba-za-odpusteni1

6. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Před námi je Popeleční středa, kterou vstupujeme do postní doby. Je to den přísného postu. Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky. Mše svatá ve středu bude v 17 hod. v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

Za týden je 1. neděle postní. Uskuteční se sbírka na „Haléř sv. Petra.“ Na začátku každé mše svaté bude rovněž udělována svátostina Popelec.

V postní době se snažíme více rozjímat o Kristově utrpení a jeho významu pro náš život. Přicházejte na pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY. V kostele sv. Mořice budou každý pátek přede mší svatou. V kostele sv. Jana Křtitele bude první pobožnost příští neděli v 17.30 hod.

Pomocný biskup olomoucký Mons. Antonín Basler slaví v úterý narozeniny. Pamatujme na něj v modlitbě a vyprošujme mu světlo a dílu Ducha Svatého.

Ve farním zpravodaji jsou výsledky Tříkrálové sbírky a také další informace, nabídky a inspirace pro dobu postní.