Back to Top

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 10. 5. 2020

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 10. 5. 2020, 5. velikonoční (Svátek matek)

Bože, děkujeme za naše maminky a prosíme za všechny matky, ať jsou jejich životy po vzoru Panny Marie plné lásky, pokory a důvěry v tvou Božskou moc.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci; před zraky národů zjevil svou spravedlnost. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za naše maminky …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Cesta světla pro dobu pandemie

JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH

Anděl promluvil k ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, …“ (Mt 28,5n)

Událost vzkříšení zcela přesahuje všechny naše představy a pojmy. Ani evangelia Kristovo zmrtvýchvstání nepopisují. Odkazují na prázdný hrob a setkání se Vzkříšeným. A právě pro tuto přesažnost je víra ve zmrtvýchvstání tolik útěšná pro náš pozemský život: je zde Ten, kdo je konečným vítězem, kdo nás vysvobozuje ze smrti a vyznamenává příslibem věčné spásy. Jako křesťané máme tak i současnou situaci komu svěřit, máme komu odevzdat naše pochybnosti a obavy, naše umírání i naše zemřelé. Vzrostlá aktuální bezradnost lidstva vyjevuje, že pokud zachraňujeme jen pozemský život, jsou výtěžky naděje velmi rozpačité, nejisté a v posledku neúčinné. „Máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí.“ (1 Kor 15,19)

Pane Ježíši, daruj nám naději, která plyne z útěchy věčného života, z té šířky a délky, výšky a hloubky (srov. Ef 3,18), jež dávají našemu ubohému pozemskému žití nebeské rozměry, po nichž každý člověk bytostně touží.

4. neděle velikonoční

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

Světový den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 6. 5. – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

Pátek 8. 5. – Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Příští neděle 10. 5. je 5. velikonoční a současně je DNEM MATEK.

AKTUÁLNĚ

Do 11. května platí, že bohoslužeb se může účastnit nejvýše 15 osob. Je nutné dodržovat hygienická opatření: roušky jsou povinné; při vstupu do kostela použijte dezinfekční prostředek na ruce; do lavic usedejte tak, aby byl dodržen rozestup alespoň dva metry mezi sebou (s výjimkou členů domácnosti).

Bohoslužby v kostele sv. Mořice

Pondělí – pátek: v 17 hod.

Neděle: v 7.45 hod. a v 10.15 hod.

V kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu je pořadník na všední dny tohoto týdne a na příští neděli. Přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá. Zapište se. Můžete také počet účastníků nahlásit telefonem (kancelář 573 338 952), asistence to zapíše na pořadník v kostele.

Od 11. května se počet zvyšuje na 100 osob. Rezervace míst už nebude nutná.

Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. 6.).

Možnost přijetí Eucharistie mimo mši svatou

V kostele sv. Mořice: v neděli dopoledne mimo bohoslužby, ve všední dny na základě osobní domluvy s knězem. Nemocným kněží na pozvání rádi poslouží svátostmi. Také akolyté mohou přinést Eucharistii.

Přijetí svátosti smíření

Zpovídá se ve všední dny půl hodiny přede mší svatou. Jiný čas ke svátosti smíření nebo osobnímu rozhovoru je možno si domluvit individuálně s knězem.

Křestní obřady a svatby

je možné konat za stejných podmínek, jaké platí pro účast na bohoslužbách. 

 

Pro rodinu:

Modlitba v rodině

  1. neděle velikonoční

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200502modlitba-v-rodine-4-nedele-velikonocni

 

Pro mládež:

Diecézní centrum pro mládež zveřejňuje každé ráno v 8 hod. na svém webu kratičké duchovní povzbuzení s názvem Mluv, Pane.

 

Pro děti:

Nedělní kázání otce Romana Vlka pro děti

  1. neděle velikonoční

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200502videokazani-pro-deti-4-nedele-velikonocni

 

Ke stažení v PDF:

Májová čtení v roce 2020 – SVATÝ JAN SARKANDER (K 400. VÝROČÍ JEHO MUČEDNICKÉ SMRTI)

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu

3. neděle velikonoční

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

AKTUÁLNĚ

Podle rozhodnutí vlády ČR je možné za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady:

Uvolňování opatření je postupné. Nyní platí, že bohoslužeb se může účastnit nejvýše 15 osob, od 11. 5. by to mohlo být 30 osob a od 25. 5. maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. 6. 2020.

Regulovat počet účastníků není jednoduché. Proto stále platí dispenz od nedělní účasti na mši svaté. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. 6.).

Jak tomu bude v naší farnosti?

Od 27. dubna: v kostele sv. Mořice budou bohoslužby od pondělí do pátku v 17 hod. V kostele sv. Jana Křtitele ani v kostele sv. Cyrila a Metoděje v PN zatím bohoslužby nebudou.

Počet účastníků je omezen na 15 osob. Proto prosíme rodinu, na jejíž úmysl je ten den sloužena mše svatá, aby se dopředu spojili telefonicky s P. Josefem (tel.: 731 402 093). Mohou pozvat své blízké a mše svatá bude sloužena především pro ně. Na některé dny jsou ještě volné intence. Je to velká příležitost pro rodiny. Zavolejte nebo přijďte do kanceláře zapsat úmysl a na dohodnutý termín pak přijdete se svými blízkými na mši svatou. Přede mší svatou je možné využít příležitosti ke svátosti smíření. V neděli 3. května budou mše svaté v kostele sv. Mořice v 7.45 hod. a v 10.15 hod. Na tyto mše svaté je nutné se dopředu nahlásit! Pořadník leží v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu, je také možné poslat SMS nebo zavolat na výše uvedené číslo.

Dodržujme hygienická opatření: roušky jsou povinné; při vstupu do kostela použijte dezinfekční prostředek na ruce; do lavic usedejte tak, aby byl dodržen rozestup alespoň dva metry mezi sebou (s výjimkou členů domácnosti).

Zároveň vás bratři a sestry prosíme o trpělivost. Pokud platí tato omezení, sledujte mše svaté v rozhlase či televizi. To platí zvláště pro seniory. Kněží jsou připraveni nadále individuálně posloužit svátostmi.

V případě nejasností volejte P. Josefovi nebo do farní kanceláře. Nebojte se ptát.

Dále vytvářejme společenství modlitby. Pamatujte na celou farnost. Zde v příloze máte ke stažení modlitbu: „Cesta světla v době pandemie“.

Pamatujme na modlitby za déšť. Vybízí nás k tomu i otec arcibiskup. V příloze je brožurka písní a modliteb za déšť.

 

Papež František: Země není pouze naším, ale Božím domovem.

To připomněl papež František při virtuální generální audienci z knihovny Apoštolského paláce ve středu 22. dubna. Na ten den totiž připadlo 50. výročí „Dne Země.“ Papež František mimo jiné řekl: Je to příležitost k obnovení našeho úsilí milovat náš společný dům, pečovat o něj a o nejslabší členy naší rodiny.“

„Chybili jsme v péči o Zemi, o náš domov-zahradu, a v péči o svoje bratry. Hřešili jsme proti Zemi, proti svému bližnímu a nakonec proti Stvořiteli, dobrému Otci, který pečuje o každého a chce, abychom žili pohromadě ve společenství a prosperitě.“

„Snažme se v tomto velikonočním čase obnovy milovat a zhodnocovat velkolepý dar země, našeho společného domova, a pečovat o všechny členy lidské rodiny. Jako bratři a sestry, jimiž jsme, obraťme se s úpěnlivou prosbou k našemu nebeskému Otci: »Sešli svého Ducha a obnov tvář země« (srov. Žl 104,3)."

 

Diecézní centrum pro mládež zveřejňuje každé ráno v 8 hod. na svém webu kratičké duchovní povzbuzení s názvem Mluv, Pane.

 

A je tu další videokázání o. Romana pro děti:

  1. neděle velikonoční

https://www.youtube.com/watch?v=3od0CvSDGx8

 

Ke stažení v PDF:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020 č. 452

PROSBY ZA DÉŠŤ

VIA LUCIS – CESTA SVĚTLA V DOBĚ PANDEMIE

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 26. 4. 2020

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 26. 4. 2020, 3. velikonoční, (1. pátek)

Bože, vysvoboď nás od opovážlivé lehkomyslnosti, nadměrné úzkostlivosti a od reptání proti Boží prozřetelnosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení. Skrze tvého Syna…

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, vysvoboď nás od opovážlivé lehkomyslnosti…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Jan Graubner: Hospodine, Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.

Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.

Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků, hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin, nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád…..

Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání. Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu. Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě, který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost. Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství. Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci. Obrať nás a my se k tobě vrátíme. Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa. Vrať nám radost ze své ochrany a bezbožné budeme učit tvým cestám, svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu. Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on, když ze sebe nezištně milovat nedokážeme. Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe, nechat se vést moudrostí tvého slova, aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království, království spravedlnosti, lásky a pokoje. Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme, že nás, Bože, nezklameš. Amen.  (zkráceno)

2. neděle velikonoční

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 

Sestry a bratři, milí farníci.

Chci poděkovat vám všem, kdo skrze osobní či společnou modlitbu v rodině budujete duchovní společenství farnosti. Děkuji všem, kdo jste se v tyto dny modlili Korunku k Božímu milosrdenství a připojili se tak k novéně před svátkem Božího milosrdenství. Tento svátek ustanovil papež sv. Jan Pavel II., a také stanovil, že ten den můžeme získat plnomocné odpustky. Obvyklé podmínky získání odpustků jsou: svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Pokud není možné tyto podmínky splnit – a to je naše situace – můžeme přesto odpustky získat. Je třeba vzbudit upřímnou lítost, zříci se svých hříchů a rozhodnout jít ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání jakmile to bude možné. Kromě toho se o svátku Božího milosrdenství pomodlit před obrazem (nebo obrázkem) milosrdného Ježíše Otče náš, Věřím a připojit prosbu k milosrdnému Pánu Ježíši, např. „Ježíši, důvěřuji Ti.“

Zřejmě jste zachytili zprávu, že Česká republika se připojila k obnově svěření a zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Za farnost jsem vyslovil modlitbu po mši svaté, obětované za naši zemi, ve středu 8. dubna před obrazem Panny Marie (kopií Palladia země české). Text zásvětné modlitby najdete i v našem farním zpravodaji Trio expres. Povzbuzuji vás, abyste se v rodinách k tomuto zasvěcení připojili.

 

Podle rozhodnutí vlády ČR ze 17. dubna bude možné za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady:

Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

Regulovat počet účastníků není jednoduché. Biskupové ponechávají na administrátorech farností, zda, případně jak, toto rozhodnutí zrealizují. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června).

Sledujte aktuální zprávy na našich stránkách. Zatím platí, že kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k osobní modlitbě. Kněží jsou připraveni individuálně posloužit nemocným a těm, kteří to nutně potřebují (duchovní rozhovor, svátost smíření, pomazání nemocných, svaté přijímání).

 

24. dubna je svátek sv. Jiří. P. Jiřímu Orságovi přejeme a v modlitbě vyprošujeme hojné Boží požehnání, pevné zdraví a odvahu a statečnost ke svědectví víry.

P. Josef  

Modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství

Bože, milosrdný Otče, 

který zjevuješ svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu,

a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém,

Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka.

Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo

a dej všem obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství,

aby v Tobě, trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje.

Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna

buď milosrdný k nám i k celému světu. AMEN.

 

"Mimo Boží milosrdenství není jiného pramene naděje pro lidské bytosti."

(sv. Jan Pavel II.)

 

Dnes (19.4.) odpoledne v 15 hod. je Radiem Proglas přenášena POUTNÍ MŠE SVATÁ z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích.

 

V rodinách dále pracujte s kartičkami k nedělnímu evangeliu. Tuto neděli vrcholí naše „Postní aktivita.“ Více najdete ve farním zpravodaji a kartičky i lístečky s úkoly v kostele sv. Mořice.

A je tu další videokázání o. Romana pro děti:

Neděle Božího milosrdenství

 https://www.youtube.com/watch?v=s_we3BGbMGY 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 19. 4. 2020

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 19. 4. 2020, neděle Božího milosrdenství

Děkujeme za dar Božího milosrdenství; rozmnož v nás, Bože, touhu po tomto daru a častému svatému přijímání, k úctě a chvále tvé velebnosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, ty o velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha svatého a vykoupeni krví tvého Syna. Neboť on s tebou …

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Děkujeme za dar Božího milosrdenství …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Boží milosrdenství ve zjevení svaté Faustyně

Svatá Faustyna zapsala následující myšlenky ze zjevení:

„Řekni duším, ať nestavějí ve vlastních srdcích překážky mému milosrdenství, které si tolik přeje v nich působit. Mé milosrdenství pracuje ve všech srdcích, které mu otevírají své dveře, spravedlivý stejně tak jako hříšník potřebují mé milosrdenství. Obrácení a vytrvání je milost mého milosrdenství.

Duše usilující o dokonalost ať velebí mé milosrdenství zvláštním způsobem, neboť hojnost milostí, které jim uděluji, plyne z mého milosrdenství. Přeji si, ať se tyto duše vyznačují bezmeznou důvěrou v mé milosrdenství. Já sám dbám o posvěcení těchto duší, poskytnu jim všechno, cokoliv bude k jejich svatosti třeba. Milosti z mého milosrdenství se čerpají jedinou nádobou, a tou je důvěra. Čím větší důvěru duše má, tím více obdrží. Bezmezně důvěřující duše jsou mi velkou útěchou, takové duše naplňuji všemi poklady svých milostí. Jsem rád, že chtějí mnoho, vždyť já toužím dávat mnoho, velmi mnoho. Naopak jsem smutný, když duše žádají málo, zužují svá srdce.“ (Dn 1577 a 1578)

Velikonoční list 2020

Domácí liturgie Velikonočního třídenní – pomůcka pro slavení domácí liturgie v době mimořádného slavení Velikonoc 2020 ke stažení ZDE.


POZDRAV arcibiskupa Jana Graubnera k VELIKONOCŮM 2020

Drazí bratři a sestry,

dnes, kdy píši tyto řádky, nevím, jak se bude situace vyvíjet, jestli budeme slavit Velikonoce společně a bude se číst můj pozdrav. V tyto mimořádné dny se situace rychle mění a my jsme odkázáni spíše na rychlé vzkazy prostřednictvím e-mailu. Těším se na chvíli, kdy Vás budu zvát ke společnému děkování Bohu.

Dnes prosím: Vezměme tuto situaci tak, že nás rozšířenou nemocí zastavil sám Bůh, a ptejme se, co nám tím chce říci. Zastavil naši činnost a vnutil nám pracovní klid k soukromým duchovním cvičením a samotu, abychom si udělali čas na Boha a vychutnali si jeho přítomnost.

Už ve Starém zákoně řekl Hospodin lidem mnohokrát, že nestojí o jejich dary, ale že chce je samotné. Dnes zastavil naši činnost a my těžko neseme například zákazy veřejných bohoslužeb. Chybí nám svátosti. Nechce nám tím Bůh říct, že od nás chce, abychom přestali s pouhým zvykem či plněním povinností? Abychom, až to bude možné, chodili na bohoslužby daleko častěji? Abychom přestali žít pro sebe a podle sebe, že od nás čeká úplné darování sebe Bohu? To nepřeháním. Darování se Bohu není jen pro kněze a řeholnice. Jde o odpověď pokřtěných na jeho dar nám. On za nás už přece život dal, když zemřel na kříži!

Co znamená vzdát se sebe? Nemá Bůh právo chtít, abychom se svobodně zřekli svých názorů a postojů, kritik a hádání, a pokorně přijali Boží slovo do našich skutků ve vší jeho náročnosti a sjednocování se v lásce s těmi, které pověřil, aby mohl být novým způsobem přítomen mezi námi? Zakusíme-li přítomnost Zmrtvýchvstalého uprostřed nás, když budeme v jeho jménu – v jeho lásce, prožijeme pravé Velikonoce a vítězný Kristus se dá poznat i mnoha lidem kolem nás.

Současná situace ukazuje, jak svět bez lásky snadno propadá strachu, který se šíří jako pandemie a ochromuje život. Mysleme na biblické: Láska zahání strach. Otevírat se Bohu a nechat Boha milovat skrze nás je nejjistější cestou k vítězství nad strachem z nemoci i ze smrti samotné. Jestli se víra projevuje láskou, pak skutky lásky posilují velikonoční víru. Čím štědřejší budeme ve skutcích lásky, tím víc vyrosteme ve víře.

Každému z Vás přeji pravou velikonoční radost, která vyrostla z Kristova vítězství i v nás samých a všem ze srdce žehnám.

arcibiskup Jan


Sestry a bratři, milí farníci,

spolu s otcem Lvem a otcem Jiřím přeji vám všem a každému z vás vyprošuji o těchto Velikonocích plnost radosti a pokoje. Prožíváme tyto posvátné dny tak, jak jsme to jistě neplánovali, ani si nedovedli přestavit. Působivou liturgií Tridua jsme byli vždy vtahování do jedinečných událostí na vrcholu Ježíšova pozemského života. V jednom společenství jsme naslouchali Božímu slovu, zpěvem a modlitbami vyjadřovali bolest i radost a žasli nad Boží láskou. Toto vše nám schází. Ale v rodině církve jsme v jednom společenství - i teď, třebaže na dálku. A Bůh se dotýká srdce každého z nás – jedinečným způsobem, jak to dokáže jen On. I v našich domovech, když se ztišíme v osobní modlitbě a zvláště, když se v rodině modlíme spolu. Při sledování televizního či rozhlasového přenosu bohoslužby opravdu odložte vše, co by vás mohlo rozptylovat. A nebojte se uspořádat domácí liturgii, kde zapojení otce, matky a dětí vede ke sdílení víry a dá zakusit pravou radost. Návod najdete na www.liturgie.cz (video Liturgie v rodině) nebo v souboru ke stažení: Domácí liturgie Velikonočního třídenní. Ježíšovo vítězství nad hříchem a nad smrtí, přijaté vírou a křtem, znamená povolání k novému životu, o kterém píše svatý Pavel v listě Římanům: „Považujte se za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem“ (Řím 6,11). Okolnosti života se mění, někdy zcela nečekaně, ale spojeni s Kristem jsme nositeli naděje, pokoje i radosti.

Josef

 

PRO DUCHOVNÍ SPOJENÍ

V obou našich farních kostelích budou v tyto dny slouženy bohoslužby a konány obřady bez účasti věřících. Abychom mohli být duchovně spojeni, zde uvádíme časy bohoslužeb: Zelený čtvrtek a Velký pátek v 18 hod., Bílá sobota ve 20.30 hod., neděle Zmrtvýchvstání Páně v 9 hod.

Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství. Modlete se doma Korunku k Božímu milosrdenství až do neděle 19. 4. nejlépe vždy v 15 hod.

Letos nebude v kostelích znázorněn Kristův hrob. Pokladnička u Božího hrobu slouží každoročně na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Tato sbírka je přeložena na neděli 13. září 2020. Kostel sv. Mořice je otevřen po celý den. Můžete přijít k soukromě modlitbě zvláště na Bílou sobotu. Také velmi doporučujeme během Tridua modlitbu breviáře – tato modlitba nás spojuje s církví na celém světě.

Z olomoucké katedrály bude na YouTube kanálu „Arcibiskupství olomoucké“ přenášena mše svatá se svěcením olejů na Zelený čtvrtek v 8.30 hod.

Sledujte program na Radiu Proglas, ČT 2. a TV Noe - přímé přenosy z Říma s papežem Františkem (viz Trio expres č. 13, Květná neděle) a také hodnotné duchovní programy a filmy.

 

PRO RODINNÉ SLAVENÍ

Texty ke slavení liturgie doma v kruhu rodiny najdete vytištěné v kostele a na stránkách farnosti sv. Mořice pod názvem „Domácí liturgie Velikonočního třídenní“.

 

ŽEHNÁNÍ POKRMŮ V RODINĚ

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxi, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Následující modlitbu pronáší u domácího stolu na velikonoční neděli zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma sv. může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.

 

Úryvek z Písma na výběr:

Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13

 

ŽEHNACÍ MODLITBA:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,

ty všechno naplňuješ svým požehnáním;

shlédni na nás, když dnes

o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna

děkujeme za tvé dary,

které mají sloužit k uchování

našeho pozemského života,

a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,

aby všechno směrovalo k tvé oslavě.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Velikonoční triduum skrze antifony

Největší tajemství vykoupení lidstva slaví církev každoročně od večerní mše svaté na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek až do nešpor neděle Zmrtvýchvstání Páně.

ZELENÝ ČTVRTEK

Ustanovení Eucharistie a Kristova služebného kněžství.

Ant. k přijímání: Toto je moje tělo, které se za vás vydává; tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví, praví Pán, kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku.

VELKÝ PÁTEK

Památka umučení Páně. Je to den smutku (církev neslaví mši svatou), ale zároveň den naděje – skrze kříž je vykoupení nám všem velmi blízko.

Ant. při uctívání kříže: Tvému kříži se klaníme, Pane, a slavíme tvé svaté vzkříšení. Neboť kříž přinesl radost celému světu.

BÍLÁ SOBOTA

Tento den se neslaví žádná liturgie. Bdíme na modlitbách.

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Noční bohoslužbou v sobotu – Velikonoční vigilií – vstupujeme do velikonočních svátků. Jde o vrchol Svatého týdne i celého liturgického roku.

Výzva při zapálení velikonoční svíce: Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.

Ant. k přijímání: Náš velikonoční beránek – Kristus – je obětován. Proto slavme svátky s vnitřní opravdovostí a životem bodle pravdy. Aleluja.

Vstupní ant. v neděli: Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja. Jemu buď sláva a vláda na věčné časy.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně je prodloužena přes dny velikonočního oktávu až do následující neděle – 2. velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství.

 

KARTIČKY PRO DĚTI

V evangeliu této neděle (Jan 20,1–9) sledujeme Marii Magdalenu, která brzy z rána ještě za tmy přišla ke hrobu, do kterého bylo v pátek uloženo mrtvé tělo Pána Ježíše. Když viděla, že hrobový kámen je odvalen, běžela to oznámit učedníkům. Petr a Jan rychle běželi ke hrobu, ale tělo Pána Ježíše tam nebylo. Zažili velké překvapení a později se ujistili, jak pravdivá jsou Ježíšova slova, že bude pohřben, ale třetího dne vstane z mrtvých. Jejich úzkost a smutek se proměnily v obrovskou radost. Tato radostná zpráva o zmrtvýchvstání Pána Ježíše naplňuje i naše srdce. Nesme ji k našim přátelům a kamarádům, ať zmizí smutek a roste radost: Kristus vstal z mrtvých. Aleluja!

 

POSTNÍ AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Po celou dobu postní jsme se nechali inspirovat biblickými verši ze začátku 5. kapitoly evangelia sv. Jana, o nichž říká papež František: „Blahoslavenství jsou osobním průkazem křesťana,“ (viz Gaudete et exsultate, 63). O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně si připomínáme radostnou událost, kdy Ježíš přemohl smrt, vstal z mrtvých, otevřel nám nebe a vykoupil nás od hříchů. Tomuto vítězství však předcházelo velké utrpení a vše vypadalo nejdříve jako obrovská prohra. Mnoho bojujících za spravedlnost musí i v dnešní době trpět. Týká se to dětí i dospělých. Sami jsme se už v této situaci možná ocitli. Někdy způsobí problém pouze fakt, že zůstáváme na straně pravdy. Bůh však svůj boj vede jinak, než si představujeme my lidé. Vítězství se často dostavuje takovým způsobem, jaký bychom vůbec nečekali. Velkým povzbuzením jsou proto Ježíšova slova Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království“ (Mt 5,10). Ježíšovo vzkříšení je pro nás největší zárukou, že když se zde na zemi přidržíme jeho a budeme konat to, co je správné, budeme s ním věčně v jeho království. Zkusme v tomto týdnu vytrvat na straně dobra s vědomím, že Ježíš překonal smrt a že s ním bude překonáno každé zlo. Radujme se tento týden z Ježíšova vítězství, z toho, že je náš Vykupitel a že k němu patříme.

 

VELIKONOČNÍ VÝZVA BISKUPŮ

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.

Milí věřící, bratři a sestry,

až na výjimky nebude pro vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení velikonoční vigilie.

Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme.

Děkujeme vám, že se k této výzvě připojíte.

Z celého srdce vám žehnáme 

Čeští a moravští biskupové
Zdroj: www.cirkev.cz

 

NA VLNĚ POMOCI PROTI BEZMOCI!

V kostelích se nekonají veřejné bohoslužby, nejsou ani kostelní sbírky. Z toho důvodu organizuje církev pomoc nejpotřebnějším u nás prostřednictvím Charity. Česká biskupská konference, jako zřizovatel Charity ČR, jednoznačně podporuje tuto sbírku. Je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Číslo sbírkového účtu 44665522/0800  VS: 90619. Více informací na www.cirkev.cz.

Život křesťana v době karantény

Děti

UčíTelka - vyučování doma

Nedělní kázání pro děti - videokázání katecheté Olomouc

Katecheze pro děti - po-pá 10.00 na proglase i v audioarchivu 

Jsme doma - katecheze pro děti, ale i tvoření Diecézní katechetické centrum Brno

V karanténě - víra pro děti

Aktivity pro děti i zábava - Bosco point 

Časopis Nezbeda - starší čísla pro rodiny zdarma  

Hrané pohádky z divadla- Docela Velké divadlo Litvínov

Výběr ČT - pro děti

Nástroj na výuku náboženství – create.kahoot.it

 

Mládež, dospělí, rodiny 

Seznam online mší svatých - online streamy

Mše, modlitby a další duchovní život - Člověk a víra, vše co je online na jednom místě

Messenger - dobrá zpráva i v době viru 

Zamyšlení nad evangeliem daného dne - U ambonu

Polední zamyšlení nad evangeliem daného dne 

Nedělní zamyšlení nad texty - Vojtěch Kodet 

Manuál pro domácí bohoslužbu - Manuál pro bohoslužbu a Bohoslužbu s dětmi

Biblické texty - vezmi a čti

Kázání - Tomáš Halík

Poutní místo Lomec - Josef Prokeš 

Týden modliteb za mládež - brožurka s texty 

Postní pátky v brněnské katedrále 2020 - audio nahrávka 

Zajímavé články s videoklipy - křesťan a hudba

Youtuber biskup Josef Halko - vlastní Youtube kanál 

Zajímavé přednášky misiefilmem.sk - vlastní Youtube kanál

Papežská misijní díla - videa

Festival United - Přednášky a workshopy z festivalu

Videa a katecheze - Sekce pro mládež 

Domácí karanténa - jak ji dobře prožít

Mše svatá u televize - jak ji dobře prožít 

Povzbuzení - od papeže Františka

Modlitba chval: 

 

Hudba:

SBMka

Chrámová hudba

 

Aplikace

  • Misál na každý den Breviář  Kancionál  
  • Bible - liturgický překlad And Bible   Bible pro děti
  • Katechizmus Malý průvodce postní dobou
  • Izidoor Zpěvník pro scholy 
  • Růženec Modlitby

 

            Podcasty - Aplikace Spotify, Google Podcast atd.

  • Na dřeň; Eccleia Podcast Cz; U ambonu; Skautský institut ; Misionáři obláti; Godzone podcast

Videa

 

Media 

 

            Knihy, divadla a kina online

Senioři 

Krizová pomoc po telefonu - Duchovní pomoc po telefonu kontakty

Zprávy pro potěchu duše - na váš mobil nebo email 

Charita - pomáhá jak může

  

Kněží

Obnova pro katechety - postní duchovní obnova

Příprava na první svaté přijímání - video katecheze

Krátké texty na postní týdny - Fermentum, je potřeba se přihlásit

Slovenský web pro kněze - Kňazi.sk

Videokonference - Zoom 

 

Youtube kanál - jak si správně založit svůj účet nebo ho vylepšit

Stream - jak začít stremovat

Jak udělat živé vysílání - přímé přenosy úvod

Jak snadno streamovat mši svatou - Návod na streamování na Youtube

 

Sestavili: Jiří Dyčka a Jan Patty Pavlíček, bohoslovci AKS Olomouc 

 

https://www.ado.cz/2020/03/30/on-line-zivot-krestana-v-dobe-koronaviru/

Bohoslužby ve Svatém týdnu (televize, rozhlas)

Televize Noe

Květná neděle 5. 4.

11.00: mše svatá Květné neděle z Vatikánu

12.00: polední modlitba s papežem Františkem

18.00: mše svatá z kostela sv. Václava v Ostravě

pondělí 6. 4.

  7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace

18.00: mše svatá z kaple Telepace

úterý 7. 4.

  7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace

středa 8. 4.

  7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
  9.20: přímý přenos generální audience papeže Františka

12.00: mše svatá z kaple Telepace

18.00: mše svatá z kaple Telepace

20.00: adorace

ZELENÝ ČTVRTEK 9. 4.

13.20: přímý přenos generální audience papeže Františka

18.00: mše svatá na památku Večeře Páně z baziliky sv. Petra

VELKÝ PÁTEK 10. 4.

18.00: Památka Umučení Páně z Vatikánské baziliky

21.00: křížová cesta s papežem Františkem z nám. sv. Petra

BÍLÁ SOBOTA 11. 4.

21.00: Velikonoční vigilie z Vatikánské baziliky

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 12. 4.,

11.00: mše svatá s papežem Františkem z nám. sv. Petra

12.00: požehnání Urbi et Orbi

18.00: mše svatá z kostela sv. Václava v Ostravě

 

 

Přenosy katolických bohoslužeb na ČT 2

Květná neděle 5. 4. 10.00 hod.

Zelený čtvrtek 9. 4. 17.30 hod.

Bílá sobota 11. 4.           20.30 hod.

 

Rádio Proglas

Mše svaté ve Svatém týdnu:

KVĚTNÁ NEDĚLE 5. 4. 2020:         9.00 a 19.30 hod.

Pondělí, úterý, středa Svatého týdne:               18.00 hod.

Pozvání k modlitbě růžence (zvláště za ukončení současné epidemie): Pondělí, úterý a středa Svatého týdne ve 20.00 hod., na Zelený čtvrtek a Velký pátek ve 22.30 hod.

ZELENÝ ČTVRTEK 9. 4.

17.30: mše svatá z kostela sv. Jakuba v Brně

VELKÝ PÁTEK 10. 4.

15.00: Památka Umučení Páně ze studia Proglasu

BÍLÁ SOBOTA 11. 4.

20.30: Velikonoční vigilie z baziliky na Strahově

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 12. 4.,

  9.00: mše svatá z kaple salesiánů Brno-Žabovřesky

Během velikonočního Tridua je vždy čtvrt hodiny před začátkem obřadů úvod do liturgie toho dne.

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

Na základě dekretu římské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a směrnic České biskupské konference vydal otec arcibiskup rozhodnutí, platné pro následující dny. V něm mimo jiné píše:

„Všeobecná církev se ocitla v mimořádné situaci. Poprvé za mnoho staletí bude papež slavit bohoslužby Svatého týdne bez účasti věřících.“

„Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je v platnosti dispens od účasti na nedělní mši svaté platný až do odvolání. Velmi vás povzbuzuji k tomu, abyste se účastnili mše svaté, pobožností a duchovních programů skrze televizní, rádiové a internetové přenosy.

S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví, veden pastýřskou péčí o zdraví věřících a kněží, nařizuji až do odvolání sloužení všech mší svatých a velikonočního Tridua bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí.“

„Zvu všechny – duchovní i laiky – k vytrvalé modlitbě v domácích komunitách podle učení Ježíše Krista: „Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,19-20)

Zvláště zvu ke společné modlitbě každý večer ve 20 hodin, vyhlášené už dříve. Kéž se rodiny v této mimořádné situaci stávají stále více domácími církvemi, aby tak vytvářely rodinu církve v naší arcidiecézi.“ Tolik citace.

 

Milí farníci, sledujte, prosím, televizní nebo rádiové přenosy. Snažme se duchovně spojit s rodinou farnosti zvláště v době, kdy zde v kostele svatého Mořice budou slouženy bohoslužby a konány obřady bez účasti věřících:

 

  5.4

KVĚTNÁ NEDĚLE

  9.00 hod.

  9.4.

ZELENÝ ČTVRTEK

18.00 hod.

10.4.

VELKÝ PÁTEK

18.00 hod.

11.4.

BÍLÁ SOBOTA

20.30 hod.

12.4.

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

  9.00 hod.

 

Ratolesti, které kněz požehnal na Květnou neděli, si můžete při soukromé návštěvě kostela v tomto týdnu vzít domů.

 

Ve farnostech se nebude konat velikonoční zpovídání. Kněží jsou připraveni (po telefonické domluvě) individuálně posloužit nemocným a těm, kteří to nutně potřebují (duchovní rozhovor, svátost smíření, pomazání nemocných, svaté přijímání) – to vše při zachování přísných hygienických opatření.

Přesunutá velikonoční zpověď - Po skončení mimořádných opatření bude dána příležitost ke svátosti smíření všem a budeme pozváni ke svatému přijímání v rámci poděkování za překonání nemoci.

 

Pro intenzivnější prožívání těchto dnů je dobré oživit si základní nauku církve o dokonalé lítosti, kterou najdeme v Katechismu katolické církve. (Níže najdete odkazy na toto téma a ve farním zpravodaji Trio expres článek „Svátost pokání a smíření aneb dokonalá lítost“).

 

 

Studenti na AG připravili:

10 tipů pro domácí karanténu (především pro studenty):

http://agkm.cz/ag/aktuality/1324-10-tip%C5%AF-pro-dom%C3%A1c%C3%AD-karant%C3%A9nu.html

 

Život křesťana v době koronaviru (mnoho dalších odkazů a inspirace je v souboru na tomto odkaze):

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200328online-zivot-krestana-v-dobe-koronaviru

 

Mezi soubory ke stažení doporučuji zvláště „Domácí liturgie Velikonočního třídenní“. Nezůstávejme jen u sledování obřadů skrze televizi či rádio, ale učme se rozvíjet dar všeobecného kněžství, který jsme přijali křtem. Propojme tak víru s životem.

P. Josef

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 5. 4. 2020

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:  Ne 5. 4. 2020, 6. postní, Květná neděle

Bože, pomoz nám prožít Svatý týden v jednotě s tvým Synem, který nás vykoupil svou smrtí a zmrtvýchvstáním a podal nám nejvyšší důkaz tvé lásky k nám, hříšníkům.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, pomoz nám prožít Svatý týden …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Slova sv. evangelia, Jan 17, 1-17

Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, * stejně jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný. * A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. * Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. * A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. * Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. * Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe; * neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že ty jsi mě poslal. * Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji; * a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. * Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. * Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal; ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo Písmo. * Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. * Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. * Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. * Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. * Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.