Back to Top

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 25. 7. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 25. 7. 2021, 17. mzd.

Bože, daruj nám úctu v mezigeneračních vztazích. Ať vytrvale střežíme kořeny, předáváme víru mladým a pečujeme o nejmenší a slabé.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože našich otců, tys vyvolil svatého Jáchyma a Annu za rodiče Matky tvého Syna; na jejich přímluvu splň i na nás svá zaslíbení, ať dosáhneme věčné spásy.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, daruj nám úctu v mezigeneračních vztazích…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba ke Světovému dni prarodičů a seniorů

Děkuji ti, Pane, * za útěchu tvé přítomnosti: * i v časech osamocení * jsi ty mou nadějí a důvěrou, * jsi mi skálou a útočištěm od mládí!

Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu * a požehnal mi dlouhým životem. * Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí, * za sny, které se v mém životě již splnily, * i za ty, které mě teprve čekají. * Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti, * ke kterému mě voláš.

Dej mi, Pane, více víry, * učiň mě nástrojem svého pokoje, * nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já, * jak nepřestávat snít * a o tvých divech vyprávět novým generacím.

Chraň a veď papeže Františka a církev, * aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa. * Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět, * aby se utišila bouře pandemie, * chudí došli útěchy a skončily se války.

Podpírej mě v mé slabosti * a pomáhej mi žít naplno * každý okamžik, který mi dáváš, * v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny * až do konce věků. Amen.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210623odpustky-ke-svetovemu-dni-prarodicu-a-starych-lidi#

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 18. 7. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 18. 7. 2021, 16. mzd.

Bože, pomoz nám spojovat odpočinek o prázdninách a dovolených s křesťanským životem a kultu-rou, účastí na mši svaté a zachováním slušnosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, buď stále s námi, a když nás voláš, abychom ti celým svým životem sloužili, rozmnož v nás víru, naději a lásku, abychom věrně plnili tvá přikázání.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, pomoz nám spojovat odpočinek …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Pilíře obnovy společnosti: Sny, paměť a modlitba

Na celou sérii námitek a pochybností o vlastních silách a možnostech, které se vynoří v mysli při těchto slovech, odkazuje na Ducha svatého, který vane kam chce a nic pro něho není nemožné. Pandemická krize po nás žádá, abychom se poučili a stali se lepšími, uvědomili si vzájemnou závislost a provázanost, a v této perspektivě obnovovali zraněnou společnost. Papež v té souvislosti poukázal na trojici pilířů:… sny, paměť a modlitba.

První – totiž pilíř snů – odkazuje ke spojenectví mezi mladými a starými: „Kdo, ne-li mladí, může převzít sny starších a pokračovat v nich? K tomu je však třeba neustávat ve snění, v pěstování snů o spravedlnosti, míru a solidaritě…“ Ke snům vykloněným do budoucnosti se váže paměť na doby minulé. Papež připomíná starým lidem povinnost svědčit o zkušenosti, kterou prošli. Vzpomíná na své prarodiče, kteří zažili drama emigrace, vybízí ke vzpomínkám na bolesti války, aby vnuci porozuměli hodnotě míru: „Připomínat je v pravém slova smysl poslání každého člověka pokročilého věku: pamět a předávání paměti jiným…Paměť pro mě znamená žití (…)  Bez paměti nelze nic stavět, bez základů dům nikdy nepostavíš. A v základech života je paměť.“

Třetí pilíř – modlitbu – uvedl František citací ze svého předchůdce papeže Benedikta „svatého starce – jak řekl – který se nadále modlí a pracuje pro církev„: „Modlitba starých lidí může chránit svět a pomáhat mu snad ještě výrazněji než usilovná snaha mnoha jiných“…A je to krásné. Tvá modlitba je převzácným zdrojem, je jako plíce, které církvi a světu nesmějí chybět. (zkráceno)

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210623papez-ke-dni-prarodicu-strezte-koreny-predavej-viru-mladym-a-pecujte-o-nejmensi

14. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na pomoc lidem na Jižní Moravě.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

O prázdninách dochází ke změně v pořadu bohoslužeb:

  • V kostele sv. Jana Křtitele bude mše svatá pouze v neděli v 18 hod.
  • V kostele sv. Mořice bude mše svatá od pondělí do pátku každý večer v 17 hod. Nově tedy bude mše svatá i ve středu v 17 hod.
  • V kapli svatého Vincence na Malém Valu budou mše svaté ráno v 6 hod. pouze v pondělí a v pátek. V sobotu bude mše svatá s nedělní platností v 18 hod.

Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí se zapisují v sakristii a ve farní kanceláři.

V pondělí 5. července je slavnost svatého Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké.

Poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici bude v 9.30 hod.

Nebudou mše svaté v kapli sv. Vincence na Malém Valu, ani u sv. Mořice.

V kostele Panny Marie bude mše svatá ráno v 8 hod. a večer v 18 hod.

Na Velehradě se koná Národní pouť. Slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou začne v 10.30 hod. Hlavním celebrantem bude kardinál Dominik Duka. Koncelebrovat budou čeští a moravští biskupové. Slavnostní poutní mše svatá bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem.

Za týden je 15. neděle v liturgickém mezidobí.

Při benefičním koncertu pro jižní Moravu ve čtvrtek 1. července v našem kostele sv. Mořice se vybralo 31 000 Kč. Koncert připravil Smíšený pěvecký sbor Moravan Kroměříž ve spolupráci se Soukromou základní uměleckou školou D-MUSIC s.r.o.

V novém čísle farního zpravodaje najdete informace o prázdninových akcích.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 11. 7. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 11. 7. 2021, 15. mzd.

Bože, prosíme za obnovení naší horlivosti ve víře, abychom se často modlili, obětovali a strávili svůj každodenní život ve službě Tobě a svým bližním.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které on povolal. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za obnovení naší horlivosti

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Přijď ke mně, Pane Ježíši,… (1.část)

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci, žehnej, posiluj a posvěcuj mě a všechny lidi, projevuj na nás své milosrdenství!

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci a projevuj svou lásku tak, abych prožíval Tvou přítomnost, poznával, přijímal a konal Tvou vůli!

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci a neodcházej pro mé křehkosti a slabosti, ale neustále mě posiluj a povzbuzuj k dobrému, ať žiji a pracuji a vše konám ke Tvé slávě a chvále, ke spáse své i všech lidí!

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci a dej mi poznat všechny mé slabosti a hříchy, dej mi milost jich litovat a z nich se vyznávat, dej mi touhu k polepšení vlastního života, zálibu v konání skutků dobra a lásky, osvobozuj mě ode všeho, co mě svazuje, upoutává k tomuto světu, majetku, slávě, ode všeho, co vede k povrchnosti, nedbalosti, povýšenosti a přetvářce!

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci ať k Tobě v otevřenosti a důvěře naslouchám, modlím se, prosím, obětuji, v radosti Ti děkuji a Tebe chválím!

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 4. 7. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 4. 7. 2021, 14. mzd.

Bože, prosíme, o milost moudrosti a prozíravosti pro zákonodárce při schvalování zákonů o rodině a o probuzení touhy mladých lidí k zakládání rodin.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Slyšte slovo, které od Boha přišlo, slovo, které krmí lidské duše, slovo, které sílí srdce i rozum, slovo, které vede k poznání Boha.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme, o milost moudrosti a prozíravosti …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba koncilních otců (modlitba před zasedáním, na němž se rozhoduje o záležitostech společného dobra)

Zde jsme, Pane, Duchu svatý,
zde jsme i s přetěžkým břemenem svých hříchů,
avšak shromážděni výslovně v tvém jménu.
Přijď k nám a zůstávej s námi,
Svou milostí se vlij do našich srdcí.
Uč nás, co máme činit a kam dospět,
ukaž nám, jak máme působit,
abychom dík tvé pomoci se tobě ve všem zalíbili.

Ty sám nám vnukni naše rozhodnutí
a sám je učiň skutkem,
neboť jen tobě s Otcem a Synem
náleží všechna velebnost a sláva.
Ty, jenž nade vše miluješ poctivost, nedopusť,
abychom uvedli ve zmatek tvůj spravedlivý řád.
Ať nás nesvede z cesty nevědomost,
neovlivní lidská pochvala a přízeň,
nepokazí úplatnost či falešné ohledy.
Dej, ať nás s tebou pojí jedině tvá milost,
abychom byli v tobě svorně zajedno
a v ničem se neuchýlili od pravdy.
A jako jsme se zde shromáždili v tvém jménu,
tak ať s veškerou oddaností tvých dětí
ve všem setrváme na pravosti víry:
aby se naše myšlení zde na tomto místě
v ničem nerozcházelo s tebou a ve světě budoucím
abychom za dobrou práci došli věčné odměny. Amen.

Strana 9 z 25