Back to Top

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 12. 12. 2021

Ne 12. 12. 2021, 3. adventní

Bože, prosíme o požehnání a pokoj pro nás, naší farnost, naše rodiny v době Adventu a Vánoc.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o požehnání a pokoj …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 5. 12. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 5. 12. 2021, 2. adventní

Bože, na přímluvu svatého Josefa nám daruj trpělivost, poslušnost a touhu vydávat živé svědectví o Tobě na veřejnosti i v rodinách.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, na přímluvu svatého Josefa …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Litanie ke sv. Josefovi (zkráceno)

Svatý Josefe, oroduj za nás
Slavný Davidův potomku, oroduj za nás
Světlo patriarchů, oroduj za nás
Snoubenče Boží Rodičky, oroduj za nás
Čestný strážce svaté Panny, oroduj za nás
Pěstoune Božího Syna, oroduj za nás
Ochotný ochránce Krista, oroduj za nás
Hlavo svaté rodiny, oroduj za nás
Josefe spravedlivý, oroduj za nás
Josefe čistý, oroduj za nás
Josefe moudrý, oroduj za nás
Josefe statečný, oroduj za nás
Josefe poslušný, oroduj za nás
Josefe věrný, oroduj za nás
Zrcadlo trpělivosti oroduj za nás
Milovníku chudoby, oroduj za nás
Vzore dělníků, oroduj za nás
Ozdobo domácího života
Strážce panen, oroduj za nás
Oporo rodin, oroduj za nás
Útěcho ubohých, oroduj za nás
Naděje nemocných, oroduj za nás
Patrone umírajících, oroduj za nás
Postrachu zlých duchů, oroduj za nás
Ochránce svaté Církve, oroduj za nás.

https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/modlitby-rozdelene-podle-formy-zpusobu/litanie/ke-svatym-2/ke-sv-josefovi

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 21. 11. 2021

Ne 21. 11. 2021, Slavnost Ježíše Krista Krále

Bože, děkujeme za řeholní společenství v naší farnosti a prosíme o požehnání pro jejich práci a za růst nových řeholních povolání.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Přijmi, Bože, naši účast na Kristově oběti a dej, ať ten, který umřel na kříži za spásu celého světa, udělí všem národům dar jednoty a pokoje.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za řeholní společenství …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Modlitba za kněžská a řeholní povolání

Pane Ježíši, povolal jsi své apoštoly, aby se stali rybáři lidí. Přiváděj k sobě i dnes horlivé a ušlechtilé muže a učiň z nich své učedníky. Vlož do jejich duší svou touhu po vykoupení všeho lidstva, s níž denně obnovuješ na našich oltářích oběť kříže. Pane, „jenž stále žiješ a přimlouváš se za nás“ (Žid 7,25), otevři jim všechny kraje, kde tolik lidí usilovně hledá světlo pravdy a teplo lásky. Ať poslušni tvého povolání pokračují v tvém díle spásy na zemi, vytvářejí tvé tajemné tělo, to je církev, a stanou se solí země a světlem světa (Mt 5,13–14). Pane, dej také mnoha ženám účast na povolání, které pramení z tvé lásky. Ať jsou čisté a velkodušné. Dej jim touhu po dokonalosti, k níž vybízí evangelium, a přiveď je k tomu, aby se ze všech sil a s celou vroucností své lásky daly do služeb církve a trpících a nemocných lidí (Pavel VI.).

(Kancionál, 049E – Za kněžská a řeholní povolání)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 28. 11. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 28. 11. 2021, 1. adventní (1. pátek)

Prosíme za naše rodiny, aby se stávaly místem pokoje, lásky, vzájemného pochopení a radostného soužití

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Prosíme tě, Bože, ať nás účast na Kristově oběti posiluje, abychom se uprostřed světa učili milovat to, co nepomíjí, a drželi se hodnot věčných.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za naše rodiny, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

MODLITBA MANŽELŮ – za sebe navzájem

Pane, učiň z našeho domova domov lásky,

kde nejsou urážky, protože Ty nám dáváš porozumění,

kde není hořkost, protože Ty nám dáváš trpělivost,

kde není hněv, protože Ty nás učíš odpouštět,

kde není opuštěnost, protože Ty jsi stále s námi.

Pane, učiň z našeho života stránku popsanou Tebou.

Ať nám každého rána vzejde nový den oddanosti a oběti.

Ať každý večer vidíš, jak naše manželská láska je stále větší.

Ať si po celý den pomáháme radou i skutkem.

Pane, pomoz nám,

abychom své děti vychovávali podle Tvého obrazu a ke Tvé podobě.

Abychom svou lásku prožívali podle Tvé vůle.

Abychom ve svém štěstí viděli důvod milovat Tě stále víc.

Abychom mohli dávat druhým z toho všeho, co jsi nám dal Ty. Zveme Tě do svého domu, Pane. Kéž se Ti u nás zalíbí!

https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/modlitby-rozdelene-podle-formy-zpusobu/prosby-primluvy/za-rodinu-deti-manzelstvi

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 14. 11. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 14. 11. 2021, 33. mzd.

Bože, prosíme o požehnání pro děti a mládež, probouzej, posiluj a upevňuj v nich víru, naději a lásku.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bděte a modlete se v každé době, abyste mohli obstát před Synem člověka. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o požehnání pro děti a mládež,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za mládež

Pane Ježíši Kriste, sjednoceni se všemi, kteří se tento týden modlí za mládež celého světa, Tě vroucně prosíme: chraň mladé lidi před otroctvím hříchu a dávej jim sílu a vytrvalost ve všech životních zkouškách. Naplňuj srdce všech mladých Tvou láskou, aby objevili cestu, na kterou je zveš, a věrně po ní šli. Mladým věřícím dej odvahu čerpat z pokladů Tvé církve a posiluj je svým Svatým Duchem, aby byli solí země a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista všem lidem. O to vše prosíme na přímluvu Tvé milované matky Marie. Zdrávas Maria…

https://khfarnost.cz/wp-content/uploads/2020/03/Brozura_TMM_2020.pdf

 

Modlitba za mládež celého světa

Pane Ježíši Kriste, sjednoceni se všemi, kteří se v tuto hodinu modlí za mládež celého světa, Tě vroucně prosíme: chraň nás před hříchem a dej nám sílu a vytrvalost ve zkouškách. Rozmnož v nás vzájemnou lásku, abychom vytvářeli Tvoji krásnou církev. Posiluj nás svým svatým Duchem, abychom měli odvahu být solí země a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista ostatním mladým. Prosíme o to na přímluvu Tvé milované matky Marie. Zdrávas Maria…

https://mladez.ado.cz/modlitba-za-mladez/

Strana 11 z 29