Back to Top

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 24. 10. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 24. 10. 2021, 30. mzd.

Bože, děkujeme za dar víry a prosíme, abychom často obnovovali zasvěcení svého života, práce i stvoření Tobě a žili v Tvé přítomnosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte vždy jeho tvář!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dar víry a prosíme

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Rok rodiny věnovaný úloze rodiny v církvi začal 19. března 2021 na den svatého Josefa a vyvrcholí 26. června 2022 desátým Světovým setkáním rodin.

Papež vyzval lidi, aby dávali přednost odpuštění před neshodami. „V rodině jsou tři slova, o která je třeba dbát: prosím, děkuji a promiň“

Modlitba sv. Jana Pavla II. za rodinu

Bože, od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi, * Otče, který jsi Láska a život, učiň, * aby se každá lidská rodina na zemi stala * skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy * a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky, * skutečným chrámem života a lásky * pro generace, které se neustále obnovují. Učiň, * aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů * k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě. Učiň, * aby mladé generace nalezly v rodině * silnou podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce. Učiň, * aby láska, posílená milostí svátosti manželství, * byla silnější než každá slabost a každá krize, * kterými někdy naše rodiny procházejí.

A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta, dej, * aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny * mohla plodně naplnit své poslání * uprostřed všech národů země.

Skrze Krista našeho Pána, * který je Cesta, Pravda a Život na věky věků. * Amen.

http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/modlitby-svetcu/modlitba-sv-jana-pavla-ii-za-rodinu.html

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 17. 10. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 17. 10. 2021, 29. mzd.

Bože, žehnej žákům, studentům, jejich rodičům, učitelům a vychovatelům v tomto školním roce.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, žehnej žákům, studentům, jejich rodičům …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za mládež

Pane Ježíši Kriste, Cesto, Pravdo a Živote,
prosíme tě s důvěrou a naléhavostí
za všechny mladé lidi:

Vlej do jejich srdce touhu po tobě,
dej se jim poznat jako věrný přítel,
který na ně pohlíží s láskou
a je jim na blízku ve všech vítězstvích i prohrách.
Dej každému odvahu poctivě hledat své povolání
a velkoryse odpovědět na tvé volání.
Chraň je před každým hříchem, posiluj v pokušení
a zachycuj v náruči svého milosrdenství.
Ať radostně a moudře žijí ve svobodě dětí Božích,
a všechny své hřivny, ideály a elán
investují do budování civilizace lásky.

Prosíme, ať v našich farnostech
naleznou mladí lidé láskyplné přijetí
a dobré prostředí pro svůj růst.

Upevňuj v nás víru, obnovuj naději
a rozmnožuj lásku!

Na přímluvu sv. Jana Pavla II. žehnej mladým lidem, aby tě poznali, přijali a následovali na životní cestě.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 19. 9. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 19. 9. 2021, 25. mzd.

Bože, ať nás na přímluvu sv. Josefa každodenní práce zušlechťuje, je službou společnosti a dáváme jí v našem životě přiměřené místo.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pán praví: Spása lidu jsem já. Budou-li ke mně volat v jakémkoli soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, ať nás na přímluvu sv. Josefa …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Přijď ke mně, Pane Ježíši,… (2. část)

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci a dej mi touhu po setkávání s Tebou v modlitbě, rozjímání, ve svátostech i ve společenství církve!

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci a uč mě milovat Tvou láskou. Láskou, která se neustále rozdává, láskou, která nemá hranice štědrosti, láskou, která vždy a všechny bez výhrad přijímá, láskou, která se vydává a miluje Boha i lidi!

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci a projevuj na mě své milosrdenství! Uč mě být milosrdným a laskavým, věrným, ohleduplným a milujícím. Projevuj své milosrdenství neustále také našim zesnulým a všem duším v očistci a přiváděj je do věčné slávy!

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci a učiň ze mne svůj nástroj k šíření víry, naděje, lásky míru a pokoje,!

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci zapal v něm oheň své lásky, vlož do mého srdce, do mé mysli, do mých úst Tvou chválu a díky.

Přijď ke mně, Pane Ježíši, ať Tě s Otcem i Duchem svatým velebíme a oslavujeme nyní i na věky! Amen.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 10. 10. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 10. 10. 2021, 28. mzd.

Bože, prosíme o dar moudrosti, prozíravosti a všechny potřebné milosti nově zvoleným politikům, daruj jim odpovědnost k uspořádání správy státu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, Bože.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o dar moudrosti, prozíravosti

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Přijď, Duchu Svatý

Přicházej jako světlo, které v náš prozáří jakékoliv temnoty.

Přicházej jako jistota, která vysvobozuje z pout závislostí.

Přicházej jako radost, která dává našemu životu lesk a půvab.

Přicházej jako pokoj, který vítězí nad nesouladem a zmatkem.

Přicházej jako krása, která je pramenem všeho skutečně krásného.

Přicházej jako štěstí, které je naplněním všeho, po čem toužíme.

Přicházej jako víra, kterou poznáváme Boží záměry a odpovídáme na ně.

Přicházej jako naděje, která nás chrání před skleslostí a sobectvím.

Přicházej jako láska, která v nás spojuje božské a lidské a kterou se stáváme jako Ty darem pro druhé.

Přijď, Duchu Svatý.

(Vojtěch Cikrle) https://www.biskupstvi.cz/modlitby-k-duchu-svatemu

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 12. 9. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 12. 9. 2021, 24. mzd.

Bože, prosíme o povolání k zasvěcenému životu a nová kněžská povolání, prosíme o milosti pro naše kněze v jejich službě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pane, uděl pokoj těm, kdo v tebe doufají, aby se ukázalo, že tvoji proroci jsou věrohodní. Vyslyš prosby svého lidu.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o povolání k zasvěcenému životu …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby za pastýře (Enchiridion odpustků)

Modleme se za našeho Svatého otce Františka.

Pán ať ho zachová, ať mu daruje dlouhá léta, ať ho učiní blahoslaveným na této zemi a ať nedopustí, aby upadl do rukou svých nepřátel.

 

Modlitba za kněze

Ježíši, který jako Dobrý pastýř * dlíš mezi námi v Nejsvětější svátosti, * sešli ze svého svatostánku * bohaté paprsky své milosti * na naše duchovní otce.

Dej jim všechny milosti, * které potřebují k svému * i našemu posvěcení.

Posiluj je, * aby věrně bděli nad svým stádem * nad nímž je Duch svatý ustanovil.

Žehnej jim, * když v modlitbě pozvedají * k tobě svá srdce, * žehnej jim, * když zvěstují tvé svaté slovo, * žehnej jim, * když v kněžském úřadě pracují * pro spásu nesmrtelných duší.

Učiň je podle svého srdce pastýři, * kteří žijí jen pro svůj svatý úřad, * abychom, až přijdeš soudit * pastýře i stáda, * byli jejich korunou a radostí * a oni aby dosáhli nevadnoucí koruny * života věčného. Amen.

Strana 8 z 25