Back to Top

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 27. 12. 2020

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 27. 12. 2020, Svátek Svaté Rodiny

Prosíme za rodiny, aby v nich i přes rozdílné názory vládl pokoj, a také o milost jednoty v Kristově lásce.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad svaté Rodiny a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za rodiny, aby v nich i přes rozdílné …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby z liturgie Svátku Svaté Rodiny

Pastýři spěchali a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích.

Aleluja. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna. Aleluja.

Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno, - hlásejte mezi národy jeho díla. - Zpívejte mu, hrejte mu, - vypravujte o všech jeho divech! *

Honoste se jeho svatým jménem, - ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina! - Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, - hledejte stále jeho tvář! *

Pamatujte na divy, které učinil, - na jeho zázraky a rozsudky jeho úst, - potomstvo Abraháma, jeho služebníka, - synové Jakuba, jeho vyvoleného! *

Pamatuje věčně na svoji smlouvu, - na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, - na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, - na svou přísahu Izákovi. *

Prosíme tě, dobrotivý Otče, ať se v nás tento svátostný pokrm stane zdrojem síly, abychom žili podle příkladu svaté Rodiny a po všech pozemských strastech navěky se radovali v jejím společenství.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 20. 12. 2020

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 20. 12. 2020, 4. adventní

Bože, ať ani v nebezpečí ohrožení nákazou nepřestáváme projevovat a vyznávat vděčnost za Tvoji ochranu a neztrácíme důvěru v Tebe.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Zazářil nám posvěcený den, pojďte, národy, a klaňte se Pánu, neboť dnes sestoupilo na zemi velké světlo.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, ať ani v nebezpečí ohrožení nákazou …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Antifony a modlitby z liturgie adventní doby:

Bože, tvé věčné Slovo se při andělově zvěstování stalo v lůně neposkvrněné Panny člověkem, a ona ho s pokorou přijala, stala se jeho příbytkem a byla naplněna světlem Ducha svatého; pomáhej nám, abychom i my pokorně přijímali a plnili tvou vůli. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Bože, ty nám dáváš poznat, že tvůj jednorozený Syn přišel na tento svět a stal se jedním z nás; vyslyš naše prosby a dej, ať se naše radost ze spojení s ním dovrší, až přijde ve své slávě. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

Zdvihněte, brány, své klenby, zvyšte se, prastaré vchody, ať vejde král slávy!

Milosrdný Bože, tys nás neopustil, ani když jsme zhřešili, nenechals nás napospas smrti, ale poslals k naší spáse svého jediného Syna; shlédni na nás, a když s vírou a zbožností vyznáváme, že se stal člověkem, dej, ať žijeme ve stálém spojení s ním. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

Hle, přišla plnost času: Bůh poslal na svět svého Syna.

Prosíme tě, Pane Ježíši, pospěš a neprodlévej, ať tvůj příchod posilní a povzbudí všechny, kdo plně důvěřují v tvou lásku. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě ...

2. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Mše svaté podle pravidelného pořadu bohoslužeb slavíme v kostele sv. Mořice i v kostele sv. Jana Křtitele. Od 3. prosince platí, že počet účastníků bohoslužby nesmí převýšit 30 % míst k sezení. Na bohoslužby není třeba se dopředu přihlásit, ale buďme ohleduplní a dodržujme nařízení a hygienické předpisy. Prosíme ty, kdo patří k ohrožené skupině nebo se necítí zdrávi, aby raději zůstali doma a sledovali přenos mše svaté v médiích.

Individuální přijetí svatého přijímání je možné po osobní nebo telefonické domluvě s knězem.

Také na požádání kněží rádi navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

V říjnu se nekonala sbírka na Misie, ale je možné přispět na světové misie průběžně. Vše je popsáno ve farním zpravodaji.

V úterý je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Jste srdečně zváni na mši svatou, která bude v kostele sv. Mořice v 17 hod.

Příští neděle je 3. adventní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Pamatujme na modlitbu v rodinách u adventního věnce. Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19, za všechny nemocné, zvláště za arcibiskupa Jana Graubnera a jeho pomocného biskupa Josefa Nuzíka. Na kartičkách v kostele a zde v příloze ke stažení máte Modlitbu za vyslyšení na přímluvu kandidáta blahořečení Antonína Cyrila Stojana. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

Využijte duchovní nabídky k prožívání adventní doby, které najdete v odkazech na těchto internetových stránkách naší farnosti. 

Benefiční koncert online

Přijměte pozvání k poslechu online adventního koncertu Tria Martinů v pondělí 7. 12. 2020 od 19 hodin z arcibiskupské rezidence. Záštitu nad koncertem převzal otec arcibiskup Jan.  Zazní vrcholná klavírní tria: Beethovena (letos 250 let od narození), Martinů (130 let od narození) a Dvořáka. Koncert je spojen také se sbírkou na projekty Charity ČR. Koncert se podařilo připravit ve spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc a Ing. Vítem Gregorem.

Koncert bude možné sledovat přímo na tomto odkaze: www.mfo.cz

(Nemusíte se nikam proklikávat, koncert poběží přímo na hlavní stránce webu filharmonie). Koncert pak bude možné si poslechnout i ze záznamu na youtoube. 

Soutěž Bible a my

Srdečně zdravíme v tomto školním roce a chceme i letos povzbudit žáky základních škol a studenty středních škol, aby vzali do ruky Bibli a mohli v ní objevit slova, která se mohou dotknout jejich srdce. Protože není možné uskutečnit soutěž Bible a my ve školách a okresech, nabízíme mimořádný ročník soutěže Bible a my, který bude probíhat elektronicky. Každý se může zapojit ze svého domova. Stačí vyplnit a odeslat formulář se soutěžním kvízem. Soutěž proběhne ve třech kolech (v adventu, v mezidobí a v postní době). Informace o letošním ročníku najdete na odkaze: https://www.bibleamy.cz/2020/11/mimoradny-rocnik-souteze-bible-a-my/.

Za organizátory soutěže

Petr Tomeček, Jiří Hrabovský a Markéta Matlochová

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 13. 12. 2020

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 13. 12. 2020, 3. adventní

Prosíme za mladé lidi, aby poznali a přijali své povolání a našli své místo v církvi i ve společnosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, tys dal svatému Janu od Kříže velkou lásku k ukřižovanému Kristu a schopnost zcela přilnout k tobě; dej, ať ho v tom následujeme a spolu s ním dosáhneme patření na tvou slávu.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za mladé lidi, aby poznali a přijali …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba znamená, že necháváme Boha, aby se stal Bohem v nás, že se vystavujeme jeho činnosti a otvíráme se jeho působení.

Když se modlíme, necháváme Boha, aby v našem nitru konal to, co by tam chtěl konat vždy, jen kdybychom mu pro to nechali čas, volnost a příležitost…

https://bosekarmelitky.cz/modlitba/

 

Ticho je velmi potřebné. Lidé, kteří se rádi modlí, milují ticho. Nemůžeme se uvést do Boží přítomnosti, nevytvoříme-li si ticho ve svém nitru a kolem sebe.

Musíme si navykat na ticho ducha, zraku a jazyka.

Bůh je přítelem ticha.

Musíme Boha najít, není však možné nacházet ho uprostřed hluku a rušného provozu.

Pohleďte, jak rostou v hlubokém tichu stromy, tráva, květiny a celá příroda, jak v tichu vycházejí a zapadají hvězdy, měsíc a slunce.

Matka Tereza z Kalkaty

https://bosekarmelitky.cz/modlitba/rekli-o-modlitbe/

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 6. 12. 2020

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 6. 12. 2020, 2. adventní

Bože, ať jsme ochotni vidět, pomáhat a podporovat ty, kdo v důsledku současné situace nemohou pracovat a hrozí jim existenční problémy.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Církev tě chválí a velebí, Maria, neboť z tebe vzešlo slunce spravedlnosti, Kristus, náš Bůh.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, ať jsme ochotni vidět, pomáhat a …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Kříž je rozpoznávacím znamením, které ukazuje, kdo jsme. Naše řeč, myšlení, pohled i jednání se nachází pod znamením kříže, tedy pod znamením Ježíšovy lásky projevené až do konce.

Pokřižovat se po probuzení, před jídlem, v nebezpečí, na obranu před zlem a před spaním znamená říci sobě i druhým, komu patříme a kým chceme být.

A proto to činíme při vstupu do kostela, můžeme tak činit i doma, kde můžeme mít vhodnou nádobku se svěcenou vodou, takže vždycky, když se vracíme nebo odcházíme, pokřižujeme se touto vodou a připomeneme si tak, že jsme pokřtění.

Papež František (Modlitební knížka)

 

Nedělej nic bez svatého kříže.

Když spíš, když se probouzíš, když jíš, když piješ, když jsi na cestě, když pluješ po moři, když přecházíš přes řeku, vždy se ozdob životodárným křížem, a nepřihodí se ti nic zlého a útrapa se k tvému stanu nepřihlíží (Žalm 91 10).

Sv. Efrém Syrský (Modlitební knížka)

Strana 13 z 26