Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 5. 11. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 5. 11. 2023, 31. mzd.

Prosíme o dar obrácení pro všechny, kdo tě dosud nepoznali a kdo k tobě odmítají přijít.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Vyvolil jsem tento dům a posvětil, praví Pán, aby tam bylo mé jméno navěky. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, … radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o dar obrácení pro všechny, kdo tě

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby za umírající (2. část)

Bože, přijmi k sobě svého služebníka (služebnici), neboť doufal ve tvé milosrdenství a tvou spásu. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka ze všeho soužení. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi zachránil Noema za potopy. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi vyvedl Abraháma z chaldejského města Uru. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi vysvobodil Mojžíše z moci faraónovy. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi zachránil Daniela ze lví jámy. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi vysvobodil tři mladíky z ohnivé pece a z rukou krutého krále. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi očistil Zuzanu ze lživého obvinění. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi zachránil Davida z rukou Goliáše i krále Saula. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi vysvobodil Petra a Pavla z vězení. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, skrze našeho Spasitele Ježíš Krista, který pro nás podstoupil hořkou smrt a získal nám život věčný. Amen.